Ha 歯 (noun): : a tooth, teeth. Ha?

:)


Download 2.21 Mb.
Page50/52
Date conversion05.11.2016
Size2.21 Mb.
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   52
: to extract. * Tag. Eng. (3): to release. * Tag. Eng. (4): to redeem. * Sino ang humango sa atin sa kasalanan?: : Who redeemed us from sin?

humangos (v.i.)(r.w. hangos): : to gasp, to pant. * Humahangos siya nang dumating ng bahay.: : He was gasping when he arrived at the house. (syn.): humingal.
humantad (v.t.)(var. ihantad, maghantad)(r.w. hantad): : to expose, to show. * Humantad mo ang iyong mukha sa liwanag.: : Expose your face to the light. (syn.): maglantad.
humantong (v.i.)(r.w. hantong): : to end, to terminate, to put to an end. * Humantong sa kamatayan ang kanyang gawang masama.: : His bad doings terminated in death.
humapay (v.i.)(var. maghapay): (1): to incline, to lean, to stand sloping. * Tag. Eng. (syn.): humilig, sumandal, sumandig. (2): to become bankrupt, to become insolvent, to fail in business. * Tag. Eng. (syn.): mabangkarota, mabrok, malugi.
humapdi (v.i.)(r.w. hapdi): : to smart, to sting. * dahil sa labis na pagbabasa.: : Her eyes are smarting because of too much reading.
humapit (noun)(r.w. hapit): : to tighten. * Tag. Eng.

humaplos (v.t.)(var. haplusin)(r.w. haplos): : to caress. * Gustung-gusto niyang humaplos ng pusa.: : She likes very much to stroke gently the cat.

humarok (v.i.)(r.w. harok): : to snore. * Masyado siyang humarok.: : He snores terribly. (syn.): humilik, maghilik.
humatak (v.t.)(var. hatakin)(r.w. hatak): : to drag, to pull, to tow. * Tag. Eng. (syn.): batakin, bumatak, bumunot, bunutin, hilahin, humila.
humati (v.t.)(var. hatiin, maghati)(r.w. hati): (1): to divide, to devide into. * Tag. Eng. (2): to cut. * Tag. Eng. (3): to share half. * Humati ako sa gastos sa gasolina.: : I shared half of the gasoline expenses.
humatol (v.t.)(var. hatutan, mahatulan)(r.w. hatol): (1): to sentence. * Tag. Eng. (2): to advise. * Tag. Eng. (3): to criticize, to pass judgement. * Wala kang karapatang humatol sa kanyang ginawa.: : You have no right to pass judgement on what he did.
humatsing (v.i.): : to sneeze. * Tag.: <>: Cats make him sneeze, because he is allergic to the fur. (syn.): bumahin.

humawak (v.t.)(r.w. hawak): (1): to catch, to hold, to seize. * Humawak kang maigi habang tumatakbo ang tren.: : Hold tight my hand while the train is moving. (2): to handle. * Tag. Eng.

humaymay (noun)(var. pagkahumaymay)(r.w. haymay): : peacefulness, tranquility. * Tag. Eng.
humibik (v.i.)(var. humikbi)(r.w. hibik): : to sob. * Si Maria ay humibik nang humibik hanggang sa makatulog.: : Maria sobbed herself to sleep.
humiga (v.i.)(var. mahiga)(r.w. higa): : to lie down. * Huwag kang humiga sa damuhan dahil baka ika'y mangati.: : Don't lie on the grass because you'll feel scratchy later.
humiganti (v.t.)(r.w. higanti): : to avenge, to revenge, take revenge on. * Tag. Eng.
humiging (v.i.): : to buzz, to hum, to drone. * Humihiging ang mga lamok sa mga bulaklak.: : The mosquitoes are buzzing among flowers.
humigit (v.t.)(var. higitin)(r.w. higit): (1): to exceed, to excel, to surpass. * Tag. Eng. (2): to stretch. * Tag. Eng. (syn.): hapitin.

* humigit-kumulang (adv.): (1): about, approximately. * Humigit-kumulang sa walumpu ang dumalo sa pagtitipon.:

パーティの参加者はだいたい
80人だった。>: It's approximately eighty people who attended the party. (2): more or less. * Humigit-kumulang ay mahuhulaan mo kung papasa ka sa pagsusulit o hindi.: : You can guess more or less whether you will pass the examination or not. (syn.): halos.

humigpit (v.t.)(var. higpitan, higpitin, maghigpit, magpahigpit, pahigpitin)(r.w. higpit): : to tighten. * Tag. Eng.
humihip (v.i./v.t.)(var. hipan, ihipan, umihip): (1): to blow. * Tag. Eng. (2): to blow. * Ngumingiti ang sanggol tuwing humihihip ang hangin sa kanyang mukha.: : The baby smiles when the wind blows to her face.
humikab (v.i.)(r.w. hikab): : to yawn. * Tag. Eng.
humikayat (v.t.)(var. hikayatin)(r.w. hikayat): (1): to persuade. * Tag. Eng. (2): to coax. * Tag. Eng.

humila (v.t.)(r.w. hila): (1)

1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   52
:)


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page

:)