Ha 歯 (noun): : a tooth, teeth. Ha?

:)


Download 2.21 Mb.
Page20/52
Date conversion05.11.2016
Size2.21 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   52
: to deliver to. * Tag. Eng.

hateshi-nai 果てしない, mugen-no 無限の, musuu-no 無数の (adj.): : infinite, without end.
hati (noun/adj.) (noun)(var. paghahati): (1): a half. * Tag. Eng. (2): division. * Ang hati ng lupa ay hindi pantay-pantay.: : The division of land was unfair. (3): a division, a part. * Tag. Eng.

(adj.): : halved. * Tag. Eng. (syn.): hati-hati (2): divided. * Huwag kayong mag-away dahil ang keyk naman ay hati sa apat.: : Don't fight because the cake is divided into four anyway.


hatid (noun)(var. paghahatid): : accompanying, conducting, escorting, guiding. * Tag. Eng. (syn.): dala, sama.
hatiin (v.t.)(var. humati. maghati)(r.w. hati): (1): to halve, to bisect. * Hatiin mo ito.: : Halve this. (2): to divide. * Hatiin mo ang mga gawain sa kanilang anim.: : Divide the work into the six of them. (3): to cut. * Tag. Eng.

hatimbilang (noun)(var. bahagimbilang): : fraction. * Tag. Eng. (syn.): praksiyon.

hating demonyo (sla.)(adj.): : unequal sharing. [Tag. hati "half" + ng (linker) + Spa. demonio "demon"] * Nagreklamo siya dahil hating demonyo ang ginawa ng kanyang kaibigan sa tubo.: : He complained because his friend made an unequal sharing on the profit. (syn.): bambo, hindi pantay.
hating-daigdig (noun): : a hemisphere. * Tag. Eng.
hatinggabi (noun): : midnight. * Hatinggabi an ng matapos ang programa.: : It was already midnight when the program ended.
hatintaon (noun): : a semester. * Anong buwan nagsisimula ang hatintaon ng inyong paaralan?: : What month does your school semester starts?
hatiran (v.t.): (1): to convey. * Tag. Eng. (2): to bring. * Tag. Eng. (2): to take. * Dadalawin ko ang aking lola at hahatiran ko siya ng mga prutas.: : I will visit my grandmother and I will bring her some fruits.
hato 鳩・ハト (noun): : a dove, a pigeon.
hatoba 波止場, futoo 埠頭, minato 港, sambashi 桟橋 (noun): : a pier, a port, a wharf.

hatol (noun)(var. paghatol. kahatulan): (1): a decision. * Ano ang hatol sa kaniya ng hukom?: : What is the decision of the judge? (syn.): kapasiyahan, palyo, pasiya. (2): a judgement, a sentence. * Kamatayan ang hatol sa kanya.: : His sentence was death. (syn.): parusa, sentensiya.

hatsing (noun)(var. paghatsing): : a sneeze, sneezing. * Tag. Eng. (syn.): bahin, pagbahin.

* Hatsing! : Achoo!


hatsubai 発売, hanbai 販売 (noun):
: sale, selling.
hatsubyoo 発病, hasshoo 発症 (noun): : a sudden attack as of sickness.

* hatsubyoo suru 発病する, byooki-ni naru 病気になる (v.i.): : to fall ill, to have an attack as of sickness.


hatsudenki 発電機 (noun): : a dynamo, a generator.
hatsuga 発芽, hassei 発生, shutsuga 出芽 (noun): : germination.

* hatsuga suru 発芽する, me-ga deru 芽が出る, tsubomi-wo motsu つぼみを持つ (v.i.): : to bud. * Tag. Eng.


hatsugen 発言, seimei 声明, chinjutsu 陳述, kyoojutsu 供述 (noun):
: a stetement.
hatsuiku 発育, seiiku 生育, seichoo 成長、生長 (noun): : accretion, growth.

* hatsuikufuzen-no 発育不全の, seiikufuzen-no 成育不全の (adj.): : abortive, stunt.


hatsujooki 発情期 (noun):
: estrus, oestrus.
hatsumei 発明 (noun): : an invention.

* hatsumei suru 発明する (v.t.): : to invent.

* hatsumeisha 発明者, sooshutsusha 創出者 (noun): : an inventor.
hatsunetsu suru 発熱する, netsu-ga aru 熱がある (v.i.): : to be sick with fever, to run a temperature.

hatsuon 発音 (noun): : pronunciation.

* hatsuon suru 発音する, kuchi-ni suru 口にする, koe-ni dasu 声に出す (v.t.): : to pronounce, to utter.

* hatsuongaku 発音学, onseigaku 音声学 (noun):

: phonetics.
hatsuratsusa はつらつさ, azayakasa 鮮やかさ (noun): : vividness.

* hatsuratsu-to shi-ta はつらつとした, wakai 若い, wakawakashii 若々しい (adj.): : youthful, in the prime of life.

* hatsuratsu-to suru はつらつとする, ikiiki suru 生き生きとする (v.i.): : to become fresh, to fresh up.
hatsutoojoo 初登場, debyuu デビュー (noun): : a debut.
hatten 発展, hattatsu 発達, zenshin 前進, shimpo 進歩, koojoo 向上 (noun): : advance, development, inprovement, progress.

* hatten saseru 発展させる, kaihatsu suru 開発する, tenkai suru 展開する (v.t.): : to develop.

hatulan (v.t.)(var. humatol, mahatulan)(r.w. hatol): (1)


1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   52
:)


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page

:)