Interpretation Guideline Comprehensive VersionDownload 0.89 Mb.
Page7/11
Date conversion18.07.2018
Size0.89 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Religions
English

Chinese

Pinyin

General

Heresy

異端

yi4 duan1

Martin Luther

馬丁路德

ma3 ding1 lu4 de2

Reformation

宗教改革運動

zong1 jiao4 gai3 ge2 yun4 dong4

Charismatic

靈恩派

ling2 en1 pai4

Evangelicalism

福音神學 / 福音主義

fu2 yin1 shen2 xue2 / fu2 yin1 zhu3 yi4

Atheism

無神論

wu2 shen2 lun4

Agnosticism

不可知論 / 疑神論

bu4 ke3 zhi1 lun4 / yi2 shen2 lun4

Evolutionism

進化論

jin4 hua4 lun4

Creationism


創造論

chuang4 zao4 lun4

Intelligent design

智設論 / 智能設計假說

zhi4 she4 lun4 / zhi4 neng2 she4 ji4 jia3 shuo1

Fundamentalism

基要派

ji1 yao4 pai4

Christian Denominations

Roman Catholic

天主教

tian1 zhu3 jiao4

Eastern Orthodox Church

正教會 / 東方正教會

zheng4 jiao4 hui4 / dong1 fang1 zheng4 jiao4 hui4

Greek Orthodox

希臘東正教會 / 西臘正教

xi1 la4 dong1 zheng4 jiao4 hui4 / xi1 la4 zheng4 jiao4

Protestant

新教

xin1 jiao4

Anglican (Episcopalian)

聖公會 / 安立甘宗 / 英國國教派

sheng4 gong1 hui4 / an1 li4 gan1 zong1 / ying1 guo2 guo2 jiao4 pai4

Lutheran

路德教 / 信義會


lu4 de2 jiao4 / xin4 yi4 hui4

Reformed churches

歸正宗 / 改革宗 / 改正教會

gui1 zheng4 zong1 / gai3 ge2 zong1 / gai3 zheng4 jiao4 hui4

Presbyterian

長老會

zhang2 lao3 hui4

Congregational Church

公理宗

gong1 li3 zong1

Baptist

浸信會

jin4 xin4 hui4

Methodist / Wesleyan

循道宗 / 衛理宗

xun2 dao4 zong1 / wei4 li3 zong1

Seventh Day Adventist / Adventist Church

基督復臨安息日會 / 復臨會

ji1 du1 fu4 lin2 an1 xi2 ri4 hui4 / fu4 lin2 hui4

Pentecostal

五旬節會

wu3 xun2 jie2 hui4

United Pentecostal

聯合五旬節教會

lian2 he2 wu3 xun2 jie2 jiao4 hui4

Jehovah’s Witness


耶和華見證會

ye1 he2 hua2 jian4 zheng4 hui4

Mormonism / Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (LDS)

摩門教 / 耶穌基督後期聖徒教會

mo2 men2 jiao4 / ye1 su1 ji1 du1 hou4 qi2 sheng4 tu2 jiao4 hui4

Unification Church

統一教會

tong3 yi1 jiao4 hui4

Religions

Buddhism

佛教

fo2 jiao4

Christianity

基督教

ji1 du1 jiao4

Hinduism

印度教

yin4 du4 jiao4

Islamism

伊斯蘭教 / 回教

yi1 si1 lan2 jiao4 / hui2 jiao4

Judaism

猶太教

you2 tai4 jiao4

Monotheism

獨一神論

du2 yi1 shen2 lun4

Polytheism

多神論


duo1 shen2 lun4

Shintoism

神道教

shen2 dao4 jiao4

Taoism

道教

dao4 jiao4

Falun Gong / Falun Dafa

法輪公 / 法輪大法

fa3 lun2 gong1 / fa3 lun2 da4 fa3

Little Flock

小群會

xiao3 qun2 hui4

I-Kuan Tao

一貫道

yi1 guan4 dao4

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page