Ha 歯 (noun): : a tooth, teeth. Ha?Download 2.21 Mb.
Page9/52
Date conversion05.11.2016
Size2.21 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   52
: a sundae, crushed ice with milk, sugar, and preserved or fresh fruits. * Tag. Eng.

(adj.): : blended, mixed. * Tag. Eng.

halos (adv.): (1): about, approximately. * Tag. Eng. (syn.): sa buong paligid, sa palibot. (2): almost, nearly. * Halos lahat ng kumuha ng eksamen ay pumasa.: : Almost all who took the examination passed. (syn.): kamuntik na, malapit na, muntik na. (3): almost, nearly, on the point of. * Siya ay halos patay na.: : He is almost dead.

* halos pareho (adj.): : close, almost the same, nearly equal. * Tag. Eng. (syn.): mahigpitan, hindi nagkakalamangan.


halpok (adj.): : putrid. * Tag. Eng.
haltak (syn.): : a jerk, a snatch. * Tag. Eng. (syn.): baltak, batak, hatak, hila.
haltakin (v.t.)(var. bumaltak, humaltak)(r.w. haltak): : to jerk, to snatch. * Tag. Eng. (syn.): baltakin, batakin, hilahin.
haluan (v.t.)(r.w. halo): : to add something to a mixture. * Tag. Eng.
halubid (noun): : entangling or coiling of a rope,vine, rope,etc. * Tag. Eng.
halu-halo (noun)(var. halo-halo): : a sundae, crushed ice with milk, sugar, and preserved or fresh fruits.

halu-halo (adj.): : incoherent, mixed-up, confused. * Halu-halo ang kanyang payo sa akin.: : His advices to me were incoherent. (syn.): magulo

haluin (v.t.)(r.w. halo): : to mix, to stir. * Tag. Eng.
halukay (noun)(var. paghalukay): (1): digging up, an act of digging. * Maraming halukay na ginawa sa aming daan.: : There are many digging up done in our road. (2): putting out of the contents of a box, trunk, hole and the like. * Tag. Eng. (syn.): pagbungkal, pagdungkal, paghalungkat, pahukay.
halukayin (v.t.): (1): to search through feverishly, to dig up. * Halukayin natin ang kanyang mga gamit, baka nasa ilalim ang mga bawal na gamot.: : Let us search his things, so the drugs might be underneath. (syn.): bungkalin, dungkalin, hakayin, halikwatin. (2): to turn upside down. * Tag. Eng.
halukipkip (adj.)(var. nakahalukipkip): : with arms folded. * Tag. Eng.

halumigmig (noun/adj.): (noun): : moisture, humidity. * Tag. Eng. (syn.): kaumiduhan.

(adj.)(var. mahalumigmig): : damp, moist, humid. * Naramdaman naming lubhang halumigmig ang hangin.: : We found that the air was very humid. (syn.): maumido, umido.

halungkatin (v.t.)(r.w. halungkat): : to search. * Hinalungkat ng pulis ang kanyang bahay sa pagbabakasakaling makakita ng ebidensiya.: : The policemen searched his house trying to find some evidence. (syn.): saliksikin.
haluyloy (noun)(var. haluyhoy): : a groan. * Narinig mo ba kagabi ang haluyhoy sa bakanteng bahay na iyon?: : Did you hear the groan coming from that vacant house last night? (syn.): daing, hinagpis, taghoy.
hama , hamabe 浜辺, sunahama 砂浜, umibe 海辺, kaigan 海岸, nagisa 渚, biichi ビーチ (noun): : a beach, a seaside, a seashore, a sandy shore.
hamaguri ハマグリ・蛤 (noun): : a clam.
hamak (adj.): (1): inferior, lower, lowly, of low rank. * May isang dakilang tao na galing sa hamak na pamilya.: : Some great men have come from lower families. (syn.): aba, mababa. (2): mean, shabby, humble. * Siya'y laging inaalipusta dahil sa kanyang hamak na dampa.: : She's always insulted because of her mean hut. (syn.): imbi, masama, sira-sira, giray-giray.
hamaka (noun): : a hammock. * Tag. Eng. (syn.): duyan.
hamaki 葉巻 (noun): : a cigar.

hamakin (v.t.)(r.w. hamak): (1): to despise, to look down on. * Huwag mong hamakin ang bata bagaman mahirap.: : Don't look down on the child even if he is poor. (2): to underrate, to belittle. * Huwag mong hamakin ang nakabababa sa iyo.: : Don't belittle those less fortunate than you. (syn.): matahin. (3)


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   52


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page