Bala-Gokulam Name: Shakha: Phone: Hindu Swayamsevak Sangh, usa


inTy ivix ðaeka> - nitya vidhi þlok˜×

:)


Download 392.48 Kb.
Page2/5
Date conversion05.11.2016
Size392.48 Kb.
1   2   3   4   5

s

mn ³m bcn Xyan jae lavE.

sb pr ram tpSvI raja,

itn ke kaj skl tum saja.

AaEr mnaerw jae kae$ lavE,

sae$ Aimt jIvn )l pavE.

carae< jug prtap tuMhara,

hE prisÏ jgt %ijyara.

saxu s

Asur ink

Aò isiÏ naE inix ke data,

As br dIn jankI mata.

ram rsayn tuMhre pasa,

sda rhae r"upit ke dasa.


tuMhre -jn ram kae pavE,

jnm jnm ke Êo ibsravE.

A

jha~ jNm hir-­ kha$.

AaEr devta icÄ n xr,

hnumt se sbR suo kr.

s

jae suimrE hnumt blbIra.

jE jE jE hnuman gaesa<,

k«pa kr÷ gué dev kI na<.

jae st bar paQ kr kae$,

DUqih b

jae yh p–FE hnuman clIsa,

haey isiÏ saoI gaErIsa.

tulsIdas sda hir cera,

kIjE naw ùdy m~h fera.


daeha
pvntny sram lon sIta siht ùdy bs÷ sur -Up.


AartI
mskl Am

pvntny s

ùdy ibrajt Avx ibharI

matu ipta guê g[pit sard

izv smeQ z<-U zuk nard

crn kml ibNxaE sb ka÷

de÷ rampd ne÷ inba÷

jE jE jE hnuman gaesa<

k«pa kr÷ gué dev kI na<

b

yh tulsI ke prm snehI


. isyavr ramc<ÔjI kI jy.

|| hanum˜na c˜lŸs˜ ||
þrŸguru carana saroja raja

nija manu mukuru sudh˜ri |

barana¨Ò raghubara bimala jasu

jo d˜yaku phala c˜ri ||


buddhihŸna tanu j˜nike

sumirauÕ pavanakum˜ra |

bala buddhi bidy˜ dehu mohiÕ

harahu kalesa bik˜ra ||

caup˜Ÿ

jaya hanum˜na jñ˜na guna s˜gara |

jaya kapŸsa tihuÒ loka uj˜gara ||

r˜ma d¨ta atulita bala dh˜m˜ |

añjaniputra pavanasuta n˜m˜ ||

mah˜bŸra bikrama bajaraðgŸ |

kumati niv˜ra sumati ke saðgŸ ||

kañcana barana bir˜ja subes˜ |

k˜nana kuõýala kuñcita kes˜ ||

h˜tha bajra au dhvaj˜ bir˜jai |

k˜Òdhe m¨Òja jane¨ s˜jai ||

saðkara suvana kesarŸnandana |

teja prat˜pa mah˜ jaga bandana ||

vidy˜v˜na gunŸ ati c˜tura |

r˜ma k˜ja karibe ko ˜tura ||

prabhu caritra sunibe ko rasiy˜ |

r˜ma lakhana sŸt˜ mana basiy˜ ||

s¨kÿma r¨pa dhari siyahiÕ dikh˜v˜ |

bika÷a r¨pa dhari laðka jar˜v˜ ||

bhŸma r¨pa dhari asura saÒh˜re |

r˜macandra ke k˜ja saÒv˜re ||

l˜ya sajŸvana lakhana jiy˜ye |

þrŸraghubŸra haraÿi ura l˜ye ||

raghupati kŸnhŸ bahuta baý˜Ÿ |

tuma mama priya bharatahi sama bh˜Ÿ ||

sahasa badana tumharo jasa g˜vaiÕ |

asa kahi þrŸpati kaõ÷ha lag˜vaiÕ ||

sanak˜dika brahm˜di munŸs˜ |

n˜rada s˜rada sahita ahŸs˜ ||

jama kubera digap˜la jah˜Ò te |

kabi kobida kahi sake kah˜Ò te ||

tuma upak˜ra sugrŸvahiÕ kŸnh˜ |

r˜ma mil˜ya r˜ja pada dŸnh˜ ||

tumharo mantra bibhŸÿana m˜n˜ |

laðkesvara bhae saba jaga j˜n˜ ||

juga sahastra jojana para bh˜n¨ |

lŸlyo t˜hi madhura phala j˜n¨ ||

prabhu mudrik˜ meli mukha m˜hŸÕ |

jaladhi l˜Òghi gaye acaraja n˜hŸÕ ||

durgama k˜ja jagata ke jete |

sugama anugraha tumhare tete ||

r˜ma du˜re tuma rakhav˜re |

hota na ˜jñ˜ binu pais˜re ||

saba sukha lahai tumh˜rŸ saran˜ |

tuma racchaka k˜h¨ ko ýara n˜ ||

˜pana teja samh˜ro ˜pai |

tŸnoÕ loka h˜Òka teÕ k˜Òpai ||

bh¨ta pis˜ca nika÷a nahim ˜vai |

mah˜bŸra jaba n˜ma sun˜vai ||

n˜sai roga harai saba pŸr˜ |

japata nirantara hanumata bŸr˜ ||

saðka÷a teÕ hanum˜na chuý˜vai |

mana krama bacana dhy˜na jo l˜vai ||

saba para r˜ma tapasvŸ r˜j˜ |

tina ke k˜ja sakala tuma s˜j˜ ||

aura manoratha jo koŸ l˜vai |

soŸ amita jŸvana phala p˜vai ||

c˜roÕ juga parat˜pa tumh˜r˜ |

hai parasiddha jagata ujiy˜r˜ ||

s˜dhu santa ke tuma rakhav˜re |

asura nikandana r˜ma dul˜re ||

aÿ÷a siddhi nau nidhi ke d˜t˜ |

asa bara dŸna j˜nakŸ m˜t˜ ||

r˜ma ras˜yana tumhare p˜s˜ |

sad˜ raho raghupati ke d˜s˜ ||

tumhare bhajana r˜ma ko p˜vai |

janama janama ke dukha bisar˜vai ||

anta k˜la raghubara pura j˜Ÿ |

jah˜Ò janma haribhakta kah˜Ÿ ||

aura devat˜ citta na dharaŸ |

hanumata seŸ sarba sukha karaŸ ||

saðka÷a ka÷ai mi÷ai saba pŸr˜ ||

jo sumirai hanumata balabŸr˜ ||

jai jai jai hanum˜na gos˜ŸÕ |

k®p˜ karahu guru deva kŸ n˜ŸÕ ||

jo sata b˜ra p˜÷ha kara koŸ |

ch¨÷ahi bandi mah˜ sukha hoŸ ||

jo yaha paýhai hanum˜na calŸs˜ |

hoya siddhi s˜khŸ gaurŸs˜ ||

tulasŸd˜sa sad˜ hari cer˜ |

pavanatanaya saðka÷a harana

maðgala m¨rati r¨pa |

r˜ma lakhana sŸt˜ sahita

h®daya basahu sura bh¨pa ||

˜ratŸ

maðgala m¨ratŸ m˜ruta nandana

sakala amaðgala m¨la nikandana

pavanatanaya santana hitak˜rŸ

h®daya bir˜jata avadha bih˜rŸ

m˜tu pit˜ gur¨ gaõapati s˜rada

þiva same÷ha þambh¨ þuka n˜rada

carana kamala bindhau saba k˜hu

dehu r˜mapada nehu nib˜hu

jai jai jai hanum˜na gos˜ŸÕ

k®p˜ karahu guru deva kŸ n˜ŸÕ

bandhana r˜ma lakhana vaidehŸ

yaha tulasŸ ke parama sanehŸ

siy˜vara r˜macandrajŸ kŸ jaya


-jn


Bhajan


ïI g[ez - þrŸ gaõeþag[ez zr[< zr[< g[ez (4)

vagIz zr[< zr[< g[ez (2)

sarIz zr[< zr[< g[ez (2)

gaõeþa þaraõaÕ þaraõaÕ gaõeþa (4)

v˜gŸþa þaraõaÕ þaraõaÕ gaõeþa (2)

s˜rŸþa þaraõaÕ þaraõaÕ gaõeþa (2)

jy g[ez jy g[ez jy g[ez paih mam!

jy g[ez jy g[ez jy g[ez r] mam!

ïI g[ez jy g[ez jy g[ez paih mam!

ïI g[ez jy g[ez jy g[ez r] mam!

jaya gaõeþa jaya gaõeþa jaya gaõeþa p˜hi m˜m

jaya gaõeþa jaya gaõeþa jaya gaõeþa rakÿa m˜m

þrŸ gaõeþa jaya gaõeþa jaya gaõeþa p˜hi m˜m

þrŸ gaõeþa jaya gaõeþa jaya gaõeþa rakÿa m˜mm:at:ög: v:dn: Aan:öd s:dn:

m:hadðv: eS:v: S:öB:að n:ödn:

m:at:ög: v:dn: Aan:öd s:dn: ||

m:ay:a ev:n:aS:k m:Ü\:k v:ahn:

m:at:am:hðÃ:ri B:v:an:i n:ödn:

m:hag:N:p:t:ð m:ög:l: c:rN:

m:hag:N:p:t:ð m:ög:l: c:rN: ||

m˜taðga vadana ˜nanda sadana

mah˜deva þiva þambho nandana

m˜taðga vadana ˜nanda sadana ||

m˜y˜ vin˜þaka m¨ÿaka v˜hana

m˜t˜ maheþvari bhav˜ni nandana

mah˜ gaõapate maðgala caraõa

mah˜ gaõapate maðgala caraõa ||


devI srSvtI - devŸ sarasvatŸ

he h

AMb ivml mit de, AMb ivml mit de.
sahs zIl ùdy me -r de

jIvn Tyag tpaemy kr de

s

Svai-man -r de. AMb ivml mit de.


lv k…z x&v à’ad bne hm

manvta ka Ças hre hm

sIta saivÇI ÊgaR ma

i)r "r "r -r de. AMb ivml mit de.


he haÕsa v˜hini jñ˜na d˜yini

amba vimala mati de | amba vimala mati de||
s˜hasa þŸla h®daya me bhara de

jŸvana ty˜ga tapomaya kara de

saÕyama satya sneha k˜ vara de

sv˜bhim˜na bhara de || amba vimala mati de ||


lava kuþa dh®va prahl˜da bane hama

m˜navat˜ k˜ tr˜sa hare hama

sŸt˜ s˜vitrŸ durg˜ m˜

phira ghara ghara bhara de || amba vimala mati de ||
ïI hnUman! - þrŸ han¨m˜n

vIr maéit gM-Ir maéit

xIr maéit Ait xIr maéit

gIt maéit s

Ët maéit ram Ët maéit

-­ maéit prm -­ maéit.

vŸra m˜ruti gambhŸra m˜ruti

dhŸra m˜ruti ati dhŸra m˜ruti

gŸta m˜ruti saðgŸta m˜ruti

d¨ta m˜ruti r˜ma d¨ta m˜ruti

bhakta m˜ruti parama bhakta m˜ruti ||z


z

cNÔzeor gaEir z

nIl k{Q zUl xarI cNÔzeor

)alneÇ iÇpurair gaEir z

cNÔzeor gaEir z

z

cNÔzeor gaEir zþaðkara sad˜þiva candraþekhara

candraþekhara gauri þaðkara |

nŸla kaõ÷ha þ¨la dh˜rŸ candraþekhara

ph˜lanetra tripur˜ri gauri þaðkara

candraþekhara gauri þaðkara |

þaðkara sad˜þiva candraþekhara

candraþekhara gauri þaðkara |


izvay prmeñray zizzeoray nm> `

-vay gu[ sM-vay izv ta{fvay nm> `

izvay prmeñray cNÔzeoray nm> `

-vay gu[ sM-vay izv ta{fvay nm> `

þiv˜ya parameþvar˜ya þaþiþekhar˜ya nama× om

bhav˜ya guõa sambhav˜ya þiva t˜õýav˜ya nama× om

þiv˜ya parameþvar˜ya candraþekhar˜ya nama× om

bhav˜ya guõa sambhav˜ya þiva t˜õýav˜ya nama× omïI ram - þrŸ r˜maAaTma ram AanACyut kezv hir naray[,

-v -y hr[ viNdt cr[

r"uk…l -U;[ rajIv laecn,

Aaid naray[ An

si½dan
˜tm˜ r˜ma ˜nanda ramaõa

acyuta keþava hari n˜r˜yaõa |

bhava bhaya haraõa vandita caraõa

raghukula bh¨ÿaõa r˜jŸva locana |

˜di n˜r˜yaõa ananta þayana

saccid˜nanda satyan˜r˜yaõa ||


ram ram ram ram ram nam tarkm!

ram k«:[ vasudev -ui­ mui­ daykm!,

jankI mnaehr< svR laek naykm!

z

ram ram ram ram ram ram ram!

ram ram ram sIta ram ram ram!.
r˜ma r˜ma r˜ma r˜ma

r˜ma n˜ma t˜rakam

r˜ma k®ÿõa v˜sudeva

bhukti mukti d˜yakam |

j˜nakŸ manoharaÕ

sarva loka n˜yakam

þaðkar˜di sevyam˜na

puõya n˜ma kŸrtanam |

r˜ma r˜ma r˜ma r˜ma

r˜ma r˜ma r˜m

r˜ma r˜ma r˜ma sŸt˜

r˜ma r˜ma r˜m ||Â:iram:c:ndÓ káp:al:Ø B:j:Ø m:n:

Â:iram:c:ndÓ káp:al:Ø B:j:Ø m:n: hrN: B:v:B:y: da,N:m:Î .

n:v:kWj: l::ðc:n: kWj: m:ØK:kr kWj:p:d kWj:a,N:m:Î .. 1..
ködp:ü Ag:eN:t: Aem:t: Ceb: n:v: n:il: n:irj: s:Øndrm:Î .

p:Xp:it: m:an:hÚú t:e_t: ,ec: s:Øec: n::òem: j:n:k s:Øt:av:rm:Î .. 2..


B:j:Ø din: b:nD:Ø edn:ðS: dan:v: dòty:v:öS:en:kndn:m:Î .

rG:Øn:nd A:n:ödköd k:ðS:l: c:nd dS:rT: n:ndn:m:Î .. 3..


es:r m:ØkÙX kÙNRl: et:l:k c:a, udar A¤ ev:B:Ü\:N:m:Î .

A:j:an:ØB:Øj: s:r c:ap:D:r s:ög:Òam: ej:t: K:rdÝ\:N:m:Î .. 4..


Eet: v:det: t:Øl:s:idas: S:¢r S:ð\: m:Øen: m:n:rWj:n:m:Î .

m:m: Ædy:kWj: en:v:as: kÙ, kam:aedK:l:dl:m:Wj:n:m:Î .. 5..


þrŸr˜macandr k®p˜lu bhaju man haraõ bhavabhay d˜ruõam |

navakañj locan kañj mukhakar kañjapad kañj˜ruõam || 1||


kandarp agaõit amit chabi nav nŸl nŸraj sundaram |

pa÷apŸt m˜nahuÒ taýit ruci suci naumi janak sut˜varam || 2||


bhaju dŸn bandhu dineþ d˜nav daityavaÕþanikandanam |

raghunand ˜nandakand koþal cand daþarath nandanam || 3||

sir muku÷ kuõýal tilak c˜ru ud˜r aðg vibh¨ÿaõam |

˜j˜nubhuj sar c˜padhar saðgr˜m jit kharad¨ÿaõam || 4||

iti vadati tulasŸd˜s þaðkar þeÿ muni manarañjanam |

mam h®dayakañj niv˜s kuru k˜m˜dikhaladalamañjanam || 5||


ïI k«:[ - þrŸ k®ÿõa


hir hir hir hir Smr[ krae

hir cr[ kml Xyan krae

murlI maxv seva krae

murhr igirxair -jn krae.

hari hari hari hari smaraõa karo

hari caraõa kamala dhy˜na karo

muralŸ m˜dhava sev˜ karo

murahara giridh˜ri bhajana karo ||
sda inrNtr hir gu[a ga Aae

àem -i­ se -jn suna Aae

Zyam ipya ke zr[ me Aa Aae

mn miNdr me dIp jla Aae

jIvn nYya par kra Aae.
sad˜ nirantara hari guõ˜ g˜ o

prema bhakti se bhajana sun˜ o

þy˜ma piy˜ ke þaraõa me ˜ o

mana mandira me dŸpa jal˜ o

jŸvana nayy˜ p˜ra kar˜ o ||


Saadhanaa nitya saadhanaa
vyakti vyakti me jagaaye hindu chetanaa

jan man sanskaar kare yahii saadhanaa

saadhanaa nitya saadhanaa, saadhanaa akhand saadhanaa ||
nitya shaakha jaahnavi puniit jaldharaa

saadhanaa ki punyabhumi shakti piitikaa

raja kano me prakate divya deepa maalikaa

ho tapasvi ke samaan sangh saadhanaa

saadhanaa nitya saadhanaa, saadhanaa akhand saadhanaa ||
he prabho tu vishwa ki ajeya shakti de

jagat ho vinamra aisaa sheel ham ko de

kasht se bharaa huaa ye panth kaatane

jnaan de ki ho saral hamaari saadhanaa

saadhanaa nitya saadhanaa, saadhanaa akhand saadhanaa ||

vijayashaali sangha baddha kaarya shakti de

teevra aur akhand dhyeya nishta ham ko de

hindu dharma rakshnaartha veer vrata sphure

tava kripaa se ho saphal hamaari saadhanaa

saadhanaa nitya saadhanaa, saadhanaa akhand saadhanaa ||

Meaning

Let us awaken the Hindu consciousness in every individual

Giving good 'sanskars' to every mind in itself is our penance

This penance is to be performed daily, and is an unbroken one ||


Regular Shaakhaa is like the holy waters of Ganga

The place where we perform this penance is a holy place (Sangh sthaan)

Divine light manifests in every bit of this place

Let our penance of Sangh work be severe like that of our sages

This penance is to be performed daily, and is an unbroken one ||
O God, give us the invincible strength

and the character which would make the world bow to us with respect

This path of Sangh work is difficult

Give us the right knowledge to make this journey easy

This penance is to be performed daily, and is an unbroken one ||
Give us the organized strength that will be victorious

Give us unbroken and firm conviction in our chosen mission

Inspire us with a warrior's vow to protect Hindu Dharma

With your blessings, may our mission be successful. ||


.saxna inTy saxna.
Vyi­ Vyi­ me, jgaye~ ihNÊ cetna

jn mn s

saxna inTy saxna

saxna Ao{f saxna.


inTy zaoa jaûvI punIt jlxra

saxna kI pu{y-Uim zi­ pIiQka

rj k[ae me< àkqe idVy dIp mailka

hae tpSvI ke sman s<" saxna.


he à-ae tU ivñ kI Ajey zi­ de

jgt hae ivnè @esa zIl hm kae de

kò se -ra ÷Aa yh pNw kaqne

}an de ik hae srl hmarI saxna.


ivjyzalI s<"bÏ kayRzi­ de

tIì AaEr Ao{f Xyey inóa hm kae de

ihNÊ xmR r][awR vIrìt S)…re

tv k«pa se hae s)l hmarI saxna.
ivñxmR kI jy hae jy hae

ivñxmR kI jy hae jy hae @k hmara nara

\i; muinyae< kI sNtit hm hE %½adzR hmara.

inyimt zaoa s

sIoe< s-I inym Anuzasn

smaj àit hae A]y inóa

kre< smipRt tn mn xn

xmR -Uim ka k[ k[ t&[ t&[

hE àa[ae< se Pyara. \i; muinyae< kI.

êiF k…rIit AaEr iv;mta

^

s

bNxu bNxu ka -av jgakr

nv jag&it ka sUyR %ga de

hE s
Apne tej zIl paEé; se

kre s

xrtI se lekr AMbr tk

gUÃ %Qe jykar hmara

àit pl icNtn Xyey dev ka

jIvn kayR hmara. \i; muinyae< kI.

vishva dharma ki jaya ho jaya ho

ek hamaara naaraa

rishi muniyon ki santati ham hai

ucchaadarsha hamaaraa ||


niyamita shaakhaa sanskaaron se

siikhe sabhii niyama anushaasana

samaaj prati ho akshaya nishtaa

kare samarpita tan man dhan

dharma bhoomi kaa kaNa kaNa triNa triNa

hai praanon se pyaaraa ||


roodi kureeti aur vishamataa

uunch niich kaa bhaav mitaakar

sangaTanaa ki shankh dhwani ho

bandhu bandhu kaa bhaav jagaakar

nav jaagriti kaa suurya ugaa de

hai sankalpa hamaaraa ||


apane tej sheel paurush se

kare sangaTita hindu saaraa

dharti se lekar ambar tak

goonje ute jaikaar hamaaraa

prati pala chintana dhyeya deva kaa

jeevan kaarya hamaaraa |||| loka hitam mama karaNIyam ||
manasaa satatam smaraNIyam,

vachasaa satatam vadanIyam

loka hitam mama karaNIyam ||
na bhoga bhavane ramaNIyam,

na cha sukha shayane shayenIyam

aharnisham jaagaraNIyam,

lokahitam mama karaNIyam ||


na jaatu dukham gaNanIyam,

na cha nija saukhyam mananIyam

kaarya kshetre twaraNIyam,

lokahitam mama karaNIyam ||


dukh saagare taraNIyam

kashTa parvate charaNIyam

vipatti vipine bhramaNIyam

lokahitam mama karaNIyam ||

gahanaaraNye ghanaandhakaare,

bandhu janaa ye sthitaa gahvare

tatra mayaa sancharaNIyam,

lokahitam mama karaNIyam ||

. laek iht< mm kr[Iym!.

mnsa stt< Smr[Iym! vcsa stt< vdnIym!

laek iht< mm kr[Iym!.
n -aeg -vne rm[Iym! n c suo zyne zynIym!

AhinRzm! jagr[Iym! laekiht< mm kr[Iym!.


n jatu Ê>om! g[nIym! n c inj saEOy< mnnIym!

kayR]eÇe Tvr[Iym! laekiht< mm kr[Iym!.


Ê>o sagre tr[Iym! kò pvRte cr[Iym!

ivpiÄ ivipne æm[Iym! laekiht< mm kr[Iym!.


ghnar{ye "naNxkare bNxujna ye iSwta gþre

tÇ mya sÂr[Iym! laekiht< mm kr[Iym!.


yah punya pravaah hamaaraa
yah kal kal chhal chhal bahati

kyaa kahati gangaa dhaaraa

yug yug se bahetaa aataa

yah punya pravaah hamaaraa... yah


is dhaaraa me ghul mil kar

viro.n ki raakh bahi hai

is dhaaraa ki kitane hI

rishiyo ne sharan gahi hai

is dhaaraa kI godI me

khelaa itihaas hamaaraa... yah

yah aviral tap kaa phal hai

yah punya pravaah prabal hai

shubh sanskruti kaa parichaayak

bhaarat kaa yah aanchal hai

hindu ke chir jIvan kaa

maryaadaa dharma sahaaraa... yah

kyaa is ko rok sakenge

miTane vaale miT jaaye.n

kankar patthar ki hastI

kyaa baadhaa banakar aaye.n

Dah jaayenge giri parvata

kaampe bhuu manDal saaraa... yah. yh pu{y àvah hmara.

yh kl kl Dl Dl bhtI Kya khtI g

yug yug se bhta Aata yh pu{y àvah hmara.
#s xara me< "ul iml kr vIrae< kI rao bhI hE

#s xara kI iktne hI \i;yae< ne zr[ ghI hE

#s xara kI gaedI me< oela #ithas hmara. yh ..
yh Aivrl tp ka )l hE yh pu{y àvah àbl hE

zu- s

ihNÊ ke icr jIvn ka myaRda xmR shara. yh ..
Kya #s kae raek ske

k

Fh jaye

Krinvanto Vishwamaaryam …

ek saath ucchaar kare, ham aisaa vyavahaar kare

ek mantra kaa ghosh kare, krinvanto vishwamaaryam ||

aaj nahii praachiin samay se, mantra hamaaraa saathii

duur duur takphailaayii thii, aarya dharm kii khyaatii

kaal chakra jab ghoom padaa tab, lakshya huaa thaa ojhal

jaag utii hai drushti hamaarii, rahii nahii ab ojhal

divya drishya sandesh smare, ham aisaaa vyavahaar kare

ek mantra kaa ghosh kare, krinvanto vishwamaaryam ||


ved aur upanishad sikhaate, kyaa kartavya hamaaraa

raam kathaa giitaa sikhalaatii, jo gantavya hamaaraa

mile vishwa me duur duur tak, smaskriti ke bikhare avashesh

karate prerita karo punah tuma bikharita jaagriti ke sandesh

puujan se avakaash bhare, ham aisaa vyavahaar kare

ek mantra kaa ghosh kare, krinvanto vishwamaaryam ||


akhila vishwa me ek baar phir unnat dhwaj bhagwaa dole

akhila vishwa me ek baar phir aarya dharma ki jay bole

vedon ke anushiilan se ham avishkaar nit naye kare

duniyaa kaa maanav bhaarat kaa aaraadhan aur naman kare

jag apanaa uddhaar kare, ham aisaa vyavahaar kare

ek mantra kaa ghosh kare, krinvanto vishwamaaryam ||


Meaning

We shall proclaim together and we shall conduct accordingly

We shall chant this mantra together, "Let us ennoble the entire world"
Not today, this mantra has been with us since ages

The fame of our noble Dharma had spread far and wide

With the passing of time, this noble vision got blurred

Our vision is awakened now and the veil stands removed

We shall remember this grand vision and divine mission

We shall chant this mantra together, "Let us ennoble the entire world"

Vedas and Upaniishads are teaching us what our duties are

The story of Ram and Bhagavadgita are teaching us what our goals are

The influence of our culture has been found all over the world

They are calling upon us to spread this message again

We shall conduct accordingly

We shall chant this mantra together, "Let us ennoble the entire world"

May we unfurl the Bhagwa Dhwaj all over the world once again

May this Sanatana Dharma be victorious all over the world once again

As per the dictates of Vedas, may we continue to innovate

May the humankind bow in respect to Bharat

May the entire world uplift itself

We shall conduct accordingly

We shall chant this mantra together, "Let us ennoble the entire world"
k«{vNtae ivñmayRm!

@k saw %½ar kre< hm @esa Vyvhar kre<

@k mÙ ka "ae; kre< k«{vNtae ivñmayRm!.
Aaj nhI— àacIn smy se mÙ hmara sawI

Ër Ër tk )ElayI wI AayR xmR kI Oyait

kal c³ jb "Um pfa tb lúy ÷Aa wa AaeHl

jag %QI hE †iò hmarI rhI nhI— Ab AaeHl

idVy †Zy sNdez Smre< hm @esa Vyvhar kre<

@k mÙ ka "ae; kre< k«{vNtae ivñmayRm!.


ved AaEr %pin;d isoate Kya ktRVy hmara

ram kwa gIta isolatI jae gNtVy hmara

imle ivñ me< Ër Ër tk s

krte àeirt krae pun> tum iboirt jag&it ke sNdez

pUjn se Avkaz -re hm @esa Vyvhar kre<

@k mÙ ka "ae; kre< k«{vNtae ivñmayRm!.


Aiol ivñ me< @k bar i)r %Út Xvj -gva faele

Aiol ivñ me< @k bar i)r AayR xmR kI jy baele

vedae< ke AnuzIln se hm Aiv:kar int nye kre

Êinya ka manv -art ka Aaraxn AaEr nmn kre

jg Apna %Ïar kre hm @esa Vyvhar kre<

@k mÙ ka "ae; kre< k«{vNtae ivñmayRm!.
. su-ai;tain.

subh˜ÿit˜ni (Good Words)

nai-;ekae n s is
inTy ivix ðaeka> - nitya vidhi þlok˜×

(Daily Prayers)

Nityavidhi shlokas are recited at particular times during the day. The following shlokas are a few examples of nityavidhi shlokas. Every action we perform, even mundane things like taking bath, eating, etc., can be turned in to worship by chanting these mantras and contemplating on their meaning.

àat> Smr[m! - pr˜ta× smaraõam


(Morning Prayer)

kra¢e vste lúmI>,

krmXye srSvtI.

krmUle tu gaeivNd>,

à-ate krdzRnm!.

kar˜gre vasate lakÿmŸ× |

karamadhye sarasvatŸ ||

karam¨le tu govinda× |

prabh˜te karadarþanam ||Bhagawati Lakshmi dwells at the tip of the hand. In the center of the palm resides Sarasvati, the Bhagawati of wisdom. At the base of the palm is Govinda. Hence, one should look and meditate on the hand early in the morning.
. yaegasn smye. || yog˜sana samaye ||

(Before doing Yogasana)

yaegen icÄSy pden vaca

ml< zrIrSy c vE*ken,

yae=pakraeÄ< àvr< munIna<

ptÃil< àaÃilrantae=iSm.
yogena cittasya padena v˜c˜

malaÕ þarŸrasya ca vaidyakena |

yo'p˜karottaÕ pravaraÕ munŸn˜Õ

patañjaliÕ pr˜ñjalir˜nato'smi ||
With joined hands, I stay bowed to Patanjali-the preeminent among the sages, who removed the impurities of the mind by (explaining) yoga, of the speech by (commenting on) grammar and of the body by (expounding) medicine.õan smye - sn˜na samaye

(While taking bath)

g¼e c ymune cEv,

gaedavir srSvit.

nmRde isNxu kaveir,

jle=iSmn! siÚix< k…é.

gaðge ca yamune caiva |

god˜vari sarasvati ||

narmade sindhu k˜veri |

jale'smin sannidhiÕ kuru ||In this water, I invoke the presence of holy waters from the rivers Gaðg˜, Yamun˜, God˜varŸ, SarasvatŸ, Narmad˜, Sindhu and K˜verŸ.

pQn smye - pa÷hana samaye

(Before commencing Studies)
srSvit nmStu_ym!,

vrde kamêipi[.

iv*arM-< kir:yaim,

isiÏ-Rvtu me sda.

sarasvati namastubhyam |

varade k˜mar¨piõi ||

vidy˜rambhaÕ kariÿy˜mi |

siddhirbhavatu me sad˜ ||


Oh Bhagawati Sarasvati, I bow to you, the fulfiller of my wishes. I begin my studies seeking your blessings so that I shall always be successful.kayR isiÏ - k˜rya siddhi

(Before starting any work, Pray to Bhagawan Ganesha)zu¬aMbrxr< iv:[um!,

zizv[¡ ctu-uRjm!.

àsÚvdn< Xyayet!,

svR iv¹ae=pzaNtye.


þukl˜mbaradharaÕ viÿõum |

þaþivarõaÕ caturbhujam ||

prasannavadanaÕ dhy˜yet |

sarva vighno'paþ˜ntaye ||For the removal of all the obstacles in my effort, I meditate upon Bhagawan Ganesha, who wears a white garment, who is all pervading, who has a bright complexion (like a full moon), who has four shoulders, who has an ever-smiling face.

dIpaeJvlnm! - dŸpojvalanam

(While lighting the lamp)zu-< kraeit kLya[m!,

AaraeGy< xn£sMpda.

zÇubuiÏivRnazay,

dIpJyaeitnRmaeStute.

þubhaÕ karoti kaly˜õam |

˜rogyaÕ dhana-sampad˜ ||

þatrubuddhirvin˜þ˜ya |

dŸpajyotirnamostute ||

The lamp brings auspiciousness, prosperity, good health and abundance of wealth. Let (my) salutations be to you for the destruction of ignorance, which is the intellect's enemy.


. nmSkar smye. || namask˜ra samaye ||

(While performing pradakshina namaskara, where we go round 3 times from our right and perform namaskara)

yain kain c papain jNmaNtr k«tain c,

tain tain ivnZZyiNt àdi][ pde pde.

y˜ni k˜ni ca p˜p˜ni janm˜ntara k®t˜ni ca |

t˜ni t˜ni vinaþþyanti pradakÿiõa pade pade ||


Oh! Bhagawan, Whatever sins I have committed all my lives (i.e including past lives), please destroy them at every step that I take around you.

inÔa smye - nidr˜ samaye

(Before going to bed)ramSkNx< hnUmNtm!,

vEntey< v&kaedrm!.

zyne y> SmreiÚTym!,

Ê>Svßm! tSy nZyit.

r˜maskandhaÕ han¨mantam |

vainateyaÕ v®kodaram ||

þayane ya× smarennityam |

du×svapnam tasya naþyati ||Meditating upon Hanumanta, BhŸma and Garuda before going to bed ensures a sleep without disturbing dreams.

StaeÇai[ - stotr˜õi

(þlokas in praise of various forms of Bhagawan)gué - guru

(Salutations to Guru)

guéäRüa guéivR:[u>

guédeRvae mheñr> ,

gué> sa]at! präü

tSmE ïIgurve nm> .

gururbrahm˜ gururviÿõu×

gururdevo maheþvara× |

guru× s˜kÿ˜t parabrahma

tasmai þrŸgurave nama× |My salutations to Guru, who is Brahma, who is also Vishnu, and who is also Maheshvara. Guru is none other than the all-pervading supreme Self.

Ao{fm{flakar< VyaÝ< yen cracrm!,

tTpd< dizRt< yen tSmE ïIgurve nm>.

akhaõýamaõýal˜k˜raÕ vy˜ptaÕ yena car˜caram |

tatpadaÕ darþitaÕ yena tasmai þrŸgurave nama× ||

Salutations to that respected Guru who showed us the place of the one who pervades the vast universe with all its movable and immovable things.
A}anitimraNxSy }anac]uéNmIilt< yen tSmE ïIgurve nm>.

ajñ˜natimir˜ndhasya jñ˜n˜ñjanaþal˜kay˜ |

cakÿurunmŸlitaÕ yena tasmai þrŸgurave nama× ||


He who opens the eyes blinded by the darkness of ignorance, with a needle dipped in knowledge, to that guru we salute.
XyanmUl< guraemURitR> pUjamUl< gurae> pdm!,

mÙmUl< guraevaRKy< mae]mUl< gurae> k«pa.

dhy˜nam¨laÕ gurorm¨rti× p¨j˜m¨laÕ guro× padam |

mantram¨laÕ gurorv˜kyaÕ mokÿam¨laÕ guro× k®p˜ ||


The basis of meditation is guru's murti; the support of worship is guru's feet; the origin of mantra is guru's word; the cause of liberation is guru's mercy.

srSvtI -sarasvatŸ

ya k…NdeNÊ tu;arharxvla,

ya zuæ£vôav&ta.

ya vI[a vrd{fmi{ftkra,

ya ñetpÒasna.

ya äüaCyut£z»r£à-&iti-rœ

devE> sda viNdta,

sa ma< patu srSvtI -gvtI in>ze;jaf(apha.

y˜ kundendu tuÿ˜rah˜radhaval˜ |

y˜ þubhra-vastr˜v®t˜ ||

y˜ vŸõ˜ varadaõýamaõýitakar˜ |

y˜ þvetapadm˜san˜ ||

y˜ brahm˜cyuta-þaðkara-prabh®tibhir devai× sad˜ vandit˜ |

s˜ m˜Õ p˜tu sarasvatŸ bhagavatŸ ni×þeÿaj˜ýy˜pah˜ ||

White as the lily, the moon and the garland of dews, clad in clean and spotless garments, hands adorned with Veena and japamala, sitting on white lotus, Always greeted by peers such as Brahma, Vishnu and Shiva, O Bhagawati of Wisdom, Sarasvati, look after me by driving away without any trace this illness of ignorance!lúmI - lakÿmŸ

nmSteStu mhamaye,

ïIpIQe surpUijte.

zŒc³ gdahSte,

mhaliúm nmaeStute.

namastestu mah˜m˜ye |

þrŸpŸ÷he surap¨jite ||

þaðkhacakra gad˜haste |

mah˜lakÿmi namostute ||
Salutations to you, O Mahalakshmi, who is all-powerful, who is the seat of wealth, and who is worshipped by the devas and who has a conch, a disc and a mace in Her hands.


hnUman! - han¨m˜n

(Recite this shloka while praying to Hanuman, the foremost devotee of Bhagawan Rama who is also known for his divine strength.)

mnaejv< maét tuLyvegm!,

ijteiNÔy< buiÏmta< viróm!.

vataTmj< vanr£yUwmuOym!,

ïIramËt< izrsa nmaim.

manojavaÕ m˜ruta tulyavegam |

jitendriyaÕ buddhimat˜Õ variÿ÷ham ||

v˜t˜tmajaÕ v˜nara-y¨thamukhyam |

þrŸr˜ma-d¨taÕ þiras˜ nam˜mi ||
I take refuge in Hanuman who is as fast as the mind, equals his father, Maruta, in speed, is the master of the senses, the foremost amongst the learned, the leader of the Vaanara forces and the great messenger of Shri Rama.


buiÏbRl< yzae xEy¡ in-RyTvmraegta,

Ajaf(< vaKpquTv< c hnUmTSmr[aÑvet!.

buddhirbalaÕ yaþo dhairyaÕ nirbhayatvamarogat˜ |

aj˜ýyaÕ v˜kpa÷utvaÕ ca han¨matsmaraõ˜dbhavet ||


When we pray to Bhagawan Hanuman, we will be blessed with intellect, strength, fame, courage, fearlessness, and freedom from all ailments, wisdom and diplomacy in speech.
ïI ram - þrŸ r˜ma

ramay ram-Ôay,

ramcNÔay vexse.

r"unaway naway,

sItaya> ptye nm>.

r˜m˜ya r˜mabhadr˜ya |

r˜macandr˜ya vedhase ||

raghun˜th˜ya n˜th˜ya |

sŸt˜y˜× pataye nama× ||


My salutations to Bhagawan Sri Rama, the protector of all, one who knows all, the descendant of the Raghu dynasty, the husband of Sita and the Bhagawan of the entire universe.. @k ðaekI ramay[m!. || eka þlokŸ r˜m˜yaõam ||

(Story of Ramayana in one verse)


AadaE ramtpaevnaidgmn< hTva m&g< kaÂnm!

vEdehIhr[< jqayumr[m! su¢Ivs<-a;[m!,

valIindRln< smuÔtr[< l»apurIdahnm!

píaÔav[k…M-k[Rhnn< @tiÏramay[m!,

˜dau r˜matapovan˜digamanaÕ hatv˜ m®gaÕ k˜ñcanam

vaidehŸharaõaÕ ja÷˜yumaraõam sugrŸvasambh˜ÿaõam |

v˜lŸnirdalanaÕ samudrataraõaÕ laðk˜purŸd˜hanam

paþc˜dr˜vaõakumbhakarõahananam etaddhir˜m˜yaõam |
In the beginning, starting with Rama's forest-exile, killing of the golden deer, abduction of Sita Devi, death of Jataayu, friendship with Sugriiva, killing of Vaali, crossing of the ocean, burning of Lankaa and after that killing of RavaNa and KumbhakarNa - this is the story (aphorism) of Ramayana.

ïI k«:[ þrŸ k®ÿõa


vsudev sut< devm!,

k

devkI prmanNdm!,

k«:[< vNde jgÌ‚ém!.

vasudeva sutaÕ devam |

kaÕsac˜õ¨ra mardanam ||

devakŸ param˜nandam |

k®ÿõaÕ vande jagadgurum ||


I bow to Sri Krishna, son of Vasudeva, the divine being, guru of the entire world, the killer of wicked Kamsa and Chanoora, and the source of happiness to mother Devaki.


zaivñaxar< ggns†z< me"v[¡ zu-a¼m!,

lúmIkaNt< kmlnyn< yaeigi-XyaRngMym!

vNde iv:[u< -v-yhr< svRlaekEknawm!.

þ˜nt˜k˜raÕ bhujagaþayanaÕ padman˜bhaÕ sureþam

viþv˜dh˜raÕ gaganasad®þaÕ meghavarõaÕ þubh˜ðgam |

lakÿmŸk˜ntaÕ kamalanayanaÕ yogibhirdhy˜nagamyam

vande viÿõuÕ bhavabhayaharaÕ sarvalokaikan˜tham ||


Salutations to Bhagawan Vishnu, the one with peaceful disposition, one who is reclining over the soft coil-bed of Bhujaga, the one with a lotus growing in his navel, the leader of the Devas, the support of the universe, all-pervasive like the sky, cloud-colored one, ausipicious-bodied one, the Spouse of Laxmi, lotus eyed one, visible to the yogis in their meditations, remover of the fear of the rounds of rebirth, the Bhagawan of all the worlds, salutations !
. @k ðaekI -agvtm!. || eka þlokŸ bh˜gavatam ||

(Sri Krishna's story in one verse)


AadaE devikdeivg-Rjnn< gaepIg&he vxRnm!

mayapUtnjIivtaphr[< gaevxRnaeÏar[m!,

k

@tÑagvt< pura[kiwt< ïIk«:[lIlam&tm! .

˜dau devakidevigarbhajananaÕ gopŸg®he vardhanam

m˜y˜p¨tanajŸvit˜paharaõaÕ govardhanoddh˜raõam |

kaÕsacchedanakaurav˜dihananaÕ kuntŸsut˜Õ p˜lanam

etadbh˜gavataÕ pur˜õakathitaÕ þrŸk®ÿõalŸl˜m®tam ||


Shri Krishna's charitam in short is that he is Devaki's son, Gopi's admiration, Putana's killer, holder of Govardhan Giri, slayer of Kansa, destroyer of Kauravas, protector of Kunti's sons and the central figure of Srimad Bhagavata Puraanam.

Starting with birth from the womb of Devaki, growth in the house of cow-herds, killing of Putana, lifting of Govardhana mountain, the cutting of Kamsa and the killing of kauravas, protecting the sons of Kuntii - This is BhaagavataM as told in the epics. This is the nectar of Shri Krishna's Liilaa (sport).

hre ram hre ram,

ram ram hre hre.

hre k«:[ hre k«:[,

k«:[ k«:[ hre hre.

hare r˜ma hare r˜ma |

r˜ma r˜ma hare hare ||

hare k®ÿõa hare k®ÿõa |

k®ÿõa k®ÿõa hare hare ||-Uim vNdna - bh¨mi vandan˜

(Salutations to Mother Earth)


smuÔvsne deiv,

pvRtStn m{fle.

iv:[upiÆ nmStu_ym!,

padSpz¡ ]mSv me.

samudravasane devi |

parvatastana maõýale ||

viÿõupatni namastubhyam |

p˜dasparþaÕ kÿamasva me ||


Forgive me mother earth for I have to step on you. O Mother, my salutations to you, who is covered by the oceans, whose breasts are the mountains and who is the consort of Bhagawan Vishnu.. -gvan! izv. || bhagav˜n þiva ||

kpURrgaEr< ké[avtar<

s

sda vsNt< ùdyarivNde

-v< -vanIsiht< nmaim.

karp¨ragauraÕ karuõ˜vat˜raÕ

saÕs˜ras˜raÕ bhujagendrah˜ram |

sad˜ vasantaÕ h®day˜ravinde

bhavaÕ bhav˜nŸsahitaÕ nam˜mi ||
I salute to that Ishwara along with Bhavani (Shiva and Parvati), who is as white as camphor, an incarnation of compassion, the essence of this world, who wears a bhujagendra (roughly translated as serpent, but represent the ever changing, moving aspect of the Universe) around his neck and is ever present in the lotus abode of our hearts.

` ÈyMbk< yjamhe

sugiNx< puiòvxRnm!,

%vaRékimv bNxnan!

m&TyaemuR]Iy ma=m&tat!!.

om tryambakaÕ yaj˜mahe

sugandhiÕ puÿ÷ivardhanam |

urv˜rukamiva bandhan˜n

m®tyormukÿŸya m˜'m®t˜t ||

We worship the three-eyed One (Bhagawan Siva), who is fragrant and who nourishes all beings; may He liberate us from death for the sake of Immortality even as the cucumber is severed from its bondage (to the creeper).


Other Shlokas

Tvmev mata c ipta Tvmev,

Tvmev bNxuí soa Tvmev.

Tvmev iv*a Ôiv[< Tvmev,

Tvmev sv¡ mm dev dev.

tvameva m˜t˜ ca pit˜ tvameva |

tvameva bandhuþca sakh˜ tvameva ||

tvameva vidy˜ draviõaÕ tvameva |

tvameva sarvaÕ mama deva deva ||O Bhagawan, you only is (my) mother, you only is (my) father, your only is (my) relation, you only is (my) friend, you only is (my) knowledge, you only is (my) wealth, you only is everything, you are the BHAGAWAN of the Devas.
Aakazat! pitt< taey< ywa gCDit sagrm!,

svRdevnmSkar> kezv< àitgCDit.

˜k˜þ˜t patitaÕ toyaÕ yath˜ gacchati s˜garam |

sarvadevanamask˜ra× keþavaÕ pratigacchati ||


Just as every drop of rain that falls from the sky flows into the Ocean, in the same way all prayers offered to any Deity goes to Bhagawan Krishna (Bhagvan Vishnu).

]ma yacna - kÿam˜ y˜can˜

(Asking for forgiveness)krcr[£k«t< vaKkayj< kmRj< va,

ïv[£nynj< va mans< vapraxm!.

ivihtmiviht< va svRmett! ]mSv,

jy jy ké[aBde ïI mhadev zM-ae.

karacaraõa-k®taÕ v˜k k˜yajaÕ karmajaÕ v˜ |

þravaõa-nayanajaÕ v˜ m˜nasaÕ v˜par˜dham ||

vihitamavihitaÕ v˜ sarvametat kÿamasva |

jaya jaya karuõ˜bde þrŸ mah˜deva þambho ||

O Bhagawan Shambhu! Please forgive my wrong actions committed by me knowingly or unknowingly through my hands, feet, speech, body or through any organ of action; or through the ears, eyes (any organ of perception) or through the mind. May you forgive all sinful actions committed by me. O Great Shiva! Glory, Glory to you! You are the Surging Ocean of Compassion!

smpR[m! - samarpaõam (Offerings)

kayen vaca mnse

buÏ(aTmna va àk«itSv-avat!,

kraeim y*t! skl< prSmE,

naray[ayeit smpRyaim.

k˜yena v˜c˜ manasendriyairv˜ |

buddhy˜tman˜ v˜ prak®tisvabh˜v˜t |

karomi yadyat sakalaÕ parasmai |

n˜r˜yaõ˜yeti samarpay˜mi ||
Whatever I perform with my body, speech, mind, senses, intellect, or my inner self either intentionally or unintentionally, I dedicate it all to that Supreme Bhagawan Narayana.

il¼aòkm!
äümurairsuraicRtil¼m! inmRl-aistzaei-til¼m!,

jNmjÊ>oivnazkil¼m! tt! à[maim sdaizvil¼m!. 1.


devmuinàvraicRtil¼m! kamdhm! ké[akr il¼m!,

rav[dpRivnaznil¼m! tt! à[maim sdaizv il¼m!. 2.


svRsugiNxsuleiptil¼m! buiÏivvxRnkar[il¼m!,

isÏsurasurviNdtil¼m! tt! à[maim sdaizv il¼m!. 3.


knkmhami[-Ui;til¼m! )inpitveiòt zaei-t il¼m!,

d]suy} ivnazn il¼m! tt! à[maim sdaizv il¼m!. 4.


k…»‚mcNdnleiptil¼m! p»jharsuzaei-til¼m!,

siÂtpapivnaznil¼m! tt! à[maim sdaizv il¼m!. 5.


devg[aicRt seivtil¼m! -avE-Ri­i-rev c il¼m!,

idnkrkaeiqà-akril¼m! tt! à[maim sdaizv il¼m!. 6.


Aòdlaepirveiòtil¼m! svRsmuÑvkar[il¼m!,

AòdirÔivnaiztil¼m! tt! à[maim sdaizv il¼m!. 7.


surguésurvrpUijt il¼m! survnpu:p sdaicRt il¼m!,

praTpr< prmaTmk il¼m! tt! à[maim sdaizv il¼m!. 8.


il¼aòkimd< pu{y< y> pQet! izvsiÚxaE,

izvlaekmvaßaeit izven sh maedte.liðg˜ÿ÷akam

brahmamur˜risur˜rcitaliðgam

nirmalabh˜sitaþobhitaliðgam |

janmajadu×khavin˜þakaliðgam

tat praõam˜mi sad˜þivaliðgam || 1||

devamunipravar˜rcitaliðgam

k˜madaham karuõ˜kara liðgam |

r˜vaõadarpavin˜þanaliðgam

tat praõam˜mi sad˜þivaliðgam || 2||
sarvasugandhisulepitaliðgam buddhivivardhanak˜raõaliðgam |

siddhasur˜suravanditaliðgam tat praõam˜mi sad˜þiva liðgam || 3||


kanakamah˜maõibh¨ÿitaliðgam phanipativeÿ÷ita þobhita liðgam |

dakÿasuyajña vin˜þana liðgam tat praõam˜mi sad˜þiva liðgam || 4||


kuðkumacandanalepitaliðgam paðkajah˜rasuþobhitaliðgam |

sañcitap˜pavin˜þanaliðgam tat praõam˜mi sad˜þiva liðgam || 5||


devagaõ˜rcita sevitaliðgam bh˜vairbhaktibhireva ca liðgam |

dinakarako÷iprabh˜karaliðgam tat praõam˜mi sad˜þiva liðgam || 6||


aÿ÷adalopariveÿ÷italiðgam sarvasamudbhavak˜raõaliðgam |

aÿ÷adaridravin˜þitaliðgam tat praõam˜mi sad˜þiva liðgam || 7||


suragurusuravarap¨jita liðgam suravanapuÿpa sad˜rcita liðgam |

par˜tparaÕ param˜tmaka liðgam tat praõam˜mi sad˜þiva liðgam | 8|


liðg˜ÿ÷akamidaÕ puõyaÕ ya× pa÷het þivasannidhau |

þivalokamav˜pnoti þivena saha modate ||
Meaning of Lingashtakam
( Linga represents Bhagvaan Shiva. 'Ashtakam' means 8 verses. In Lingashtakam, Shiva Linga is praised and worshipped in 8 verses.)
The Linga that is worshipped by Brahma, Vishnu, and all the Devas,

the Linga that is pure of speech and is radiant,

the Linga that destroys the sorrow arising out of birth,

to that Linga, (representing) Sadashiva, my prostrations. ||1||

The Linga that is worshipped by the sages,

the destroyer of of Kama, Linga, the compassionate,

the Linga, the destroyer of the arrogance of Ravana,

to that Linga, (representing) Sadashiva, my prostrations. ||2||

The Linga that is well anointed with all fragrance and

that which is the cause of the growth of intellect,

the Linga that is worshipped by the Siddhas, Devas, and Asuras,

to that Linga, (representing) Sadashiva, my prostrations. ||3||


The Linga adorned with gold and precious jewels,

who is radiant and who has the king of serpents, coiled around him,

the Linga who destroyed the yajna of Daksha,

to that Linga, (representing) Sadashiva, my prostrations. ||4||


The Linga anointed with saffron and sandal paste and

appears radiant with a garland of lotuses,

the Linga that destroys accumulated sins,

to that Linga, (representing) Sadashiva, my prostrations. ||5||


The Linga that is worshipped and archan is offered by the Devas,

the Linga that is worshipped with an attitude of devotion,

the Linga that is effulgent like a million suns,

to that Linga, (representing) Sadashiva, my prostrations. ||6||


The Linga that is enveloped with eight-fold petals,

the Linga that is the cause of all creation and

that which destroys the eightfold poverty,

to that Linga, (representing) Sadashiva, my prostrations. ||7||


The Linga that is worshipped by the guru of the Devas and elite of the devas,

the Linga that is worshipped with the divine flowers and

the Linga that is higher than the highest, the supreme Self,

to that Linga, (representing) Sadashiva, my prostrations. ||8||


(The last verse is called 'phala-shruti', which says the benefits of chanting this)

Whoever chants these eight verses for Shiva linga, they will attain the world of Bhagawan Shiva and enjoy the company of Bhagawan Shiva.


-gvÌIta ðaekain - bhagavadgŸt˜ þlok˜ni

(Selected verses from Bhagavad Geeta)

jatSy ih Øuvae m&TyuØuRv< jNm m&tSy c,

tSmadpirhayeR=weR n Tv< zaeictumhRis. 2 , 27.

j˜tasya hi dhruvo m®tyurdhruvaÕ janma m®tasya ca |

tasm˜daparih˜rye'rthe na tvaÕ þocitumarhasi || 2 , 27 ||

Because, death is certain for the one who is born, and birth is certain for the one who dies. Therefore, you (Arjuna) should not lament over the inevitable.

suoÊ>oe sme k«Tva la-ala-aE jyajyaE,

ttae yuÏay yuJySv nEv< papmvaPSyis. 2 , 38.

sukhadu×khe same k®tv˜ l˜bh˜l˜bhau jay˜jayau |

tato yuddh˜ya yujyasva naivaÕ p˜pamav˜psyasi || 2 , 38 ||

Treating pleasure and pain, gain and loss, victory and defeat alike, engage yourself in your duty. By doing your duty this way you will not incur sin.
kmR{yevaixkarSte ma )le;u kdacn,

ma kmR)lhetu-URmaR te s¼ae=STvkmRi[. 2 , 47.

karmaõyev˜dhik˜raste m˜ phaleÿu kad˜cana |

m˜ karmaphalaheturbh¨rm˜ te saðgo'stvakarmaõi || 2 , 47 ||

You have Adhikaara (right) over your duty only, but no control or claim over the results. The fruits of work should not be your motive. You should never be inactive.
Xyaytae iv;yaNpu s¼Ste;Upjayte,

s¼aTsÃayte kam> kamaT³aexae=i-jayte. 2 , 62.

dhy˜yato viÿay˜npuÕsa× saðgasteÿ¨paj˜yate |

saðg˜tsañj˜yate k˜ma× k˜m˜tkrodho'bhij˜yate || 2 , 62 ||

One develops attachment to sense objects by thinking about sense objects. Desire for sense objects comes from attachment to sense objects, and anger comes from unfulfilled desires.

³aexaÑvit s s,

Sm&itæ

krodh˜dbhavati sammoha× sammoh˜tsm®tivibhrama× |

sm®tibhraÕþ˜d buddhin˜þo buddhin˜þ˜tpraõaþyati || 2 , 63 ||

Delusion arises from anger. The mind is bewildered by delusion. Reasoning is destroyed when the mind is bewildered. One falls down (from the right path) when reasoning is destroyed.

yda yda ih xmRSy Glain-Rvit -art,

A_yuTwanmxmRSy tdaTman< s&jaMyhm!. 4 , 7.

yad˜ yad˜ hi dharmasya gl˜nirbhavati bh˜rata |

abhyutth˜namadharmasya tad˜tm˜naÕ s®j˜myaham || 4 , 7 ||

pirÇa[ay saxUna< ivnazay c Ê:k«tam!,

xmRs
paritr˜õ˜ya s˜dh¨n˜Õ vin˜þ˜ya ca duÿk®t˜m |

dharmasaÕsth˜pan˜rth˜ya sambhav˜mi yuge yuge || 4 , 8 ||

Whenever there is a decline of Dharma and the rise of Adharma, O Arjuna, then I manifest (or incarnate) Myself. I incarnate from time to time for protecting the good, for destroying the wicked, and for establishing Dharma, the world order.
Ah< vEñanrae -UTva àai[na< dehmaiït>,

àa[apan smayu­< pcaMyÚ< ctuivRxm!.

ahaÕ vaiþv˜naro bh¨tv˜, pr˜õin˜Õ deham˜þrita× |

pr˜õ˜p˜na sam˜yuktaÕ, pac˜myannaÕ caturvidham ||

I, says Bhagawan, am the Fire in you, I am residing in body of living beings, I am in the air you inhale and exhale, I am in the food you take.

äüapR[< äü hiv> äüa¶aE äü[a ÷tm!,

äüEv ten gNtVy< äü kmR smaixna. 4 , 24.

brahm˜rpaõaÕ brahma havi× brahm˜gnau brahmaõ˜ hutam |

brahmaiva tena gantavyaÕ brahma karma sam˜dhin˜ || 4 , 24 ||

Brahman is the oblation (fire sacrifice). Brahman is the ghee (clarified butter, used in a fire sacrifice) The oblation is poured by Brahman into the fire of Brahman. Brahman shall be realized by the one who considers everything as (a manifestation or) an act of Brahman.

Footprints

One night a man had a dream. He dreamt he was walking along a beach with Bhagawan. Across the sky flashed scenes from his life. For each scene he noticed two sets of footprints on the sand - one belonging to him and the other to Bhagawan. When the last scene had flashed before him, he looked back at the footprints and he noticed that many times along the path there was only one set. He also noticed that this happened during the lowest and saddest times of his life. This bothered him and he questioned Bhagawan. “Bhagawan, you said that once I decided to follow you, you would walk all the way with me, but I noticed that during the most troublesome times of my life there was only one set of footprints. I don’t understand why, then I needed you most, you deserted me.”

Bhagawan replied, “My precious child, I love you and would never leave you. During your times of trial and suffering, when you see only one set of footprints, those were the times when I carried you in my arms.”

ïI mhag[ez pÂrÆ<


muda kraÄ maedk< sda ivmui­ saxk<

klaxravt

AnaykEk nayk< ivnaizte- dETyk<

ntazu-azu nazk< nmaim t< ivnaykm!. 1.


ntetrait -Ikr< nvaeidtakR -aSvr<

nmt! surair injRr< ntaixkapÊÏrm!,

sureñr< inxIñr< gjeñr< g[eñr<

mheñr< tmaïye praTpr< inrNtrm!. 2.


smSt laek zdretraedr< vr< vre-v±< A]rm!,

k«pakr< ]makr< mudakr< yzSkr<

mnSkr< nmSk«ta< nmSkraeim -aSvrm!. 3.


AikpurairpUvRnNdn< surair gvR cvR[m!,

àpÂnaz -I;[< xn

kpaeldanvar[< -je pura[var[m!. 4.


intaNt kaNt dNtkaiNtmNtkaNtkaTmj<

AicNTyêpmNthInmNtray k«Ntnm!,

ùdNtre inrNtr< vsNtmev yaeigna<

tmekdNtmekmev icNtyaim sNttm!. 5.


. )l ïutI.
mhag[ez pÂrÆ< Aadre[ yaeNmh<

àjLpit à-atke ùid Smrn! g[eñrm!,

Araegta< Adae;ta< susaihtI— supuÇta<

smaihtayurò -Uitm_yupEit sae=icrat!.


. #it ïI z
þrŸ mah˜gaõeþa pañcaratnaÕ
mud˜ kar˜tta modakaÕ sad˜ vimukti s˜dhakaÕ

kal˜dhar˜vataÕsakaÕ vil˜si loka rakÿakam |

an˜yakaika n˜yakaÕ vin˜þitebha daityakaÕ

nat˜þubh˜þu n˜þakaÕ nam˜mi taÕ vin˜yakam || 1||


natetar˜ti bhŸkaraÕ navodit˜rka bh˜svaraÕ

namat sur˜ri nirjaraÕ nat˜dhik˜paduddharam |

sureþvaraÕ nidhŸþvaraÕ gajeþvaraÕ gaõeþvaraÕ

maheþvaraÕ tam˜þraye par˜tparaÕ nirantaram || 2||


samasta loka þaðkaraÕ nir˜sta daitya kuñjaraÕ

daretarodaraÕ varaÕ varebhavaktram akÿaram |

k®p˜karaÕ kÿam˜karaÕ mud˜karaÕ yaþaskaraÕ

manaskaraÕ namask®t˜Õ namaskaromi bh˜svaram || 3||

akiñcan˜rti marjanaÕ cirantanokti bh˜janaÕ

pur˜rip¨rvanandanaÕ sur˜ri garva carvaõam |

prapañcan˜þa bhŸÿaõaÕ dhanañjay˜di bh¨ÿaõaÕ

kapolad˜nav˜raõaÕ bhaje pur˜õav˜raõam || 4||

nit˜nta k˜nta dantak˜ntimantak˜ntak˜tmajaÕ

acintyar¨pamantahŸnamantar˜ya k®ntanam |

h®dantare nirantaraÕ vasantameva yogin˜Õ

tamekadantamekameva cintay˜mi santatam || 5||


|| phala þrutŸ ||
mah˜gaõeþa pañcaratnam ˜dareõa yonmahaÕ

prajalpati prabh˜take h®di smaran gaõeþvaram |

arogat˜m adoÿat˜Õ sus˜hitŸÕ suputrat˜Õ

sam˜hit˜yuraÿ÷a bh¨timabhyupaiti so'cir˜t ||

|| iti þrŸ þaðkar˜c˜rya viracitaÕ þrŸ mah˜gaõeþa pañcaratnaÕ samp¨rõam ||. hnuman calIsa.

daeha


ïIgué crn sraej rj inj mnu muk…é suxair,

brn^~ r"ubr ibml jsu jae dayk… )l cair.


buiÏhIn tnu jainke suimraE< pvnk…mar,

bl buiÏ ib*a de÷ maeih< hr÷ kles ibkar.


caEpa$
jy hnuman }an gun sagr,

jy kpIs it÷~ laek %jagr.

ram Ët Atuilt bl xama,

A

mhabIr ib³m bjr

k…mit invar sumit ke s

k

kann k…

haw b¿ AaE Xvja ibrajE,

ka~xe mU~j jne sajE.

s

tej àtap mha jg b

iv*avan gunI Ait catur,

ram kaj kirbe kae Aatur.

à-u cirÇ suinbe kae risya,

ram lon sIta mn bisya.


sUúm êp xir isyih< idoava,

ibkq êp xir l

-Im êp xir Asur s~hare,

ramc<Ô ke kaj s~vare.

lay sjIvn lon ijyaye,

ïIr"ubIr hri; %r laye.

r"upit kINhI b÷t b–fa$,

tum mm iày -rtih sm -a$.

shs bdn tuMhrae js gavE<,

As kih ïIpit k

snkaidk äüaid munIsa,

nard sard siht AhIsa.

jm k…ber idgpal jha~ te,

kib kaeibd kih ske kha~ te.

tum %pkar su¢Ivih< kINha,

ram imlay raj pd dINha.

tuMhrae m<Ç ib-I;n mana,

l

jug shô jaejn pr -anU,

lILyae taih mxur )l janU.

à-u muiÔka meil muo mahI—,

jlix la~i" gye Acrj nahI—.

ÊgRm kaj jgt ke jete,

sugm Anu¢h tuMhre tete.

ram Êre tum rovare,

haet n Aa}a ibnu pEsare.

sb suo lhE tuMharI srna,

tum rCDk kaø kae fr na.

Aapn tej sMharae AapE,

tInae< laek ha~k te< ka~pE.

-Ut ipsac inkq nih< AavE,

mhabIr jb nam sunavE.

nasE raeg hrE sb pIra,

jpt inr

1   2   3   4   5
:)


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page

:)