Faculty of education department of english language and literatureDownload 185.95 Kb.
Page1/9
Date conversion07.06.2018
Size185.95 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
MASARYK UNIVERSITY


FACULTY OF EDUCATION

DEPARTMENT OF ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE

Toward the sympathetic vampire: From Bram Stoker’s Dracula to Stephenie Meyer’s The Twilight Saga


Bachelor Thesis

Brno 2012

Supervisor: Written by:


Ing. Mgr. Věra Eliášová, Ph.D. Jan Svoboda
Annotation

The bachelor thesis examines the portrayal of the vampire in literature focusing especially on the tendency towards sympathetic portrayal of the phenomenon. The bachelor thesis consists of two main parts; the theoretical part and the analysis. The first part is devoted to the biographies of Bram Stoker and Stephenie Meyer and to the plot summaries of their novels that are examined in the following analysis. The analysis itself includes three sections. In the first section of the analysis I am exploring the differences between Dracula and The Twilight Saga considering the changing portrayal of the vampire and it’s moving from evil to sympathetic and more human-like territory. In the second section of the analysis I am drawing attention to the history and background of the sympathetic vampire. I am trying to discover what is appealing on the vampires in both novels and to what extent the time of their production was important. It is suggested there that melodramatic features are also crucial elements that makes the vampires in The Twilight Saga sympathetic. In the last section of my analysis gender and sexuality issues of the vampire are examined in both novels concerning the sympathetic portrayal of the vampire in Stephenie Meyer’s novels.


Anotace

Tato bakalářská práce zkoumá pojetí upíra v literatuře a zaměřuje se zejména na jeho sympatické ztvárnění. Moje bakalářská práce se skládá ze dvou hlavních částí a to teoretické části a samotné analýzy. V první části se věnuji životopisům Brama Stokera a Stephenie Meyer. Dále uvádím shrnutí dějů novel, které jsou zkoumány v analytické části mojí práce. Analytická část mojí bakalářské práce se skládá ze tří sekcí. V první z nich věnuji pozornost rozdílům mezi Drákulou a ságou Stmívání a zaměřuji se na změnu pojetí upíra, zejména jeho posun od představitele zla k jeho zobrazení jako sympatické a lidštější bytosti. Druhá sekce mojí analýzy se zabývá historií sympatického upíra a dále zkoumá, proč nám může upír připadat přitažlivý. V této sekci je také brána v úvahu doba, kdy byla tato díla napsána. V závěru této sekce naznačuji, že melodramatické vlastnosti jsou velmi důležitým faktorem při posunu upíra k jeho sympatickému ztvárnění. V poslední sekci mojí analýzy se zabývám otázkami pohlaví a sexuality ve vztahu k upírům a zaměřuji se také na to, do jaké míry jeho sympatické pojetí ovlivnilo tyto faktory.


Bibliographical Description

SVOBODA, Jan. Toward the sympathetic vampire: From Bram Stoker’s Dracula to Stephenie Meyer’s The Twilight Saga : bachelor thesis. Brno : Masaryk University, Faculty of Education, Department of English Language and Literature, 2011. 58 p. Supervisor Ing. Mgr. Věra Eliášová, Ph.D.Klíčová slova

Upír, sympatický upír, pojetí upíra v literatuře, melodramatické vlastnosti, historie a zázemí sympatického upíra, viktoriánské období, přitažlivost upíra, nový upír, Drákulův odkaz v moderním pojetí, bouřící se postava, pohlaví a sexualita, potlačená sexuality, homosexualitaKeywords

Vampire = upír, sympathetic vampire = sympatický upír, the interpretation of the vampire in literature = pojetí upíra v literatuře, melodramatic features = melodramatické vlastnosti, the history and background of the sympathetic vampire,Victorian Era = viktoriánské období, the appeal of the vampire = přitažlivost upíra, new vampire = nový upír, Dracula’s legacy in the modern interpretation = Drákulův odkaz v moderním pojetí, rebellious figure = bouřící se postava, gender and sexuality = pohlaví a sexualita, repressed sexuality = potlačená sexualita, homosexuality = homosexualita


Prohlášení

„Prohlašuji, že jsem závěrečnou bakalářskou práci vypracoval/a samostatně, s využitím pouze citovaných literárních pramenů, dalších informací a zdrojů v souladu s Disciplinárním řádem pro studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.”


Declaration

“I declare that I have compiled this bachelor thesis by myself and that I have used only the sources listed in the bibliography.”

Brno 19 April 2011 Jan Svoboda

...............................Acknowledgements

I would like to express great gratitude and thanks to the supervisor of my bachelor thesis, Ing. Mgr. Věra Eliášová, PhD. who was always supportive to me and provided me with valuable information and advice all the time. Most of all I am grateful for her creative critic of my thesis that allowed me to come up with many interesting ideas. At last but not least, I would like to thank her for quick responses via electronic communication and for her patience with my last time arrangements.


Contents


Contents 11

Introduction 7

1. Biographies and plot summaries 9

1.1 Bram Stoker 9

1.2 Stephenie Meyer 11

1.3 Dracula 13

1.4 Twilight 15

1.5 New Moon 17

1.6 Eclipse 19

1.7 Breaking Dawn 21

2. Now and then: The portrayal of the vampire 23

2.1 The difference in the interior of the vampires 24

2.1.2 Dracula’s legacy in the modern interpretations 32


2.2 The Background 37

2.2.1 The history of the sympathetic vampire 37

2.2.2 The appeal of the vampire 40

2.2.3 The melodramatic vampire 422.3 Gender and sexuality 45

2.3.1 Freudian Psychoanalysis – The Oedipus complex 46

2.3.2 Sexual repression 48

2.3.3 Homosexual connotations in the vampire 52Conclusion 55

Bibliography 57  1   2   3   4   5   6   7   8   9


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page