Ha 歯 (noun): : a tooth, teeth. Ha?Download 2.21 Mb.
Page24/52
Date conversion05.11.2016
Size2.21 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   52
: infatuated, obsessed with, passionately fond of.

hensoo 変装, gisoo 偽装, kasoo 仮装, kamufuraaju カムフラージュ (noun): : camouflage, disguise, masquerade.
hensoo suru 変装する, gisoo suru 偽装する (v.t.): : to disguise.
hentai-no 変態の, ijoona 異常な, byootekina 病的な (adj.): : abnormal.
hentoo 返答, kotae 答え (noun): : an answer, a reply.

* hentoo suru 返答する, kaitoo suru 回答する, ootoo suru 応答する, kotaeru 答える (v.t.): : to answer, to reply, to react, to respond.


henyo (noun): : a genious. * Henyo ang kanyang anak.: : His child is a genius. (syn.): paham, pantas, matalisik.
heograpia (noun): : geography. * Ako ay mahilig mag-aral ng Heograpia.: : I like to study geography.
heolohiya (noun): : geology. * Nakagugulat ang pagkahilig ng aking anak sa heolohiya.: : My child's interest to Geology was amazing.
heometriya (noun): : geometry. * Pinag-aralan ko ang Heometriya sa ikatlong taon ko sa mataas na paaralan.: : I studied Geometry on my third year in high school.
Hep! (interjec.): : Be careful! * Hep! Dahan-dahan ka at madulas diyan.: : Be careful! It's slippery over that place. (syn.): Kwidaw! Teka!

hepa (sla.)(noun): : hepatitis. [short. Eng. "hepa(titis)"] * Nagkaroon ako ng hepatitis dahil sa dugong isinalin sa akin.: : I had hepatitis because the bad blood was transfused into me. (syn.): sakit sa atay.

hepatitis (noun): : pneumonia. * Tag. Eng.
hepe (noun): : a boss, a chief. * Tinulungan kami ng hepe ng pulisya sa paghahanap ng mga nanloob sa aming tindahan.: : The chief of police helped us find those who broke into our store. (syn.):
herarkiya (noun): : hierarchy. * Tag. Eng.
herasu 減らす, gengaku suru 減額する, genshoo saseru, 減少させるkeigen suru 軽減する, sakugen 削減する, sukunaku suru 少なくする, teika saseru 低下させる, yawarageru 和らげる (v.t.): : to decrease, to lessen, to reduce, to remit, to substract.
herbal (noun): : Chinese medicine, a herb medicine. * Tag. Eng.
heri , hoshi 端, haji 端, kado 角, fuchi 縁 (noun): : a border, a rim, an edge.
herikudaru へりくだる, hikisagaru 引き下がる, kenson suru 謙遜する (v.i.): : to degrade oneself, to humble oneself, to lower onself.
herikutsu へ理屈, kojitsuke こじつけ (noun): : a quibble.
heringgilya (noun): : a syringe, a device for injecting fluid. * Ang heringgilya ay pinagmumulan ng mga sakit na nakahahawa.: : Syringes are source of infectious diseases. (syn.): panturok.
hero (noun): : a brand on cattle. * Tag. Eng.

heru 減る, genshoo suru 減少する, sukunaku naru 少なくなる, teika suru 低下する, yawaragu 和らぐ (v.i.): : to decrease, to diminish, to dwindle, to reduce, to become less bintense.

* heru koto 減ること, genshoo 減少 (noun):

: decrease, reduction.

* het-ta 減った, genshoo shi-ta 減少した, sukunaku nat-ta 少なくなった (adj.): : diminished.


herumetto ヘルメット (noun): : a helmet, a strong hard hat that covers and protect the head.
heso (noun):
: the navel, the bellybutton.
Hesus (noun)(var. Jesus): : Jesus. * Si Henes ay Anak ng Diyos.: : Jesus is the Son of God.
Heswita (noun): : Jesuit, a member of the religious order Society of Jesus. * Ang mga namamahala ng unibersidad ng Ateneo ay mga Heswita.: : Those who manage Ateneo University are Jesuits.
hetana 下手な, mijukuna 未熟な, jukuren shi-te inai 熟練していない (adj.): : unskilled, not expert, not trained.
heto (adv.)(var. eto): (1): here. * Tag. Eng. (2): here is, here it is. * Heto ang hinihingi mong aklat.: : Here is the book you are asking for. (syn.): ere, iri, ito.
hetoheto-no へとへとの, hijoo-ni tsukare-ta 非常に疲れた, hirookompai shi-ta 疲労困憊した (adj.): : exhausted, tired out.

* hetoheto-ni naru へとへとになる, hirookompai suru 疲労困憊する, tsukarekiru 疲れ切る (v.i.): : to become exhausted.


hetsurau hito へつらう人, obekka-wo iu hito おべっかを言う人, gomasuri ningen ごますり人間, obekkatsukai おべっか使い (noun): : a sycophant.

heya 部屋 (noun): : a room.

* heyadai 部屋代, yachin 家賃, shukuhakuryoo 宿泊料(noun): : rent, a room charge.

heyadoraiyaa ヘヤドライヤー, kansooki 乾燥機, doraiyaa ドライヤー (noun): : a drier.
heyapiisu ヘアピース, katsura カツラ (noun):
: a hairpiece, a wig.
heyapin ヘヤピン (noun): : a hairpin.
Hi! (interjec.) : Hi! Hi-ya! * Hi, kamusta ka?: : Hi, how are you?
hi , nikkoo 日光, taiyoo 太陽 (noun): <>: the sun, sunshine.

* hi-ga tet-te 日が照って, hi-no teru 日の照る (adj.): : sunny.

* hi-ni sarasu 日にさらす, hosu 干す, hiboshi-ni suru 日干しにする, taiyoo-ni ateru 太陽に当てる, nikkooyoku-wo saseru 日光浴をさせる (v.t.): : to dry something in the sun, to expose in the sun, to put out in the sun to dry.
hi , honoo 炎, kaji 火事 (noun): : a blaze, a fire, a flame.

* hi-ni kakeru 火に掛ける, konro-ni noseru コンロに乗せる (noun): : to put on a stove, to expose to heat or fire.

* hi-no 火の, hi-no-yoona 火のような (adj.): : fiery.

* hi-wo hanatsu 火を放つ, hi-wo tsukeru 火を付ける, hooka suru 放火する (v.i.): : to set fire.

* hi-wo okosu 火をおこす (v.t.): : to set fire, to have a fire made.
hi , hiritsu 比率, wariai 割合 (noun):
: ratio.

hiai 悲哀, hitan 悲嘆, hitsuu 悲痛, kanashimi 悲しみ (noun): : grief, a lament, sadness, sorrow, suffering.

* hiai-wo kanjiru 悲哀を感じる, nageki kanashimu 嘆き悲しむ, aitoo suru 哀悼する, kanashimu 悲しむ (v.t.): : to feel sorrow, to lament, to grieve.

hibana 火花, denkihibana 電気火花, senkoo 閃光 (noun): : a spark, sparkle, sparkle of flame.
hibang (noun/adj.)(var. nahihibang): (noun): : delirium, derangement, crazy, temporary disorder of the mind. * Tag. Eng. (syn.): diliryo, pagkaloko, sira.

(adj.): : delirious. * Hibang sa lagnat ang bata.: : The child is in delirious condition because of the high fever. (3): insane. * Ang hibang na lalaki ay lumakad sa pasilyo ng ospital ng madaling-araw.: : The delirious man walked on the hospital hallway at dawn.

hibaraichingin 日払い賃金, hiyatoiroodoo 日雇い労働, nikkyuu 日給(noun):


1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   52


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page