Ha 歯 (noun): : a tooth, teeth. Ha?



Download 2.21 Mb.
Page37/52
Date conversion05.11.2016
Size2.21 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   52
: a forefinger, an index finger. * Bakit putol ang hintuturo mo?: : Why is your forefinger cut?

hinuha (noun)(var. paghihinuha): (1): conjecture, inference, presumption. * Hindi nagkabula ang kanyang hinuha.: : His conjecture didin't turn to be false. (2): a conclusion. * Tag. Eng.

hinuhain (v.t.)(r.w. hinuha): : to conjecture, to deduce, to infer. * Tag. Eng.
hinuhod (noun)(var. paghinuhod, pagpapahinuhod): (1): assent. * Tag. Eng. (2): persuasion, inducement. * Tag. Eng.
hinuko (noun)(var. paghihinuko): : cutting of fingernails. * Tag. Eng.
hinukod (noun)(r.w. tukod): : appearance, posture, stature. * Tag. Eng.
hinula (noun): : thoughts. * Gusto ko ang mga hinula ni Mitsuru tungkol sa pagmamahal.: : I like the thoughts of Mitsuru-san regarding love.
hinyango (noun): : a chameleon. * Tag. Eng.
hin-yari shi-ta ひんやりした, suzushii 涼しい (adj.): : cool.

hipa (noun)(var. hupa, paghupa): : abatement, decrease, diminution, reduction. * Tag. Eng.

hipag (noun): : a sister-in-law. * Ang aking hipag ay may isang anak na babae.: : My sister-in-law has a baby girl.
hipak (adj.): : hollow, caved-in. * Tag. Eng.
hipan (v.t.)(var. humihip, ihipan, umihip)(r.w. hihip): (1): to blow, to blow into. * Tag. Eng. (2): to blow out. * Hipan mo ang mga kandila pagkatapos ng awit.: : Blow out the candles after the song.
hipig (noun): : a nap, a short sleep, a snooze. * Kailangan k ng hipig sa hapon.: : I need a snooze in the afternoon.
hipno (noun): (1): a copy. * Tag. Eng. (2): translation. * Tag. Eng.
hipnotisador (noun): : a hypnotist. * Tag. Eng.
hipnotismo (noun): : hypnotism. * Hindi ako naniniwala sa hipnotismo.: : I don't believe in hypnotism.
hipo (noun)(var. paghipo): : a feeling, palpation, touch. * Gusto ko ang telang ito dahil malambot ang hipo.: : I like this cloth because the touch is soft. (syn.): dama, pagsalat, salat.

hipokrita (sla.)(noun): : hypocrite. [Spa. hipocrita "hypocrite"] * Walang tunay na kaibigan ang mga hipokrita.: : Hypocrites don't have true friends. (syn.): taong mapagkunwari.

hipon (noun): (1): a shrimp. * Kumakain ka ba ng hipon?: : Do you eat shrimps? (2): a prawn. * Tag. Eng. (3): a lobster. * Malalaki ang hipon at alimasag sa Cavite.: : Cavite has big lobsters and crabs.

* hipong-alat: : a salt-water shrimp.

* hipong-ilot: <川エビ>: a river shrimp.
hipopotamo (noun): : a hippopotamus. * Tag. Eng.
hipparidako-no 引っ張りだこの, motome-rare-te iru 求められている, nozomashii 望ましい, taiboo-no 待望の (adj.): : sought after, desired.
hipparu 引っ張る, hikidasu 引き出す, hipparidasu 引っ張り出す, ken-in suru 牽引する, hiku 引く (v.t.): : to pull, to drag, to haul, to stretch, to tow.

* hippa-rare-ta 引っ張られた, nobi-ta 伸びた (adj.): : stretched, pulled.

* hipparu koto 引っ張ること, ken-in 牽引, hiku koto 引くこと (noun): : dragging, pulling, towing.
hippu ヒップ (noun): : the backside, the buttocks, the hips.
hipuin (v.t.)(var. humipo)(r.w. hipo): : to touch. * Tag. Eng.
hira (noun/adj.)(var. hirado): (noun): : confusion. * Tag. Eng.

(adj.): : confounded, confused. * Siya ay hira sa mga nangyari.: : She is confounded about the things that happened.

hirahin (v.t.): : to confound, to confuse, to puzzle. * Hind mo kailangang hirahin siya.: : You don't need to puzzle her.

hirahira shi-ta ひらひらした, chirachirashi-ta ちらちらした, temmetsu shi-ta 点滅した(adj.): : flickering.
hiraku 開く, akeru 開ける (v.t.): : to open.

* hirai-ta 開いた, hirakare-ta 開かれた, aita開いた, ai-te iru 開いている (adj.): : open, opened.


hiram (noun/adj.)(var. hiniram): (noun): : something borrowed or lent. * Hiram lamang ang aklat kong ginagamit.: : The book I'm using is only borrowed.

(adj.): : borrowed. * Hiram lang ang bolpen na ito kaya't hindi ko ito maaaring ibigay sa iyo.: : This ballpen is just borrowed so I can't give this to you.


hiraman (v.t.)(r.w. hiram): : to borrow. * Tag. Eng.
hirame ヒラメ, hiratai sakana 平たい魚, karei カレイ (noun): : a flounder.
hirameki ひらめき, reikan 霊感 (noun): : a flash of inspiration.

* hirameku ひらめく, kirameku きらめく, senkoo-wo hanatsu 閃光を放つ (v.i.): : to burst suddenly or repeatedly into brilliant light as lightning.


hiramin (v.t.)(var. hirmin, humiram)(r.w. hiram): : to borrow. * Sikapin mong hiramin ang kotse ni Pedro.:
ペドロの車を借りるよう努力しよう。
>: Try to borrow Pedro's car.

hirang (noun): (1): a beloved, a loved one, a chosen one. * Nalungkot siya nang mangibang bansa ang kanyang hirang.: : She felt sad when her loved one went overseas. (syn.): giliw, irog, liyag, mahal, mutya, sinta. (2): a selection, one chosen. * Tag. Eng.

hirangin (v.t.)(var. humirang, manghirang)(r.w. hirang): : to choose, to elect, to select. * Hirangin natin siyang pangulo dahil sa kanyang magaling na pamumuno.: : Let us select him to be the president because of his good leadership.

hirap (noun/adj.): (noun): : difficulty, hardship. * Ang mga hirap sa buhay ay nakapagpapatibay sa ating pananampalataya.: : The hardships in life strengthen our faith. (syn.): dusa, bigat, hilahil.

(adj.): (1): poor. * Ang hirap niyang ina ay sumakabilang buhay na.: : Her poor mother already passed away. (2)



1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   52


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page