Ha 歯 (noun): : a tooth, teeth. Ha?Download 2.21 Mb.
Page52/52
Date conversion05.11.2016
Size2.21 Mb.
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   52
: hollow, sunken. * Humpak na ang pisngi ng matanda.: : The cheeks of the old man are hollowed.

humpay (noun)(var. paghuhumpay): : ceasing, cessation. * Nagkaroon ng humpay sa kanyang pananakit.: : There is cessation on her pain. (syn.): hinto, lubay, tigil.
humpayan (v.t.)(var. humumpay): (1): to cease. * Hindi ako huhumpay ng pagparito.: : I won't cease coming here. (2): to pause. * Tag. Eng. (syn.): lubayan, maglubay, magtugot, tugutan, tantanan, tumantan.
humubog (v.t.)(var. hubugin)(r.w. hugog): : to form, to shape. * Ang plaster ay hinubog niyang istatuwa.: : He formed the plaster into a statue.
humugis (v.i.)(r.w. hugis): : to form, to shape. * Tag. Eng.
humula (v.t.)(var. hulaan)(var. hula): (1): to foretell, to predict. * Humuhula siyang ako'y makapaghahanapbuhay sa bansang Tsina.: : He is foretelling that I will work in China. (2): to guess. * Tag. Eng. (3): to tell one's fortune. * Tag. Eng.
humulaw (v.i.)(r.w. hulaw): : to soften, to be eased, to stop the pain. * Tag. Eng.

humuli (v.t.)(var. hulihin, ihuli)(r.w. huli): (1): to catch. * Humuli siya ng isda sa ilog.: : He caught a fish in the river. * Humuli ako ng insekto na gagamitin ko sa aming eksperimento.: : I caught an insect that we'll need in our experiment. (2): to arrest. * Tag. Eng.

humupa (v.i./v.t.)(r.w. hupa): (v.i.): (2): to decrease. * Tag. Eng.

(v.t.): (1): to reduce. * Tag. Eng.


humupa (v.i./v.t.)(r.w. hupa): (v.i.): (1): to decrease, to subside. * Mabuti at humupa na ang baha.: : It's good that the flood subsided. (2): to decrease. * Tag. Eng. (3): to reduce, to subside. * Humupa na ang bukol niya sa paa.: : Her boil on the foot has subsided.

(v.t.): (1): to reduce. * Tag. Eng. (2): to abate. * Tag. Eng.


humura (v.t.)(r.w. hura): : to swear, to vow, to take an oath. * Tag. Eng.
humusga (v.t.)(r.w. husga): : to pass judgement. * Tag. Eng.
hunghang (adj.): : foolish, stupid. * Hindi ako hunghang upang umibig sa kanya.: : I'm not foolish to love him. (syn.): estupido, gunggong, hangal, mangmang, tanga, tonto, torpe.

hungkag (adj.): (1): empty. * Ang hungkag na silid ay patunay na siya'y hindi na babalik.: : The empty room means he's not coming back. (syn.): basyo, walang laman. (2): hollow, concave. * Tag. Eng. (syn.): may-guwang.

huni (noun)(var. paghuni): : chirp, chirping. * Tila musika ang huni ng mga ibon.: : The chirp of birds is like music.
hunihin (v.i.)(r.w. huni): (1): to chirp. * Tag. Eng. (2): to whistle. * Hunihin mo nga ang awit ng pagtatapos.: : Please whistle the graduation song.
hunos (noun): : skin peeling. * Tag. Eng.
hunta (noun)(var. huntahan, paghuhuntahan): : conversation, talking. * Tag. Eng. (syn.): pag-usap, salitaan, usapan.
huntahin (v.t.)(var. maghunta)(r.w. hunta): : to chat, to say, to speak, to talk, to tell. * Huwag mong huntahin si Mitsuru at marami pa siyang gagawin.: : Don't talk to Mitsuru, because he has got much to do. (syn.): kausapin.
hunusdili (noun)(var. paghuhunusdili): : control. * Sanayin mo ang hunusdili kung ikaw ay papasok sa hukbo.: : You should practise control if you enter the military. (syn.): pagmumuni-muni, pagwawari-wari.
hunyango (noun): (1): a chameleon. * Tag. Eng. (2): an inconstant person, one who varies his views and opinions for his advantage. * Tag. Eng.

Hunyo (noun): : June. * Sa Hunyo nagsisimula ang pasok sa paaralan sa Pilipinas.: : The opening of classes in the Philippines is in June.

hupa (noun)(var. hipa, paghupa): : abatement, decrease, diminution, reduction. * Mabilis ang hupa ng kanyang lagnat.: : The decrease of her fever was rapid.
Hupiter (noun): : Jupiter. * Gaano kalaki ang Hupiter kung ihahambing sa ating planeta?: : How big is Jupiter compared to our planet?
hupyak (adj.): : sunken, hollow. * Ang hupyak na barko ay natagpuan sa Dagat Pasipiko.: : The sunken ship was found in Pacific Ocean.
hura (noun)(var. paghura): : an oath. * Tag. Eng.
hurado (noun): : a jury, a juryman. * Tag. Eng.
hurisdiksiyon (noun): : jurisdiction. * Ito ay hindi na sakop ng aking hurisdiksiyon.: : This is not covered by my jurisdiction. (syn.): nasasaklaw, nasasakupan.
hurisprudensiya (noun)(var. hurisprudensya): : jurisprudence. * Tag. Eng.
hurno (noun)(var. hurnuhan): : an oven. * Ilagay mo na ang keyk sa hurno.: : Put the cake in the oven. (syn.): oben.
hurnuhan (v.t.)(var. ihurno, maghurno)(r.w. hulno):
パンやお菓子を焼く, oobun-de yaku オーブンで焼く>: to bake, to heat in the oven. * Tag. Eng. (syn.): magluto sa hurno.

hurung-hurong (noun): (1) a crowd, a throng. * Tag. Eng. (2): a mob. * Nakakatakot ang lugar na iyan dahil maraming hurunghurong.: : That place is scary because there are lots of mob in there.

husay (noun/adj.): (noun): : orderliness. * Tag. Eng. (syn.): ayos, kaayusan.

(adj.)(var. mahusay): : methodical, orderly, well arranged. * Siya ay binigyan ng dagdag na suweldo dahil sa kanyang husay na paraan ng pagtatrabaho.: : She was given a raise due to her orderly way of working.


husayin (v.t.)(var. ayusin)(r.w. husay): (1): to arrange. * Tag. Eng. (2): to put in order. * Husayin mo ang mga aklat sa ayos ng alpabeto.: : Arrange the books in alphabetical order. (syn.): iayos.
husga (noun): : a decision, judgement, a ruling. * Tag. Eng.
husgado (noun)(r.w. husga): : a court of justice. * Tag. Eng. (syn.): hukuman.
hustisya (noun): (1): justice. * Tag. Eng. (2): justice, righteousness. * Iginawad ang hustisya sa taong pumaslang sa kanyang kapatid.: : Justice was pronounced on the person who killed his brother. (syn.): katarungan.

husto (adj.): (1): fit, fitted, suitable, sufficient. * Ang tsinelas ay husto kay Nariko.: : The slippers are just fit for Nariko. (2): enough. * Husto na ang ibinibigay mo sa akin.: : What you're giving me is enough. (3): exact. * Tag. Eng. (syn.): eksakto, lapat, tama.

* husto na (adj.): : enough. * Tag. Eng.

* husto sa oras (adj./adv.): : punctual, on time. * Tag. Eng. (syn.): ganap, maagap, hindi nagkukulang sa oras, nasa oras.

* husto sa pagbigay (adj.): : more than enough. * Tag. Eng.

hustung-husto (adv.): : precisely, accurately, exactly, perfectly. * Hustung-husto sa akin ang damit pangkasal.: : The wedding dress fits me perfectly.
hustuhan (v.t.)(var. husto): : to complete payment. * Hustuhan mo na ang bayad at nang hindi ka sinisingil.: : You had better complete your payments so that they will not come again.
huthot (noun)(var. paghuthot): : sip, sipping, suck, sucking. * Tag. Eng.
hut-hot (sla.)(v.i.): (1): to show off. * Tag. Eng. (2): to put on airs. [Eng. sla. "hot" (=swindle, defraud)] * Tag. Eng. (syn.): nagpapa-sikat.
huthutin (v.t.)(r.w. huthot): : to sip, to suck. * Tag. Eng.
hutukin (v.t.): : to discipline, to mold, to tutor. * Hutukin mo ang bata hanggang mura.: : Discipline the child while he is young.
huwad (adj.): : dummy, fake, sham, false. * Siya ay hinarang sa paliparan dahil sa mga huwad na papeles.: : He was stopped in the airport because of the fake documents. (syn.): palsipikado.

Huwag! (interjec.): (1): No! * Huwag! Tanggalin mo ang kamay mo sa katawan ko!: : Don't! Remove your hand on my body!

huwag (adv.): <…de-nai ~でない>: do not, don't. * Huwag mong gawin sa iyong kapwa ang ayaw mong gawin nila sa iyo.: : Don't do onto others what you don't want others to do onto you.

* huwag magkamali (adv.)(var. huwag ang hindi): : without fail. * Ayusin mo ang proyektong ito nang walang pagkakamali.: : Prepare this project without fail. (syn.): nang walang pagkakamali.


huwaran (noun): (1): a model, a pattern. * Siya ay huwaran ng mga estudyante sa kanyang paaralan.: : He is an example of the students in their school. (syn.): modelo, parisan. (2): a standard. * Ang ating Birheng Maria ay dapat maging huwaran ng kababaihan.: : Our Virgin Mother should be the standard of womanhood. (3): an example. * Tag. Eng. (4): a mold. * Tag. Eng. (syn.): molde.
huwarin (v.t.)(r.w. huwad): : to copy, to imitate. * Tag. Eng.
Huwebes (noun): : Thursday. * Ang palabas na iyan ay tuwing Huwebes lamang.: : That program is only shown on Thursday.

huwego (noun)(var. huego, paghuhuwego): : gambling. * Ang pagkagumon niya sa huwego ang dahilan ng kanilang madalas na pag-aaway.: : His addiction to gambling is the reason of their frequent fight. (syn.): sugal.

huwes (noun): : a judge. * Kami ay kalag-kasal na sa huwes kaya't wala na kayong magagawa.: : You cannot do anything now because the judge already divorced us. (syn.): hukom.
hyakkajiten 百貨辞典 (noun): : an encyclopedia.
hyakkaten 百貨店, depaato デパート (noun):
: a department store.
hyaku 百・100 (noun): : a hundred.
hyakubunritsu 百分率, hyakubunhi 百分比, paasento パーセント (noun): : per cent,
hyakuman 百万・1000000 (noun): : a million.
hyakumanchooja 百万長者, daifugoo 大富豪 (noun): : a millionairess.
hyakunen 百年, isseiki 一世紀 (noun): : a century, a hundred years.

* hyakunengoto-no 百年ごとの, hyakunen-no 百年の, hyakushuunen-no百周年の, hyakunensai-no百年祭の (adj.): : of a hundred or hundred years, occurring every hundred years.

tennial.
hyakunichizeki 百日咳 (noun): : whooping cough.
hyakushoo 百姓, noomin 農民, noofu 農夫 (noun): : an agriculturist, a farmer, a peasant, a plowman.
hyakuten 百点, manten 満点 (noun): : one hundred points.
hydrogen (noun): : hydrogen. * Tag. Eng.
hyoo , ichiranhyoo 一覧表, mokuroku 目録 (noun): : a list.

hyooban 評判, koomyoo 高名, meisei 名声, sehyoo 世評 (noun): : fame, reputation.

* hyooban-ga warui 評判が悪い, akumeitakai 悪名高い, tsuihoo sare-ta 追放された (adj.): : ostracized, having a bad reputation.

* hyooban-ni naru 評判になる, ninki-ga deru 人気が出る, ippantekini naru 一般的になる, hiromaru 広まる (v.i.): : to become common or popular.

* hyooban-no 評判の, hyooban-no yoi 評判の良い, ninki-no aru 人気のある (adj.): : popular, liked by most people.

hyoogen 表現, iimawashi 言い回し, shuchoo 主張 (noun): : an assertion, an expression, diction, a phrase.

* hyoogen suru 表現する, iu 言う, iiarawasu 言い表す (v.t.): : to describe, to express, to say.


hyoogo 標語, motto モットー, suroogan スローガン (noun): : a motto, a slogan.
hyoohaku suru 漂白する, shiroku suru 白くする (v.t.): : to bleach, to whiten, to make white.

* hyoohaku shi-ta 漂白した, seisei shi-ta 精製した (adj.): : bleached, refined. * Tag. Eng.


hyoohon 標本, mihon 見本, sampuru サンプル (noun): : a specimen, a part taken to show the kind of the whole.
hyoojoo 表情, kaotsuki 顔つき (noun):
(noun): a countenance, expression, a look.
hyoojun 標準, kihan 規範, kikaku 規格, kijun 基準: : a basis, a criterion, a gauge, a standard.

* hyoojun-no 標準の, hyoojuntekina 標準的な, futsuu-no 普通の (adj.): : standard.


hyooka 評価, handan 判断, satei 査定 (noun): : evaluation, estimation.

* hyooka suru 評価する, satei suru 査定する, kantei suru 鑑定する (v.t.): : to evaluate, to appraise, to assess, to value.


hyooketsu 表決, hanketsu 判決, shimpan 審判 (noun): : a sentence, a verdict.

hyookinmono ひょうきん者, haarekuin ハーレクイン, dookeshi 道化師 (noun): : a harlequin, a buffoon.

hyookoo 標高, kaibatsu 海抜, takasa 高さ (noun): : an altitude, an elevation.
hyoomen 表面, uwabe うわべ (noun/adv.): : (syn.): labas: a surface.

* hyoomenjoo-wa 表面上は, gaiken-wa 外見は, uwabe-wa うわべは, mi-ta tokoro-de-wa 見たところでは, doomo…rashii どうも~らしい (adv.): : apparently, seemingly, on the surface.


hyooron 評論, hihyoo 批評, ronpyoo 論評 (noun): : criticism.

* hyooronka 評論家, hihyooka 批評家 (noun): : a critic.


hyoosetsu suru 剽窃する, toosaku suru 盗作する, tooyoo suru 盗用する (v.t.): : to plagiarize, to take and use as one's own the inventions, writings, or thoughts.
hyooshi 表紙 (noun): : a cover.
hyooshiki 標識, mejirushi 目印 (noun): : a sign, a landmark, a sign used to indicate a location.
hyooteki 標的, mato 的, taagetto ターゲット (noun):
: a target.
hyoo-wo ireru 票を入れる, toohyoo suru 投票する (v.t.): : to vote, to cast a ballot.
hyot-to suru-to ひょっとすると, tabun 多分, moshi-ka shi-te もしかして, osoraku おそらく (adv.): : maybe, perhaps, probably.1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   52


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page