Ha 歯 (noun): : a tooth, teeth. Ha?Download 2.21 Mb.
Page27/52
Date conversion05.11.2016
Size2.21 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   52
: to stretch. * Higitin mo nang maigi ang lubid.: : Stretch the rope well. (syn.): hapitin.

hignaw (noun/adj.): (noun)(var. kahignawan): : serenity, calmness of weather. * Tag. Eng. (syn.): katahimikan, katimikan.

(adj.)(var. mahignaw): : calm, serene.


higoohoona 非合法な, ihoona 違法な (adj.): : illegal.
higooritekina 非合理的な, doori-ga wakaranai 道理がわからない> without reason, irrational.: walang-bait (adj.):
higop (noun)(var. paghigop): : a sip, a suck, an act of sipping. * Sa ibang bansa ang pagkain sa pamamagitan ng malaks na higop ay kabastusan.: : In other countries, the act of sipping with a strong sound while eating is a bad manner. (syn.): hithit, hitit, sipsip, supsop.
higop (sla.)(v.t.): : to please someone, to excite sexually. [new. Tag. higop "sip, suck, slurp"] * Humihigop ako sa bos ko ngayon dahil gusto kong magbakasyon ng dalawang linggo.: : I am trying to please my boss because I want to take a two-week vacation. (syn.): chu-chu, sip-sip, nagpapalakas, nagpapa-lapad.
higpit (noun): (1): tightness. * Tag. Eng. (2): severity, strictness. * Tag. Eng.

higpitan (v.t.)(var. higpitin, humigpit, maghigpit, magpahigpit, pahigpitin)(r.w. higit): : to tighten. * Higpitan mo ang pagtali sa supot na plastik upang hindi ito mabuksan.: : Tighten the tie on the plastic bag so that it won't open.

higtan (noun)(r.w. higit): : to exceed. * Tag. Eng.
higukure-ga dekiru 火ぶくれができる, mizubukure-ga dekiru 水ぶくれができる (v.i.): : to blister.
higupan (v.t.)(var. higupin, humigop)(r.w. higop): : to sip, to drink little by little. * Higupin mo nang dahan-dahan ang mainit na sabaw.: : Sip the hot soup slowly. (syn.): sipsipin.
hihan 批難・非難, hinan 批判, hihyoo 批評 (noun): : a criticism, verbal attack.
hihan suru 批判する, hinan suru 批難・非難する (v.t.): : to criticize severely.
hihei shi-ta 疲弊した, hirookompai shi-ta 疲労困憊した, tsukarekit-ta 疲れ切った (adj.):
: terribly exhausted.
hihyooka 批評家, hyooronka 評論家 (noun): : a critic.

* hihyootekina 批評的な, kechi-wo tsuke-tagaru けちをつけたがる, nankuse-wo tsuke-te 難癖をつけて (adj.): : critical, inclined to find disapprove or fault.


hiiki-ni suru ひいきにする, kooen suru 後援する, shoorei suru 奨励する (v.t.): : to patronize.
hiiro 緋色, shinkooshoku 深紅色, sukaaretto スカーレット (noun): : scarlet.
hiiroo ヒーロー, hiroin ヒロイン, shujinkoo 主人公, shuyaku 主役(noun): : a hero, heroine.
hiji (noun): : an elbow.

* hijikakeisu 肘掛け椅子, kaitekina isu 快適な椅子 (noun): : an armchair, a comfortable seat.

hijooni 非常に, hontooni 本当に, makotoni まことに, taisoo たいそう, totemo とても (adv.): : very.

* hijooni chiisai 非常に小さい, hijooni sukunai 非常に少ない, wazukana わずかな (adj.): : very little, just a bit.

* hijooni joozuda 非常に上手だ, jukuren shi-ta 熟練した, rooren-na 老練な (adj.): : accomplished, expert, skilled.

* hijooni kawai-ta 非常に乾いた, taihen kansoo shi-ta たいへん乾燥した, kansooshisugi-no 乾燥し過ぎの (adj.): : extremely dried up, over-dried.

* hijooni sukunai 非常に好きな, hijoo-ni chiisai 非常に小さい: mikmik (adj.): very little, very small, tiny.

* hijooni surudoi 非常に鋭い, tsukisasu-yoona 突き刺すような (adj.): : very sharp, piercing.

* hijooni tsukare-ta 非常に疲れた, hirookompaishi-ta 疲労困憊した, hetoheto-no へとへとの (adj.): : exhausted, tired out.

* hijooberu 非常ベル, keihooki 警報機 (noun): : an alarm.

* hijooguchi 非常口 (noun):

: a emergency exit.

* hijooshooshuu 非常招集, kinkyuuyobidashi 非常呼び出し, kinkyuutsuuwa 緊急通話 (noun): : emergency call.


hijun suru 批准する (v.t.):
: to ratify.
hika 悲歌, aika 哀歌, banka 挽歌 (noun): : an elegy.
hika (noun): : asthma, a disease that causes difficulty in breathing. * Masama ang usok sa kanya dahil siya'y may hika.: : Smoke is bad for her asthma. (syn.) asma, hapo, hingal.
hikab (noun)(var. higab, paghikab): : a yawn, involuntary opening of the mouse because of drowsiness. * Hindi niya mapigilan ang hikab.: : He couldn't control his yawn.
hikaeru 控える, tatsu 断つ, tsutsushimu 慎む (v.t.): : to refrain.

* hikaeme 控え目, kenson 謙遜, kenkyo 謙虚, tsutsumashisa つつましさ, tsutsushimibukasa 慎み深さ (noun): : discretion, modesty, quietness and seriousness of manner.


hikage-no 日影の, kage-no ooi 影の多い (adj.): : shady.
hikahos (adj.)(var. paghihikahos): : needy, poor. * Nakatapos din siya ng pag-aaral kahit sila'y hikahos sa buhay.: : He still was able to finish school despite they're poor. (syn.): brok, dukha, hirap, maralita, pagsasalat.
hikaigonin 被介護人, kaigo sareru hito 介護される人 (noun): : a person taken care of by someone.

hikain (v.i./adj.)(var. magkahika)(r.w. hika): (noun): : to become asthma, to suffer from asthma. * Hinihika siya.: : She suffers from asthma. (syn.): asmahin.

(adj.): : asthmatic. * Ang anak na lalaki ni Julio ay hikain na mula pa sa pagkabata.: : The son of Julius has been asthmatic from infancy.


hikaku 比較, taisho 対照, taihi 対比, kuraberu koto 比べること (noun):


1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   52


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page