InhoudsopgaweDownload 2.21 Mb.
Page9/22
Date conversion10.11.2016
Size2.21 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22

Voorbereidingstake bv. die lees van tekste as voorbereiding vir die volgende dag se klas en die lees van navorsingsverwante artikels.


 • Uitbreidingstake bv. langtermyn opdragte of spesiale projekte wat die geleentheid bied om navorsingsvaardighede te ontwikkel en te verfyn, asook die vermoë om onafhanklik te werk, terwyl vorige leer toegepas word.

  GRONDSLAGFASE

   • Lees gereeld saam met ouers en oefen vaardighede wat in die klas onderrig is. Jonger leerders mag meer bystand van ouers benodig om huiswerktake te voltooi, maar hulle behoort geleidelik ‘n onafhanklike benadering te ontwikkel na gelang hulle deur die grade op skool beweeg.

  INTERMEDIêRE FASE

   • ‘n Kombinasie van take wat daarop fokus om nuwe vaardighede in te oefen en met nuwe kennis op ‘n onafhanklike vlak om te gaan.

  SENIOR FASE

   • Take wat insluit die versameling van inligting, mondelinge en geskrewe take en onafhanklike studie; voorbereiding vir ‘n volgende les of die toepassing van vaardighede, bv. verwysingsmateriaal of om aan ‘n projek te werk.
  1. ASSESERINGSROOSTER

   • Datums vir inlewering en toetsdatums.

   • Rooster moet aan ouers gestuur word.

   • ‘n Boek kan vir hierdie doeleindes aangeskaf word.
  1. ROLSPELERS

  PRINSIPAAL

   • Monitor en ondersteun beleid.

   • Sorg dat huiswerkbeleid en asseseringskalender goed beplan is.

   • Doeltreffendheid van beleid jaarliks te hersien indien nodig.

   • Klem te lê op daaglikse lees as integrale deel van huiswerk.

  OPVOEDERS
   • Seker te maak dat leerders en ouers bewus is van implikasies van beleid.


   • Huislike omstandighede van leerders in ag neem by beplanning van take.

   • Verskeidenheid take te beplan.

   • Bewus wees van ander take wat deur ander leerkragte gegee is.

   • Seker maak dat leerders hulpbronne beskikbaar het om take te doen.

   • Konstruktiewe terugvoer.

   • Ouers in te lig.

  OUERS

   • Die belangrikheid van huiswerk verstaan.

   • Moet positief wees.

   • Vir hul kinders voor te lees en saam met hulle te lees.

   • Hul kinders aan te moedig om huiswerk te doen.

   • Huiswerk te monitor en te onderteken.

   • Probleme met opvoeders te bespreek.

   • Kinders se selfvertroue te versterk.

   • Ondersteunend wees, maar nie die werk vir hulle te doen nie.

  LEERDERS

   • Bewus wees dat daar ‘n beleid is.

   • Hul tydsbesteding so doeltreffend te organiseer dat daar genoeg tyd is om die take suksesvol te voltooi.

   • Huiswerk in ‘n spesiale boek neer te skryf.

   • Leer om hul werk na te gaan en kwaliteit werk in te handig.

   • Huiswerk in te lewer op die verlangde datums.

   • Hulp by opvoeders en ouers te soek as hulle probleme ondervind.

  8. ALGEMEEN

  - Alle leerders behoort gereeld huiswerk te kry.

  - Vanaf Graad 3 moet leerders huiswerkboekies hê.

  - Leerders behoort tuiswerk af te skryf op die tydstip wat dit gegee word.

  - Voor die einde van die laaste periode in sy eie klas moet ‘n leerder sy huiswerk afskryf.

  - Boekies kan gekontroleer word. Skriftelike kommunikasie met die ouer oor voorbereiding, kan in die boekie geskied.

  - Ouers moet die boekie teken as bewys dat die kind sy huiswerk gedoen het.

  ILST

  Apparaat is deur departement aan skool verskaf. ‘n Video is ook ontvang wat riglyne verskaf oor hoe om apparaat te gebruik.

  Elke klasonderwyser kan apparaat kom “leen”. Apparaat word uitgeteken by ……………………
  Wanneer apparaat klaar gebruik is, word dit terug gebring en weer ingeteken. Apparaat kan ook per graad uitgeteken word en tussen graad geroteer word. Wanneer apparaat gebruik word, moet dit in beplanningsboek aangeteken word.

  INVENTARISSE

  Klasinventarisse


   • Hou nougeset rekord van alles in u klaskamer op die voorgeskrewe vorm.

   • By alle wegnemings van of toevoegings tot u klaskamer is dit u verantwoordelikheid om die Departementshoof of verantwoordelike opvoeders in kennis te stel.

   • Een maal per kwartaal moet u seker maak dat u inventaris en die meester in die kantoor klop.

   • Beskadiging of verlies word onmiddellik aan die kantoor gerapporteer.

   • Stukke en/of die gebreekte artikel word bewaar totdat dit afgeskryf is.

  Vakinventarisse

   • Dis die verantwoordelikheid van die senior benoemde leerkrag in elke afdeling. (Slegs nie-verbruikbare items)

   • U bly verantwoordelik vir alle gereedskap wat uit daardie lokaal verwyder word.

   • Lê ‘n voorraadboek aan waarin kollegas wat iets verwyder, se name aangeteken word. By terugbesorging, word ook aangeteken terug.

   • Net u plaas artikels terug.

   • Moenie goedertrou handel nie - dit kan u later in ‘n verleentheid plaas!

   • Waar twee kollegas ‘n kamer deel, bly nogtans net een verantwoordelik vir die sleutel.


  Persone verantwoordelik

  Laas: Hoof – Meester & tegnologie

  Bonafede: Gr R

  Du Piesanie: LO


  1. Engelbrecht: Kuns (Gr 1)

  S Nel: Kuns (Gr 2)

  M Engelbrecht: Kuns (Gr 3)

  Kershoff: OLSO

  Du Plessis: Afrolkamer

  Harris: Musiek

  Van Graan: Oudio

  S. Nel: Grondslagfase – stoor

  De Kock: Biblioteek

  Boonzaaier-Venter: Kuns (Sen.)

  Tomas: Verste Blok (Bo)

  Vosloo: Verste Blok (Onder)

  Van Schalkwyk: Middel Blok A

  S Oosthuizen: Middel Blok A

  Van der Merwe: Middel Blok B

  Marita van der Merwe: Middel Blok B

  Visser: Middel Blok C

  Erlank: Nuwe klasse

  Crous: Gr 6 & 7 – Klasse & Seunstoilette

  Laas: Kuns

  D van Rensburg: Admin & Meisiestoilette

  Algemeen

  Alle nuwe roerende items moet onmiddellik aangewins gemerk word.

  LAERSKOOL BASTION

  VERSKUIWING VAN MEUBLEMENT
  OORGEPLAAS VANAF


  OORGEPLAAS NA

  DAT

  ITEM

  OPVOEDER

  LOKAAL

  OPVOEDER

  LOKAAL

  TOT

  ________________________ _____________________ _____________________  OPVOEDER DATUM INVENTARIS: HOOF

  JAARVERSLAG:  Persoon verantwoordelik

  1

  BESTUUR (SBS)
  2

  OPVOEDERS
  3

  LEERDERS


  4


  BEHEERLIGGAAM
  5

  SKOOL  Geboue en terrein  Voertuie
  6

  SPORT  General  Atletiek  Landloop  Krieket  Netbal  Balspele  Rugby  Tennis  Mini-tennis

  Hockey  Interhuissportdag (Winter)
  7

  ANDER KO-KURRIKULêRE BEDRYWIGHEDE  Skaak  Omgewingsklub  Tygerberg Internasionale Eisteddfod  Musiek: Individuele musiek  Senior Koor  Junior Koor  Kuns en Kultuur  Talentaand/Konsert  Opvoedkundige uitstappies  Foto’s  Ballet  Leerderraad  Skolierpatrollie  Kunsklub  Rekenaars  Mediasentrum  Bybelvasvra
  8

  ANDER  Graad R  Grondslagfase  Intermediêre fase & Senior fase  Didaktiese hulpspan  Leerondersteuning

  Xhosa  Noodhulp  Snoepwinkel  Studente  Unies: SAOU  NUE  Indiensopleiding  OOV  Borge  Gemeenskapsbetrokkenheid
  9

  BUITEMUURSE AKTIWITEITE NIE DEUR SKOOL AAN-

  GEBIED

  10

  ALGEMEEN  HANTERING VAN KINDERMISBRUIK


  Kindermisbruik is 'n ernstige probleem wat in al ons gemeenskappe voorkom. Opvoeders, sowel as dokters, verpleegkundiges en maatskaplike werkers, het 'n spesiale rol om te speel in die hantering van hierdie probleem. Eintlik vereis die Wet van persone in hierdie professies optrede waar tekens van kindermisbruik waargeneem word.

  Die Wes-Kaap Onderwysdepartement het 'n beleidsdokument met die titel Stop Misbruik: Effektiewe Hantering van Kindermisbruik uitgegee (Abuse No More: Dealing Effectively with Child Abuse), waarin gedetailleerde riglyne voorsien word oor hoe om hierdie sensitiewe aangeleentheid the benader.

  Hierdie opsomming verduidelik die kernprosedures wat in die riglyndokument uiteengesit word. Dit moet nie die deeglike studie van die volledige dokument vervang nie, gesien die wetlike verantwoordelikheid van opvoeders ingevolge artikel 15 van die Wysigingswet op Kindersorg (Wet 96 van 1996).

  Hierdie opsomming fokus op:  • Hoe om kindermisbruik te identifiseer;

  • Hantering van onthulling; en

  • Hantering van vermeende oortreders.

  1. Hoe om kindermisbruik te identifiseer

  Die volgende is 'n opsomming van die belangrikste vorme en tipiese tekens van kindermisbruik. Tekens moet nie in isolasie beskou word nie. Indien u twyfel oor die tekens, bespreek u waarnemings met die prinsipaal of skoolmaatskaplike werker.  • Fisiese misbruik, bv. beserings oor 'n tydperk of verskillende grade van genesing (snye, kneusplekke, brandmerke, skaafplekke, frakture) wat nie verduidelik kan word nie.
  • Verwaarlosing, bv. die kind groei nie en/of verloor gewig, is bleek en uitgeteer, vomeer voortdurend en/of ondervind konstante diarree of bereik nie ontwikkelingsmylpale binne normale ouderdomsgrense nie.


  • Seksuele misbruik, bv. pyn of ongewone gejeuk in geslagsdele of anale area, seksueel oordraagbare siektes, probleme met sit of stap, gereelde urineweginfeksie of voortdurende irritasie en/of mondsere (weens gedwonge orale seks.

  • Emosionele misbruik, bv. bedbenatting, bevuiling en voortdurende klagtes van hoofpyn, naarheid en/of maagpyn waarvoor daar geen fisiese oorsaak is nie.

  Pas die volgende prosedure toe as enige vorm van kindermisbruik vermoed word:

  • Win inligting in oor u vermoede sonder om enige persoon onder verdenking te bring.

  • Dokumenteer die inligting in 'n lêer (bv. inligting ontvang van die leerder, inligting ontvang van ander leerders en/of ouers, en verslae van ouers en opvoeders).

  • Hanteer hierdie inligting as hoogs vertroulik (alle inligting wat ingewin word moet op 'n afsonderlike lêer geplaas word en in 'n brandkluis of toesluitkas gehou word. Hierdie inligting mag nie met ander opvoeders, leerders, of ouers bespreek word nie).

  • Rapporteer vermoedens aan die prinsipaal wat dié prosedures sal volg soos in die Stop Misbruik dokument uiteengesit.

  2. Hantering van onthulling

  Die onthulling van misbruik kan 'n baie traumatiese ervaring wees vir beide die klaer en die opvoeder wat die kind ondersteun, en moet so sensitief as moontlik hanteer word. Toon empatie en warmte. Probeer om die klaer teen verdere misbruik te beveilig. Verduidelik wat die potensiële gevolge van die onthulling is, d.w.s. dat die werknemer wetlik verplig is om die saak aan te meld, bv. by die SAPD. Onder geen omstandighede moet die insident van kindermisbruik met die beweerde oortreder bespreek word nie.

  Onthou om al die inligting te dokumenteer wat van die leerder verkry word. Verseker dat u voldoende inligting oor die onthulling het. Dit sal u help indien die Suid- Afrikaanse Polisiediens (SAPD), in die geval van 'n kriminele saak, 'n beëdigde verklaring verlang.


  Moet asseblief nie die riglyne as 'n kontrolelys gebruik gedurende u gesprekvoering met die betrokke kind nie. Die klaer moet die geleentheid gegee word om vrylik te praat.

  Volg die volgende stappe gedurende of na onthulling. Neem asseblief kennis van u spesifieke rol in die proses en die rol van die prinsipaal.  STAP 1: Verseker die veiligheid van die leerder (in samewerking met die SAPD en die maatskaplike werker, verseker dat die leerder nie in direkte kontak met die vermeende oortreder kom nie).

  STAP 2: Verduidelik aan die leerder dat alle inligting vertroulik hanteer sal word, maar ten einde hom of haar te help, u wetlik verplig word om die voorval aan ander rolspelers soos die maatskaplike werker en/of die SAPD te rapporteer. Verduidelik die rolle wat hulle sal speel sowel as die prosedures wat in stappe 3 - 9 gevolg sal word.

  STAP 3: Lig die prinsipaal in (behalwe as hy of sy onder verdenking is). Geen besonderhede oor die vermeende misbruik hoef op hierdie stadium openbaar gemaak te word nie.

  STAP 4: Verleen bystand aan die prinsipaal om die tersaaklike rolspelers in die onderstaande lys te kontak (binne drie dae nadat die insident plaasgevind het) sodat 'n besluit oor die proses van ingryping geneem kan word. (Indien u onseker is oor wie om te kontak, kontak die skoolmaatskaplike werker of die Veilige Skole Oproepsentrum by 0800-45-46-47.

  • Die plaaslike welsynsorganisasie;

  • Die skoolsielkundige;

  • Die kinderbeskermingseenheid;

  • Die SAPD in die woongebied van die klaer;

  • Arbeidsverhoudinge, wanneer werknemers die vermeende oortreders is;
  • Die klaer se ouer(s) (met die toestemming van die klaer, as sy of hy ouer as 14 jaar is), op voorwaarde dat hulle nie die vermeende oortreders is nie;


  • Die Kinderbeskermingsentrum;

  • Die Departement van Gesondheid en die Departement van Maatskaplike Dienste;

  • Die skoolverpleegkundige (indien beskikbaar), of (indien toepaslik) die OLSO skoolverpleegkundige.

  STAP 5: Verleen bystand aan die prinsipaal met die voorbereiding van 'n verslag aan die maatskaplike werker en die SAPD. Verseker dat vertroulikheid gehandhaaf word.

  STAP 6: Verleen bystand aan die prinsipaal om met die tersaaklike rolspelers, genoem in stap 4, te vergader sodat 'n plan van aksie waarin die verantwoordelikhede van elke deelnemer in die intervensieproses aangedui word, opgestel word. Die prinsipaal moet dan die aangeleentheid of voorval aan die Hoof: Gespesialiseerde Ondersteuningsdienste van die betrokke Onderwysbestuur- en Ontwikkelingsentrum rapporteer (OBOS).

  STAP 7: Die prinsipaal sal die aangeleentheid met al die rolspelers opvolg, die proses dokumenteer en u inlig oor die vordering. Hy of sy sal ook die inligting deurgee na die Hoof: Gespesilaiseerde Ondersteuningsdienste van die betrokke OBOS.

  STAP 8: Hou die leerder en haar of sy ouer(s) ingelig oor die stappe wat die rolspelers neem en die uitkoms van die ondersoek.

  STAP 9: Verleen bystand aan die prinsipaal met die monitering van die leerder se emosionele, psigiese en fisiese welstand, bespreek dit met sy of haar ouers, en verwys die leerder vir professionele hulpverlening indien nodig.

  3. Hantering van vermeende oortreders

  Die volgende riglyne verwys na situasies waar die vermeende oortreder 'n leerder, 'n opvoeder of 'n werknemer van die skool, of 'n prinsipaal is.


  Wat om te doen as 'n leerder die vermeende oortreder is:

  Volg bogenoemde stappe 1 - 9 om aan die vermeende leerderoortreder hulp te verleen. Die oogmerk hiervan is om te voorkom dat die vermeende oortreder verdere misbruik pleeg. Stel die volgende bykomende prosedure in indien nodig:


  • Kontak die vermeende oortreder se ouers en stel hulle in kennis van die insidente en bespreek 'n plan van aksie vir ondersteuning en intervensie.

  • Verwys die vermeende oortreder vir emosionele ondersteuning en terapie indien nodig.

  • Reël vir die tydelike skorsing van die vermeende oortreder, afhangende van die omstandighede en slegs as dit in die beste belang van ander leerders en die skool sal wees. (As die aard van die oortreding sodanig ernstig was om skorsing of uitsetting te regverdig, sal die prinsipaal die aangeleentheid na die skool se beheerliggaam verwys.)

  Wat om te doen as 'n opvoeder of werknemer van die skool die vermeende oortreder is:

  Die ouer, opvoeder of werknemer aan wie die onthulling gedoen is moet die prinsipaal inlig.  • Die prinsipaal sal die Hoof: Gespesialiseerde Ondersteuningsdienste van die betrokke OBOS inlig wat op sy of haar beurt die personeel by Arbeidsverhoudinge van die Wes-Kaap Onderwysdepartement in kennis sal stel.

  Wat om te doen wanneer die prinsipaal die vermeende oortreder is:

  • Die werknemer aan wie die onthulling gedoen is moet die Hoof: Gespesialiseerde Ondersteuningsdienste van die betrokke OBOS inlig, wat die personeel by Arbeidsverhoudinge van die Wes-Kaap Onderwysdepartement in kennis sal stel. Die werknemer aan wie die onthulling gedoen is, sal ook die Hoof: Gespesialiseede Ondersteuningdienste van die plaaslike OBOS van die tersaaklike dokumentasie voorsien.


  KLASBESOEK

  1. Tydens die eerste kwartaal besoek die skoolhoof en adjunkhoofde al die opvoeders. (Informeel,

  sonder terugvoering. Sigbaarheid by leerders).

  1. Tydens die GGBS-proses word al die opvoeders volgens Departemente-riglyne besoek (Oogspanne).

  KLASSE VIR 2011
  AFRIKAANS

   

  ENGLISH


   
  GRAAD

   

   

   

  GRADE

   

   

   
  GR 1 Visser

  GH

   

   

   

   

   

   
  GR 1 Britz

   

  x

   

   

   

   

   
  GR 1 A. Engelb.

  DHP

   

   

   

   

   

   
  GR 1 Hanekom

   

   

   

  GR 1 Ebden

   

  x

   
  GR 1 D van Rensburg

   

   

   

  GR 1 Robertson
   

   
   

   


   

   

   

   

   

   
  GR 2 Erlank
   

   

   

   

   

   
  GR 2 Geldenhuys

   

  x

   

   

   

   

   
  GR 2 M Meyer

   

  x

   

   


   

   

   
  GR 2 Vosloo

  GH

   

   

  GR 2 S. Nel

  DHP

   

   
  GR 2 Tomas

   

   

   

  GR 2 Kruger
   

   
   

   

   

   

   

   


   

   
  GR 3 Lubbe

   

   

   

   

   

   

   
  GR 3 M. vd Merwe

  GH

   

  Marita

   

   

   

   
  GR 3 M. Engelb.
   

   

   

   
     GR 3 E. Nel

   

  x

   

  GR 3 C. Henry

   

  x

   
  GR 3 D. Wonfor

   

  x

   

  GR 3 M. Fourie

  DHP

   

  Mariëtte
   

   

   

   

   

   

   

   


  GR 4 Swart


   

   

   

   

   

   

   
  GR 4 Klue

   

  x

   

   

   

   

   
  GR 4 E. Russouw

  GH

   

   

  GR 4 Wheatley
  x

   
  GR 4 V. Schalkwyk

   


   

   

  GR 4 Buitendag

   

  Ass

  Bandat
   

   

   

   

   

   

   

   
  GR 5 Bath

   

   

   

   

   

   

   
  GR 5 A v. Rensburg

   

  x

   


   

   

   

   
  GR 5 Harris

   
   

   

   

   

   
  GR 5 S Oosthuizen
   

   

  GR 5 A Burger

   

  x

   
  GR 5 Crous

   

  x

   

  GR 5 H Kruger

  GH


  x   

   

   

   

   

   

   

   
  GR 6 Du Piesanie

   

   

   

   

   

   

   
  GR 6 Laas

   

   

   

   

   

   

   
  GR 6 Du Plessis

  GH

   

   

  Gr 6 A Delport

   

  x

   
  GR 6 Rossouw

   

  x

   

  GR 6 V. Niekerk
   

   
   

   

   

   

   

   

   

   


  GR 7 VD Vyver


   

   

   

   

   

   

   
  GR 7 Fourie

  GH

   

   

   

   

   

   
  GR 7 Labuschagne

   

   

   

  GR 7 Oosthuizen

   

   

   
  GR 7 D Meyer

   

  x


   

  GR 7 Drotskie

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   
  GR R Cooks

   

  x

   

  GR R Cooks

   

   

   
  GR R Bonafede

  GH

   

   

  GR R Bonafede

   


   

   

  KLASKAMERS

  1 U klaskamer is u heiligdom.

  2 U is vir sowel die goeie orde as die goeie gees daarin verantwoordelik.

  3 Leerders moenie kantoor toe kom oor swak gedrag tydens u afwesigheid uit die klas, tensy u na die kantoor ontbied is nie.

  4 Geld word nie in die klaskamer gehou nie. Hou dit by u of betaal dit in.

  5 Waardevolle artikels moet sorgvuldig bewaar word. (Kluis)


  KLASKAMERS: GEBOU-UITLEG

  KLEREDRAG: LEERDERS

  SEUNS

  SOMERDRAG

  1 Kleurbaadjie (donkerblou) met wapen (Opsioneel)

  2 Kort grysbroek - standaardkleur (langbroek opsioneel)

  3 Lang gryskouse

  4 Swart (sonder patrone) toerygskoene

  5 Wit kortmou hemp met skoolwapen op sak  WINTERDRAG

  1 1 tot 4 dieselfde as somerdrag (grys langbroek)

  2 Wit langmouhemp sonder wapen

  3 Donkerblou V-nektrui (opsioneel)

  (Ouers wat self wil brei moet asseblief koussteek gebruik - geen patrone nie)

  4 Bastion-windjekker (opsioneel)


  SPORTDRAG

  1 Atletiek, landloop en bewegingsvaardighede:

  Bloukleurige frokkie met rooi omboorsel en Bastion in rooi.

  Blou Quantec broek met rooi pype en Bastion in rooi.

  2 Rugby:

  Goudkleurige ronde-nek trui met rooi omboorsel (Skool verskaf dit)

  Swart kortbroekie

  Oefenhemp: Bloukleurige gholfhemp met rooi kraag(omboorsel)

  Blou Quantec broek is opsie

  3 Krieket, Tennis en Hokkie:

  Bloukleurige gholfhemp met rooi kraag en Bastion in rooi.

  Blou Quantec broek met rooi pype en Bastion in rooi.


  Krieket en Hokkie: Blou hokkie sokkies met ‘n rooi en geel systreep

  Tennis: Lang grys skoolsokkies met wit seilskoene

  4 Bewegingsvaardighede:

  Leerders doen bewegingsvaardighede in amptelike sportdrag
  DOGTERS

  SOMERDRAG

  1 Kleurbaadjie (Donkerblou) met skoolwapen (Opsioneel)

  2 Rok - Staalblou met skoolwapen

  3 Wit kortmou hemp (sonder skoolwapen)

  4 Kort wit sokkies

  5 Swart toeryg- of bandjieskoene (sonder patrone)

  6 Bypassende donkerblou broekie
  WINTERDRAG

  A Dieselfde as die somerdrag, behalwe

  1 Langmou wit hemp (sonder skoolwapen)

  2 Lang seunskouse

  3 Donkerblou V-nek trui (Opsioneel)

  4 Bastion windjekker (Opsioneel)

  5 Donkerblou klouse  OF

  B

  1 Lang grys dogtersbroek

  2 Langmou wit hemp

  3 Kort wit sokkies / lang grys seunskouse

  4 Swart skoene

  5 Kleurbaadjie / Bastion windjekker (Opsioneel)
  SPORTDRAG

  1 Netbal, Atletiek, Tennis, Hokkie, Landloop en Bewegingsvaardighede

  Bloukleurige gholfhempie sonder moue met rooi omboorsel en Bastion in rooi.

  Blou “scooter” broekie met rooi pype en Bastion in rooi.  Tennis: Wit sokkies en wit seilskoene

  Hokkie: Hokkiekouse met geel en rooi strepe

  Bewegingsvaardighede:

  Leerders mag in hul skoolsweetpak bewegingsvaardighede doen.

  ‘n Blou hempie moet onder die sweetpak gedra word en tekkies met wit sokkies daarby.

  * Bogenoemde mag slegs op die dag waarop bewegingsvaardighede gedoen word as skoolklere dien.  Haarversiering: Wit of donkerblou

  SKOOLDRAG EN SPORTKLERE SAL BESKIKBAAR WEES IN DIE KLEREWINKEL, LANGS DIE TEGNOLOGIEKLAS OP ONDERSTAANDE DAE EN TYE:

  Elke Maandag en Woensdag vanaf 13:30 tot 15:00

  Elke Woensdagaand vanaf 17:00 tot 18:00
  KLEREDRAG: VOORKOMS (VERKEERDE)

  GENERAL APPEARANCE

  Date:__________________


  Dear Mr & Mrs __________________
  Your child ____________________________________ does not have the correct  School uniform

  shoes

  hair style

  which is not in compliance with Bastion’s Code of Conduct.


  You have until _______________ to meet the requirements.
  I need your co-operation in this regard.
  Regards

  __________________ ________________  CD EKSTEEN GRADE HEAD

  (PRINCIPAL)

  ALGEMENE VOORKOMS
  Datum:_____________
  Geagte Mnr & Mev __________________
  U kind ______________________ se  skoolklere

  skoene

  hare

  voldoen nie aan Bastion se skoolreëls nie.
  U het tot _______________ om regstelling te doen.
  Ons benodig u samewerking in dié verband.
  Groete

  __________________ ________________  CD EKSTEEN GRAADHOOF

  (SKOOLHOOF)

  KLEREDRAG – OPVOEDERS
  1) DOEL VAN BELEID

  Om riglyne daar te stel sodat die personeel kan ingelig wees oor watter klere tydens watter geleenthede aangetrek mag word.

  2) BEGINSELS / WAARDES WAT DIT OP DIE PERSONEELLID SAL Hê

  a. Opvoeders sal presies weet wat hul mag en nie mag aantrek nie.

  b. Riglyne van wat aanvaarbaar en nie aanvaarbaar is nie.

  3) RIGLYNE / BESLUITE

  MANS

  a. Slegs Bastionsweetpakke by wedstryde – ander sweetpakke mag op oefendae gedra word.

  b. Bastionkortbroek by oefeninge en as sportdrag gedurende skoolure.

  DAMES

  c. Op T-hemde mag geen logos wees nie.

  d. Geen magies wat uitloer of laehals rokke of toppies.

  e. Toppies met skouerbandjies (geen onderklere mag uitsteek nie)

  f. Slegs stylvolle jeans (nie gebleikte)

  g. Indien wit broeke gedra word, moet seker gemaak word dat dit nie deurskyn nie.

  h. ‘n Netjiese langbroek of Capri-broek. (Nie stranddrag nie)

  i. Sandale: nie “plakkies” of “sloffies (beach thongs) nie.


  4) ALGEMEEN

  Bastionsweetpakke by wedstryde – slegs Bastionhemde (geen ander hemde, broeke of sweetpakke nie).

  Tekkies word by sweetpakke gedra, nie “plakkies” of sandale nie.

  • In kort: Dames, trek professioneel aan en verkieslik klere wat by elkeen se figuur pas.

  • Klerebank sal sporthempies beskikbaar hê in al die groottes. Bestelings kan daar geplaas word.


  5) IMPLEMENTERING

  Die kleredragkode sal aan die begin van elke nuwe jaar tydens die eerste personeelvergadering aan al die opvoeders deurgegee word. Indien daar enige aanpassings nodig is, sal dit so verander word. Al die opvoeders sal ‘n inset mag lewer. Persone verantwoordelik om toe te sien dat dit uitgevoer word:

  ……………… - verantwoordelik vir damesdrag

  …………… - verantwoordelik vir mansdrag


  6) OPTREDES INDIEN DIE BELEID NIE NAGEVOLG WORD NIE

  Bogenoemde persone sal op ‘n informele manier die problem aan die betrokke perso(o)n(e) deurgee. Aangesien dit ‘n beleid is, wat deur al die personeellede goedgekeur is, sal al die opvoeders daarby moet hou.

  7) GOEDKEURING

  Dit word aan die begin van elke nuwe skooljaar by die eerste personeelvergadering aan al die opvoeders deurgegee.


  8) DATUM VAN IMPLEMENTERING

  By goedkeuring aan begin van elke jaar.  KOMMUNIKASIE


  1. DOEL VAN BELEID

  Om deur middel van gereelde, effektiewe kommunikasie vanaf die Beheerliggaam en Skool inligting na ouers en leerders van ons skool oor te dra.


  1. BEGINSELS / WAARDES WAT DIT OP DIE PERSONEELLID SAL Hê

  Om almal wat betrokke is by die skool in te lig oor gebeure by die skool.


  1. RIGLYNE / BESLUITE

  Met ouers:

  Weeklikse omsendbriewe: Word op ‘n Woensdag aan elk van die jongste en/of enigste leerders uitgedeel. Die ouers moet die afskeurstrokie voltooi en die volgende dag aan die betrokke opvoeders terug besorg.

  Kwartaalblad: Aan die einde van elke kwartaal ontvang die leerders elk ‘n kwartaalblad (deur leerders self bymekaar gevoeg), waarin die afgelope kwartaal se gebeure grafies of d.m.v. foto’s gegee word.

  Algemene Jaarvergadering: Afsonderlike vergaderings word op verskillende aande vir die Grondslagfase asook vir die Intermediêre fase gehou. Belangrike inligting rakende die klaswerk en grade word op hierdie aande aan die ouers deurgegee.

  E-medium: Die skool het ‘n webblad waarop alle inligting rakende die skool gegee word, asook ‘n e-pos stelsel waardeur ouers op hoogte gehou word van alle nuwe verwikkelinge by die skool.

  SMS-diens: Die diens word gratis vir een ouer van ‘n gesin gebied. Indien die ouer(s) meer nommers wil opgee, dra hulle ‘n ekstra fooi vir elke bykomende nommer by. Inligting rakende kinders word aan ouers op die manier deurgegee.

  Oueraande: Daar word 4 ouerbesoekaande gereël om onder andere rapporte te oorhandig. Opvoeders moet met probleemgevalle se ouers afsprake maak. Dit word d.m.v. ‘n brief aan hul gestuur. Leerders wat moontlike “meer tyd” gevalle is, se ouers moet ‘n brief onderteken wat hul vergewis van hul kind se akademiese welstand.  1. OPTREDES INDIEN DIE BELEID NIE NAGEVOLG WORD NIE

  Bogenoemde persone sal op ‘n informele manier die problem aan die betrokke perso(o)n(e) deurgee. Aangesien dit ‘n beleid is, wat deur al die personeellede goedgekeur is, sal al die opvoeders daarby moet hou.


  1. GOEDKEURING

  Dit word aan die begin van elke nuwe skooljaar by die eerste personeelvergadering aan al die opvoeders deurgegee.


  1. DATUM VAN IMPLEMENTERING

  By goedkeuring aan begin van elke jaar.
  KONTAK MET OUERS: DOKUMENTASIE

  Kontak met ouers:

  1. Alle kontaksessies met ouers, positief of negatief word as belangrik beskou.

  2. Die kontaksessies moet te alle tye genotuleer en/of aangeteken word.

  3. Wanneer enige intervensies met ‘n leerder beplan word bv. evaluering deur die skoolsielkundige, ‘n aansoek vir gespesialiseerde onderwys, asook “meer tyd” periode, is die ondertekening van die nodige briefwisseling met die ouers uiters noodsaaklik.
 • 1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22


  The database is protected by copyright ©hestories.info 2019
  send message

      Main page