Interpretation Guideline Comprehensive VersionDownload 0.89 Mb.
Page3/11
Date conversion18.07.2018
Size0.89 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Bible Books
English

Chinese

Pinyin

Genesis

創世紀 (創)

chuang4 shi4 ji4

Exodus

出埃及記 (出)

chu1 ai1 ji2 ji4

Leviticus

利未記 (利)

li4 wei4 ji4

Numbers

民數記 (民)

min2 shu4 ji4

Deuteronomy

申命記 (申)

shen1 ming4 ji4

Joshua

約書亞記 (書)

yue1 shu1 ya3 ji4

Judges

士師記 (士)

shi4 shi1 ji4

Ruth

路得記 (得)

lu4 de2 ji4

1, 2 Samuel

撒母耳記上/下 (撒上/撒下)

sa3 mu2 er3 ji4 shang4/xia4


1, 2 Kings

列王記上/下 (王上/王下)

lie4 wang2 ji4 shang4/xia4

1, 2 Chronicles

歷代志上/下 (代上/代下)

li4 dai4 zhi4 shang4/xia4

Ezra

以斯拉記 (拉)

yi3 si1 la1 ji4

Nehemiah

尼希米記 (尼)

ni2 xi1 mi3 ji4

Esther

以斯帖記 (斯)

yi3 si1 tie1 ji4

Job

約伯記 (伯)

yue1 bo2 ji4

Psalms

詩篇 (詩)

shi1 pian1

Proverbs

箴言 (箴)

zhen1 yan2

Ecclesiastes

傳道書 (傳)

chuan2 dao4 shu1

Song of Songs

雅歌 (歌)


ya3 ge1

Isaiah

以賽亞書 (賽)

yi3 sai4 ya3 shu1

Jeremiah

耶利米書 (耶)

ye1 li4 mi3 shu1

Lamentations

耶利米哀歌 (哀)

ye1 li4 mi3 ai1 ge1

Ezekiel

以西結書 (結)

yi3 xi1 jie2 shu1

Daniel

但以理書 (但)

dan4 yi3 li3 shu1

Hosea

何西阿書 (何)

he2 xi1 a1 shu1

Joel

約珥書 (珥)

yue1 er3 shu1

Amos

阿摩司書 (摩)

a1 mo2 si1 shu1

Obadiah

俄巴底亞書 (俄)

e2 ba1 di3 ya4 shu1

Jonah

約拿書 (拿)

yue1 na2 shu1

Micah


彌迦書 (彌)

mi1 jia1 shu1

Nahum

那鴻書 (鴻)

na4 hong2 shu1

Habakkuk

哈巴谷書 (哈)

ha1 ba1 gu3 shu1

Zephaniah

西番雅書 (番)

xi1 fan1 ya3 shu1

Haggai

哈該書 (該)

ha1 gai1 shu1

Zechariah

撒迦利亞書 (亞)

sa3 jia1 li4 ya3 shu1

Malachi

瑪拉基書 (瑪)

ma3 la1 ji1 shu1English

Chinese

Pinyin

Matthew

馬太福音 (太)

ma3 tai4 fu2 yin1

Mark

馬可福音 (可)

ma3 ke3 fu2 yin1


Luke

路加福音 (路)

lu4 jia1 fu2 yin1

John

約翰福音 (約)

yue1 han4 fu2 yin1

Acts

使徒行傳 (徒)

shi3 tu2 xing3 chuan4

Romans

羅馬書 (羅)

luo2 ma3 shu1

1, 2 Corinthians

哥林多前後書 (林前/林後)

ge1 lin2 duo1 qian2/hou4 shu1

Galatians

加拉太書 (加)

jia1 la1 tai4 shu1

Ephesians

以弗所書 (弗)

yi3 fu2 suo3 shu1

Philippians

腓力比書 (腓)

fei1 li4 bi3 shu1

Colossians

歌羅西書 (西)

ge1 luo2 xi1 shu1

1, 2 Thessalonians


帖撒羅尼迦前後書 (帖前/帖後)

tie1 sa3 luo2 ni2 jia1 qian2/hou4 shu1

1, 2 Timothy

提摩太前後書 (提前/提後)

ti2 mo2 tai4 qian2/hou4 shu1

Titus

提多書 (多)

ti2 duo1 shu1

Philemon

腓利門書 (門)

fei1 li4 men2 shu1

Hebrew

希伯來書 (來)

xi1 bo2 lai2 shu1

James

雅各書 (雅)

ya3 ge4 shu1

1, 2 Peter

彼得前後書 (彼前/彼後)

bi3 de2 qian2/hou4 shu1

1, 2, 3 John

約翰一二三書 (約一/約二/約三)

yue1 han4 yi1, er4, san1 shu1

Jude

猶大書 (猶)

you2 da4 shu1

Revelations

啟示錄 (啟)

qi3 shi4 lu4


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page