Interpretation Guideline Comprehensive VersionDownload 0.89 Mb.
Page4/11
Date conversion18.07.2018
Size0.89 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Feasts
#

English

Chinese

PinYin

1

The Passover (Lev. 23: 5)

逾越節

yu2 yue4 jie2

2

Feast of Unleavened Bread (Lev. 23:6)

無酵節

wu2 xiao4 jie2

3

Feast of Firstfruits (Lev. 23:9-14)

初熟節

chu1 shu2 jie2

4

Feast of Weeks (Lev. 23:15-22) / Feast of Harvest (Exo. 23:16) / Pentecost (Acts 2:1)

七七節 / 收割節 / 五旬節

qi1 qi1 jie2 / shou1 ge1 jie2 / wu3 xun2 jie2

5

Feast of Trumpets (Lev. 23:23-25)


吹角節

chui1 jiao3 jie2

6

Feast of Tabernacles (Lev. 23:33-44) / Feast of Booths / Feast of Ingathering (Exo. 23:16)

住棚節 / 收藏節

zhu4 peng2 jie2 / shou1 cang2 jie2

7

Day of Atonement (Lev. 23:27) / Yom Kippur

贖罪日

shu2 zui4 ri4

8

Year of Jubilee (Lev. 25:8-17)

禧年

xi3 nian2

X

Purim (Est. 9:26)

普珥日

pu3 er3 ri4

X

Feast of Dedication (Jhn. 10:22)

修殿節

xiu1 dian4 jie2

X

Feasts

節期

jie2 qi2
Offerings

English

Chinese

Pinyin

Main Offerings

Burnt Offering (Lev 1:3)

燔祭

fan2 ji4

Grain Offering (Lev 2:1)

素祭

su4 ji4

Peace Offering / Fellowship Offering (Lev 3:1)

平安祭

ping2 an1 ji4

Sin Offering (Lev 4:3)

贖罪祭

shu2 zui4 ji4

Trespass Offering / Guilt Offering (Lev 5:19)

贖愆祭

shu2 qian1 ji4

Other Offerings

An Offering


供物

gong4 wu4

Sacrifice / Offering

獻祭

xian4 ji4

Wave Offering (Exo 29:26)

搖祭

yao2 ji4

Heave Offering (Exo 29:27)

舉祭

ju3 ji4

Drink Offering (Exo 29:41)

奠祭

dian4 ji4

Freewill Offering (Lev 22:18, 21)

甘心獻的祭

gan1 xin1 xian4 de5 ji4

Offering to fulfill a vow (Lev 22:18, 21)

還特許的願的祭

huan2 te4 xu3 de5 yuan4 de5 ji4

Thank Offering / Sacrifice of Thanksgiving (Lev 22:29)

感謝祭

gan3 xie4 ji4
Tabernacle Items

English

Chinese

Pinyin

Tabernacle/Tent of Meeting (Exo 26, 36)

會幕

hui4 mu4

Altar of Burnt Offering (Exo 27:1-8, 38:1-7)

祭壇

ji4 tan2

Bronze Laver / Basin for Washing (Exo 30: 17-21, 38:8)

洗濯盆

xi3 zhuo2 pen2

Table for Showbread / bread of Presence (Exo 25:23-30, 37:10-16)

陳設餅桌

chen2 she4 bing3 zhuo1

Showbread / bread of Presence (Exo 35:13)

陳設餅

chen2 she4 bing3

Gold lampstand (Exo 25:31-40, 37:17-24)

金燈臺

jin1 deng1 tai2


Altar of Incense (Exo 30:1-10, 37:25-28)

香壇

xiang1 tan2

Holy Anointing Oil (Exo 30:22-33, 37:29)

聖膏油

sheng4 gao1 you2

Incense (Exo 30:34-38)xiang1

Sweet incense / fragrant incense (Exo 30 :7, 40 :27, 37 :29)

馨香料做的香

xin1 xiang1 liao4 zuo4 de5 xiang1

Ark of the Testimony (Exo 37:1-9)

約櫃

yue1 gui4

Mercy seat (Exo 25:27, 37:6)

施恩座

shi1 en1 zuo4

Court of the Tabernacle/ Courtyard (Exo 27:9-19, 38:9-20)

外院

wai4 yuan4

Holy Place (Exo 26:33)

聖所


sheng4 suo3

Veil (Exo 26:33)

幔子

man4 zi5

Most Holy Place (Exo 26:33-34)

至聖所

zhi4 sheng4 suo3

Acacia wood

皂莢木

zao4 jia2 mu4

Cherubim

基路伯

ji1 lu4 bo2

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page