Ha 歯 (noun): : a tooth, teeth. Ha?

:)


Download 2.21 Mb.
Page32/52
Date conversion05.11.2016
Size2.21 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   52
: a cord, a string, a stout thread.

himod (noun)(var. paghimod): : licking with the tongue. * Tag. Eng.
himok (noun)(var. paghimok): (1): persuasion, enticement. * Hindi sapat ang kanyang himok upang lumipat siya ng kompanya.: : His persuasion was not enough for him to move to another company. (2): enticement, inducement. * Tag. Eng.
himono 干物, hoshizakana 干し魚, , sakana-no himono 魚の干物 (noun): : dried fish.
himpan 頻繁, himpatsu 頻発 (noun): : frequency.

* himpan-ni 頻繁に, shikirini しきりに, shibashiba しばしば, tabitabi たびたび, taema-naku 絶え間なく, taezu 絶えず, tsugitsugini 次々に (adv.): : constantly, continually, continuously, frequently, often, repeatedly, without interuption.* himpan-ni okonau 頻繁に行う, shibashiba okonau しばしば行う, jooshuutekini yaru 常習的にやる (v.t.): : to do something frequently.

himpapawid (noun): (1): space. (2): a space above the earth. * Ang "Great Wall of China" ay ang tanging gawang-tao bagay na kita sa himpapawid.: : The Great Wall of China is the only man-made structure seen from the space above the earth. (2): the atmosphere, air space. * May mikrobiyo sa himpapawid.: : There are germs in the air.

himpilan (noun)(var. paghimpil)(r.w. himpil): (1): a station. * Tag. Eng. (syn.): istasyon. (2): a bus stop. * Ang himpilan ng bus ay tatlong bahay mula sa amin.: : The bus stop is three houses away from us. (3): a resting place. * Tag. Eng. (3): a radio station. (4): a television station. * Tag. Eng.
himpilan ng pulis (noun): : a police station. * Nasaan ang pinakamalapit na himpilan ng pulis dito?: : Where is the nearest police station here?
himpyookai 品評会 (noun):
: a fair.
himukin (v.t.)(var. humimok)(r.w. himok): (1): to persuade. * Himukin mo siyang magtagal pa ng ilang araw.: : Persuade him to stay some more days. (2): to convince. * Tag. Eng. (3): to encourage, to urge. * Himukin mo siyang kumilos agad.: : Encourage him to take a step at once.
himulmulan (v.t.): : to pluck. * Himulmulan mo ang alpombra ng mga balahibo ng aso mo.: : Pluck the fur of your dog on the carpet.

himurin (v.t.): : to lick with tongue. * Himurin mo ang sorbetes bago matunaw.: : Lick the ice cream before it melts.

himutok (noun)(var. paghihimutok): (1): resentment. * Tag. Eng. (2): a complaint. * Nakapapagod makinig sa kanyang mga himutok.: : It's tiring to listen to his complaints. (syn.): daing, hinaing.
hina (noun)(var. kahinaan): (1): weakness. * Sa paa ang kahinaan ng kanyang katawan.: : The weakness of his body is his feet. (2): weakning, debility. * Tag. Eng. (syn.): kaampawan, kabagalan, kalampahan.
hina , hara-no-ko 腹の子 (noun): : a brood.
hinaan (v.i./v.t.): (1): to become weak, to be reduced in strength. * Tag. Eng. (2): to lower voice, to lessen the volume. * Hinaan mo iyang boses mo baka sumabog ang tainga ko.: : Lessen the volume of your voice or my ears might blow off.
hinabang (noun): : loss of interest, indifference. * Tag. Eng.

hinagap (noun)(var. hagap): (1): an idea. * Saan mo nakuha ang karumal-dumal na hinagap?: : Where did you get that terrible idea? (syn.): hinuha, idea, pakiwari. (2): thoughts. * Tag. Eng. (3): conjecture, uncertain expectation. * Sa hinagap ko siya ang talagang maysala.: : My conjecture is that he was the real culprit. (syn.): haka, palagay. (4): suspicion. * Tag. Eng. (syn.): hinala, suspetsa. (syn.): akala, paghihinagap.
hinagapin (v.t.)(r.w. hinagap): : to guess, to imagine. * Tag. Eng.
hinagpis (noun)(var. paghihinagpis): (1): sorrow. * Malaki ang kanyang hinagpis dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa.: : He had so much sorrow due to the death of his wife. (2)


1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   52
:)


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page

:)