Hulyo 30 (Sabado): Hukom 17-18 Lumaya hukom 17: 2 Minsan, sinabi niya sa kanyang ina, "Nang mawala ang 1,100 ninyong pilak, narinig kong sinumpa ninyo ang nagnakaw. Ako po ang kumuha. Heto po, isinasauli ko na sa inyo."

:)


Download 25.46 Kb.
Date conversion16.08.2017
Size25.46 Kb.
Hulyo 30 (Sabado): Hukom 17-18


Lumaya

HUKOM 17:2 Minsan, sinabi niya sa kanyang ina, "Nang mawala ang 1,100 ninyong pilak, narinig kong sinumpa ninyo ang nagnakaw. Ako po ang kumuha. Heto po, isinasauli ko na sa inyo."

Litaw na litaw kung anong uri ng pagkatao mayroon ang ina ni Micah nang manakawan ito ng pilak. Agad itong nakapagbitaw ng di mabuting salita. Mukhang matindi ang mga sinabi nito at mabilis na tinablan ang anak na kumuha at sinoli ang pilak.

Sa mga mapanubok na situwasyon tulad nito, lalabas ang ang tunay na nilalaman ng  puso. At kadalasan sa pera nasusubukan ang marami. Di ba nga marami ang nagpapakahalimaw sa ngalan ng pera. Maging ang mga may mataas na pinag-aralan at nasa posisyon ay nagiging mamamatay at magnanakaw dahil sa sobrang pag-ibig dito. Maging ang maraming kristiyano ay ito rin ang kahinaan. Sumasama ang kanilang loob sa oras na makanti ang kanilang bulsa. Wala pa ngang nabibigay kung minsan ay marami nang sinasabi. Ang mag-ina, sa itaas na talata, ay may mataas na pagpapahalaga sa salapi. Parehong gumawa ng hindi nararapat .

Saan nakatuon ang puso mo ngayon, ikaw na kristiyano? Mag-ingat sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso." (Mateo 6:21)Amang Dios, loobin N’yo pong mabuksan nang husto ang aking puso at isipan. Makapamuhay ako nang malaya sa kasakiman. Amen.

July 31 (Sunday): Judges 19-21 A Woman’s Sacrifice

You are welcome to stay with me,” the old man said. “I will give you anything you might need. But whatever you do, don’t spend the night in the square.” So he took them home with him and fed the donkeys. After they washed their feet, they ate and drank together [20-21].

This is a very disgusting passage. The society has been so morally depraved that sexual crimes became so rampant and unstoppable. Not a soul has the courage to stand up for what is right. The depravity was so gross to the point that it has no respect for strangers. In the sea of this morally depraved society was an old man who is caring enough to shelter the couple from the imminent danger. He offered his house to the stranger but he was not able to stop the vicious men from raping his guest’s concubine.

I can’t imagine the terrible ordeal the woman paid for the salvation of her spouse and the daughters of her good host. She was raped all night and when the morning came she was dead. Her spouse cut her body into pieces and used it as visual protest to seek and receive justice for the crime.

The world is filled with similar stories of sex related crimes. The women of Darfur, Libya, Egypt, Afganistan, Iran and similar countries where women’s rights are suppressed suffered inhuman treatment. In modern and free societies like America, Japan and Europe women are paraded as commercial items. Women exploitation is still a big problem in the world today – child prostitution, cyber sex, mail-order-bride, broker marriages, sex tourism, private assistants for hire, illegal drugs transporter and many more.


Rise up! Mighty women of God!

Uphold your dignity and honor.

Let not the world despise you,

Fight for God’s image and likeness in you!Bulay – Buhay

“Bulay (Tag.) means to meditate. “Buhay (Tag.)” means life. Our devotional bulletin implies the need to meditate for life.Weekly Devotional Guide

July 25-31, 2011

Devotional Writers

Monday – Pastor Nelly A.

Tuesday – Marilyn S.

Wednesday – Cerela N.

Thursday – Paul T.

Friday – Joy A.

Saturday – Hannah S.

Sunday – Dr. JB A.

Shalom Christian Fellowship

Tokyo, Japan

Webpage: http://scflink.com

E-mail: scf_japan@yahoo.com

July 25 (Monday): Judges 7-8 Put Your Trust In The Lord

The Lord said to Gideon, “With the three hundred men that lapped I will save you and give the Midianites into your hands. Let all the other men go, each to his own place [7:7].

In this story, the Lord reduced the number of Gideon’s fighting men so that Israel will not boast that it was because of their own strength that they won the battle and claim the glory of victory for themselves.

I believe Gideon’s confidence to attack their enemies was shaken when the Lord reduced his fighting men from 32,000 to 300 men [v.10] knowing that their enemies were as thick as the locust and whose camels could no more be counted than the sand on the sea shore [v.12]!

Like Gideon, we Christians, are facing battles in life. We are living in the world of sin where struggles, problems, difficulties, trials, temptations and many other kinds of challenges in life are waging war against our spirit, soul and body. Sometimes we felt weak and we lose confidence and become afraid to face the world around us. But like in Gideon’s life, the Lord wants us to fully put our trust on Him. The Lord provided us all the instruments and weapons against the enemies of our soul [Eph.6:10-18].

Let us not rely on our strength, talents, abilities and resources. Let us always believe in God’s Word to meet our daily challenges. When victories are received and our prayers are answered let us not forget to give God all the glory and honor.


Father God, help us to always follow your direction and leadings in our daily life. Help us to see that trials and obstacles in life are also your instruments to shape and strengthen our faith in you, amen.

Hulyo 26 (Martes): Hukom 9-10 Dakilang Hukom

Si Abimelec ay siningil ng Diyos dahil sa pagpatay sa pitumpu niyang kapatid. Pinagdusa rin ng Diyos ang mga taga-Siquem. [56-57a]

Mababasa natin sa Biblia na hindi nagtatagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan. Gaya ni Abimelec, dahil sa kanyang kasamaan ay pinatay ang pitum-pung kapatid niya. Maliban lamang sa pinakabatang si Joatam dahil nakapagtago ito. (5)

Meron kaparusahan ang mga tao na gumagawa ng kasamaan. Sabi nga eh kung ano ang itinanim ay siyang aanihin. Gaya ni Abimelec dahil sa kasamaan at hangad na matanyag sa bayan ng kanyang magulang, ay pinatay ang kanyang mga kapatid. Kanya rin naranasan sa kamay ng kanyang nasasakupan ang kanyang kalupitan na siya niyang ikinamatay. Pinarusahan din ng Panginoon ang mga taga-Siquem dahil sa pagtalikod at pagsamba sa diyus-diyusan. 

Kung ano man ang naranasan natin ngayon isipin nating lagi na ang Diyos ay mahabagin sa kanyang mga anak. Siya ang magtatangol sa atin! Siya ang dakilang Hukom na handang magligtas. Tumawag sa Kanya at ihingi ng tawad kung tayo man ay may nagawang pagkakamali at kasalanan. Ang Diyos ay handang magpatawad at bukas-palad na tayo ay tatangapin at kakalingain. 

Unahin ang Diyos kahit ano pa man ang nangyayari sa buhay. Ipagkatiwala at ipaubaya ang lahat-lahat at seguradong di ka mapapahiya sa Ama. Makatatangap ka ng hustisya.


Ama, salamat sa kabutihan at pagtatangol sa amin. Ikaw Ama ang aming kapahingahan sa araw-araw. Maluwalhati ka Ama, mahal kita, Jesu Kristo! Amen.  

Hulyo 27 (Miyerkules): Hukom 11-12 Panunumpa o Pangako

Hukom 11:29-33 Ang Espiritu ni Yahweh ay lumukob kay Jefte. Nagpunta siya sa Galaad at Manases, pagkatapos ay nagbalik sa Mizpa, Galaad at saka nagtuloy upang salakayin ang mga Ammonita. At nangako si Jefte kay Yahweh ng ganito: “Kapag niloob ninyo na malupig ko ang mga Ammonitang ito, susunugin ko bilang handog sa inyo ang unang sasalubong sa akin pag-uwi ko.” Sinalakay nga ni Jefte ang mga Ammonita at pinagtagumpay siya ni Yahweh. Nalupig nila ang mga kalaban at nasakop ang dalawampung lunsod mula sa Aroer, sa palibot ng Minit hanggang sa Abelqueramim. Marami silang napatay na Ammonita.

Ang batas ng Diyos, ang panunumpa ay pangako sa Diyos na kinakailangan itong tuparin (Bilang 30:1,2; Deut.23:21-23). Katulad ito ng isang kasulatan sa kontrata. Maraming tao sa bibliya ang gumawa ng mga panunumpa at isa na nga si Jefte. Ang ginawang panunumpa o pangako ni Jefte sa Diyos ay nauwi sa hinagpis. Sapagkat ang unang sumalubong sa kanya ay ang kaisa-isa niyang anak na babae.

Marami rin sa atin ang katulad ni Jefte, dahil sa dala ng emosyon ay kaagad gumagawa ng pangako sa Diyos. Mga pangakong kay sarap pakinggan, ngunit nagbibigay lamang ng “frustration” kung pipilitin natin itong tuparin. Hindi nais ng Diyos na tayo ay mangako sa kanya sa panghinaharap o future, ngunit ang nais ng Diyos ay ang pagsunod natin sa kanya sa “ngayon”.

Ama naming Diyos, bigyan mo kami ng katalinuhan sa paggawa ng desisyon at ilayo mo kami sa mga bagay na di kanais-nais sa iyong harapan. Salamat sa iyong pag-ibig sa amin. Amen.

July 28 (Thursday) Judges 13-14 “Train Up a Child”


Then Manoah prayed to the Lord. He said, "Lord, I beg you to let the man of God you sent to us come again. He told us we would have a son. We want the man of God to teach us how to bring up the boy." [Judges 13:8]Samson’s parents had a deep sense of responsibility to raise and

teach their child in the ways of the God of Israel. They were living in the time when many of the children of Israel were doing evil in the sight of the Lord and as a result the Lord had delivered Israel into the hands of the Philistines. Despite this fact, Manoah and his wife prayed to God, prepared an offering of sacrifice to God, and raised Samson to be a Nazirite.

The above scripture reminded me of God's promise, "Train a child in the way he should go, and when he is old he will not turn from it." Proverbs 22:6. Samson's parents did a fairly good job of teaching Samson. They asked for wisdom from God with sincerity and eagerness and God answered their prayers. They lift everything to God because they know that the gift of having a baby comes only from God.

As a father, every time I saw my little boy, I never stop thanking God for his faithfulness and words are not enough to explain how happy we are as parents. There’s really a miracle in love and love surpasses everything. I can now somehow explain the meaning of “nothing can separate us from the love of Christ our Father”Oh God, truly you are awesome and a living God. I pray that we would learn to worship God in new and intimate ways. May we be encouraged by the lives of Samson's parents as we meditate upon the words found in Judges.

July 29 (Friday): Judges 15-16 God gives Strength


Then God opened up the hollow place in Lehi, and water came out of it. When Samson drank, his strength returned and he revived. [15:19]

God made water come out from a hollow place. God can make something out of nothing. Truly, all things are possible with God. Samson was thirsty and so he asked God for water. God answered his request and gave him water so that he would renew his strength and revive again.

‘Ask and it shall be given to you’ (Matt. 7:7)

Whenever you feel weak, low and tired, as God for strength. Our God is able! He doesn’t want us to grow weak especially in our Spiritual life. He wants us to be strong and He makes us strong.


Lord, You are a miracle-working God. You can make extra-ordinary things happen. You are Almighty and Powerful. Please give me strength always. Please give me confidence to share about You to others. I do everything for Your glory. Amen.


:)


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page

:)