Interpretation Guideline Comprehensive VersionDownload 0.89 Mb.
Page6/11
Date conversion18.07.2018
Size0.89 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Prophets
English

Chinese

Pinyin

Samuel

撒母耳

sa3 mu3 er3

Gad (2 Sam 22-24)

迦得

jia1 de2

Nathan (2 Sam 12)

拿單

na2 dan1

Ahijah (1 Kgs 11)

亞希雅

ya3 xi1 ya3

Shemaiah (1 Kgs 12:21-23)

示瑪雅

shi4 ma3 ya3

Iddo (2 Chr 9:29)

易多

yi4 duo1

Azariah (2 Chr 15:8)

亞撒利雅

ya3 sa3 li4 ya3

Hanani (2 Chr 16:7)


哈拿尼

ha1 na2 ni2

Jehu (1 Kgs 16:7)

耶戶

ye1 hu4

Elijah (1 Kgs 17ff)

以利亞

yi3 li4 ya3

Elisha (2 Kgs 2ff)

以利沙

yi3 li4 sha1

Micaiah (2 Chr 18)

米該雅

mi3 gai1 ya3

Jahaziel (2 Chr 20:13-15)

雅哈悉

ya3 ha1 xi1

Eliezer (2 Chr 20:36-37)

以利以謝

yi3 li4 yi3 xie4

Obadiah

俄巴底亞

e2 ba1 di3 ya3

Joel

約珥

yue1 er3

Jonah

約拿

yue1 na2


a) gourd / plant

蓖麻

bi4 ma2

Amos

阿摩司

a1 mo2 si1

a) plumb line

準繩

zhun3 sheng2

Hosea

何西阿

he2 xi1 a1

Isaiah

以賽亞

yi3 sai4 ya3

Micah

彌迦

mi2 jia1

Nahum

那鴻

na4 hong2

Zephaniah

西番雅

xi1 fan1 ya3

Jeremiah

耶利米

ye1 li4 mi3

Habakkuk

哈巴谷

ha1 ba1 gu3

Daniel


但以理

dan4 yi3 li3

Ezekiel

以西結

yi3 xi1 jie1

Haggai

哈該

ha1 gai1

Zechariah

撒迦利亞

sa3 jia1 li4 ya3

Malachi

瑪拉基

ma3 la1 ji1

Church Organization

English

Chinese

Pinyin

International Assembly

World Delegates Conference (WDC)

各國教會代表大會


ge4 guo2 jiao4 hui4 dai4 biao3 da4 hui4

Truth Research Committee Meeting (TRC)

真理研究會

zhen1 li3 yan2 jiu4 hui4

International Assembly (IA)

國際聯合總會 (聯總)

guo2 ji4 lian2 he2 zong3 hui4 (lian2 zong3)


Western Hemisphere Department of World Mission (WHDWM)

西半球宣教部 (西宣部)

xi1 ban4 qiu2 xuan1 jiao 4 bu 4 (xi1 xuan1 bu4)

Eastern Hemisphere Department of World Mission (EHDWM)

東半球宣教部 (東宣部)

dong1 ban4 qiu2 xuan1 jiao 4 bu 4 (dong1 xuan1 bu4)

Department of Training (DTM)

訓練部

xun4 lian4 bu4

Department of Literary Ministry (DLM)

文宣部

wen2 xuan1 bu4

Department of General Affairs (DGA)

總務部

zhong3 wu4 bu4

Department of Financial Affairs (DFA)

財務部

cai2 wu4 bu4

United States General Assembly

National Church Conference (NCC)

全國代表大會

quan2 guo2 dai4 biao3 da4 hui4

General Assembly (GA)

總會


zhong3 hui4

Evangelical Department

宣道處

xuan1 dao4 chu4

Pastoral Department

教牧處

jiao4 mu4 chu4

Training Department

訓練處

xun4 lian4 chu4

Literary Ministry Department

文宣處

wen2 xuan1 chu4

Administrative and Financial Department

行政處

xing2 zheng4 chu4

Eastern Region / Central Region / Western Region

東區 / 中區 / 西區

dong1 qu1 / zhong1 qu1 / xi1 qu1

Local Church

地方教會

di4 fang1 jiao4 hui4

House of Prayer / Prayer house

祈禱所

qi2 dao3 suo3

Large Churches


Evangelical Department

宣道股

xuan1 dao4 gu3

Pastoral Department

教牧股

jiao4 mu4 gu3

Training Department

訓練股

xun4 lian4 gu3

Information Department

資訊股

zi1 xun4 gu3

Administrative Department

行政股

xing2 zheng4 gu3

Financial Department

財務股

cai2 wu4 gu3

Small Churches

Religious Affairs (R.A.)

教務

jiao4 wu4

General Affairs (G.A.)

總務

zong3 wu4

Financial Affairs (F.A.)

財務

cai2 wu4
General Congregational Meeting

信徒大會

xin4 tu2 da4 hui4

Church Council

職務會

zhi2 wu4 hui4

Chairperson

主席 / 總負責

zhu3 xi2 / zong3 fu4 ze2

Department coordinator

處負責/股負責

chu4 fu4 ze2 / gu3 fu4 ze2

Church Council member

職務員

zhi2 wu4 yuan2

Holy workers

聖工人員

sheng4 gong1 ren2 yuan2

Truth seeker class

慕道班

mu4 dao4 ban1

Cooking team

炊事組

chui1 shi4 zu3

Visitation team

訪問組

fang3 wen4 zu3

Religious Education


Religious Education Department (R.E.)

宗教教育系

zong1 jiao4 jiao4 yu4 xi4

Kindergarten

幼稚班

you4 zhi4 ban1

Elementary 1 (E1)

幼年班

you4 nian2 ban1

Elementary 2 (E2)

少年班

shao4 nian2 ban1

Junior 1 (J1)

初級班

chu1 ji2 ban1

Junior 2 (J2)

中級班

zhong1 ji2 ban1

Senior Class

高級班

gao1 ji2 ban1

Career / Working Youths

社青 (社會青年)

she4 qing1 (she4 hui4 qing1 nian2)

Seminars & Other Events

National Adult Theological Seminar (NATS)


全國成人神訓班

quan2 guo2 cheng2 ren2 shen2 xun4 ban1

National Youth Theological Seminar (NYTS)

全國青年神訓班

quan2 guo2 qing1 nian2 shen2 xun4 ban1

National Youth Servitude Training Seminar (NYST)

全國青年事工訓練講習會

quan2 guo2 qing1 nian2 shi4 gong1 xun4 lian4 jiang3 xi2 hui4

National Youth Retreat (NYR)

青年聯誼會
Sermon Speaker Seminar

講道人員講習會

jiang3 dao4 ren2 yuan2 jiang3 xi2 hui4

Spiritual Cultivation Seminar

靈修會

ling2 xiu1 hui4

Student Spiritual Convocation

學生靈恩會

xue2 sheng1 ling2 en1 hui4

Workshop/Seminar

進修會 / 講習會

jin4 xiu1 hui4 / jiang3 xi2 hui4

Evangelical Services & Outreach Events

Evangelical Hymnal Service


詩歌佈道會

shi1 ge1 bu4 dao4 hui4

Evangelical Services & Spiritual Convocation

靈恩佈道會

ling2 en1 bu4 dao4 hui4

Family Service

家庭聚會

jia1 ting2 ju4 hui4

Hosanna Outreach

和撒那佈道會
Picnic

野餐

ye3 can1

Spiritual Convocation

靈恩會

ling2 en1 hui4

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page