Ha 歯 (noun): : a tooth, teeth. Ha?Download 2.21 Mb.
Page49/52
Date conversion05.11.2016
Size2.21 Mb.
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   52
: to transport, to carry from one place to another. * Tag. Eng. (2): to shift. * Tulungan ninyo silang humakot ng mga silya.: : Help them to shift the chairs.

humal (adj.): (1): stuttering. * Tag. Eng. (2): nasal twang. * Siya ay tagaroon dahil sa kanyang humal na salita.: : He comes from there because of his nasal twang.
humalak (v.i.)(r.w. halak): : to snuffle. * Mabuting dalhin ang bata sa manggagamot dahil ito'y humahalak.: : It's better to bring the child to the doctor because he's snuffling.
humalata (v.t.)(r.w. halata): : to detect, to notice. * Tag. Eng.
humalaw (v.t.)(var. halawin) (r.w. halaw): (1): to condense, to summarize. * Tag. Eng. (syn.): humango, pumili. (2): to excerpt, to quote. * Tag. Eng. (syn.): sumipi, sipiin.
humalay (v.t.)(r.w. halay): : to insult. * Tag. Eng.
humalibas (v.t.)(var. halibasin, ihalibas)(r.w. halibas): (1): to fling, to hurl, to throw. * Tag. Eng. (syn.): hagisan, itsahan, pukulin. (2): to brandish a weapon such as a stick, knife or sword. * Tag. Eng. (syn.): ihagis, itsa, ipukol.

humalik (v.t.)(var. halikan, halkan, humlik)(r.w. halik): : to kiss. * Tag. Eng.

humalili (v.t.)(r.w. halili): : to replace, to take turns. * Humalili siya kay Roberto dahil napilayan ito sa kanyang huling laro.: : He replaced Robert because he was sprained in his last game.
humalimhim (v.t.)(var. halimhiman)(r.w. halimhim): : to hatch, to sit on eggs. * Tag. Eng.
humalimuyak (v.t.)(r.w. halimuyak): : to give a scent. * Tag. Eng.
humalina (v.t.)(var. halinahin)(r.w. halina): : to attract, to fascinate, to charm. * Ang kagandahan ni Hitomi ay humalina sa lahat.: : The beauty of Nariko fascinates everybody. (syn.): bumighani, gumayuma, umakit.
humalo (v.t.)(r.w. halo): : to mix, to mingle. * Tag. Eng.
humaltak (v.t.)(var. bumaltak, haltakin)(r.w. haltak): : to jerk, to snatch. * Hinaltak niya ang lubid.: : He jerked the rope. (syn.): baltakin, batakin, hilahin.
humalubilo (v.t.)(r.w. halubilo): : to mingle, to intermingle.

humamak (v.t.)(r.w. hamak): (1): to despise. * Tingnan mo ang iyong sarili bago ka humamak ng ibang tao.: : Look at yourself first before you make fun of others. (2): to make fun of. * Tag. Eng.

humambo (v.i.): : to take a bath, to bathe. * Tag. Eng. (syn.): maligo.
humamon (v.t.)(var. manghamon)(r.w. hamon): : to challenge. * Hinamon ko siya ng away.: : I challenged him to fight.
humampas (v.t.)(var. hampasin)(r.w. hanpas): : to hit, to beat, to frog, to strike. * Hinampas siya ng dalawampung beses bilang parusa.: : He was flogged twenty times as a punishment.
humanap (v.t.)(r.w. hanap): : to search, to seek, to look for. * Humanap kang makapagluto ng kari-kari.: : Look for somebody who can cook karikari.
humanay (v.i.)(r.w. hanay): : to form a row, to line up, to place oneself in a row. * Tag. Eng. (syn .): humilera, luminya, pumila.
humanda (v.t.)(var. ihanda, maghanda)(r.w. handa): (1): to prepare, to get ready. * Humanda tayong lahat sa pagdating ng bagyo.: : We should all be ready for the coming of the typhoon. (syn.): gumayak. (2): to cook, to prepare. * Tag. Eng.

humandusay (v.i.)(var. mapahandusay)(r.w. handusay): (1): to lie prostrate. * Tag. Eng. (2): to lie on the back, to fall on the back. * Tag. Eng.

humanga (v.t.)(var. hangaan)(r.w. hanga): (1): to be impressed, be touched. * Humanga sila sa iyong boses.: : They were impressed with your voice. (2): to admire. * Humanga sa dalaga si Bill.: : Bill admires the lady.
humangin (v.i.)(r.w. hangin): : to blow as the wind. * Tag. Eng. (syn.): humihip, umihip, umunos.

humango (v.t.)(var. hanguin)(r.w. hango): (1): to take out of. * Tag. Eng. (2)


1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   52


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page