Interpretation Guideline Comprehensive Version


Common Bible Terms: Old TestamentDownload 0.89 Mb.
Page2/11
Date conversion18.07.2018
Size0.89 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Common Bible Terms: Old Testament
English

Chinese

Pinyin

Amalekites

亞瑪力人

ya3 ma3 li4 ren2

Ammonites

亞捫人

ya3 men2 ren2

Ark of Covenant

約櫃

yue1 gui4

Assyrians

亞述人

ya3 shu4 ren2

Babylon

巴比倫

ba1 bi3 lun2

Beersheba

別是巴

bie2 shi4 ba1

Bethel

伯特利

bo2 te4 li4

Canaanites

迦南人

jia1 nan2 ren2

Circumcision

割禮

ge1 li3

Covenant
yue1

Curse

咒詛

zhou4 zu3

First born

長子 / 頭生

zhang2 zi3 / tou2 sheng1

Golden calf

金牛犢

jin1 niu2 du3

Justice

正直 / 義

zheng4 zhi2 / yi4

King Cyrus

塞魯士王 / 古列王

sai4 lu3 shi4 wang2 /

gu3 lie4 wang2King Darius

大利烏王

da4 li4 wu1 wang2

Nazirite

拿細耳人

na2 xi4 er3 ren2

Offering/sacrifice

獻祭

xian4 ji4

Pillar of cloud and fire

雲柱火柱

yun2 zhu4 huo3 zhu4

Prophecy

預言


yu4 yan2

Righteousness

公義

gong1 yi4

Set up an altar

築壇

zhu2 tan2

Seventy years of captivity

七十年被擄

qi1 shi2 nian2 bei4 lu3

Ten Plagues

十災

shi2 zai1

Tent of meeting / Tabernacle

會幕

hui4 mu4

Tower of Babel

巴別塔

ba1 bie2 ta3

Tree of Knowledge of Good and Evil

分別善惡果樹

fen1 bie2 shan4 e4 guo3 shu4

Twelve tribes

十二支派

shi2 er4 zhi1 pai4

Ur

吾珥

wu2 er3


Common Bible Terms: New Testament
English

Chinese

Pinyin

Adultery

姦淫

jian1 yin2

Affliction/tribulation

患難

huan4 nan4

Ananias and Sapphira

亞拿尼亞和撒非喇

ya3 na2 ni2 ya3 he2 sa3 fei1 la1

Antioch

安提阿

an1 ti2 a1

Aquila and Priscilla

亞居拉和百基拉

ya3 ju1 la1 he2 bai3 ji1 la1

Athens

雅典

ya3 dian3

Caesar

凱撒

kai3 sa1

Caesarea

凱撒利亞

kai3 sa1 li4 ya3

Caiaphas

該亞法

gai1 ya3 fa3


Cornelius

哥尼流

ge1 ni2 liu2

Corner stone

房角石

fang2 jiao3 shi2

Crown of righteousness

公義的冠冕

gong1 yi4 de5 guan4 mian3

Desires of the flesh

肉體的情欲

rou4 ti3 de5 qing2 yu4

Ethiopia

埃提阿伯

ai1 ti2 a1 bo2

Eunuch

太監

tai4 jian1

Faithfulness

信實

xin4 shi2

Fornication

茍合

gou3 he2

Godliness

敬虔

jing4 qian2

Heavenly inheritance

天國的產業

tian1 guo2 de5 chan3 ye4

Justified by faith


因信稱義

yin1 xin4 cheng1 yi4

Leavenxiao4

Martyr

殉道者

xun4 dao4 zhe3

Mystery

奧秘

ao4 mi4

Nazarene

拿撒勒人

na2 sa1 le4 ren2

Nazareth

拿撒勒

na2 sa1 le4

New creation

新造的人

xin1 zao4 de5 ren2

Nicodemus

尼哥底母

ni2 ge1 di3 mu3

Noble vessel

貴重的器皿

gui4 zhong4 de5 qi4 min2

Parables

比喻

bi3 yu4

Pharisees

法利賽人

fa3 li4 sai4 ren2


Pilate

彼拉多

bi3 la1 duo1

Priesthood

祭司

ji4 si1

Propitiation / Atoning Sacrifice

挽回祭

wan3 hui2 ji4

Regeneration

重生

chong2 sheng1

Sadducees

撒都該人

sa3 du2 gai1 ren2

Sanctification

成聖

cheng2 sheng4

Scribes

文士

wen2 shi4

Seal

印證

yin4 zheng4

Sermon on the Mount

登山寶訓

deng1 shan1 bao3 xun4

Sexual Immorality

淫亂

yin2 luan4

Temptation


試探

shi4 tan4

The Beatitudes

八福

ba1 fu2

Transfiguration

變貌

bian4 mao4

Trials

試煉

shi4 lian4

Woehuo4

Zacchaeus

撒該

sa3 gai1

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page