Ha 歯 (noun): : a tooth, teeth. Ha?Download 2.21 Mb.
Page7/52
Date conversion05.11.2016
Size2.21 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   52
: to strip off the leaves. * Halasan mo ang mga sanga habang may ginagawa ako.: : Strip off the leaves while I am busy.

halata (adj.): (1): noticeable, obvious. * Halata ang iyong pagbabalatkayo sa harap ng aking mga kaibigan.: : Your pretense in front of my friends was noticeable. (syn.): halatain, pansinin. (2): apparent. * Tag. Eng. (syn.): kita.
halatain (v.t.)(r.w. halata): : to take notice of. * Tag. Eng.
halatina (noun): : gelatin. * Ang maaari lang niyang kainin ngayon ay helatina.: : He can only eat gelatin.
halatsaw (noun): : a hatchet. * Kailangan ko ang halatsaw sa hardin.: : I need the hatchet in the garden. (syn.): palataw.

halaw (noun): (1)翻案, kaizoo 改造, kaisaku 改作, kyakushoku 脚色>: an adaptation. * Ang pelikula ay halaw sa totoong buhay ng pangunahing tauhan.: : The movie was an adaptation of the true story of the main character. (syn.): pagbabatay. (2): translation, a translation from an original. * Halaw lamang ang aklat niya.: : Her book is a only a translation from the original. (3): a digest, an abridgement of an article. * Nabasa mo ba ang halaw ng nobela?: : Have you read the digest of the novel? (syn.): binuod, hinugot. (4): an excerpt, a quotation. * Tag. Eng. (syn.): hango, sipi.

halawin (v.t.)(var. humalaw)(r.w. halaw): (1): to condense, to summarize. * Tag. Eng. (syn.): humango, pumili. (2): to excerpt, to quote. * Tag. Eng. (syn.): sumipi, sipiin. (3): to translate.
halay (noun)(var. kahalayan): (1): indecency, indecorousness. * Tag. Eng. (2): obscenity. * Hinuli siya ng pulis dahil sa kahalayan na ginawa niya sa publikong pook.: : The police officers caught him due to the obscenity he did in a public place. (syn.): kalaswaan, kasalaulaan.
halayhay (noun): : a line, a row. * Tag. Eng. (syn.): hanay, hilera.
halayin (v.t.)(r.w. halay): : to embarrass, to put to shame, to put in indecent position. * Huwag mong halayin ang dalaga sa harap ng maraming tao.: : Don't embarrass the lady in public.
halbos (adj.)(var. halabos): : boiled and dried., cooking of shrimps in a small amount of water with salt added. * Tag. Eng.
Hale! (interjec.)(var. Hala! Hali!): : Come on! Go ahead! (syn.): Sige! Tuloy! Dali! Takbo!

halea (noun)(var. halaya, haleya): : jelly. * Gustung-gusto ng mga bata ang halea.: : Children like jelly very much.

halhal (noun): : a person who talks too much. * Tag. Eng.
halibasin (v.t.)(var. humalibas, ihalibas)(r.w. halibas): (1): to fling, to hurl, to throw. * Tag. Eng. (syn.): hagisan, itsahan, pukulin. (2): to brandish a weapon such as a stick, knife or sword. * Tag. Eng. (syn.): ihagis, itsa, ipukol.
halibukay (noun)(var. halimbukay): : nausea. * Tag. Eng.
haligayot (adj.): : flexible, pliable, pliant.
haligi (noun): (1): a column, a pillar. * Ang mga haligi ng bahay ay mayroon ng anay.: : The columns of the house have already termites. (syn.): pilar, poste. (2): a pole. * Tag. Eng. (3): support. * Tag. Eng.
haligutgot (noun): : naughty, mischievous. * Tag. Eng.
halihaw (noun): : ransacking in search for something. * Lubha ang ginawang haliwaw sa kanyang bahay ng mga nanloob.: : The ransacking done by the housebreakers was terrible. (syn.): paghalikwat, paghanap, pagsaliksik.
halik (noun): : a kiss. * Tag. Eng. (syn.): beso, unto.

Halika! (interjec.): : Come here! * Halika! pumasok ka.: : Come here! Get inside.

halikan (v.t.)(var. halkan, hagkan, humalik)(r.w. halik): : to kiss. * Hinahalikan namin ang kamay ng mga nakatatanda bilang tanda ng paggalang.: : We kiss the hands of our elders as a sign of respect.
halikhik (noun)(var. alik-ik, umalik-ik): : a titter, a snigger. * Siya'y pinalabas ng guro dahil sa walang tigil niyang halikhik sa klase.: : The teacher sent her out because of her non-stop tittering in class. (syn.): humagikgik, maghagikgikan, ngumisngis.
halili (noun)(var. humalili, kahalili): (1): a replacement, a substitute. * Kumuha sila ng halili sa nagkasakit nilang guro.: : They got a substitute for their sick teacher. (syn.): kapalit. (2): a successor. * Tag. Eng. (syn.): kapalit, pumalit. * Si Koizumi ang halili ni Mori bilang Kataas-taasang Ministro.: : Koizumi is Mori's successor as a prime minister.

halimaw (noun): (1): an animal, a beast. * Isang halimaw ang taong iyan.: : That man is a beast. (syn.): hayop. (2): a monster. * Naniniwala ka bang may halimaw?: : Do you believe that there is a monster? (syn.): napakalaking hayop, higante.

halimbawa (noun/adv.): (noun): (1): an example. * Isang mabuting halimbawa ang ibigay mo sa kaniya.: : Give her a good example. (syn.): ehemplo, uliran. (2): a sample, a model. * Siya ay magandang halimbawa sa mga kabataan.: : He's a good example to the youth. (syn.): tularan, modelo.

(adv.): : for example. * Tag. Eng.


halimbawaan (v.t.)(r.w. halimbawa): : to give an example to. * Tag. Eng.
halimbawain (v.t.)(r.w. halimbawa): : to use as an example. * Tag. Eng.

halimbukay (noun)(var. halibukay):


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   52


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page