Ha 歯 (noun): : a tooth, teeth. Ha?Download 2.21 Mb.
Page40/52
Date conversion05.11.2016
Size2.21 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   52
: in public, openly, publicly.

hitomane-wo suru 人まねをする, monomane-wo suru 物まねをする, mohoo suru 模倣する (v.t.): : to imitate, to mimic.
hitomatome-ni suru 一まとめにする, issho-ni oku 一緒に置く, yoseatsumeru 寄せ集める (v.t.):
: to put together.
hitomawari 一回り, ichijun 一巡 (noun): : a cycle.
hitome ひと目, ichibetsu 一瞥, ikken 一見 (noun): : a glance, a glimpse.
hitome-wo hiku 人目を引く, kenchona 顕著な, chuumoku su-beki 注目すべき (adj.): : noticeable, obvious.
hitomi , dookoo 瞳孔 (noun): : a pupil of the eyes.
hitoname ひとなめ, hitosui ひと吸い, hitosusuri ひとすすり, sukoshizutsu nomu koto 少しずつ飲むこと, chibichibi nomu koto ちびちび飲むこと (noun): : a sip, a suck, an act of sipping.
hitonigiri 一握り, hitotsukami 一つかみ (noun): : a handful, a grasp or hold with the hand.
hitooshi 一押し, hitotsuki 一突き (noun): : a push, a shove,
hitori-de 一人で, dokuryoku-de 独力で, tasuke nashi-ni 助けなしに (adv.): : alone, single-handed, without help from others.

* hitori-no 一人の, tandoku-no 単独の, kodoku-na 孤独な (adj.): : alone, solitary.


hitorimono 独り者, dokushin dansei 独身男性 (noun): : a single man.
hitosarai 人さらい, yuukaihan 誘拐犯 (noun): : a kidnapper.
hitosashiyubi 人差し指 (noun): : a forefinger, an index finger.
hitoshibai utsu 一芝居打つ, hito-wo damasu 人をだます, ippai kuwaseru いっぱい食わせる, torikku-wo tsukau トリックを使う (v.t.): : to play a trick on.
hitoshii 等しい, dootoo-no 同等の (adj.):

(adj.): equal.

* hitoshiku naru 等しくなる, tsuriau 釣り合う, dootoo-ni naru 同等になる (v.i.):

: to equal.

* hitoshiku suru 等しくする, dootoo-ni suru 同等にする, tsuriawa-seru 釣り合わせる (v.t.):


: to equal, to make something equal to.
hitosui 一吸い, hitosusuri ひとすすり, sukoshizutsu nomu koto 少しずつ飲むこと, chibichibi nomu koto ちびちび飲むこと, hitoname ひとなめ (noun): : a sip, a suck, an act of sipping.
hitosuji-no 一筋の, massuguna 真っ直ぐな, taema-nai 絶え間ない, uchitsuzuku うち続く, keizokutekina 継続的な, danzokutekina 断続的な (adj.): : unceasing, continual, straight.
hitotsu 一つ・ 1, ichi 一・1 (noun): : one.

* hitotsuzutsu 一つずつ (adv.): : one by one, singly.

* hitstsu-ni suru 一つにする, gattai suru 合体する, tooitsu suru 統一する (v.t.):
: to unify, to unite, to make someone or something one.
hitotsukami 一つかみ, hitonigiri 一握り (noun): : a handful, a grasp or hold with the hand.
hitoyasumi 一休み, shookyuushi 小休止 (noun): : a short rest.
hitsugi , kan-oke 棺桶 (noun): : a coffin.

* hitsugi-ni ireru 棺に入れる, kan-oke-ni ireru 棺桶に入れる (v.t.): : to put into a coffin.


hitsuji (noun): : sheep.

* hitsujikai 羊飼い (noun): : a shepherd, a herder.

hitsura (noun)(var. itsura): (1): a figure, a form. * Ang hitsura ng tao ay nakatatakot.: : I fear the figure of the man. (2): looks. * Nakita mo ba ang nagpanggap niyang kaibigan?: : Did you see the looks of that person that pretended to be his friend?

hitsuu 悲痛, fukai kanashimi 深い悲しみ (noun): : grief.
hitsuyoo 必要, hitsuyoosei 必要性 (noun): : necessity, needs, need.

* hitsuyooda 必要だ, hitsuyoo-to suru 必要とする (v.t.): : to need.

* hitsuyoona 必要な (adj.): : necessary.

* hitsuyoo-nai 必要ない, fuhitsuyoona 不必要な (adj.): : not needed, not necessary.


hitsuzentekina 必然的な, yamu-wo e-nai やむを得ない, sakegatai 避けがたい (adj.): : inevitable, unavoidable.
hittakuri ひったくり (noun): : a snatcher, a grabber.

* hittakuru ひったくる, hittsukamu ひっつかむ (v.t.): : to grab something quickly, to snatch, to steal.


hiwa (noun): (1): a cut, a slice. * Ilang hiwang keso ang kailangan mo?: : How many slices of cheese do you need? (2): a cut, a wound. * Meron siyang hiwa sa braso.: : He has a wound on his arm.
hiwaga (noun): : a mystery. * Mahilig ka bang magbasa ng mga kuwentong hiwaga?: : Do you like to read mystery stories? (syn.): misteryo.
hiwai 卑猥, kooshoku 好色, waisetsu わいせつ (noun): : lasciviousness, lewdness, sensuality.

* hiwaina 卑猥な, waisetsuna わいせつな (adj.): : obscene.

hiwain (v.t)(r.w. hiwa): (1): to cut, to slice. * Hiwain mo ang mga gulay na iluluto ko.: : Cut the vegetables that I will cook. (syn.): gilitin, gumilit, gumayat. (2): to cut into thin slices, to slice thinly. * Tag. Eng.

hiwalay (adj.)(var. magkahiwalay, nakahiwalay)(r.w. walay): : apart, separated. * Hiwalay ang kanyang mga magulang kaya't siya'y naging problemang anak.: : His parents are separated that's why he became a problem child. (syn.): bukod, iba, layo.
hiwalayan (v.t.)(r.w. walay): : to separate, to divorce. * Tag. Eng.
hiwas (adj.)(var. nakahiwas): : slant, oblique, tilted. * Ang bahay na hiwas sa Almeda ay bumagsak na rin sa wakas.: : At last, the slant house in Almeda collapsed. (syn.): hilig, tagilid.
hiwatig (noun)(var. pahiwatig): (1): a clue, a key. * Tag. Eng. (2): perception. * Ang aking panaginip ay pahiwatig ng nangyaring aksidente.: : My dream was the perception of the accident. (syn.): mungkahi, paalaala, pagnita.

hiya (noun)(var. kahihiyan, pagkahiya): (1)


1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   52


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page