Ha 歯 (noun): : a tooth, teeth. Ha?Download 2.21 Mb.
Page31/52
Date05.11.2016
Size2.21 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   52
: a slice, a cut. * Ang hilis ng karne ay masyadong manipis.: : The cut of the meat was too thin. (syn.): hiwa, kala.

hilisin (v.t.): : to cut slantingly. * Tag. Eng.
hiliwid (adj.): : inclined, slanting. * Tag. Eng.
hilo (noun)(var. kahiluhan, pagkahilo): (1): dizziness, giddiness, the whirl of the brain. * Tag. Eng. (syn.): liyo. (2): nausea. * Nakararamdam siya ng hilo tuwing sasakay sa auto.: : She feels nausea every time when she gets in a car. (3): a headache. * Tag. Eng.
hilot (noun): : a midwife. * Inalagaan si Rosalita ng isang hilot.: : Rosalita was taken care of by a midwife.
himagas (noun)(var. panghimagas): : a dessert. * Ano ang ihahanda nating himagas sa piyesta?: : What dessert do we serve on feast day? (syn.): dulse, pamutat, pangmatamis, postre.
himagsikan (noun)(var. paghihimagsik)(r.w. himagsik): (1): a rebellion. * Tag. Eng. (2): a revolution. * Si Andres Bonifacio ay simbolo ng himagsikan sa Pilipinas.: : Andres Bonifacio is a symbol of the Philippine revolution. (syn.): pag-aalsa, pagbabangon, rebolusyon.

himakas (noun)(var. pahimakas): (1): a farewell, parting. * Isang halik na himakas ang iniwan niya.: : He left a parting kiss. (2): good-by, parting words. * Maraming lumuha sa kanyang himakas.: : Many shed tears on his parting words.

himala (noun): : a miracle. * Naniniwala sa himala ang mga taong may pananampalataya.: : People with faith believe in miracles. (syn.): milagro.
himan 肥満 (noun): : corpulence.

* himan suru 肥満する, futoru 太る, deppuri suru でっぷりする, marumaru suru 丸々する (v.i.): : to become fat, to get fat, to glow obese.* himan-no 肥満の, himantai-no 肥満体の, debu-no でぶの, futot-ta 太った (adj.): : fat, obese.
himas (noun)(var. paghimas): : a caress. * Ang himas ay isang paraan ng pagpaparamdam ng kalinga sa isang sanggol.: : Caress is one way of expressing love to a baby. (syn.): haplos, hilot.
himasin (v.t.)(var. himasain, humimas)(r.w. himas): : to caress, to fondle, to rub gently. * Nakakatulog ang aking aso kung siya'y hihimasin.: : My dog sleeps when you caress him.
himasok (noun)(var. panghihimasok): : interference, meddling. * Hindi ko gusto ang panghihimasok mo sa buhay ng aking pamilya.: : I do not want your inference to our family life.
himatay (noun): : fainting, a swoon. * Maraming himatay ang nangyari sa masamng amoy n akumalt sa loob ng kuwarto.: : There are many faintings inside the room because of the very foul odor.

himatayin (v.i.)(var. humimatay, mahimatay)(r.w. himatay): : to faint, to swoon, to lose consciousness, to pass out. * Hinimatay siya sa sobrang init sa konsiyerto. : : She fainted because it was too hot in the concert. (syn.): mawalan ng malay-tao.

himatlugin (adj.): : sluggish. * Nagalit sa kanya ang kanyang biyenan dahil siya ay himatlugin.: : His mother-in-law got angry because he is sluggish.
himatong (noun)(var. himaton): (1): a clue, an information. * Tag. Eng. (syn.): balita, pahiwatig. (2): * Tag. Eng. (syn.): bilin, pabatid, pabalita, impormasyon.
himawari ヒマワリ・向日葵 (noun): : a sunflower.
himayin (v.t.)(var. maghimay)(r.w. himay): (1): to shell (shellfish sach as oysters, peas, or pods). * Himayin mo ang sitaw.: : Shell the beans. (2): to string, to remove strings. * Tag. Eng. (syn.): sungutan. (3): to shred. * Himayin mo ang manok na gagamitin ko sa sopas.: : Shred the chicken that I have to use for the soup.

himaymay (noun): : a fiber, threads of fabrics, fibrous tissue. * Ang aking Barong Tagalog ay gawa sa himaymay ng dahon ng pinya.: : My "Barong Tagalog" (Philippine's national dress for men) was made of pineapple leave's fiber. (syn.): hilatsa, hibla, lamuymoy.

* himaymay ng balat: : toilet paper.

himbalangay (noun): : the backstroke in swimming, swimming on one's back. * Magaling siya sa himbalangay.: : She's good at backstroke.
himbalangay (noun)(var. balangay): : a faint, a swoon. * Tag. Eng.
himbalik (noun): : atavism, reversion to ancestral characteristics. * Sumasama ang ugali ng maraming kabataan ngayon, nararapat siguro sa kanila ang himbalik.: : The younger generations' attitudes are deteriorating, so atavism for them is necessary.
himbing (noun)(var. kahimbingan, pagkakahimbing): : a deep sleep. * Huwag mong gambalain ang himbing ng kanyang tulog.: : Don't disturb his deep sleep.
himbubuyog (noun)(var. imbubuyog): : a hornet, a wasp. * Tag. Eng.
himei 悲鳴, kanakirigoe 金切り声, sakebi 叫び, sakebigoe 叫び声, zekkyoo 絶叫 (noun): : ejaculation, exclamation, scream, screaming, shriek, shrill.

* himei-wo ageru 悲鳴をあげる, kanakirigoe-wo dasu 金切り声を出す, sakebu 叫ぶ (v.i.): : to shriek, to scream.


himelo (noun)(var. hemelo): : a pair of cuff links. * Bumili siya ng isang paris na himelo.: : He bought a pair of cuff links.

himig (noun): (1): melody. * Huwag mong patugtugin ang himig na nakapagpapatulog.: : Don't play the melody that put me to sleep. (syn.): melodiya. (2): a tune, a tone. * Tag. Eng. (syn.): tono.

himitsu 秘密, naishogoto 内緒事 (noun): : a secret.

* himitsu-ni suru 秘密にする, kakusu 隠す (v.t.): : to keep secret.

* himitsu-no 秘密の, hisokana 密かな, naimitsu-no 内密の (adj.): : furtive, hidden, secret.
himlay (v.i.)(var. humimlay): : to lie down and rest. * Nais kong humimlay pagkatapos ng nakapapagod na pagsasaka.: : I wanted to lie down after the exhausting job in the farm.
himnasya (noun): : gymnastics, a physical exercise. * Pangarap kong maging pinakamagaling sa himnasya.: : My dream is to be the best in gymnastics. (syn.): dyimnastik.
himnasyo (noun): : a gym, a gymnasium, a building equipped for athlete exercise. * Tag. Eng. (syn.): dyim, dyimnasyum.
himno (noun)(var. awit pagdakila, imno): : a hymn, a psalm, an anthem. * Ang himno ay tungkol sa pagmamahal sa iba kaysa sa sarili. : : The hymn is about loving other people than our self.
himo ひも, pombiki ポン引き, takariya たかり屋 (noun): : a pimp, a procurer.

himo ひも, gen 弦, futoi ito 太い糸, joobuna ito 丈夫な糸 (noun):Share with your friends:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   52


The database is protected by copyright ©hestories.info 2019
send message

    Main page