Ha 歯 (noun): : a tooth, teeth. Ha?


Tag. Eng. (2): separated with force, stretched. * Tag. Eng

:)


Download 2.21 Mb.
Page36/52
Date conversion05.11.2016
Size2.21 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   52
: open. * Tag. Eng. (2): separated with force, stretched. * Tag. Eng.

hiniku 皮肉, fuushi 風刺, hango 反語, atekosuri 当てこすり (noun): : irony, sarcasm, an ironical talk, a method of expression in which the ordinary meaning of the word is the opposite of the thought.

* hinikuna 皮肉な, iyami-wo iu 嫌味な (adj.): : ironical, sarcastic.

* hiniku-wo iu 皮肉を言う, iyami-wo iu 嫌みを言う (v.t.): : to make a sarcastic remark.
hinimatay (adj.): : fainted, swooned. * Hinimatay ang lola ko: : My grandmother is fainted.
hinin 否認, hitei 否定, kyozetsu 拒絶 (noun): : denial, repudiation.

* hinin suru 否認する, hitei suru 否定する (v.t.): : to deny, to disclaim, disown.


hininga (noun): : a breath. * Mabaho ang kanyang hinga.: : His breath stinks.

* malagutan ng hininga: : stop breathing


hiningu 避妊具, kondoomu コンドーム, sukin スキン, gomu ゴム (noun): : a condom, a sheath, a safe, a skin, a rubber.
hiniram (adj.)(var. hiram): : borrowed. * Tag. Eng.
hinirang (adj.): : selected, picked up. * Tag. Eng.
hin-i-wo otosu 品位を落とす, hin-wo sageru 品を下げる (v.t.): : to abase, to degrade.
hinjakuna 貧弱な, yatsure-ta やつれた, yasehosot-ta やせ細った, yaseotoroe-ta やせ衰えた (adj.): : emaciated, attenuated.

hinketsushoo 貧血症 (noun): : anemia.

* hinketsushoo-no 貧血症の (adj.): : anemic.

hinkon 貧困, binboo 貧乏, sonohigurashi その日暮らし (noun): : poverty.

* hinkon-na 貧困な, misuborashii みすぼらしい, mazushii 貧しい, binboona 貧乏な, mijimena 惨めな, seikatsu-ga kurushii, 生活が苦しい (adj.) : destitute, indigent, poor, needy, under hardship.


hinlalaki (noun): : a thumb, a big toe. * Kailangan niya ng gasa at gamot dahil nahiwa ang kanyang hinlalaki.: : He needs gauze and medicine because his thumb was cut.
hinlalato (noun): : a middle finger, a middle toe. * Kasya ba sa hinlalato mo ang singsing?: : Does the ring fit in your middle finger?
hinlog (noun): (1): a clan. * Tag. Eng. (2): relatives. * Marami siyang hinlog sa Pangasinan.: : She has lots of relatives in Pangasinan. (syn.): angkan, kamag-anak.
hinlulumbo (noun): : a hornet. * Umiwas ka sa mga hinlulumbo.: : Get away from the hornets.
hinode 日の出, hi-ga deru koto 日が出ること, tsukinode 月の出, tsuki-ga deru koto 月が出ること (noun): : rising of the sun or moon.
hinoiri 日の入り, hi-ga shizumu koto 日が沈むこと (noun): : sunset.

hinoko 火の粉, hibana 火花 (noun): : a spark, sparkle of flame.

hinog (adj.): (1): mellow, ripe. * Napakatamis ng hinog na mangga.: : The ripe mango is very sweet. (2): mature, matured. * Tag. Eng.
hinpan 頻繁, hinpatsu 頻発 (noun): : frequency.
hinshi 品詞 (noun):
: a part of speech.
hinshi-no 瀕死の, shini-soona 死にそうな (adj.): : dying.

* hinshi-no jootai-ni aru 瀕死の状態にある, ima-ni-mo shini-sooda 今にも死にそうだ (v.i.): : to be on the verge of death.


hinshi-te iru ~に瀕している, …no gakeppuchi-ni iru ~の崖っぷちにいる, …no setogiwa-ni iru ~の瀬戸際にいる (v.i.): : to border on, to be on the verge of.
hinshitsu 品質, shitsu 質 (noun): : quality.
hinshu 品種, jinshu 人種 (noun): : a breed, race.
hinsoona 貧相な, yasuppoi 安っぽい, inakakusai 田舎くさい, misuborashii みすぼらしい (adj.): : shabby, poor, local cheap quality, old fashioned.
Hintay! (interj.)(var. Antay, Hantay, Intay): : Wait! * Hintay! Sasama ako.: <待って! 僕も一緒に行くよ。>: Wait! I'll go with you.

* Hintay ka!: : Wait a moment.


hintay (noun)(var. antay, paghihintay): : an act of waiting. * Tag. Eng.

hintayin (v.t.)(var. antayin, maghintay)(r.w. hintay): (1): to wait for. * Hintayin mo ako ng ika-apat ng hapon sa istasyon ng bus. : : Wait for me at the bus stop at four o'clock in the afternoon. (syn.): abangan, mag-abang. (2): to expect. * Tag. Eng.

hinto (noun)(var. paghinto, pagkahinto): (1): halt, stopping. * Maraming hindi nakapasok sa opisina dahil sa paghinto ng mga sasakyang pampubliko.: : Many people were not able to go to work because of the stoppage of public vehicles. (2): suspension, cancellation, stoppage. * Tag. Eng.
hinto ヒント, anji 暗示, honomekashi ほのめかし (noun):
: a hint, insinuation.
hintuan (v.t.)(r.w. hinto): : to stop for. * Hintuan mo ang gasolinahan para magpakarga tayo.: : Stop for refilling of gasoline at the gasoline station. (syn.): huminto, mahinto.
hintutuli (noun): : earwax. * Tag. Eng.

hintuturo (noun):


1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   52
:)


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page

:)