Ha 歯 (noun): : a tooth, teeth. Ha?Download 2.21 Mb.
Page22/52
Date05.11.2016
Size2.21 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   52
: in public, openly, publicly. * Hayagan niyang sinasabi na ang kanyang mga kasama ay mandarambong.: : He is stating publicly that his companions are corrupt. (syn.): lantaran, tuwiran.

hayai 速い, kyuusokuna 急速な, jinsokuna 迅速な, subayai すばやい (adj.): : fast, quick, rapid, speedy, swift.

* hayaku 速く, isoi-de 急いで, shikyuu 至急 (adv.): : quickly, rapidly, in a hurry.

* hayaku hashiru 速く走る, isoi-de iku 急いで行く (v.i.): : to go faster.

* hayasa 速さ, jinsokusa 迅速さ, keikaisa 軽快さ, sokuryoku 速力, sokudo 速度 (noun): : agility, fastness, quickness, rapidness, speed, verocity.


hayai 早い, soochoo-no 早朝の (adj.): : to be early.

* hayaku 早く, hayameni 早めに, asahayaku 朝早く (adv.): : early, early in the morning.


hayan (adv.): : there is, there it is. * Hayan ang salapi mo!: : There is your money.
hayap (noun): (1): fineness, thinness. * Tag. Eng. (2): keenness, sharpness. * Mag-ingat ka sa hayap ng kutsilyong yaan.: : Be careful of the sharpness of that knife. (syn.): talas, talim.
hayari はやり, ryuukoo 流行, sutairu スタイル (noun): : fashion, a style.
haybol (sla.)(noun)(var. highball, highbols): : a house, a home. [short. Tag. bahay "house" + Eng. "ball"] * Doon tayo uminom sa haybol ko.: : Let's drink in my house. (syn.): bahay.
hayhay (noun): : breeze, fresh air. * Tag. Eng. (syn.): hanging malinis, hihip ng hangin, sariwang hangin, simoy.

hayin (noun)(var. hain, paghahain, paghahayin): : a offering. * Ang kanilang hayin sa Buda ay mga pagkain.: : Their offerings to Buddha were food. (syn.): alay, handog, sakripisyo.

Hayo! (interjec.): : Go ahead! Depart! Get along! * Hayo na! Baka ka mahuli!: : Depart now, or you might be late. (syn.): Lakad, Sulong! Sige!
hayod (adj.): : infamous. * Ang hayod at mapagbalatkayong negosyante ay pinaghahanap ng mga pulis.: : The police haunted the infamous and deceitful businessman. (syn.): kalait-lait, nakahihiya, walang-hiya.
hayok (adj.): : greedy. * Tag. Eng. (2): hungry. * Tag. Eng. (3): starved. (syn.): dayupay.

* hayok sa pagmamahal (phr.): : hungry for love. * Siya ay hayok sa pagmamahal pagkatapos iwana ng kanyang nobya.: : He was hungry for love after his girlfriend abandoned him.


hayon (adv.)(var. hayun): (1): there. * Tag. Eng. (2): yonder. * Hayon sila!: : There they are!

hayop (noun/adj.): (noun): (1): an animal, a creature. * Kailangang mayroon kang dalang proteksiyon sa mababangis na hayop sa kagubatan.: : You need to bring protection against wild animals in the forest. (2): a beast. * Tag. Eng.

(adj.): : brutal, cruel. * Tag. Eng. (syn.): mabangis, malupit.

Hayop! (sla)(interjec.): : Fantastic! Wonderful. * Hayop! Ang sexy ng kanyang katawan.: : Fantastic! Her body is so sexy.
hayperlipidemya (noun): : dyslipidemia, hyperlipidemia.

hayun (adv.)(var. hayon): (1): there. * Tag. Eng. (2): yonder. * Hayun ang hinahanap nating gusali.: : There is the building we're looking for.
hayupan (noun): (1): livestock, domestic animals, tame animals. * Tag. Eng. (2): a zoo. * Tag. Eng. (syn.): su, soo.
hazu ハズ, otto 夫, shujin 主人, dan-na 旦那 (noun): : a husband.
hazu-beki 恥ずべき, chijokutekina 恥辱的な, fumeiyona 不名誉な, akumei takai 悪名高い, , misagehate-ta 見下げ果てた (adj.): : abject, contemptible, disgraceful, infamous, shameful.

* hazu-beki koto 恥ずべきこと, fumeiyo 不名誉, geretsusa 下劣さ (noun): : disgracefulness, ignobleness.

hazukashii 恥ずかしい, haji-te iru 恥じている, kimari-ga warui きまりが悪い (adj.): : ashamed.

* hazukashigaru 恥ずかしがる, hazukashii-to omou 恥ずかしいと思う, odoodo suru おどおどする (v.i.): : to be ashamed, to be bashful, to be hesitant, to be shy, to feel timid.

* hazukashimeru はずかしめる, hazukashii omoi-wo saseru 恥ずかしい思いをさせる (v.t.): : to embrass, to put to shame, to put in indecent position.

* hazukashisa 恥ずかしさ, konwaku 困惑, toowaku 当惑 (noun):

: embarrassment.
hazumu 弾む (v.i.): : to bound, to bounce.
hazureru はずれる, itsudatsu suru 逸脱する, soreru それる (v.i.): : to deviate, to swerve.

* hazure-ta はずれた, itsudatsu shi-ta 逸脱した (adj.): : deviated.


hazureru はずれる, hagareru はがれる, toreru 取れる (v.i.): : to become detached or decorticated.

* hazureteiru はずれている, hagareteiru はがれている, hanareta 離れた (adj.): : detached, decorticated, peeled off.

* hazusu はずす, hagareru はがす, hagu 剥ぐ, kawa-wo muku 皮を剥く (v.t.): : to detach or decorticate something, to peel.
he , hoohi 放屁, onara おなら (noun): : a fart, a wind.
headline (noun): : a heading, a headline. * Tag. Eng.
heaven (sla.)(adj.): : [short. Eng. "in seventh heaven (happy)"] * Heaven ako pag nakikita ko siya.: : I am happy whenever I see her. (syn.): langit, masaya.
heavy (sla.)(adj./interjec.): (adj.): : expensive. * Heavy na ngayon ang mga matrikula sa pribadong eskuwela.: : Tuition fees in private schools are really very expensive now.

(interjec.): : Far out! [Eng. sla. "heavy"] (syn.): Ang tinik! Ang galing!


heavy drinker (sla.)(noun): : a drunkard. * Ang tatay ko ay namatay agad dahil siya'y heavy drinker.: : My father died early because he's a drunkard. (syn.): lasenggero.

heavy metal (sla.)(noun):


Share with your friends:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   52


The database is protected by copyright ©hestories.info 2019
send message

    Main page