Ha 歯 (noun): : a tooth, teeth. Ha?

:)


Download 2.21 Mb.
Page3/52
Date conversion05.11.2016
Size2.21 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52
: a ladder. * Tag. Eng. (2): a staircase, stairs. * May dalawang hagdan sa bahay nila.: : There are two stairs in their house. (syn.): hagdanan.

hagdanan (noun/v.i.)(syn. hagdan): (noun): : a staircace, stairs.

(v.i.): : to walk up/down stairs, to make stairs. * Tag. Eng.


hage はげ, hage-ta otoko はげた男, sukinheddo-no dansei スキンヘッドの男性 (noun): : baldness, a bald man.

* hageatama-no 禿げ頭の, hage-ta 禿げた (noun): : bald, bald-headed.


hagemu 励む, doryoku suru 努力する (v.i.): : to strive, to try to do something.

* hagemashi 励まし, nagusame 慰め, isha 慰謝, gekirei 激励 (noun): : consolation, the act of comforting or consoling, cheering for someone sad or disappointed.

* hagemasu 励ます, genkidukeru 元気づける (v.t.): : to cheer up, to incite, to urge.
hageshii 激しい, kyooretsuna 強烈な, netsujootekina 熱情的な (adj.): : intense.

* hageshii kutsuu 激しい苦痛, gekitsuu 激痛, shi-no kurushimi 死の苦しみ (noun): : agony, death pangs.


hagewashi はげ鷲, kondoru コンドル (noun): : a vulture, a condor.

hagibis (noun)(var. dagibis, paghagis): : swiftness, fastness, speed スピード, velocity. * Dahil sa kanyang hagibis, maraming grupo sa basketbol ang kumukuha sa kanya.: : Many basketball teams want to hire him because of his swiftness. (syn.): bilis, haginit, tulin.

hagikgik (noun)(var. paghagikgik): : a titter. * Narinig ko ang kanyang hagikgik nang dumaan ako sa tapat ng kanilang bahay.: : I heard her snicker, when I passed by their house. (syn.): alikik, alik-ikan, ngisngis.
hagikgikan (v.t.)(var. humagikgik, maghagikgik): : to snicker, to titter. * Tag. Eng.
hagilap (noun): : groping. * Tag. Eng.
hagilapin (v.t.): (1): to gather. * Hagilapin mong lahat ang lampin at labhan mo.: : Gather all the diapers and wash them. (2): to search, to look for. * Tag. Eng.
hagilapin (v.t.)(var. humagilap, maghagilap)(r.w. hagilap): (1): to grope. * Tag. Eng. (2): to look for, to search. * Huwag mong hagilapin ang susi, nakita ko na.: : Don't look for the key, I already found it. (syn.): hanapin, kapkapan. (3): to gather. * Tag. Eng. (syn.): ipunin, tipunin.

haging (noun): : a buzz. * Natakot siya nang marinig niya ang haging ng bala.: : He got scared when he heard the buzz of the bullet. (syn.): agang.

hagis (noun)(var. paghagis): : a throw, an act of throwing. * Maganda ang huling hagis niya ng bola kaya sila nanalo.: : His last throw was good that's why they won the game. (syn.): balabag, balibag, bato, halibas, itsa.
hagisan (v.t.)(var. hagisin, ihagis, maghagis)(r.w. hagis): : to cast, to throw something to someone. * Hagisan mo ako ng tuwalya pag-ahon ko sa dagat.: : Throw me a towel when I come out of the water. (syn.): ibato, ipukol.
hagishiri 歯ぎしり (noun): : gnashing.

* hagishiri-wo suru 歯ぎしりをする (v.i.): : to grind the teeth.


hagkan (noun): : a kiss. * Tag. Eng.
hagkis (noun): : emphasis, stress. * Tag. Eng.
hagod (noun)(var. paghagod): (1): a caress. * Nasarapan ang bata sa hagod ng kanyang ina.: : The child enjoyed the caress of her mother. (syn.): aluin. (2): massage. * Ang hagod sa likod ng aking ina ay nakatulong sa pagpapatahimik ng aking walang humpay na ubo.: : My mother's massage on my back helped calm my lingering cough. (syn.): hagpos, himas, masahe.

hagok (noun)(var. harok): (1): a snore. * Tag. Eng. (syn.): hilik. (2): a gasp, gasping. * Ang hagok ng maysakit ay nakagulat sa ina.: : The gasping of the patient surprise the mother.

hagong (noun)(var. lagong): : a bass, the lowest pitch or part in music. * Tag. Eng. (syn.): baho, baso.
hagot (adj.)(var. paghagot): : careworn. * Saan ka ba nagpunta at mukha kang hagot?: : Where have you been, you look careworn?

hagpis (noun): (1): affliction. * Tag. Eng. (2)


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52
:)


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page

:)