Ha 歯 (noun): : a tooth, teeth. Ha?


Tag. Eng. (syn.): pisi, sinulid. (2): twine. * Tag. EngDownload 2.21 Mb.
Page16/52
Date conversion05.11.2016
Size2.21 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   52
: a string. * Tag. Eng. (syn.): pisi, sinulid. (2): twine. * Tag. Eng.

hapis (noun/adj.)(var. kahapisan): (noun): (1): anguish, distress. * Malaking hapis ang ibinibigay ni Jose sa kanyang asawa.: : Jose gives his wife an unbearable anguish. (syn.): pighati, sakit. (2): sadness, sorrow. * Nawala ang kanyang hapis nang malaman niyang ligtas ang kanyang anak.: : Her sorrow vanished when she knew that her child was safe. (syn.): dalamhati, hinagpis, lumbay, lungkot.

(adj.): : gloomy. * Agad kong nalaman ang masamang nangyari nang makita ko ang kanyang hapis na mukha.: : I immediately knew what happened when I saw her gloomy face.


hapit (noun/adj.): (noun): (1): a press. * Tag. Eng. (2): pressure. * Masyadong malakis ang hapit kaya sumabog ang tubo.: : The pressure was too much that's why the pipe burst. (syn.): bigat, presyon.

(adj.):
ぴんと張った>: taut, tight, tense. * Tag. Eng. (syn.): maigting, matangtang.


hapitin (v.t.)(var. higpitin, ihapit, pahigpitin)(r.w. hapit): (1): to press. * Tag. Eng. (syn.): daganan. (2): to tighten. * Huwag mo masyadong hapitin ang sinturon.: : Don't tighten the belt too much.

haplas (noun): : a balm, a liniment, an ointment. * Tag. Eng.

haplit (noun)(var. paghaplit): (1): a whip. * Masakit na masakit ang haplit ng kawayan.: : The whip of a bamboo is very painful. (2): a lash. (syn.): paghagupit.
haplit (v.t.): : to quicken. * Haplit nang haplit si Jose sa kagagawa.: : Jose quickens his work.
haplitin (v.t)(var. hagupit)(r.w. haplit): (1): to strike with a lash or whip. * Haplitin mo ng isang beses ang kabayo upang tumakbo nang mabilis.: : Whip the horse with a lash once so it will run fast. (syn.): bilisan, madaliin, paspasan. (2): to quicken. * Haplitin mo ang iyong trabaho.: : Quicken your work.
haplos (noun)(var. paghaplos): : a caress. * Ang haplos ng ina ang nakapagpatulog sa sanggol.: : The mother's caress made the child sleep. (syn.): hagpos, himas, masahe.
haplusin (v.t.)(var. humaplos)(r.w. haplos): : to caress, to pet. * Haplusin mo ang kanyang malasutlang kutis.: : Caress her silky skin. (syn.): hagurin, humagod.

hapo (noun/adj.)(var. pagkahapo): (noun): (1): fatigue. * Pumunta siya sa tabing dagat upang matanggal ang kanyang hapo.: : He went to the seashore to be relieved from fatigue. (2): tedium, boredom, tiredness.

(adj.): (1)< taikutsuna 退屈な, taikutsu shi-te 退屈して>: tedious, tired. * Tom is tired of playing. (syn.): nakababagot, nakayayamot. (2): exhausted, really tired. * Nakatulog kami agad pagdating sa hotel dahil kami'y talagang hapo.: : We slept right away when we got into the hotel because we were really tired. (syn.): pagod.

hapo (noun)(var. asma): : asthma. * Tag. Eng. (syn.): hika.
hapon (noun): : afternoon. * Natutulog ako tuwing hapon.: : I take a nap every afternoon.

* bukas ng hapon (adv.): : tomorrow afternoon. * Tag. Eng.

* kahapon ng hapon (adv.): : yesterday afternoon. * Tag. Eng.
Hapon (noun): (1): Japan. * Siya ay nag-aral sa Hapon ng sampung taon.: : He studied in Japan for ten years. (2): the Japanese people. * Ang mga Happon ay nagparusa sa maraming Pilipino noong gulo.: : The Japanese punished many Filipinos during the war.
Hapones (noun): : a Japanese people. * Ang mga Hapones ay magagalang at mapagtimpi.: : Japanese are polite and patient.
Haponesa (noun): : a Japanese woman. * Haponesa ang nagturo sa akin ng Ikebana.: : A Japanese woman taught me Ikebana.
happa 葉っぱ, ha 葉 (noun): : a leaf, leaves.
happoo 発砲, shageki 射撃 (noun):
: a shot, an attempt to hit by shooting.

happy go lucky (sla.)(adj.): (1): happy-go-lucky, taking it easy. * Nakahanap din ng trabaho ang happy go lucky kong anak.: : My happy go lucky son finally found a job. (2): idle, lazy. * Tag. Eng.

happy-happy (sla.)(v.t.): : to drink together, to have a big party. * Maghappy-happy naman tayo sa Biyernes ng gabi.: : Let's drink together on Friday night.
happyoo 発表, tsuuchi 通知, kokuchi 告知 (noun): : an announcement.

* happyoo suru 発表する, sengen suru 宣言する, hiroku shiraseru 広く知らせる, koohyoo suru 公表する, shuppan suru 出版する (v.t.): : to declare, to issue, to make known, to publish.


hapuin (v.i.)(r.w. hapo): : to suffer from asthma. * Hinahapo siya.: : She is suffering from asthma. (syn.): hikain.
hapuin (v.i.)(var. mahapo)(r.w. hapo): : to become exhausted, to become tired out. * Dahan-dahanin mo ang paggawa, baka ka hapuin.: : Work slowly, but you might become tired out. (syn.): mapagot, mapata, pagurin, patain.
hapunan (noun): : a supper, a dinner, an evening meal. * Inaanyayahan ko kayo sa amin ng hapunan.: : I want to invite you to our house for dinner. (syn.): diner, sena.

hapunan (noun)(var. dapuan, pahapunan): (1): a perch. * Tag. Eng. (2): a roost. * Ang mga ibon ay gumawa ng hapunan sa aking bakod.: : The birds made a roost on my fence.

hara , fukubu 腹部(noun): : the abdomen, the belly, the stomach.

* hara-ga het-ta 腹が減った, kuufukuna 空腹な (adj.:) : hungry.

* hara-ga tatsu 腹が立つ, torimidasu 取り乱す, okoru 怒る, ikaru 怒る, riippuku suru 立腹する (v.i./v.t.): : to be angry, to get angry, to be upset, to get upset.

* haraippai-no 腹いっぱいの, mampuku-no 満腹の, onaka-ga ippaida おなかがいっぱいだ: busog, full tank: full, replete, feeling of fullness after eating.

harabai 腹ばい, utsubuse うつ伏せ, fushiogamu koto 伏し拝むこと, heifuku 平伏 (noun):


1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   52


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page