Ha 歯 (noun): : a tooth, teeth. Ha?Download 2.21 Mb.
Page25/52
Date05.11.2016
Size2.21 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   52
: daily wages, day work.

hibari ひばり (noun): : a lark, a skylark.
hibas (noun/adj.): (noun): : ebb tide, low tide, low water. * Tag. Eng.

(adj.): : reduced, gone down. * Mabuti na lamang at hibas na ang kanyang lagnat.: : It is good that her fever has gone down. (var.): nahihibang.


hibashi 火箸 (noun): : a pair of tongs.
hibe (noun)(var. hibi): : dried shrimps. * Tag. Eng.
hibik (noun)(var. paghibik): (1): lamentation. * Tag. Eng. (2): a sob. * Nagulat ang mga pasahero dahil sa malakas na hibik ng babae sa loob ng bus.: : The passengers on the bus were startled by the loud sob of the woman. (syn.): taghoy, tangis, usak.
hibiki 響き, kyoomei 共鳴 (noun): : resonance, sonority.

* hibiku 響く, kodama suru こだまする, hankyoo suru 反響する (v.i.): : to resound.


hibla (noun): (1): thread. * Mahirap magsuot ng hibla ng sinulid sa karayom kung gabi.: : It's difficult to insert the thread into the needle at night. (2): a fiber. * Tag. Eng. (3): yarn. * Tag. Eng.

hibo (noun)(var. panghihibo): (1): enticement, lure, seduction. * Ang kanyang pagkakaasawa ay isang hibo lamang.: : Her marriage was only due to seduction. (2): a flattery. * Mabuti't hindi siya nakinig sa hibo ng kanyang nobyo.: : It's good that she didn't listen to her boyfriend's flattery.

hiboo 誹謗, chuushoo 中傷 (noun):
: a derogatory remark.

* hiboo suru 誹謗する, meiyokison-wo suru 名誉毀損をする, chuushoo suru 中傷する, waruguchi-wo iu 悪口を言う (v.t.): : to slander, to injure one's reputation.


hibuin (v.t.): (1): to allure, to entice, to lure. * Hihibuin niya ang kanyang matandang asawa upang ilipat sa kanya ang mga ari-arian nito.: : She will entice her old husband to transfer his estates to her. (2): to flatter. * Tag. Eng.
hibukure 火ぶくれ, mizubukure 水ぶくれ, suihoo 水疱 (noun): : a blister.
hibunkatekina 非文化的な (adj.): : uncultured.
hibya (noun): : a cuttlefish, a squid. * Ano ang masarap na luto sa hibya?: : What is the best way to cook cuttlefish?
hida ひだ (noun): : a fold, a pleat.

* hidakazari ひだ飾り (noun):


: a flounce.
hidari (noun): : left, the left.

* hidari-e 左へ, hidari-ni 左に (adv.): : to the left.

* hidarikiki-no hito 左利きの人 (noun): : a left-handed person.

* hidari-ni magaru 左に曲がる, sasetsu suru 左折する (v.i.):


: to turn left.

* hidarite 左手 (noun): : the left hand.

* hidarite-wo tsukau 左手を使う (v.i.): : to use left hand.
hideri日照り, kanbatsu 干ばつ (noun): : drought.

hidhid (adj): (1): stingy, miserly. * Ayaw nilang kasama si Olivia dahil siya'y isang hidhid.: : They don't want the company of Olivia because she's stingy. (2): frugal. * Tag. Eng. (syn.): gahaman, ganid, kuripot, matakaw.

hidoi ひどい, yoku-nai 良くない, warui 悪い (adj.):
: bad.

* hidoi atsukai ひどい扱い, meiwaku 迷惑 (noun): : disservice, ill service.

* hidoi atsukai-wo suru酷い扱いをする, kokushi suru 酷使する, doreishi suru 奴隷視する (v.t.): : to treat someone as a servant.

* hidoi nioi ひどい匂い, akushuu 悪臭, taishuu 体臭 (noun): < alingasaw, alisangsang, baho, jutok, putok, kilikili, putok, amoy sa kilikili>: bad smell, body odor, offensive odor.

* hidoku itai ひどく痛い, hageshiku itamu 激しく痛む (adj.): : extremely painful.

* hidoku kirau ひどく嫌う, nikumu 憎む (noun): : to detest, to hate.

* hidoku naguru ひどく殴る, goomon suru 拷問する, ooda suru 殴打する (v.t.): : to torture, to beat up a person violently.

* hidoku okoru ひどく怒る, gekido suru 激怒する, gekkoo suru 激昂する (v.t.): : to be enraged.

* hidoku yot-ta ひどく酔った, deesui shi-ta 泥酔した (adj.): : very drunk.

* hidoku…da ひどく~だ, kyokudo-no 極度の, kyokutan-na 極端な, hidoi ひどい (adj.): : extreme, abnormal.


hidoo 非道, muhoo 無法 (noun): : inhumanity, lawlessness, unlawfulness.

hidwa (adj.): (1): contradictory, inconsistent. * Maraming nagpaalam dahil sa kanyang hidwang pamamalakad sa mga tauhan.: : Many resigned because of his inconsistent management of people. (2): contrary. * Tag. Eng. (syn.): iba, kontra, kontraryo, laban, tutol. (3): mistaken, wrong. * Hidwa ang kanyang ginawa.: : What she did was wrong. (syn.): lihis, lisya, mali.
hidwaan (noun): : conflict. * Ang dahila ng hidwaan ng kanilang pamilya ay pera.: : The cause of their family's conflict is money. (syn.): alitan, labanan, pagtatalo.
hierarukii ヒエラルキー, kaisooseido 階層制度, kaikyuusoshiki 階級組織 (noun):


Share with your friends:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   52


The database is protected by copyright ©hestories.info 2019
send message

    Main page