Ha 歯 (noun): : a tooth, teeth. Ha?Download 2.21 Mb.
Page51/52
Date conversion05.11.2016
Size2.21 Mb.
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   52
: to pull. * Humila ka ng isang silya at nang maka-upo ka.: : Pull the chair so that you can sit down. (2): to incline to do something. * Tag. Eng.

humilahod (v.t.)(var. maghilahod)(r.w. hilahod): : to limp, to drag on the floor or ground. * Hinihilahod niya ang kanyang paa kung siya'y maglakad.: : He drags his foot on the ground when he walks. (syn.): magkumayod.
Humilata (v.i.)(r.w. hilata): : to lie down. * Napakatamad niya, lagi siyang humihilata sa buong maghapon.: : He is too lazy. He lies down all day.
humilig (v.i.)(r.w. hilig): (1): to slant. * Tag. Eng. (2): to recline, to slant. * Tag. Eng.
humilik (v.i.)(r.w. hilik): : to snore. * Tag. Eng.
humiling (v.t.)(r.w. hiling): : to beg, to request, to ask for. * Ayokong pumunta sa kanila dahil hihiling na naman ang kanyang anak sa akin ng regalo.: : I don't want to go to their house because his son will ask me again for a gift.
humimatay (v.i.)(var. himatayin, mahimatay)(r.w. himatay): : to faint, to swoon, to lose consciousness, to pass out. * Tag. Eng.

humimok (v.t.)(r.w. himok): (1): to persuade. * Tag. Eng. (2): to urge. * Hinumok kaming magkakapatid ng aming magulang na magsikap sa buhay.: : We were urged by our parents to work hard.

humimpil (v.i.)(r.w. himpil): (1): to rest, to repose. * Maaari ba tayong humimpil sa isang restoran dahil ako'y pagod at gutom na?: : Can we stop and rest in a restaurant because I'm already tired and hungry? (2): to cease. * Tag. Eng.
humina (v.t.)(r.w. hina): : to weaken. * Tag. Eng.
huminahon (v.i.)(r.w. hinahon): : to calm oneself, to compose oneself. * Kailangang huminahon ka upang maunawaan mo ang aking sinasabi.: : You need to calm yourself down for you to understand what I'm saying.
huminay (v.i.)(r.w. hinay): : to slow down. * Tag. Eng.
huminga (v.i.): : to breathe. * Tag. Eng.
humingal (v.i.)(r.w. hingal): : to pant, breath hard. * Humihingal ako agad kung tumatakbo ako.: : I pant fast when I run.

humingi (v.t.)(var. hingiin, ihingi)(r.w. hingi): (1): to request, to ask for something to someone. * Humingi ka ng tsaa sa serbidor.: : Ask for tea to the waiter. (syn.): itanong, tanungin. (2): to tease. * Tag. Eng.

* humingi ng tawad (v.t.)(var. humingi ng paumanhin): : to apologize. * Humingi sila ng tawad sa kanilang magulang dahil sa ginawa nilang pagtatanan.: : They apologized to their parents because of the elopement they did.

huminto (v.i.)(var. hintuan, mahinto)(r.w. hinto): : to stop. * Nagulat ako nang huminto ang kotseng pampatrolya sa harap ng aking bahay.:
パトカーが私の家の前に止まったときには驚きました。>: I was surprised when the patrol car stopped in front of my house.
humipo (v.t.)(var. hipuin)(r.w. hipo): : to touch. * Tag. Eng.
humiram (v.t.)(r.w. hiram): : to borrow. * Hihiram ako ng aklat sa aklatan.: : I will borrow books from the library.
humirang (v.t.)(var. hirangin. manghirang)(r.w. hirang): (1): to select, choose. * Tag. Eng. (2): to nominate, to designate, to appoint. * Tag. Eng.
humitit (v.t.)(var. hititin)(r.w. hitit): : to smoke, to inhale. * Huwag mong humitit ang sigarilyong iyan.: : Don't smoke that cigarettes which is vary strong.
humiwalay (v.t.)(var. hiwalayan): : to separate from, to segregate oneself from. * Dapat kang humiwalay sa mga maysakit an iyan.: : You should segregate yourself from those sick people.
humiya (v.t.)(var. hiyain)(r.w. hiya): : to put to shame. * Tag. Eng. (2): to embarrass. * Tag. Eng.

humiyaw (v.t.)(var. hiyawan, paghiyawanan)(r.w. hiyaw): : to shout, to yell. * Tag. Eng. (syn.): pumalahaw, sumigaw.
humpak (adj.)(var. hudyak):


1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   52


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page