Ha 歯 (noun): : a tooth, teeth. Ha?Download 2.21 Mb.
Page6/52
Date conversion05.11.2016
Size2.21 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52
: to transport, to carry from one place to another. * Umpisahan na nating hakutin ang mga gamit bago magdilim.: : Let's start carrying the things away before it gets dark. (syn.): dalhin, ihatid, ilipat. (2): to deliver, to take something to. * Hakutin ninyo sa lupa ang mga aklat.: : Take the books downstairs. (3): to gather. * Hakutin mo ang lahat ng laruan at ilagay sa kahon.: : Gather all the toys and put them in a box. (syn.): ipunin, tipunin.

Hala! (interjec.)(var. Hale! Hali!): : Come on! Go ahead! * Tag. Eng. (syn.): Sige! Tuloy! Dali! Takbo!
halaan (noun): (1): an asari clam. * Hindi pa ako nakakain ng halaan.: : I haven't eaten yet asari clams. (2): a clam.
halabas (noun): : a large knife, a long, thin and slender bolo. * Tag. Eng. (syn.): gulok, panabas, tabak.
halabid (noun)(var. halubid): : entangling or coiling of a rope, vine, rope, etc. * Mukhang matatagalan tayong gumawa dahil sa halabid ng mga lubid na ito.: : It seems that it will take us long to do this because of the entangling of the rope.
halabok (adj.): : pulverized. * Tag. Eng.
halabos (adj.)(var. halbos): : boiled and dried, cooking of shrimps in a small amount of water with salt added. * Isa sa paborito kong pagkain ay halabos na hipon at kanin.: : One of my favorite foods is boiled and dried shrimps and rice.

halaga (noun): (1): a cost, a price. * Ang halaga ng singsing na binigay niya sa kanyang nobya ay sampung libong piso.: : The price of the ring he gave his girlfriend is ten thousand pesos. (syn.): presyo. (2): value, worth. * Bumaba ang halaga ng piso.:

ペソの価値は下がった。>: The value of peso dropped. (syn.): balor, kagalingan, kasaysayan.

* halaga ng pagtawag (noun): : the charge for a telephone call. * Tag. Eng.


halagahan (v.t.)(var. maghalaga)(r.w. halaga): (1): to value, to put a price. (syn.): presyuhan, turingan. * Tag. Eng. (2): to appraise, to estimate. * Tag. Eng. (syn.): kalkulahin, tantiyahin, tayahin. (3): to assess. * Hahalagan ng aking reyaltor ang aking bahay bago niya ibenta.: : My realtor will assess the value of my house before he sells it. (syn.): tasahan, tayahin.
halaghag (adj.): (1): neglectful, full of neglect. * Halaghag na babae ang asawa ni Jose.: : Jose's wife is neglectful. (syn.): pabaya. (2): indifferent. * Tag. Eng. (syn.): walang malasakit, walang pagtingin. (2): easygoing. * Lagi niyang kinagagalitan ang kanyang halaghag na anak na babae.: : She always scolds her easygoing daughter. (syn.): mapag-walang-bahala.

halakhak (noun): : laughter. * Hindi ko ibig marinig ang halakhak ni Pedro.: : I don't like to hear laughter of Pedro.

halakhakan (v.t.)(r.w. halakhak): : to laugh at. * Huwag mo siyang halakhakan.: : Don't laugh at her.
halal (noun/adj.): (noun): : a vote. * Tag. Eng. (syn.): boto, hilang.

(adj.): : elected. * Magaling na pinuno ang halal na pangulo.: : The elected president is a good leader.


halalan (noun)(r.w. halal): : an election. * Ang halalan ay magaganap sa ika-14 ng Pebrero.: : The elction will be held on February 14. (syn.): botohan, eleksiyon.
halaman (noun): (1): a plant, a garden plant or tree. * Kailangang diligan ang mga halaman halos araw-araw kung mainit ang panahon.: : We need to water the plants almost every day on hot days. (syn.): pananim. (2): vegetables. * Tag. Eng. (syn.): tanim.
halamanan (noun)(r.w. halaman): (1): a garden. * Hitik sa magagandang bulaklak ang kanyang halamanan.: : Her garden is full of flowers. (syn.): hardin. (2): a farm. * Tag. Eng. (syn.): bukid, sakahan.

halamangbakod (noun)(r.w. halaman): : a hedge. * Nakadadagdag ng ganda ang halamangbakod sa mga parke.: : Hedges add beauty to the park. (syn.): pimpin, halamang-bakod.

halamanin (v.t.)(r.w. halaman): : to cultivate plants. * Tag. Eng.
halamusan (noun): : a washbasin. * Lagyan mo ng maligamgam na tubig ang halamusan.: : Put lukewarm water into the washbasin. (syn.): palanggana.
halang (sla.)(noun): : a sinner. [new. Tag. halang "clog, obstruction"] * Si Marissa ay isang halang dahil siya'y nakiapid sa may asawa.: : Marissa is a sinner because she commited adultery with a married man. (syn.): makasalanan.

* halang ang kaluluwa (sla.)(noun): : an evil person. [Tag. sla. halang "sinner" + Tag ang "the" + Tag. kaluluwa "soul"] * Wala na siyang pag-asa dahil halang ang kanyang kaluluwa.: : He is hopeless because he is an evil person. (syn.): masamang tao.


halang (noun): (var. kahalang): : an alternate, a substitute. * Sino ang kahalang mo?: : Who is your alternate? (syn.): kahalili, kapalit.
halangaang (noun): : the stratosphere. * Tag. Eng.
halangan (v.t.)(r.w. halang): : to block. * Tag. Eng.
halangan (v.t.): (r.w. halang): : to be an alternate, to substitute. * Tag. Eng.

halap (noun): : hope. * Tag. Eng.
halapot (noun): : a money purse.
halasan (v.t.):


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page