Ha 歯 (noun): : a tooth, teeth. Ha?

:)


Download 2.21 Mb.
Page48/52
Date conversion05.11.2016
Size2.21 Mb.
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   52
: incomparable. * Tag. Eng.

huling- (prep.): : last. * Tag. Eng.

* huling-habilin (noun): : a will, one's last word. * Ang huling habilin ng kanilang ama ay ibigay ang sampung bahagdan ng kanyang kayamanan sa mga mahihirap.: : The last will of their father was to give 10 percent of his wealth to the poor. (syn.): testamento.

* huling-nagbangon (noun): : a late riser. * Ako ay taong huling nagbangon kaya't sa hapon na tayo magpulong.: : I'm a late riser so let's schedule our meeting in the afternoon.
hulma (noun)(var. hulmahan): : a cast, a mold. * Kakaiba ang hulmang kanyang ginawa sa plorera.: : She did a different mold on that flower vase. (syn.): molde.
hulmahan (noun)(var. hulma): : a cast, a mold. * Ang hulmahan ng sombrero ay nahiram.: : The mold for shaping hat is borrowed.
hulmahin (v.t.)(r.w. hulma): : to mold. * Tag. Eng.

hulo (noun)(var. kahuluan): (1): a source. * Ang hulo ng pag-aaway ng mga empleyado ay ang masamang pamamalakad ng amo nila.: : The source of the tension among workers is the mismanagement of their boss. (2): a source of a river. * Tag. Eng. (syn.): balong, bukal, inantubig, pamulaan.

hulog (noun)(var. hulugan, pagkahulog): (1): a drop, dropping, a fall, falling. * Tag. Eng. (2): an installment, divided payment. * Tag. Eng.
hulog (noun)(var. kahulugan): : meaning, significance. * Tag. Eng.

hulog (noun): : translation. * Tag. Eng.
hulugan (v.t.)(r.w. hulog): (1): to let fall. * Tag. Eng. (2): to flunk. * Tag. Eng.
Hulyo (noun): : July. * Maraming bagyo sa Pilipinas tuwing Hulyo.: : There are many typhoons in the Philippines in July.
huma (noun)(var. paghuma): : a talk, a speech. * Tag. Eng.
humaba (v.i./v.t.)(r.w. haba): (v.i.): : to become longer. * Humaba ang kaliwang kamay niya dahil sasobrang ensayo.: : His left hand elongated because of too much exercise.

(v.t.): : to elongate. * Tag. Eng. (syn.): maging mahaba.


humabi (v.t.)(r.w. habi): : to weave. * Tag. Eng.

humabi (v.i.)(var. tumabi)(r.w. habi): (1): to get out of the way, to step aside. * Humabi siya nang dumaan ang pangulo sa kompanya.: : She stepped aside, when the president of her company passed by. (syn.): lumagay sa tabi. (2): to get aside. * Tag. Eng.

humabol (v.t.)(var. habulin)(r.w. habol): : to follow, to pursue, to chase. * Huwag ka nang humabol sa bus dahil malayao na yon.: : Do not chase the bus, it is too far now.
humabyog (v.i.): : to sag, yield downward under weight or pressure. * Tag. Eng.
humadlang (v.t.)(var. hadlangan)(r.w. hadlang): (1): to obstruct. * Humadlang sa karsada ang nangabuwal na punungkahoy.: : Fallen trees obstructed the road. (2): to prevent. * Tag. Eng.
humagak (v.i.)(r.w. hagak): : to gasp, to pant. * Tag. Eng. (2): to catch one's breath. * Tag. Eng. (syn.): humingal.
humagilap (v.t.)(var. hagilapin, maghagilap)(var. hagilap): (1): to search, to grope for, to look for. * Ang mga tiktik ay humagilap ng mga palatandaan sa pagkapatay.: : The detectives groped for some clues to the murder. (2): to gather. * Tag. Eng.
humagis (v.t.)(var. ihagis)(r.w. hagis): : to throw, to fling, to cast. * Tag. Eng.

humagod (v.t.)(var. hagurin. haguran)(r.w. hagot): (1): to rub. * Tag. Eng. (2): to caress. * Tag. Eng. (3): to massage. * Tag. Eng.

humagok (v.i.)(r.w. hagok): : to snore. * Tag. Eng.
humahangos (adj.)(r.w. hahangos): : panting. * Hinahabol daw siya ng aso kaya't siya'y humahangos nang dumating sa bahay.: : He was panting when he came home because a dog chased him.
humakbang (v.i.): : to step. * Tag. Eng.
humakbang (v.i.)(r.w. hakab): : to step. * Tag. Eng.

humakot (v.t.)(r.w. hakot): (1)


1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   52
:)


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page

:)