Ha 歯 (noun): : a tooth, teeth. Ha?Download 2.21 Mb.
Page34/52
Date conversion05.11.2016
Size2.21 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   52
: nonmetal. * Tag. Eng.

Hindi bale! (interjec.): : Never mind!, It doesn't matter! * Tag. Eng.
hindi bantog (adj.)(bantog): : unknown, not famous, not popular. * Tag. Eng.

hindi gaano (adv.): : not so. * Tag. Eng. (syn.): hindi lubha, hindi masyado.
hindi inaasahan (adv.)(r.w. asahan): : unexpectedly, surprisingly, against all expectations. * Tag. Eng.


hindi kamukha (adj.)(r.w. mukuha): : unlike, difference in appearance. * Hindi siya kamukha ng kanyang ina.: : She is unlike her mother in appearance.


hindi karaniwan (adj.)(r.w. karaniwan): : abnormal, unordinary, unaverage, exceptional. * Tag. Eng.
hindi kilala (adj.): : unknown. * Tag. Eng.
hindi ko alam (phr.)(var. aywan ko, ewan ko): : I don't know. * Tag. Eng.
hindi lamang iyon (phr.): <…bakari-de naku, …mo-mata ~ばかりでなく~もまた>: not only…, but also… * Tag. Eng.
hindi lubhang sugat (adj.)(r.w. sugat): : slight degree of, slightly injured.

hindi lumalaki (r.w. lalaki/lumalaki): : immature, defectively-developed, in embryo. * Tag. Eng.


hindi maasahan (adj.)(r.w. asahan): : weak and spineless, beyond hope, having no expectation. * Tag. Eng.

hindi maawain (adj.)(r.w. maawain): : spiteful, evil-minded, mean-spirited, unkindly. * Tag. Eng.
hindi-maayos (adj.)(r.w. maayos): : disordered, flowsy, sloppy, messy. * Tag. Eng.

hindi mabilang (adj.)(r.w. bilang): : countless, numberless, too numerous to count* Tag. Eng.

hindi magagamot (adj.): : incurable. * Tag. Eng.
hindi magtatagal (adv.)(di-matagalan)(r.w. tagal): : after a short time, before long, in a while. * Tag. Eng.
hindi mahalaga (adj.)(r.w. mahalaga/halaga): : useless, unnecessary, waste. * Tag. Eng.


hindi makakita ng mabuti (adj.)(r.w. Makita): : obscure, less visible, poorly-visible. * Tag. Eng.

hindi makapaniwala (adj.)(r.w. paniwala): : incredible, unbelievable. * Tag. Eng.

hindi makatayo (adj.): : cannot bear. : intolerable. * Tag. Eng. (syn.): hindi matitiis.

hindi mapadumi (adj.): : constipated. * Tag. Eng.

hindi mapanganib (adj.): : safe, not dangerous. * Hindi mapanganib sa iyo ang dumaan sa tulay.: : It is safe for you to use the bridge. (syn.): walang-panganib, walang-perigro.
hindi masarap (adj.): : nasty, bad-tasting, unpleasant-tasting. * Tag. Eng.
Hindi ma-take! (sla.)(interjec.): : I can't accept it! [Tag. hindi "not" + ma "can, be able to" + Eng. "take"] * Hindi ko ma-take na pinalitan niya ako.: : I can't accept that he dumped me. (syn.): hindi matanggap ang katotohanan.
hindi-matatag (adj.)(r.w. matatag): : brittle, astable, unstable. * Tag. Eng.
hindi matitiis (adj.): : intolerable, cannot bear. * Tag. Eng. (syn.): hindi makatayo.
hindi matiwad na opinyon (phr.): : prejudice, an opinion formed without caring to judge fairy. * May hindi matwid na opinyon siya tungkol sa doktor.: : He has prejudice against doctors. (syn.): masamang palagay.
hindi na (adj.): <…mo mata…de-nai ~もまた~でない, mohaya…de-nai もはや~でない, moo…shi-nai もう~しない>: no more, not any more. * Tag. Eng.
hindi naawain (adj.): : spiritless. * Tag. Eng.
hindi nagbabago (adj.): : consistent, monotonous. * Tag. Eng.
hindi naiintindihan (phr.): : I don't know. * Tag. Eng.

hindi naman (adj.): : not at all. * Tag. Eng.

Hindi naman! (interj.): : It's enough!, Not so much! * Tag. Eng.


hindi pa (adv.): : not yet. * Ang kanyang bagong kotse ay hindi pa dumating.: : His brand new car has not yet arrived.
hindi pa napasisiyahan (adj.): : undecided, not decided yet. * Tag. Eng.
hindi pagkadumi (noun)(r.w. dumi): : constipation. * Tag. Eng.
hindi panahon (adj.)(r.w. panahon): : out of season, not in season. * Tag. Eng.


hindi pangkaraniwan (adj.)(var. di-karaniwan)(r.w. karaniwan): : unnatural. * Tag. Eng.
hindi pantay (adj.)(var. hindi pantaw): : uneven. * Tag. Eng.
Hindi salamat! (interject.)(r.w. salamat): : No thank you! * Tag. Eng.

hindi sang-ayon (noun):


1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   52


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page