Essential legal texts of the brcko district of bosnia and herzegovina Osnovni pravni tekstovi u vezi sa Brčko Distriktom Bosne i Hercegovine Assembly of the Brcko District of Bosnia and HerzegovinaDownload 0.93 Mb.
Page1/47
Date conversion03.08.2017
Size0.93 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47Essential legal texts of the brcko district of bosnia and herzegovina
Osnovni pravni tekstovi u vezi sa Brčko Distriktom Bosne i Hercegovine

Assembly of the Brcko District of Bosnia and Herzegovina

SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE


Table of contents:
Foreword

Agreement on Inter-Entity Boundary Line and Related Issues

Constitution of Bosnia and Herzegovina

Amendment I to the Constitution of Bosnia and Herzegovina

Award

Supplemental AwardFinal Award

Annex to Final Award

Addendum to Final Award

____________________________________________________________Sadržaj:
Uvod

Sporazum o granici između entiteta i o drugim stvarima

koja su s tim u vezi

Ustav Bosne i Hercegovine

Amandman I na Ustav Bosne i Hercegovine

Odluka


Dopunska odluka

Konačna odluka

Aneks konačne odluke

Dopuna konačne odlukeThis book is published by the Assembly of the Brcko District of BiH on the basis of documents provided by the Brcko Final Award Office, Brcko, May 2009.

Ovu knjigu izdaje Skupština Brčko distrikta BiH na osnovu dokumentacije koju je obezbijedila Kancelarija za implementaciju Konačne arbitražne odluke u Brčkom, maja 2009. godine.

Important note:

Except for Amendment I of the BiH Constitution, the English versions of documents contained herein are authoritative for all purposes. Translations of the documents in the official languages of Bosnia and Herzegovina contain corrected omissions of the authoritative texts.


Translations of the Annexes to the General Framework Peace Agreement for Bosnia and Herzegovina shall be treated as unofficial documents.


Važna napomena:

Izuzev Amandmana I na Ustav BiH dokumenti na engleskom jeziku sadržani u ovoj knjizi su mjerodavni za sve namjene. Prevodi dokumenata na službene jezike Bosne i Hercegovine sadrže ispravljene propuste u mjerodavnim tekstovima.

Prevode Aneksa Okvirnog mirovnog sporazuma za Bosnu i Hercegovinu treba smatrati nezvaničnim.

Foreword:

The parties to the 1992-95 conflict could not agree at Dayton about the Inter-Entity Boundary Line in the Brcko area. However, rather than go back to war, they agreed in Annex 2 of the Dayton Peace Accords to an arbitration that would be final and binding on all parties. After a first and supplemental award, the Arbitral Tribunal issued the Final Award and Annex in 1999, establishing the Brcko District of Bosnia and Herzegovina.


Since its establishment, Brcko District has gone from being a symbol of social and physical devastation to one of progress and interethnic cooperation, as well as an incubator for reforms in the transition from communist command economy to democratic market economy.
Today, Brcko is a prosperous, multiethnic community whose territory exists as a condominium of the two Entities, but with its own local institutions of self government to which the Entities are deemed to have permanently delegated their powers of governance.

Brcko District has become a post-conflict success story studied by many, envied by some, and copied by none. That could be because its success has depended first and foremost on the efforts and willingness of the people of Brcko, who decided to live together, and in peace. The courage of District leaders and officials of the interim government and Assembly, assisted by the International Community through the Supervisory regime established by the First Award of February 14, 1997, also contributed to the outcome.

The legal foundations for Brcko District are found in two annexes to the Dayton Peace Agreement: Annex 4, which is the Constitution of Bosnia and Herzegovina; and Annex 2, in which the parties agreed to binding arbitration, as well as the Awards, Annexes, and addendum thereto issued by the Arbitral Tribunal in consistency with the Constitution. It was the Final Award that required development of the Statute, which has been updated several times to improve the structure, efficiency, and procedures of District governance in a way where no one group can dominate another.
The time has come to envisage the end of Supervision, and the people of Brcko will soon have full responsibility for the future of their community. This compendium will help in that regard. The documents not only provide key legal texts but also a fascinating historical timeline of Brcko’s legal development. Readers will notice that Brcko was not originally included in the 1995 BiH Constitution, but the Arbitral Tribunal made sure that the Final Award was in conformity with the Constitution itself. In March 2009, the Parliamentary Assembly of BiH, answering the call of the District Assembly, overwhelmingly adopted Amendment I adding Brcko District to the Constitution, preserving the Tribunal’s awards from change, and giving the District effective access to the BiH Constitutional Court..

I wish to commend the Brcko District Assembly in recognizing the need to publish a compendium of these legal texts, essential for understanding the legal framework in which the District exists. This compendium deserves to be widely available and used by councilors, government members, civil servants, and residents, who I hope will use it both as a reference and to gain better understanding of the unique and enviable legal status of their District.

Raffi Gregorian

Supervisor for Brcko District of Bosnia and Herzegovina

Principal Deputy High RepresentativeUvod:

Strane koje su bile u sukobu od 1992. do 1995. godine nisu u Dejtonu mogle da postignu dogovor oko Međuentitetske linije razgraničenja na području Brčkog. Međutim, da ne bi nastavile sa ratovanjem, u Aneksu 2 Dejtonskog mirovnog sporazuma pristale su na arbitražu koja bi bila konačna i obavezujuća za sve strane. Nakon prve i dopunske odluke, Arbitražni tribunal je 1999. godine donio Konačnu odluku i Aneks, kojima se uspostavlja Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine.


Od svog uspostavljanja, Brčko Distrikt je od simbola društvenog i fizičkog razaranja postao simbol napretka i međuetničke saradnje, kao i inkubator reformi u tranziciji od komunistčke dirigovane ekonomije ka demokratskoj tržišnoj ekonomiji.
Brčko je danas prosperitetna, multietnička društvena zajednica čija teritorija postoji kao kondominijum dva entiteta, ali sa sopstvenim institucijama lokalne samouprave za koje se smatra da su entiteti na njih trajno prenijeli svoja ovlaštenja koja se odnose na upravljanje.
Brčko Distrikt je postao uspješna postkonfliktna priča koju izučavaju mnogi, neki na njoj zavide, a niko je ne kopira. Može biti da je to zbog toga što njegov uspjeh zavisi prvo i prije svega od truda i volje građana Brčkog, koji su odlučili da žive zajedno i u miru. Smjelost čelnika Distrikta i zvaničnika prelazne vlade i skupštine, uz pomoć međunarodne zajednice kroz režim supervizije koji je uspostavljen na osnovu Prve odluke od 14. februara 1997. godine, takođe je doprinijela ovakvom ishodu.

Pravni temelji za Brčko Distrikt postavljeni su u dvama aneksima Dejtonskog mirovnog sporazuma: Aneksu 4, koji je Ustav Bosne i Hercegovine; i Aneksu 2, u kojem su strane pristale na obavezujuću arbitražu, kao i njenim odlukama, aneksima i dopuni Konačne odluke, koje je Arbitražni tribunal donio u skladu sa Ustavom. Upravo se Konačnom odlukom zahtijevala izrada Statuta, koji je nekoliko puta revidiran kako bi struktura, efikasnost i procedure izvršne vlasti Distrikta bili poboljšani na takav način da nijedan narod ne može biti dominantan u odnosu na neki drugi.

Došlo je vrijeme da se predvidi završetak supervizije, a građani Brčkog će uskoro nositi punu odgovornost za budućnost njihove društvene zajednice. Ovaj pregled biće od koristi u tom pogledu. Ovi dokumenti ne samo da sadrže osnovne pravne tekstove, već i fascinantnu istorijsku dinamiku pravnog razvitka Distrikta. Čitaoci će odmah zapaziti da se Brčko ne pominje u Ustavu BiH, ali se Arbitražni trubunal postarao da Distrikt bude u skladu sa samim Ustavom. I pored toga, Arbitražni tribunal, a sa njim i supervizija, postojaće i dalje, sve dok Brčko Distrikt ne bude imao mogućnost da se Ustavnom sudu direktno obrati tražeći rješavanje određenih vrsta žalbi, a Ustavni sud mora da ih rješava u skladu sa odlukama Tribunala. Kao što je svaki od tridesetjednog poslanika u novoj Skupštini to uvidio, postoji jednostavan način da se ovo riješi i nadam se da će njihove kolege u Parlamentarnoj skupštini BiH uzeti u obzir njihov poziv da hitno budu usvojeni potrebni amandmani.
Želim da izrazim pohvale Skupštini Brčko Distrikta što je uvidjela potrebu da se objavi pregled ovih pravnih tekstova, koji su ključni za razumijevanje pravnog okvira u kojem Distrikt postoji. Ovaj pregled zavređuje da bude dostupan svima i da ga koriste poslanici, članovi vlade, državni službenici i građani, koji će ga, nadam se, koristiti i kao izvor informacija i da bi bolje razumjeli jedinstven i zavidan pravni status njihovog Distrikta.
Raffi Gregorian

supervizor za Brčko Distrikt

prvi zamjenik visokog predstavnika

General Framework Peace Agreement for Bosnia and Herzegovina


(December 14, 1995)

Annex 2:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page