Ha 歯 (noun): : a tooth, teeth. Ha?


Tag. Eng. (syn.): hampaslupa, ang bagamundo. hampaslupaDownload 2.21 Mb.
Page11/52
Date conversion05.11.2016
Size2.21 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   52
: a vagrant, a vagabond. * Tag. Eng. (syn.): hampaslupa, ang bagamundo.

hampaslupa (sla.)(adj.): : poor, under hardship. [new. Tag. hampas "strike, hit" + lupa "ground, earth"] * Ang mga hampaslupa ay tinutulungan ng Diyos.: : God helps the poor. (sla.): ma-hirap.
hampatsu 反発, ken-o 嫌悪, dailirai 大嫌い (noun):
: repulsion.
hampila (noun)(var. paghahampila): : a furrow, a ridge, piling of soil at te base of plants, or in making a dam. * Tag. Eng. (syn.): tudling, daan ng araro.
hampuku suru 反復する, kurikaesu 繰り返す (v.i.): : to repeat, to reiterate, to do something over again.

* hampku-no ooi 反復の多い, kurikaeshi-no 繰り返しの, kudoi くどい (adj.): : repetitious. 


hamu ハム (noun): : ham.
hamunin (v.t.)(r.w. hamon): (1): to challenge, to dare. * Tag. Eng. (syn.): humamon, manghamon. (2): to threaten. * Hamunin niya akong saktan.: : He threatens me with bodily harm. (syn.): bantaan, pagbantaan.
han (noun): : an edition.
han , hanko 判子, inkan 印鑑, fuuin 封印 (noun):
: a stamp, a mark, a seal.

hana (noun): : a flower.

* hana-ga saku 花が咲く, hana-wo tsukeru 花をつける (v.i.): : to bloom, to blossom, to come out.

* hana-wo tsukeru 花をつける, hana-ga saku 花が咲く (v.i.): : to bloom, to blossom, to come out.

* hana-wo tsumu 花を摘む, mi-wo tsumu 実を摘む (v.t.): : to gather, to pick, to pluck.

hana (noun): : one's nose.

* hana-ga tsumaru 鼻がつまる (v.i.): : to snuffle.

* hana-ni kakeru 鼻にかける, jiman suru 自慢する (v.t.): : to brag, to boast.

* hanapecha-no 鼻ぺちゃの (adj.):


: flat-nosed.

* hana-wo kamu 鼻をかむ (v.t.): : to blow the nose.


hanabi 花火 (noun):
: fireworks.
hanabira 花びら, kaben 花弁 (noun): : a petal.
hanagara-no 花柄の, hanamoyoo-no 花模様の (adj.): : flower-patterned, floral designed.
hanagoe-no 鼻声の, bion-no 鼻音の (adj.): : nasal twang.
hanakuso 鼻くそ (noun): : snot, nasal mukas.
hanalain (v.t.)(var. maghinala, paghinalaan): : to suspect. * Hindi ako pumasok sa iyong kuwarto kaya't huwag mo akong hinalain na ako ang kumuha ng iyong pera.: : I didn't go in your room, so don't suspect me that I got your money.
hanamizu 鼻水, mizuppana 水っぱな (noun): : snivel.
hanamuko 花婿 (noun): : a bridegroom.

* hanamuko-no tsukisoi 花婿の付き添い (noun): : a best man.


hananakit (noun)(var. hinanakit): (1): a grudge. * Hindi siya pumunta sa libing ng kanyang ama dahil sa laki ng hinanakit niya rito.: : He didn't go to his father's funeral due to his grudge on him. (syn.): pagtatanim, sama ng loob. (2): a grievance. * Tag. Eng. (syn.): pagdaramdam.

hanangin (v.t.)(var. hinangan, ihinang, maghinang)(r.w. hinang): (1): to solder. * Tag. Eng. (2): to weld. * Maaari bang hinangin ang singsing na naputol?: : Can you weld the broken ring? (syn.): iwelding, magwelding, weldingan, weldingin.

hanap (noun)(var. paghanap): : finding, a search. * Ano ang hanap nila?: : What is the object of their search? (syn.): tunton.
hanapbuhay (noun)(var. paghahanapbuhay): : a job, an occupation, a profession. * Ano ang hanapbuhay ng nanay mo?: : What is your mother's occupation? (syn.): gawain, tungkulin.
hanapin (v.t.)(var. humanap, maghanap, paghanapin)(r.w. hanap): (1): to look for, to seek. * Hananapin tayo ng sapatos na nababagay sa kasal ni Anna.: : Let's look for shoes that will suit Anna's wedding. (2): to find, to find out. * Hanapin mo ang mahahalagang dokumentong iniwan sa iyo ng iyong mga magulang.: : Find out the important documents that your parents left you. * Tag. Eng. (syn.): tuntunin.
hanareru 離れる, wakareru 別れる (v.t.): : to leave, to separate.

* hanareta 離れた, aida-ga aita 間が開いた, bunri shi-ta 分離した (adj.): : apart, segregated, separated, with provided with spaces in between.


hanare 離れ, bekkan 別館, tatemashi 建て増し (noun): : an annex, an addition to a building.
hanarewaza 離れ業, sutanto スタント (noun):
: a stunt.

hanashi , danwa 談話, kaiwa 会話 (noun): : a speech, a talk.

* hanashiai 話し合い, katariai 語り合い (v.t.): : a talk, a negotiation, talking with each other.

* hanashiau 話し合う, katariau 語り合う (v.i.): : to confer, to go through, to have a discussion.

* hanashi-wa kawaru-ga 話は変わるが, chinamini ちなみに, tokorode ところで (adv.phr.): : by the way.

* hanashi-wo saegiru 話をさえぎる, kuchi-wo hasamu 口をはさむ (v.t.): : to interject, to interrupt, to break in on a conversation.

* hanashi-wo suru 話をする, kuwashiku hanasu 詳しく話す, monogataru 物語る (v.t.): : to narrate, to recount, to tell a story.

* hanashi-wo tsukuru 話をつくる, decchiageru でっち上げる, netsuzoo suru ねつ造する (v.t.): : to fabricate, to manufacture, to make up a story, excuse or lie.
hanashite 話し手, ichininshoo 一人称, washa 話者 (noun): : the first person, the first person speaking.
hanashizuki 話好き, oshaberi おしゃべり (noun): : talkativeness.

* hanashizukina 話し好きな, oshaberina おしゃべりな (adj.): : talkative.


hanasu 放す, hanatsu 放つ, yuka-seru 行かせる, kaihoo suru 解放する (v.t.): : to release, to let go.

* hanatsu 放つ, hazusu はずす, kaihoo suru 解放する (v.t.):1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   52


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page