Ha 歯 (noun): : a tooth, teeth. Ha?Download 2.21 Mb.
Page41/52
Date conversion05.11.2016
Size2.21 Mb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   52
: a shame. * Tag. Eng. (2): embarrassment. * Namula ang kanyang mukha dahil sa hiya.: : Her face blushed because of the embarrasment.

hiyain (v.t.)(var. humiya, manghiya)(r.w. hiya): : to disgrace, to embarrass, to put to shame. * Hindi mo kailangang hiyain ang empleyado kung siya's nagkamali.: : You don't need to embarrass the employee if they did something wrong.
hiyakashi 冷やかし, azakeri あざけり, azawarai あざ笑い, chooshoo 嘲笑 (noun): : banter, insult, mockery, ridicule.

* hiyaka-sare-ta 冷やかされた, waraimono-ni nat-ta 笑い者になった (adj.): : ridiculed, mocked.

* hiyakasu 冷やかす, azawarau あざ笑う, azakaru あざける (v.t.): : to mock, to ridicule, to taunt.
hiyakesuru 日焼けする (v.i.): : to sunburn, to suntan.
hiyang (adj.)(var. kahiyang): : agreeable, suited. * Hiyang sa kanya ang klima sa Okinawa.: : The climate in Okinawa is suited for her.
hiyas (noun): : a gem, jewel. * Mamahalin ang suot niyang hiyas.: : Gems that she is wearing are expensive. * Ang mga anak ay hiyas para sa mga magulang.: : Children are jewels of the parents. (syn.): alahas, mamahaling bato, tampok.

hiyas (sla.)(noun): : virginity. [new. Tag. hiyas "gem, jewelry"] * Kailangan mong pakasalan ang aking anak dahil kinuha mo ang kanyang hiyas.: : You need to marry my daughter because you took her virginity. (syn.): pagkadalaga, pagkadonselya.

hiyasan (v.t.)(var. mahiyasan): : to adorn with jewels. * Hiniyasan niya ang kanyang anak nang ito'y sumali sa timpalak.: : She adorned her daughter with jewels when she joined the contest.
hiyasu 冷やす, tsumetaku suru 冷たくする, reikyaku suru 冷却する, reizoo suru 冷蔵する, reitoo suru 冷凍する (v.t.): : to chill, to cool, to refrigerate.
hiyatoiroodoo 日雇い労働, hibaraichingin 日払い賃金, nikkyuu 日給(noun): : daily wages, day work.
hiyaw (noun): : a shout, a scream. * Lumakas ang hiyaw ng mga mag-aaral nang makita nila ang kanilang paboritong manunugtog.: : The students screamed when they saw their favorite musician. (syn.): palahaw, palakat, sigaw.
hiyawan (v.t.)(var. humiyaw, paghiyawanan)(r.w. hiyaw): : to shout, to yell. * Itigil niyo ang hiyawan.: : Stop shouting at each other. (syn.): pumalahaw, sumigaw.
hiyoko ひよこ (noun): : a chick.
hiyoo 費用, keihi 経費, ryookin 料金, daikin 代金 (noun): : charge, expenses, fee, money paid for some service.
hiyorimitekina 日和見的な, nonkina のんきな, rakutentekina 楽天的な (adj.): : happy-go-lucky, taking it easy.

* hiyorimishugisha 日和見主義者 (noun): : an opportunist.

hiyu 比喩, hiyuhyoogen 比喩表現, tatoe たとえ (noun): : a figurative language, a figure of speech, a metaphorical expression.

hiza 膝・ひざ (noun): : the lap, the knees.

* hizamazuku ひざまずく, hiza-wo mageru 膝を曲げる (v.i.): : to kneel, to go down on one's knees.


hizuke 日付, hinichi 日にち (noun): : the date, the day of the month.
hizume , teitetsu 蹄鉄 (noun): : a hoof.
hizumi 歪み, nejire 捻れ, sori 反り, tawami 撓み, yugami 歪み (noun): : a strain, a spring, a warp.

* hizumu 歪む, nejireru 捻れる, soru 反る, tawamu 撓む, yugamu 歪む (v.i.): : to twist, to warp, to become twisted.


ho (noun): : a sail.
ho , ayumi 歩み (noun): : a step, a footstep.
ho (adv.): : a colloquial form of "po" which indicates respect or politeness. * Kumain na ho ba kayo ng pananghalian?: : Have you eaten your lunch?
hodohodo-no ほどほどの, tegorona 手ごろな, datoona 妥当な, ri-ni kanat-ta 理にかなった (adj.): : fair, moderate, reasonable.
hodokoshi 施し, hodokoshi-mono 施し物, gienkin 義捐金、義援金 (noun): : alms, charity.

* hodokoshi-wo motomeru 施しを求める (v.t.): : to ask for alms.

* hodokoshi-wo suru 施しをする (v.t.): : to give alms, to give someone something as charity.

* hodokosu koto 施すこと, hodokoshi 施し (noun): : dispensation.

hodoku ほどく, toku 解く, kaihoo suru 解放する (v.t.): : to unfasten, to unravel, to untie.

* hodokeru ほどける, hogureru ほぐれる (v.i.): : to become raveled.

* hodoka-re-ta ほどかれた, toka-re-ta 解かれた, hodoketeiru ほどけている, shibat-teinai 縛っていない (adj.): : unfastened, untied.

* hodoke-ta ほどけた, tokare-ta 解かれた, musun-de-nai 結んでない(adj.): : disentangled, untied.

hodoo 歩道・舗道, jindoo 人道 (noun): < bangketa, kalye, saidowok>: a pavement, a sidewalk.

* hodookyoo 歩道橋 (noun): : a footbridge, an elevated walkway, a bridge for pedestrians.


hodoyoku 程よく, tekiseini 適正に (adv.): : properly.
hoeru 吠える, unaru 唸る, narihibiku 鳴り響く (v.i.): : to roar.

* hoeru koe 吠える声, unarigoe 唸り声 (noun): : a growl, a snarl.


hogo 保護, itaku 委託, kanri 管理(noun): : custody, trust, management.

* hogo sare-ta 保護された, kakusa-re-ta 隠された, mamora-re-ta 守られた (adj.): : concealed, covered, hidden, sheltered.

* hogo suru 保護する, mamoru 守る (v.t.): : to protect, to take care.

* hogobutsu 保護物, boogyobutsu 防御物, shaheibutsu 遮蔽物, tate 盾 (noun): : a shield.

* hogosha 保護者, kooensha 後援者, shugosha 守護者 (noun): : a protector, a gurdian.
hogusu ほぐす, hodoku ほどく (v.t.): : to unravel.

* hogureru ほぐれる, hodokeru ほどける (v.i.): : to become raveled.

hohaba 歩幅 (noun):


1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   52


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page