Ha 歯 (noun): : a tooth, teeth. Ha?

:)


Download 2.21 Mb.
Page35/52
Date conversion05.11.2016
Size2.21 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   52
: an objection. * Tag. Eng.

hindi sasama (adj.): : neither, not either. * Tag. Eng.
hindi sinasadya (adj.): : unintentional. * Tag. Eng.
hindi siyentipiko na (adj.): : nonscientific. * Tag. Eng.
hindi sosyal (adj.): : unsocialable. * Tag. Eng.
hindi talo (sla.)(adj.): : be on the same side. [Tag. hindi "not" + talo "argue, dispute, quarrel"]* Hindi tayo dapat mag-away dahil hindi tayo talo.: : We should not fight because we're on the same side. (syn.): kapanig, parehong panig.


hindi tapos (adj.)(var. hindi yari)(r.w. tapos): <未完成な, 中途半端な>: imperfect, incomplete, unaccomplished, undone. * Tag. Eng.

Hindi tayo talo! (sla.)(interjec.): : We are on the same side! [Tag. hindi "not" + tayo "us" + talo "argue, dispute, quarrel"] (syn.): Parehong panig tayo!
hindi tinatanggap (noun): : no admittance. * Tag. Eng.
hindi tuwiran (adj.): : indirect. * Tag. Eng.

hindian (v.t.)(r.w. hindi): : to answer negatively, to argue against. * Tag. Eng.
hinding-hindi (adv.): : never, not at all. * Tag. Eng. (syn.): tunay na hindi.

hindot (sla.)(noun): (1): casual sex. * Tag. Eng. [new. Tag. hindot "having casual sex, making love"] (syn.): banat, kantot, pagtatalik, tongaling, yongga. (2): a cheap girl, a bitch. [new. Tag. hindot "having casual sex, making love"] * Ayokong makikita kang kasama ang hindot na yan.: : I don't want to see you with that cheap girl. (syn.): babaeng mababa ang lipad, malandi.

Hindot mo! (sla.): Fuck you! [Tag. hindot "have sex" + mo "you"] * Tag. Eng. (syn.): Putang ina mo!
hinebra (noun): : gin, a strong alcoholic drink. * Madaling makalasing ang hinebra.: : Gin gets us drunk easily.
hinekologo (noun): : a gynecologist, a physician who specializes in gynecology. * May magaling bang hinekologo kang maaaring irekomenda sa akin?: : Do you know a good gynecologist you can recommend to me?
hinekure ひねくれ, nejire-ta kokoro ねじれた心, yuganda seikaku 歪んだ性格 (noun): : crookedness.
hineru ひねる, tsuneru つねる (v.t.):
: to twirl, to pinch and twist with the fingers.
hineru ひねる, nejiru ねじる (v.t.): : to contort, to squirm, to twist, to wrench, to wriggle, to writhe.

* hinerimawasu ひねり回す, furimawasu 振り回す, guruguru mawasu ぐるぐる回す, ijirimawasu いじり回す, kaiten saseru 回転させる (v.t.): : to twirl, to twiddle, to cause to turn.


hinete (noun): : a jockey. * Mahusay siyang hinete.: : He is a good jockey. (syn.): dyaki.
hinet-ta ひねった, nejit-ta ねじった, nenza shi-ta 捻挫した (adj.):
: twisted.

hinga (noun)(var paghing): : breathing, respiration. * Tag. Eng.

* hingang malalim: : a deep breath.

hingahan (v.t.): : to breathe into, to breathe onto. * Huwag mong hingahan ang aking mukha.: : Don't breathe onto my face.
hingal (noun)(var. paghingal): : panting. * Yan ang hingal ng may hika.: : That is the panting of a person with asthma.
hingalay (noun): (1): a nap. * Tag. Eng. (2): a short rest. (3): rest, relaxation. * Kailangan ko ang hingalay.: : I need rest.
hingalin (adj.)(r.w. hingal): : easily fatigued. * Tag. Eng.
hingalo (noun)(r.w. ngalo): : agony, death pangs. * Tag. Eng.
hinggil (prep.): <…ni tsui-te ~について, …ni kanshi-te ~に関して>: about, concerning, regarding, in connection with. * Ang sermon sa simbahan ay hinggil sa pagpapakumbaba.: : The homily is about humility. (syn.): bagay sa, kaugnay sa, para sa, ukol sa.
hingi (noun)(var. hinihingi, paghingi): : a demand, petition, request. * Tag. Eng. (syn.): pakiusap, pangingilak, petisyon.

* hingi at pagbigay: : supply and demand.

hingiin (v.t.)(var. humingi)(r.w. hingi): (1): to request, to ask for. * Tag. Eng. (2): to tease. * Tag. Eng.

hingkod (adj.): : crippled, lame. * Tag. Eng.
hinhin (noun)(var. kahinhinan, pagkamahinhin): : modesty, quietness and seriousness of manner. * Ang hinhin ng mga Pilipina ay hinahanap ng maraming lalaki.: : The modesty of a Filipina is sought by many men.
hinichi 日にち, hizuke 日付け (noun):
: a date, dating.
hinihigi (noun)(var. hingi): : a demand, request. * Tag. Eng.
hinihingi (noun)(var. hingi, paghingi): : a demand, petition, request. * Tag. Eng. (syn.): pakiusap, pangingilak, petisyon.

hiniklat (adj.)(var. hiklat. nahiklat): (1)


1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   52
:)


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page

:)