Ha 歯 (noun): : a tooth, teeth. Ha?


Tag. Eng. (syn.): himtok, hinaing, hinakdal. hinaharap

:)


Download 2.21 Mb.
Page33/52
Date conversion05.11.2016
Size2.21 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   52
: lamentation. * Tag. Eng. (syn.): himtok, hinaing, hinakdal.

hinaharap (noun)(r.w. harap): : the future. * Ang hinaharap ay nakasalalay sa mga kabataan.: : The future depends on the youth. (syn.): kinabukasan.
hinahon (noun)(var. kahinahunan): (1): composure, calmness. * Tag. Eng. (2): gentleness. * Tag. Eng. (3): prudence. * Ang hinahon niya ang nagligtas sa kanya sa tiyak na kamatayan.: : His prudence saved him from sure death. (4): temperance. * Tag. Eng. (5): patience. * Kailangan ang hinahon sa pag-aalaga ng maliliit na bata.: : Patience is needed in taking care of small children. (6): moderation. * Tag. Eng. (syn.): panatag, tining ng kalooban.
hinaing (noun)(var. kahinaingan)(r.w. daing): (1): a supplication, a plea. * Sinabi ng mga empleyado sa mga namamahala ang kanilang mga hinaing.: : The employees told their supplications to the management. (syn.): daing, hiling, samo. (2): lamentation. * Panay na hinaing ang naririnig ko.: : I can hear nothing but lamentation.

hinakdal (noun)(var. paghihinakdal): (1): a complaint. * Tag. Eng. (syn.): daing, reklamo. (2): a presumption. * Mali ang iyong mga hinakdal.: : Your presumptions are wrong.

hinakoto (noun): : misgivings. * Tag. Eng.
hinala (noun)(var. paghinala, paghihinala): (1): doubt, suspicion. * Ang hinala nila sa aking asawa ay walang patunay.: : Their suspicion on my husband doesn't have any proof. (syn.): suspetsa. (2): a presumption. * Tag. Eng.
hinalain (v.t.)(r.w. hinala): (1): to suspect. * Tag. Eng. (2): to presume. * Tag. Eng.
hinalig (noun): : belief, reliance, trust. * Tag. Eng.
hinalo (v.i./v.t.): (v.i.): (1): to mix. * Tag. Eng.

(v.t.): : to mix. * Hinalo mo ba ang baboy sa manok?: : Did you mix the pork with the chicken?


hinampo (noun)(var. paghihinampo)(r.w. tampo): (1): resentment. * May hinampo ba siya sa aking ginawa?: : Did she have any resentment on what I did? (2): displeasure. * Tag. Eng. (syn.): tampo.

hinan 非難, kokuhatsu 告発, dangai 弾劾 (noun): : criticism, denouncement, finding fault of others.

* hinan suru 非難する, semeru 責める, kokuhatsu suru 告発する, togameru とがめる (v.t.): : to accuse, to blame, to condemn, to denounce, to rebuke, to find fault with.

hinan 避難, tettai 撤退, tooboo 逃亡 (noun): : evacuation, refuge.

* hinan suru 避難する, taihi suru 退避する, tettai suru 撤退する (v.i.): : to evacuate, to take shelter.

* hinanjo 避難所 (noun): : a shelter.
hinanakit (noun)(r.w. sakit): : grudge, hostility, malice, ill feeling. * May hinanakit si Toyotomi kay Tokugawa.: : Toyotomi has an ill feeling against Tokugawa.
hinang (noun): (1): solder. * Tag. Eng. (2): a weld, welding. * Tag. Eng. (syn.): soldadura.
hinangan (noun/v.t.): (noun)(r.w. hinang): : a welder shop. * Tag. Eng.

(v.t.)(var. hinangin): (1): to solder. * Hininangan ako ang dalawa na maliliit na butas sa lata.: : I soldered the two small holes in the can. (2): to weld. * Tag. Eng.


hinarang (v.t.)(var. hanarang): : to ambush. * Hinarang ng mga gerilya ang trak ng mga sundalo.: : The guerillas ambushed the soldiers' truck.

hinas (noun): : ointment, unguent. * Tag.: : Ointment is useful for healing a superficial burn. (syn.): pamahid, pomada, ungguwento.

hinawa (noun)(var. paghihinawa): : indifference, loss of interest. * Tag. Eng.
hina-wo kaesu 雛を孵す, fuka saseru 孵化させる (v.t.):
: to hatch, to allow a hen to hatch her egg.

* hina-wo kaesu koto 雛をかえすこと, fuka 孵化 (noun): : brooding of eggs.


hinay (noun) (var. hina, kahinayan): : slowness of motion. * Naiwanan kami ng eroplano dahil sa sobrang hinay ng kanyang kilos.: : We missed our flight because of the slowness of his motion. (syn.): bagal.
hinayang (noun)(var. panghihinayang): : regret. * Tag. Eng.
hinay-hinay (adv.): : slowly, in a slow manner. * Tag. Eng. (syn.): dahan-dahan, mahinay, marahan.
hindi (adv.) (1): no. * Hindi siya malubha kaysa kahapon.: : He is no worse than he was yesterday. (2): No!, Don't. * Tag. Eng. (3): not, no, don't. * Sasama ka ba akin o hindi?: : Are you coming with me or not?
hindi akalain (adv.)(var. akalain): : unexpectedly. * Tag. Eng.
hindi asikasuhin (v.t.)(r.w. asikaso): : to be negligent of, to pay no attention to. * Tag. Eng.

hindi bagay (adj.): : unqualified. * Tag. Eng.
hindi bakal (noun):


1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   52
:)


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page

:)