Cynulliad Cenedlaethol Cymru The National Assembly for Wales Cofnod y Trafodion The Record of Proceedings Dydd Mawrth, 28 Ebrill 2009 Tuesday, 28 April 2009 Cynnwys ContentsDownload 0.86 Mb.
Page1/29
Date conversion05.02.2017
Size0.86 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Cynulliad Cenedlaethol Cymru
The National Assembly for Wales


Cofnod y Trafodion
The Record of Proceedings

Dydd Mawrth, 28 Ebrill 2009


Tuesday, 28 April 2009


Cynnwys
Contents

Error: Reference source not found

Cwestiynau i’r Prif Weinidog
Questions to the First Minister 3

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes


Business Statement and Announcement 38

Datganiad am Gyllideb Llywodraeth y DU


Statement on the UK Government`s Budget 51

Datganiad Deddfwriaethol am y Mesur Arfaethedig ynghylch Addysg (Cymru)


Legislative Statement on the Proposed Education (Wales) Measure 75

Dadl Cyfnod 3 Rheol Sefydlog Rhif 23.57 ar y Mesur Arfaethedig ynghylch Llywodraeth Leol (Cymru)


Stage 3 Standing Order No. 23.57 Debate on the Proposed Local Government (Wales) Measure 92

Pwerau Gweinidogion Cymru i Gynorthwyo Awdurdodau Gwella (Gwelliannau 1, 10, 2, 3, 17, 18 a 4


Powers of Welsh Ministers to Support Improvement Authorities (Amendments 1, 10, 2, 3, 17, 18 and 4) 92

Pwerau Cyfarwyddo mewn Perthynas â Methiant neu Fethiant Tebygol Awdurdodau Gwella (Gwelliannau 19, 20, 21, 22, 23 a 5)

Powers of Direction in Respect of Failure or Likely Failure by Improvement Authorities (Amendments 19, 20, 21, 22, 23 and 5) 111

Pwerau Cyfarwyddo mewn Perthynas â Threfniadau Cydlafurio (Gwelliannau 24 a 16)

Powers of Direction in Respect of Collaboration Arrangements (Amendments 24 and 16) 129

Pwerau Cyfarwyddo mewn Perthynas ag arfer Swyddogaethau Awdurdod Gwella (Gwelliannau 9, 6, 7 ac 8)


Powers of Direction in Respect of the Exercise of Improvement Authority Functions (Amendments 9, 6, 7 and 8) 143

Diwygiadau Amrywiol a Chanlyniadol (Gwelliannau 11, 12, 13, 14, 15)


Miscellaneous and Consequential Amendments (Amendments 11, 12, 13, 14, 15) 154

Cynnig Cyfnod 4 Rheol Sefydlog Rhif 23.58 i Gymeradwyo’r Mesur Arfaethedig ynghylch Llywodraeth Leol (Cymru)


Stage 4 Standing Order No. 23.58 Motion to Approve the Proposed Local Government (Wales) Measure 158

Yn y golofn chwith, cofnodwyd y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y Siambr.Yn y golofn dde, cynhwyswyd cyfieithiad o’r areithiau hynny.
In the left-hand column, the proceedings are recorded in the language in which they were spoken in the Chamber. In the right-hand column, a translation of those speeches has been included.

Cyfarfu’r Cynulliad am 1.30 p.m. gyda’r Llywydd (Dafydd Elis-Thomas) yn y Gadair.
The Assembly met at 1.30 p.m. with the Presiding Officer (Dafydd Elis-Thomas) in the Chair.Y Llywydd: Galwaf y Cynulliad i drefn.


The Presiding Officer: I call the Assembly to order.


Cwestiynau i’r Prif Weinidog

Questions to the First MinisterPublic Spending


Gwariant Cyhoeddus

Q1 Darren Millar: Will the First Minister make a statement on the impact that the recent budget statement will have on public services in Wales? OAQ(3)1890(FM)


C1 Darren Millar: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am yr effaith a gaiff y datganiad cyllideb diweddar ar wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru? OAQ(3)1890(FM)


Q10 Nick Ramsay: Will the First Minister make a statement on the implications for public spending in Wales that follow the budget delivered by the Chancellor of the Exchequer on 22 April? OAQ(3)1910(FM)


C10 Nick Ramsay: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y goblygiadau i wariant cyhoeddus yng Nghymru ar ôl y gyllideb a gyflwynwyd gan Ganghellor y Trysorlys ar 22 Ebrill? OAQ(3)1910(FM)

The First Minister (Rhodri Morgan): The overall cut in the resources that are available to us is about £150 million, which is just under 1 per cent of our budget. Therefore we have to achieve efficiency savings of around that figure in order to avoid any impact on front-line services. It is a big ask but that is what we will be aiming to do. Perhaps you have some information that we do not have about the impact of the budget on our front-line services if there were alternative political arrangements after the next general election, and whether the efficiency savings would be more than 1 per cent or less than 1 per cent.Y Prif Weinidog (Rhodri Morgan): Mae’r toriad cyffredinol yn yr adnoddau sydd ar gael inni tua £150 miliwn, sydd ychydig yn is nag 1 y cant o’n cyllideb. Felly, rhaid inni gyflawni arbedion effeithlonrwydd sy’n werth y ffigur hwnnw’n fras er mwyn osgoi unrhyw effaith ar wasanaethau rheng flaen. Mae’n her fawr ond dyna fydd ein nod. Efallai fod gennych wybodaeth nad yw gennym ni ynghylch effaith y gyllideb ar ein gwasanaethau rheng flaen petai trefniadau gwleidyddol gwahanol ar ôl yr etholiad cyffredinol nesaf, ac a fyddai’r arbedion effeithlonrwydd yn fwy nag 1 y cant neu’n llai nag 1 y cant.


Darren Millar: Unfortunately for the people of Wales, First Minister, your Government is still here and will be here in the short term. I will be delighted to welcome a UK Conservative Government as and when that comes. We know that the actual figure is not £150 million, but £416 million, as a result of the desperate budget presented by Alistair Darling and your other colleagues in the Labour Party in Westminster last week. You have already indicated that this is going to be a challenge, so do you accept that there is now an urgent need to reconsider the spending priorities of the Assembly Government to ensure that gimmicks such as free school breakfasts are scrapped, and that front-line public services in Wales are protected against cuts at all costs?

Darren Millar: Yn anffodus i bobl Cymru, Brif Weinidog, mae eich Llywodraeth yn dal wrth y llyw a bydd yn dal wrth y llyw yn y tymor byr. Byddaf wrth fy modd o groesawu Llywodraeth Geidwadol yn y DU pan ddaw hynny. Gwyddom nad £150 miliwn yw’r ffigur gwirioneddol, ond £416 miliwn, o ganlyniad i’r gyllideb anobeithiol a gyflwynwyd gan Alistair Darling a’ch cyd-aelodau eraill yn y Blaid Lafur yn San Steffan yr wythnos diwethaf. Yr ydych eisoes wedi dweud y bydd hyn yn her, felly a ydych yn derbyn bod taer angen ailystyried blaenoriaethau gwario Llywodraeth y Cynulliad i sicrhau ei bod yn rhoi’r gorau i gimigau megis brecwast am ddim mewn ysgolion, a bod gwasanaethau cyhoeddus rheng flaen yng Nghymru yn cael eu hamddiffyn rhag pob toriad?The First Minister: The closer we get to a general election the more you will be expected to ask your colleagues, David Cameron and George Osborne, what arrangements they are proposing and what kind of budget cuts there would be in Wales were they elected. Those are the fundamentals of democratic choice that will face the public in Wales. As regards our budget for next year, following last week’s Labour budget, there will be a reduction in revenue funding of £216 million, but that is minus the £60 million additional funding, which is mainly capital—£46 million this year and £14 million next year.


Y Prif Weinidog: Po agosaf yr awn at etholiad cyffredinol, po fwyaf y disgwylir ichi holi eich cyd-Aelodau, David Cameron a George Osborne, pa drefniadau y maent yn eu cynnig a pha fath o doriadau yn y gyllideb a fyddai yng Nghymru petaent yn cael eu hethol. Dyna hanfodion y dewis democrataidd a fydd yn wynebu’r cyhoedd yng Nghymru. Ac ystyried ein cyllideb ar gyfer y flwyddyn nesaf, yn dilyn cyllideb Llafur yr wythnos diwethaf, bydd gostyngiad gwerth £216 miliwn mewn cyllid refeniw, ond nid yw hynny’n cynnwys y £60 miliwn o gyllid ychwanegol, sef cyfalaf gan mwyaf—£46 miliwn eleni a £14 miliwn y flwyddyn nesaf.

On top of that, the problem that arises was seen in the pre-budget report. By bringing forward £150 million or so of expenditure into this financial year to assist the construction industry, we have lost that sum from next year’s baseline. Furthermore, there are cuts that may be worth around £75 million arising from underspend in the Department of Health. Therefore, there will be an additional capital sum, as you say, but I do not think that it will be anything like the amount that you referred to.Ar ben hynny, gwelwyd y broblem sy’n codi yn yr adroddiad rhag-gyllidebol. Drwy ddod â tha £150 miliwn o wariant ymlaen i’r flwyddyn ariannol hon er mwyn helpu’r diwydiant adeiladu, yr ydym wedi colli’r swm hwnnw o linell sylfaen y flwyddyn nesaf. Ar ben hynny, ceir toriadau a all fod yn werth tua £75 miliwn yn deillio o’r tanwariant yn yr Adran Iechyd. Felly, bydd swm cyfalaf ychwanegol, fel y dywedwch, ond nid wyf yn meddwl y bydd hynny’n ddim byd tebyg i’r swm y cyfeiriasoch ato.

Nick Ramsay: The tenth birthday of the Assembly in May will take place against the backdrop of the worst economic conditions and the poorest state of public finances since the advent of devolution and, indeed, for a generation. At this time, one would hope that the Welsh Assembly Government and the UK Government were united in their aims to deal with these problems but there seems to be a discrepancy between your Government here and the Secretary of State for Wales on the implications of the budget. The Secretary of State for Wales has said that the budget puts Wales in the best possible position to prepare for economic recovery, while your Deputy First Minister has pointed out the formidable challenge that Wales faces and has said that the Chancellor should have done more to recognise the need to support businesses and training for companies as we come out of the recession. Which of these views do you share?

Nick Ramsay: Cynhelir pen-blwydd y Cynulliad yn ddeg oed ym mis Mai yng nghanol yr amodau economaidd gwaethaf a’r sefyllfa waelaf o ran arian cyhoeddus ers datganoli ac, yn wir, ers cenhedlaeth. Ar adeg o’r fath, byddid yn gobeithio bod Llywodraeth Cynulliad Cymru a Llywodraeth y DU yn unedig yn eu nod i ddelio â’r problemau hyn, ond ymddengys fod anghysondeb rhwng eich Llywodraeth yma ac Ysgrifennydd Gwladol Cymru ynghylch goblygiadau’r gyllideb. Mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru wedi dweud bod y gyllideb yn rhoi Cymru yn y sefyllfa orau posibl i baratoi ar gyfer adferiad economaidd, ond mae eich Dirprwy Brif Weinidog wedi tynnu sylw at yr her enfawr sy’n wynebu Cymru ac wedi dweud y dylai’r Canghellor fod wedi gwneud mwy i gydnabod yr angen i gefnogi busnesau a hyfforddiant ar gyfer cwmnïau wrth inni ddod allan o’r dirwasgiad. Pa un o’r safbwyntiau hynny yr ydych yn cyd-fynd ag ef?


The First Minister: In my reply to Darren Millar I used a similar expression to ‘formidable challenge’. In the budget round that we are commencing now for 2010-11, which will start in 11 months’ time, we have to find efficiency savings of about 1 per cent of our budget in order to ensure that the growth of front-line service provision can continue. That is a formidable challenge—there is no two ways about it. I do not think that the Secretary of State for Wales would depart from that view, as he knows that it is a challenge, because similar efficiency savings are being demanded from Whitehall departments that are doing the same job for England as we do in Wales.


Y Prif Weinidog: Yn fy ateb i Darren Millar defnyddiais ymadrodd tebyg i ‘her enfawr’. Yng nghylch y gyllideb yr ydym yn dechrau arno yn awr ar gyfer 2010-11, a fydd yn dechrau ymhen 11 mis, rhaid inni ddod o hyd i arbedion effeithlonrwydd gwerth tua 1 y cant o’n cyllideb er mwyn sicrhau bod y twf mewn darparu gwasanaethau rheng flaen yn gallu parhau. Mae hynny’n her enfawr—nid oes gwadu hynny. Nid wyf yn meddwl y byddai Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn anghytuno â’r safbwynt hwnnw, gan ei fod yn gwybod ei bod yn her, oherwydd bod gofyn i adrannau Whitehall sy’n gwneud yr un gwaith yn Lloegr ag yr ydym ni yn ei wneud yng Nghymru gyflawni arbedion effeithlonrwydd tebyg.

The budget was not only about the departmental expenditure limit of the Assembly Government; there were two other areas of significance to us. The first was new funding through the strategic investment fund of £750 million—we have to ensure that Wales gets its fair share of that. The second was the additional money given to the Department for Work and Pensions for the community taskforce and the new jobs fund. We have to ensure that we do at least as well—if not better—than our Barnett share had that money been fed through the Assembly Government budget. Meetings will be held next week with Jane Hutt’s department—the Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills—the DWP in Wales, Jobcentre Plus, the Welsh Local Government Association and the Welsh Council for Voluntary Action, to ensure that we maximise the Welsh share of those two new big funds, which amount to around £2 million.Yr oedd y gyllideb yn ymwneud â mwy na therfyn gwariant adrannol Llywodraeth y Cynulliad; yr oedd dau faes arall sy’n arwyddocaol inni. Y cyntaf oedd y cyllid newydd drwy’r gronfa buddsoddi strategol gwerth £750 miliwn—rhaid inni sicrhau bod Cymru yn cael ei chyfran deg o hynny. Yr ail oedd yr arian ychwanegol a roddir i’r Adran Gwaith a Phensiynau ar gyfer y tasglu cymunedol a’r gronfa swyddi newydd. Rhaid inni sicrhau ein bod yn gwneud o leiaf cystal—os nad yn well—na’n cyfran yn sgîl Barnett petai’r arian wedi dod drwy gyllideb Llywodraeth y Cynulliad. Cynhelir cyfarfodydd yr wythnos nesaf gydag adran Jane Hutt—yr Adran Plant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau—yr Adran Gwaith a Phensiynau yng Nghymru, Canolfan Byd Gwaith, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, i sicrhau ein bod yn cynyddu cyfran Cymru o’r ddwy gronfa fawr newydd hynny, sy’n werth tua £2 filiwn.

Alun Davies: First Minister, I am sure that you will agree that the Conservatives have never been the friends of public services, and that all of us who use public services throughout Wales recognise the damage that will be done by the £5 billion in cuts that the Tories are currently proposing. Do you agree that the way to battle our way out of this recession is to invest, not to cut?


Alun Davies: Brif Weinidog, yr wyf yn siŵr y byddwch yn cytuno na fu’r Ceidwadwyr erioed yn gyfeillion i wasanaethau cyhoeddus, a bod pob un ohonom sy’n defnyddio gwasanaethau cyhoeddus ledled Cymru yn cydnabod y difrod a wneir drwy’r £5 biliwn o doriadau y mae’r Torïaid yn eu cynnig ar hyn o bryd. A ydych yn cytuno mai’r ffordd orau o frwydro nes dod allan o’r dirwasgiad hwn yw buddsoddi, nid torri?

The First Minister: Yes. I would go beyond that. It is not just that from all past records, and from the rhetoric that we are hearing now, the Conservatives are not going to be increasing public service expenditure but probably cutting it, although we have to face that, but, more importantly, everyone now accepts that we are in an age of strategic industrial activism by the state. The free market ideology of the Margaret Thatcher/Ronald Reagan era of 20 years ago is now dead and buried. Therefore, it would be odd for a party to be thinking about coming into power when the ideology upon which it is based has been universally accepted to be over. We are entering into the new age of industrial activism. That was signalled by the White Paper just before the budget, and also by the JEREMIE fund, which we announced last week, of £150 million, and by the £750 million additional sum announced in the budget for what used to be the Department of Trade and Industry—now the Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform—of which we have to ensure Wales gets a very big share.

Y Prif Weinidog: Ydwyf. Byddwn yn mynd gam ymhellach. Nid dim ond oherwydd popeth a welwyd yn y gorffennol a’r rhethreg yr ydym yn ei chlywed yn awr y gwyddom na fydd y Ceidwadwyr yn cynyddu’r gwariant ar wasanaethau cyhoeddus ond yn ei dorri mae’n debyg, er bod yn rhaid inni wynebu hynny, ond, yn anad dim, mae pawb bellach yn derbyn ein bod mewn oes o weithredaeth ddiwydiannol strategol gan y wladwriaeth. Mae ideoleg marchnad rydd cyfnod Margaret Thatcher a Ronald Reagan 20 mlynedd yn ôl yn gelain. Felly, byddai’n od i blaid ystyried dod i rym a’r ideoleg y mae’r blaid honno’n seiliedig arni wedi dod i ben fel y cydnabyddir yn gyffredinol. Yr ydym ar drothwy oes newydd o weithredaeth ddiwydiannol. Cafodd hynny ei ddangos gan y Papur Gwyn cyn y gyllideb, a hefyd gan y gronfa JEREMIE, a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf, gwerth £150 miliwn, a chan y £750 miliwn ychwanegol a gyhoeddwyd yn y gyllideb ar gyfer yr hyn a arferai fod yn Adran Masnach a Diwydiant—yr Adran Busnes, Menter a Diwygio Rheoleiddio bellach—y mae’n rhaid inni sicrhau bod Cymru yn cael cyfran fawr ohono.The Leader of the Opposition (Nick Bourne): Good afternoon, First Minister. You were honest enough to admit—as you have done previously—that you cannot guarantee that there will not be cuts to services and job losses in the public sector. A degree of honesty is also called for in your responses today. You referred to a new age of industrial activism and to capitalism being buried. Let us look at the truth of where we are with Labour. We have just seen unemployment in Wales go up above what it was when you came into power. We have seen the fastest recorded rise in unemployment in Britain in its history. We have seen a record number of people not in education, employment or training. Is it not the truth therefore that it is not the end of capitalism, but of Labour? It is high time that that day came. It is certainly the end of Labour in Government.


Arweinydd yr Wrthblaid (Nick Bourne): Prynhawn da, Brif Weinidog. Yr oeddech yn ddigon gonest i gyfaddef—fel yr ydych wedi gwneud o’r blaen—na allwch warantu na fydd toriadau mewn gwasanaethau a cholli swyddi yn y sector cyhoeddus. Gofynnir am onestrwydd yn eich atebion heddiw hefyd. Cyfeiriasoch at oes newydd o weithredaeth ddiwydiannol a bod cyfalafiaeth yn farw gelain. Gadewch inni edrych ar ein sefyllfa o ran Llafur. Yr ydym newydd weld diweithdra yng Nghymru yn codi’n uwch na’r lefel pan ddaethoch i rym. Yr ydym wedi gweld y cynnydd cyflymaf erioed ar gofnod mewn diweithdra ym Mhrydain. Yr ydym wedi gweld mwy o bobl nag erioed o’r blaen heb fod mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant. Onid yw’n wir felly nad diwedd cyfalafiaeth yw hyn, ond diwedd Llafur? Mae’n hen bryd i’r diwrnod hwnnw wawrio. Mae ar ben ar Lafur mewn Llywodraeth yn ddiau.

I wish to press you on the £416 million in cuts. According to your figures, cuts of £216 million in revenue, and £200 million in capital, have to be accommodated out of the Assembly budget. You talked about efficiency savings, but you have also said that you cannot guarantee that there will not be cuts in services. How will you ensure that those figures are met? The revenue cuts alone equate to 9,000 nurses or 11,000 new teachers—we are not just talking about a little money here, but a lot. How will you meet those challenges?


Mae arnaf eisiau pwyso arnoch ynghylch y £416 miliwn o doriadau. Yn ôl eich ffigurau, rhaid cyflawni gwerth £216 o doriadau mewn refeniw a gwerth £200 miliwn mewn cyfalaf o gyllideb y Cynulliad. Siaradasoch am arbedion effeithlonrwydd, ond yr ydych hefyd wedi dweud na allwch warantu na fydd toriadau mewn gwasanaethau. Sut y sicrhewch y cyflawnir y ffigurau hynny? Mae’r toriadau refeniw yn unig yn gyfystyr â 9,000 o nyrsys neu 11,000 o athrawon newydd—nid sôn yr ydym am arian mân yn hyn o beth, ond llawer iawn o arian. Sut y cyflawnwch yr heriau hynny?


The First Minister: On the general point about the free market ideology of Margaret Thatcher and Ronald Reagan being dead, you tried to rearrange that into me saying that capitalism is dead, which I did not say. That is not what I said, and you know it. What I said was that the age of the free market ideology of Margaret Thatcher and Ronald Reagan is dead. It is over. It is buried. It is only David Cameron and George Osborne who somehow think that it can be revived. It is now an age of state industrial activism working with the private sector. It is the free market ideology that is dead.

Y Prif Weinidog: Ynghylch y pwynt cyffredinol bod ideoleg marchnad rydd Margaret Thatcher a Ronald Reagan yn gelain, ceisiasoch droi hynny gan awgrymu imi ddweud bod cyfalafiaeth yn gelain. Ni ddywedais hynny, ac yr ydych yn gwybod hynny. Yr hyn a ddywedais oedd bod oes ideoleg marchnad rydd Margaret Thatcher a Ronald Reagan yn gelain. Mae ar ben. Mae wedi’i hen gladdu. Dim ond David Cameron a George Osborne sydd rywsut yn meddwl bod modd ei hadfer. Yr ydym yn awr mewn oes o weithredaeth ddiwydiannol yn gweithio gyda’r sector preifat. Ideoleg y farchnad rydd sy’n gelain.It was very interesting to listen to what you said about unemployment, as though Tories had some sort of good record on unemployment. I have to remind you that today’s level of unemployment in Wales was exceeded in 17 out of the 18 years that the Tories were in power—that is not just on average, but in every one of the 12 months of 17 years out of the 18 that the Tories were in power. The only 10 months during those 18 years in which unemployment in Wales was lower than it is today were the first 10 months, the late months of 1979 and the early months of 1980, when Tory economic policies had not yet had a chance to take effect. I will not take any lectures from you about today’s level of unemployment.


Yr oedd yn ddiddorol iawn gwrando ar yr hyn a ddywedasoch am ddiweithdra, fel petai gan y Torïaid ryw fath o record dda o ran diweithdra. Rhaid imi eich atgoffa bod lefel diweithdra’n uwch mewn 17 o’r 18 mlynedd yr oedd y Torïaid mewn grym na’r lefel yng Nghymru heddiw—nid ar gyfartaledd yn unig y mae hynny, ond ym mhob un o’r 12 mis mewn 17 flynedd o’r 18 mlynedd yr oedd y Torïaid mewn grym. Yr unig 10 mis o’r 18 mlynedd hynny pan oedd diweithdra yng Nghymru yn is nag ydyw heddiw oedd y 10 mis cyntaf, misoedd olaf 1979 a misoedd cyntaf 1980, pan nad oedd polisïau economaidd y Torïaid wedi cael cyfle i gael effaith. Ni chymeraf ddim darlithoedd gennych ynghylch lefel diweithdra heddiw.


1.40 p.m.
As regards public service provision in Wales, our challenge is to ask to what extent we can find efficiency savings that will protect the growth of public services in Wales, following the cut of about 1 per cent in our revenue budget next year. On top of that, there will be difficulties maintaining the development of our capital budget, following the changes that were announced in the pre-budget report. It is also necessary to find a home for the additional £46 million that we have to spend this year, and we will be giving urgent consideration to how we can get that money out of the door as quickly as possible, helping to stimulate the economy and develop good services for the environment and the economy.O ran darparu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, yr her inni yw gofyn i ba raddau y gallwn ddod o hyd i arbedion effeithlonrwydd a fydd yn amddiffyn twf gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, ar ôl torri tua 1 y cant yn ein cyllideb refeniw y flwyddyn nesaf. Ar ben hynny, bydd anawsterau o ran cynnal datblygiad ein cyllideb cyfalaf, yn dilyn y newidiadau a gyhoeddwyd yn yr adroddiad rhag-gyllidebol. Yn ogystal mae angen dod o hyd i le i roi’r £46 miliwn ychwanegol y bydd yn rhaid inni ei wario eleni, a byddwn yn ystyried ar frys sut y gallwn ryddhau’r arian hwnnw cyn gynted ag sy’n bosibl, gan helpu i ysgogi’r economi a datblygu gwasanaethau da ar gyfer yr amgylchedd a’r economi.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page