Ha 歯 (noun): : a tooth, teeth. Ha?Download 2.21 Mb.
Page13/52
Date conversion05.11.2016
Size2.21 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   52
: admiration. * Malaki ang aking paghanga sa aking ate.: : I have a big admiration to my elder sister. (syn.): paghanga. (2): amazement, astonishment, wonder. * Hindi niya naitago ang kanyang hanga.: : She couldn't hide her astonishment. (syn.): pagkamangha, pagtataka.

hangaa ハンガー, emonkake 衣紋掛け (noun): : a hanger.
hangaan (v.t.)(var. humanga): : to admire. * Hinahangaan siya sa kanyang galing sa biyolin.: : He was admired for his talent in violin. (syn.): kamanghaan, magtaka, mamangha, pagtakhan.
hangad (noun)(var. hangarin): (1): desire. * Tag. Eng. (syn.): nais, nasa, pita. (2): interest. * Tag. Eng. (syn.): pagkakagusto. (2): an aim. * Ang hangad niya sa buhay ay tulungan ang mga taong nagumon sa alak. : : His aim in life is to help the alcoholics. (syn.): itutok. (3): ambition. * Tag. Eng. (syn.): adhikain, ambisyon, layunin, nasain.
hangal (adj.): (1): frivolous, flippant. * Tag. Eng. (syn.): bastos, walang-galang. (2): ignorant. * Tag. Eng. (syn.): mangmang. (3): stupid, foolish. * Hangal ka ba upang umibig sa kanya?: : Are you foolish to love her? (syn.): kulang-kulang, tanga, tunggak.

hangarin (noun/v.t.)(var. hangad): (noun): (1): an intention. * Tag. Eng. (syn.): balak, layon, layunin, tangka. (2): a purpose. * Ang hangarin nila'y paunlarin ang pangingisda sa pamamagitan ng bagong teknolohiya.: : Their purpose is to develop the method of fishing using new technology. (syn.): hangarin, pakay. (3): desire. * Tag. Eng.

(v.t.)(var. maghangad): (1): to desire, to want, to wish. * Lagi mong hangarin ang makabubuti sa inyong pagsasama.: : Always desire the good things for your relationship. (syn.): magnasa, naisan, nasain. (2): to have a purpose. * Tag. Eng. (syn.): magmithi, mithiin.

hangetsu 半月 (noun): : a half-moon.
hangga (noun/adv.): (noun): : an outcome, a result. * Tag. Eng.

(adv.): <…made ~まで, …ni naru made ~になるまで>: till, until. * Hanggang dumating si Jose ay naglilinis pa ang kanyang katulong.: : Jose's boy was still scrubbing the floor until he arrived.


hanggahan (noun/v.t.)(var. hangganan): (noun): (1): a boundary. * Kailangan ang pasaporte kung tatawid sa hanggahan ng bansa.: : Passport is needed if we cross the country's border. (syn.): dulo. (2): a landmark. * Tag. Eng.

(v.t.): : to stop, to put an end. * Hanggahan mo na ang pakikitungo sa kanya sapagka't.: : Put an end to associating with him. (syn.): itigil, magpatigil, tapusin, wakasan.


hanggan (noun)(var. hangganan): (1): limit. * May hanggan ang aking pagtitimpi.: : There is a limit in my patience. (2): boundary. * Tag. Eng. (3)国境
>: a border. * Tag. Eng. (syn.): dulo.

hangganan (noun)(var. hanggan): (1): a limit. * Walang hangganan ang pag-ibig ko sa iyo.: : My love to you is without limit. (2): a boundary. * Ang hangganan ng lupa namin ay sa kabila ng pino.: : The border of our land is on the other side of the pine tree. (3): a border. (syn.): dulo.

hanggang (adv.): <…made ~まで>: until, till, up to, so far as. * Ako ay nasa opisina mula ika-walo ng umaga hangggang ika-lima ng hapon.: : I'm at the office from eight in the morning till five in the afternoon.

* hanggang sa (adv.): <…made ~まで>: till, until. * Tag. Eng.

* hanggang sa huli/wakas (adv.): : to the end, until the end. * Tag. Eng.
Hanggang kailan?: : Since when? * Hanggang kailan?: : Since when?
hanghang (noun)(var. anghang, maanghang) (1): peppery. * Tag. Eng. (2)
ぴりっとした言葉, karakuchina hihyoo 辛口な批評, shinratsuna hihyoo しんらつな批評>: pungent. * Tag. Eng.
hangin (noun): (1): air. * Tag. Eng. (syn.): simoy. (2): a wind, a current of air. * Ang hangin sa balkon ay malakas.: : The wind at the balcony is strong.

* hanging agaas (noun): : breeze, soft murmuring wind. * Tag. Eng.

* hanging balagiit (noun): : a strong high speed wind. * Tag. Eng.

hango (noun/adj.)(var. paghango): (noun): (1) : removal from the stove or fire. * Tag. Eng. (syn.): ahon. (2): an extract, something drawn out. * Ito ay hango sa kanyang sinulat.: : This is an extract from what he wrote. (syn.): adaptasyon, halaw, hapaw, kuha, sipi.

(adj.): (1): adapted, extracted. * Tag. Eng. (2)<…ni yurai suru ~に由来する, …ni kigen-wo motsu ~に起源を持つ>: derived from. * Tag. Eng.

hango 反語, hiniku 皮肉, atekosuri 当てこすり (noun): : irony, a rhetorical question, a method of expression in which the ordinary meaning of the word is the opposite of the thought.
hangober (noun)(var. hangover): : a hangover. * Masakit ang ulo niya dahil sa hang-ober.: : He has a headache because of a hangover. (syn.): pagsusuka at sakit ng ulo dala nang kalasingan.
hangos (adj.)(var. paghangos): : out of breath. * Siya ay hangos.: : She is out of breath. (syn.): singhap, habol ang hininga.
hangout (sla.)(noun): : a hiding place. * Magkita tayo sa ating hangout.: : Let's meet in our hiding place. [Eng. "hangout"] (syn.): taguan.

hanguin (v.t.)(var. humango)(r.w. hango): (1): to take out of. * Hanguin mo na ang mga isdang piniprito ko.: : Take out the fish I'm frying. (syn.): pakawalan, palayain. (2)


1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   52


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page