Ha 歯 (noun): : a tooth, teeth. Ha?

:)


Download 2.21 Mb.
Page17/52
Date conversion05.11.2016
Size2.21 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   52
: prostration.

* harabai-de 腹ばいで, utubuse-de うつ伏せで, utsumuki-de うつむきで (adj.): : lying prostrate.

* harabai-ni naru 腹ばいになる, harabai-de neru 腹ばいで寝る, utubuse-de neru うつ伏せで寝る, yokotawaru 横たわる (v.i.): : to lie prone, to lie prostrate.

harabe (noun): : syrup. * Tag. Eng.
haradachi 腹立ち, ikari 怒り, rippuku 立腹 (noun): : anger.

* haradatashii 腹立たしい, iraira saseru いらいらさせる, fuyukaina 不愉快な, shakuni sawaru 癪にさわる, kan-ni sawaru 癇にさわる (adj.): : angry, annoying, exasperating, irritating, upset, vexatious, being nuisance.


haragan (noun): : an idler, a loiterer. * Siya ay batang haragan.: : She is a young idler. (syn.): aligandera, lakwatsera.
harana (noun): : a serenade. * Ang harana ay isang paraan ng panunuyo sa mga babaeng nasa baryo.: : Serenade is the one way of courting girls in the barrio. (syn.): serenata.
haranbanjoo-no 波瀾万丈の, henka-ni ton-da 変化に富んだ (adj.):
: checkered, marked by frequent changes.
harang (noun)(var. hadrang, pangharang): : obstruction, an impediment. * Ang harang sa daan ay hindi nila mabuhat.: : They couldn't carry the obstruction on the road. (syn.): abala, balakid, bara, sagabal, sagwil.
harang (sla.)(adj.): : overpriced, too expensive. [new. Tag. harang "obstacle, barrier"] * Harang ang mga paninda ni Karina.: : Karina's merchandise are overpriced. (syn.): subrang mahal ang presyo.

harangan (noun): : a holdup, a robbery. * Nagkaroon ng harangan sa Nagoya kagabi.: : There was a holdup in Nagoya last night.

harangin (v.t.)(var. humarang)(r.w. harang): (1): to disturb, to hamper, to hinder. * Tag. Eng. (syn.): abalahin, gambalain. (2): to stop by force. * Harangin mo ang mga bata na pumapasok sa bakuran.: : Stop the children who enter the yard. (syn.): itigil, magpahinto, magpatigil, patigilin. (3): to waylay. * Tag. Eng. (syn.): abatan, humarang, mang-abat. (4): to hold up, to intercept. * Tag. Eng. (syn.): panghaharang.
haraobi 腹帯 (noun): : an abdominal binder for a newly born baby.
harap (noun)(var. harapan): (1): a front, the front, a facade. * Ang harap ng eskuwela ay ang parke.: : The front of the school is the park. (syn.): delantera, kara, mukha, payo, unahan. (2): presence. * Ang mga magulang ay hindi dapat mag-away sa harap ng kanilang mga anak.: : Parents should not quarrel in the presence of their children. (3): the male or female sex organ. (syn.): ari, kabahagi, pag-aari.

harap (prep./adv.) <…no mae-de ~の前で, …no mae-ni の前に, …no shoomen-de ~の正面で, …no shoomen-ni の正面に>: in front of. * Tinanim ko ang puno sa harap ng aking bahay.: : I planted the tree in front of our house.

harapan (noun/adv.)(var. harap): (noun): : a front, the front, a facade. * Tag. Eng. (syn.): delantera, kara, mukha, payo, unahan.

(adv.): : face to face. * Nakilala ko ang kanyang kerida nang harapan.: : I met his mistress face to face.


harapin (v.t.)(var. harapan, humarap, iharap, magharap)(r.w. haraop): (1): to appear, to show oneself publicly, to be present formally. * Ang isang taong nasasakdal sa isang kasalanan ay dapat harapin sa hukuman.: : A person accused of a crime must appear to the court.(2): to confront, to face, to meet face to face. * Kailangan ko bang siyang harapin sa panlolokong ginawa niya sa akin?: : Should I confront him because of the dishonesty to me?
harappa 原っぱ, nohara 野原 (noun):
: a field, an empty lot, an open field.
harau 払う, shiharau 支払う, shishutsu suru 支出する (v.t.): : to disburse, to pay.

* haraikomi 払い込み, shiharai 支払い, daikin 代金, ryookin 料金, noonyuu 納入 (noun):


: fee, payment.

* haraimodosu 払い戻す, henkin suru 返金する (v.t.): : to repay.

haraya (noun): (1): illusion. * Ang epekto ng gamot na iyan ay ang pagkakaroon ng haraya.: : The effect of that medicine is having an illusion. (syn.): guniguni, ilusyon, imahinasyon. (2): imagination. * Tag. Eng.

hardin (noun): : a garden. * Marami siyang tanim na Sampagita sa hardin sa likod bahay.: : She has lots of Sampaguita planted in the back garden. (syn.): halamanan.
hardinero (noun)(var. hardinera): : a gardener. * Ang hardinero ay dumarating tatlong beses isang linggo.: : The gardener comes three times a week. (syn.): maghahalaman.
hare 腫れ, haremono 腫れ物, odeki オデキ, dekimono デキモノ (noun): : filling, inflation, swelling.

* hareagat-ta 腫れあがった, fukure-ta 膨れた (adj.): : swollen, inflated.

* haremono-ga dekiru 腫れ物ができる, dekimono-ga dekiru できものができる, shuyoo-ga dekiru 腫瘍ができる (v.i.):
: to have or suffer from an abscess or a boil.

* hareru 腫れる, fukureru 膨れる, booshoo suru 膨張する (v.i.): : to swell, to become swollen.

* hare-ta 腫れた, fukureagat-ta 膨れ上がった, mukun-da むくんだ(adj.): : inflated, swollen.

harenchina 破廉恥な, hajishirazuna 恥知らずな (adj.):1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   52
:)


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page

:)