Komunikācijas fakultāte Komunikācijas studiju katedraDownload 6.41 Mb.
Page1/56
Date13.07.2018
Size6.41 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56


Rīgas Stradiņa universitāte

Komunikācijas fakultāte

Komunikācijas studiju katedra

Akadēmiskā bakalaura studiju programma

MULTIMEDIJU KOMUNIKĀCIJA”
Sociālo zinātņu bakalaura grāda iegūšanai

komunikācijas zinātnē
(kods 43321)

Akreditācijas pieteikumam pievienotie materiāli2012

SATURA RĀDĪTĀJS
lpp.

Ievads 4


1. STUDIJU PROGRAMMAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 6

1.1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi 7


1.2. Bakalaura studiju programmas struktūra un organizācija 7

1.3. Programmas saturs un eksaminizācijas veids 10
1.4. Vērtēšanas sistēma 13

1.5. Studiju programmas īstenošana 13

1.6 Akadēmiskās bakalaura studiju programmas novērtējums, ņemot vērā Latvijas uzdevumus Eiropas Savienības kopējo stratēģiju īstenošanā 17

1.6.1. Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standarta 17

1.6.2. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem

sešiem gadiem 18

1.7. Studējošie 19

1.7.1. Studējošo skaits programmā 19
1.7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits 19
1.7.3. Absolventu skaits 19
1.7.4. Studentu aptaujas un to analīze 19

1.7.5. Absolventu aptaujas un to analīze 19

1.7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 20

1.8. Studiju programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērtējums 21

1.8.1. Akadēmiskā personāla skaits 21

1.8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības mērķu un uzdevumu īstenošanai 22
1.8.3. Studiju programmā iesaistīto mācībspēku akadēmiskās izglītības
līmenis 27
1.8.4. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas,
apmācības un attīstības politika nākamajiem sešiem gadiem 28
1.9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 29

1.10.Ārējie sakari 30

1.10.1. Sadarbība ar darba devējiem 30

1.10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kas

īsteno līdzīgas studiju programmas 31

1.11. Dokumenti, kas apliecina, ka gadījumā, ja studiju programma tiek

likvidēta, pieteicējs nodrošina attiecīgās studiju programmas studējošajiem

iespēju turpināt izglītības ieguvi citā studiju programmā vai citā augstskolā,

vai koledžā 32

1.12. Studiju programmas attīstības plāns 36

2. PIELIKUMI 39

2.1. Informācija, kas apliecina, ka vismaz 50% no ievēlētā akadēmiskā personāla

strādā augstskolā un vismaz 50% no ievēlētā akadēmiskā personāla universitātē ir

doktora grāds 40

2.2. Studiju programmas realizācijā iesaistīto pasniedzēju CV

(CURRICULUM VITAE) 41

2.3. Studiju kursu apraksti 127

2.4. Diploms un tā pielikuma paraugs 213

2.5. KF akadēmiskās bakalaura studiju programmas kursu saraksts 1.-3.studiju gads 220

2.6. KF akadēmiskās bakalaura studiju programmas kursu saraksts 1.-4.studiju gads 223

2.7. Akadēmiskā personāla saraksts 227

2.8. Dokumentu saraksts, kas atrodas katedrā un ir saņemami pēc pieprasījuma 229

Akadēmiskās studiju programmas „Multimediju komunikācija” sociālo zinātņu bakalaura grāda iegūšanai komunikācijas zinātnē raksturojumsAugstskolas nosaukums


Rīgas Stradiņa universitāte

Augstskolas juridiskā adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese


Dzirciema iela 16, Rīga, LV -1007, Latvija; 00371 7409230; rsu@rsu.lv

Augstskolas reģistrācijas apliecības numurs

Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90000013771

Izglītības iestāžu reģ. Nr. 3341202042
Licencējamās augstākās izglītības programmas nosaukums


Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Multimediju komunikācija”

Licencējamās augstākās izglītības programmas kods atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības klasifikācijā noteiktajām izglītības programmu grupām


kods 43321

Licencējamā programma tiks īstenota divās formās

1) Pilna laika klātienes bakalaura programma

2) Nepilna laika neklātienes bakalaura programma

Programmas īstenošanas laiks


1) Pilna laika klātienes bakalaura programma - 3 gadi

2) Nepilna laika neklātienes bakalaura programma - 4 gadi

Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītību


vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Licencējamā augstākās izglītības programmā iegūstamais grāds


sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē

Licencējamā augstākās izglītības programmas īstenošanas vieta

programma tiks īstenota RSU telpās Dzirciema ielā 16, Rīgā, LV-1007, to īstenos RSU Komunikācijas fakultāte

Programmas vadītāja


Anda Rožukalne

Persona, ko augstskola pilnvarojusi kārtot ar licencēšanu saistītos jautājumus


Anda Rožukalne, RSU Komunikācija fakultāte, Dr.sc.soc. docente


IEVADS

Akadēmiskā bakalaura programma „Multimediju komunikācija” ir izveidota atbilstoši Latvijas Republikas akadēmiskās izglītības standarta prasībām.

Rīgas Stradiņa universitātes (turpmāk tekstā – RSU) Komunikācijas fakultātes (turpmāk tekstā – KF) akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Multimediju komunikācija” aktualitāti Latvijas sabiedrības attīstībai nosaka vairāki būtiski faktori: tehnoloģiju un tirgus faktoru noteikta mediju sistēmas attīstība, mediju ekonomikas izmaiņas, sociālo tīklu ietekme, mediju konverģence, mediju lietojuma un auditorijas paradumu transformācija, mediju darba tirgus un darba rakstura izmaiņu veidots pieprasījums, multimediju izmantojums visās sabiedrības dzīves sfērās – izglītībā, biznesā, kultūrā, zinātnē, sportā, sadzīvē. Minētie un citi apstākļi ir pamats nepieciešamībai sagatavot mūsdienīgi izglītotus, augsti kvalificētus, kompetentus un konkurētspējīgus multimediju speciālistus, kas varētu profesionāli un kvalificēti strādāt ar daudzveidīgiem komunikācijas vēstījumiem projektos, kas izmanto dažādas multimediju iespējas kino, televīzijā, interneta medijos, mākslas, mūzikas, citu kultūras jomu un izklaides menedžmentā, kā arī realizēt multimediju komunikācijas iespējas reklāmā, sabiedrisko attiecību projektos un citās uzņēmējdarbības jomās, strādāt par interneta mediju un interneta portālu veidotājiem, sociālo tīklu komunikācijas vadītājiem, kultūras produktu digitalizācijas attīstītājiem, veikt pētījumus un attīstīt multimediju nozari Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs.

Kopš šā gadu tūkstoša sākuma Latvijā ir ne vien pilnībā izmainījusies mediju sistēma, bet kardinālas pārmaiņas skārušas televīzijas, interneta, citu biznesa jomu darbības principus, ētikas normas, profesionālos un tehnoloģiskos paņēmienus, kā arī mainījusies auditorijas uzvedība, dzīves stils, informācijas saņemšanas paradumi un citi aspekti. Izmainījušās ne vien tehnoloģiskās iespējas un to lietojuma paradumi, bet pat valoda un terminoloģija – šis process ieguvis terminu komunikācijas revolūciju, jo apzīmē kardinālas pārmaiņas tieši komunikācijas procesos.

Ļoti daudzas sabiedriskās dzīves jomas sastapušās ar jauno tirgus apstākļu radītajām iespējām un problēmām, tehnoloģiju radīto mediju konverģences un sinerģijas procesu, daudzās jomās multimediju izmantojums ir ikdienas prakse, jo daudzi biznesa vai valsts funkciju diktēti procesi tiek apvienoti ar radošu domāšanu un tehnoloģisku platformu izmantojumu visos dažādu projektu realizācijas posmos. Multimediāla vide, risinājumi, multimediju radīto iespēju ietekmēta domāšana un rīcība ir kļuvusi par ikdienu un realitāti, ar ko nākas rēķināties, to jāapgūst un jāizmanto dažādu mērķu realizācijai, mācoties arī jauna tipa komunikāciju. Pretējā gadījumā Latvija (Latvijas komunikācijas speciālisti) var ievērojami atpalikt un zaudēt konkurētspējā, salīdzinot savas zināšanas un prasmes ar citu valstu profesionāļiem.

RSU Komunikācijas fakultātes pasniedzēji regulāri saņem informāciju no uzņēmējdarbības vides pārstāvjiem, no mediju organizācijām, reklāmas, sabiedrisko attiecību un citu profesiju pārstāvjiem, ka Latvijā pietrūkst speciālistu, kas pārzinātu multimediju iespējas un varētu vadīt projektus televīzijā, interneta vidē, kino producēšanā un līdzīgās sfērās, veikt pētījumus un sniegt konsultācijas, kas pieprasa universālas zināšanas par multimediju iespējām un prasmi tās izmantot katram projektam nepieciešamo mērķu sasniegšanai.

Ievērojot tehnoloģiju un sabiedrības attīstības procesus pasaulē kopumā un Eiropas Savienībā, jāatzīst, ka globalizācijas procesi, liekot jaunas zināšanas piedāvāt konceptuāli jaunās studiju programmās, uzliek visu veidu komunikācijai jaunus izaicinājumus un uzdevumus:


 1. Apvienot nacionālo mediju izpratni ar starptautiskās pieredzes un tendenču zināšanām, iekļaujot komunikācijas izglītībā jaunāko tehnoloģiju izmantojumu un jauna tipa komunikācijas izpratni;

 2. Veidot efektīvu multimediju apmācību sistēmu, pilnveidojot profesionālisma līmeni un ētikas normas;

 3. Attīstīt multimediju pētniecības un profesionālās sfēras sadarbību, lai varētu gan fiksēt dinamiskos procesus multimediju komunikācijas izmantojuma vidē, gan elastīgi uz tiem reaģēt;

 4. Veidot akadēmisko mācībspēku un pētnieciskās tradīcijas nepārtrauktu atjaunošanos un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanu, ievērojot tehnoloģiju ietekmi uz sabiedrības attīstību.

Multimediju lauks ir ļoti plašs, tas iekļauj vairākas komunikācijas, tehnoloģiju un mākslas jomas. Lielākā daļa no Eiropas Savienībā esošajām multimediju studiju programmām piedāvā vispārizglītojošus kursus filozofijā, vēsturē, kino un fotogrāfijā, pamatzināšanas video un audio tehnoloģijās, grafiskā dizaina, multimediju teoriju un vizuālās komunikācijas teorijās.

Studiju programmas “Multimediju komunikācija” unikalitāti apliecina fakts, ka Latvijā nav līdzīgas studiju programmas, atsevišķās komunikācijas studiju programmās iekļauti vien pāris ar multimedijiem saistīti kursu. Līdz ar to ir ļoti sarežģīti šo akreditācijai iesniegto studiju programmu salīdzināt ar citām, jo augstākās izglītības programmās, kurās iekļauti atsevišķi ar multimedijālo komunikāciju saistīti studiju kursi un ir daudz šaurāks studiju saturs, tiek piešķirts bakalaura grāds mākslā vai profesionālie bakalaura grādi.

Programmas priekšrocības un unikalitāte ir saistīta ar vienu no tās galvenajām prioritātēm - nodrošināt akadēmisko un profesionālo zināšanu sintēzi, panākot to ar mācībspēku akadēmiskās kapacitātes uzlabošanas palīdzību un augsta līmeņa docētāju iesaistīšanu mācību procesa nodrošinājumā.

Programmas ietvaros paredzēts sagatavot gan speciālistus Latvijas un Eiropas Savienības darba tirgum, gan akadēmiskajai videi, kas nodrošinās gan pētniecisko darbību, gan studiju procesa kvalitāti.

Studiju programmas “Multimediju komunikācija” attīstības gaitā notika dažādu Latvijas un ārvalstu multimediju speciālistu vieslekcijas un diskusijas, RSU Komunikācijas fakultāte strādāja ciešā sadarbībā ar starptautisko sociālo, mārketinga un mediju pētījumu kompāniju “TNS Latvia”, Latvijas Reklāmas asociāciju, uzaicinot asociācijas pārstāvjus uz vieslekcijām un semināriem, tādējādi bagātinot gan studiju saturu, gan iesaistot profesionālās vides pārstāvjus studiju procesā. Šo sadarbību plānots turpināt un paplašināt.


1. STUDIJU PROGRAMMAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

1998. gadā Rīgas Stradiņa universitātē tika dibināta Komunikācijas studiju katedra, kas darbu sāka ar divām komunikācijas zinātņu bakalaura līmeņa akadēmiskajām programmām - “Žurnālistika” un “Sabiedriskās attiecības”. Lai nodrošinātu RSU pilna cikla akadēmisko programmu komunikācijā un tāpēc, ka pēc Latvijas pievienošanās ES palielinājās pieprasījums pēc augsta līmeņa speciālistiem, kā arī pieauga studentu motivācija turpināt augstākās izglītības ieguvi pēc bakalaura grāda saņemšanas, RSU Komunikācijas studiju katedrā tika izstrādāta un sākot ar 2007./2008. studiju gadu studentus uzņēma arī maģistra studiju programma „Komunikācija“, pašlaik tās nosaukums „Komunikācija un mediju studijas”, kurā ievērojamāka loma nekā agrāk atvēlēta dažādu mediju specifikai, jauno mediju studijām, multimedijiem un mediju darba organizācijas un vadības jautājumiem saistībā ar mainīgo multimediju vidi mūsdienu dinamiskajā ekonomikā. Kopš Komunikācijas studiju katedras dibināšanas studiju programmas saturs un struktūra attīstīts atbilstoši mūsdienu zinātnes tendencēm, nacionālajām attīstības vadlīnijām un katedras studiju un zinātniskā darba attīstības kontekstam. Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2007-2013. gadam atzīmēts: “Lai efektīvi izmantotu Latvijas radošos un kultūrvides resursus, paaugstinātu pastāvošo radošo nozaru darba produktivitāti, paplašinātu un dažādotu radošu cilvēku ekonomiskās darbības formas, pārvēršot cilvēku radošo potenciālu ekonomiskos ieguvumos, Latvijas tautsaimniecībā kā viena no perspektīvām jāintegrē radošo industriju nozare. Lai Latvijā šī nozare sasniegtu tikpat augstus izaugsmes tempus kā citās pasaules valstīs, jāpievērš uzmanība radošo industriju specifiskajām vajadzībām un jāattīsta to inovatīvais potenciāls, kā arī sistemātiski jāpaplašina pieredze radošo industriju jomā.”1

RSU Komunikācijas fakultātes Komunikācijas studiju katedra saredz savus uzdevumus šo šī konceptuālā plāna kontekstā, piedāvājot radošas un inovatīvas studijas nākotnes mediju profesionāļiem un analītiķiem, kā arī zinātnes un pētniecības jomas darbiniekiem, kas gatavi ieguldīt savu radošo potenciālu valsts izaugsmē. Tādēļ, pilnveidojot komunikācijas studijas RSU atbilstoši nozares attīstībai un darba tirgus prasībām, kopš 2010./2011. studiju gada Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultātes Komunikācijas studiju katedra uzņem studentus jau trīs komunikācijas zinātņu bakalaura studiju programmās: žurnālistika, sabiedriskās attiecības un multimediju komunikācija. Savukārt maģistra studiju programma “Komunikācija” tikusi pilnveidota un transformēta maģistra studiju programmā “Komunikācija un mediju studijas”.


1.1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi

Akadēmiskās studiju programmas sociālo zinātņu bakalaura grāda iegūšanai komunikācijas zinātnē – “Multimediju komunikācija”, kas tiek realizēta RSU Komunikācijas fakultātē (KF), mērķis ir sagatavot sociālo zinātņu bakalaurus komunikācijas zinātnē, kuri ir apguvuši multimediju komunikācijas likumsakarības un multimediju tehnoloģiju izmantojuma prasmes, izprot mediju darbības principus, plašsaziņas līdzekļu ekonomiku, spēj analizēt un prognozēt komunikācijas procesus plašākā kontekstā, un darboties multimediju komunikācijas jomā, profesionāli piedalīties dažādu tipu multimediju producēšanas un konsultēšanas darbā, ir teorētiski un praktiski apguvuši kino, fotogrāfijas, televīzijas, interneta, mūzikas izmantojumu multimediju komunikācijā, kuri spēj izmantot savas zināšanas un prasmes masu mediju, sociālo tīklu menedžmentā un sabiedrisko attiecību darbībā, kā arī pielietot iegūtās zināšanas citu jomu multimediālu projektu darbībā. Sagatavot akadēmiski izglītotus un profesionāli kvalificētus multimediju speciālistus, kuri apguvuši dažādas multimediju tehnoloģijas un to izpausmes dažādās vidēs, tāpēc, balstoties uz apgūtajām teorētiskajām zināšanām un praktiskajām iemaņām, spēj arī neatkarīgi, kritiski un prasmīgi realizēt savas idejas dažādās multimediju komunikācijas jomās un uzlabot multimediju izmantojuma teoriju, pētniecību un konsultēšanas praksi Latvijā.

Studiju programmas “Multimediju komunikācija” uzdevumi ir nodrošināt, lai studenti varētu apgūt:


 1. Teorētiskās zināšanas komunikācijas zinātnē un komunikācijas pētniecības metodes;

 2. teorētiskas zināšanas filozofijā, socioloģijā, komunikācijas psiholoģijā, kas nepieciešamas, lai varētu veiksmīgi izprast sabiedrības attīstības procesus un orientēties sociālajā vidē;
 3. teorētiskas zināšanas multimediju komunikācijā;


 4. teorētiskas pamatzināšanas tīklu teorijās, digitālās kultūras pamatus;

 5. teorētiskās un praktiskās zināšanas par elektronisko mediju formātiem un arhīviem;

 6. teorētiskās zināšanas digitālā dizaina un attēla komunikācijas pamatos un praktiskās multimediju tehnoloģiju izmantošanas prasmes;

 7. teorētiskās multimediālo projektu dramaturģijas principu zināšanas un prasmes šīs zināšanas pielietot multimediālu projektu realizācijā;

 8. teorētiskas zināšanas fotogrāfijas un kino vēsturē, kas nodrošina izpratni par vizuālās komunikācijas valodas, teorētisko skolu un pieeju attīstību, jo tās veido multimediālās komunikācijas pamatus;

 9. teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas kino, fotogrāfijas, televīzijas, interneta, mūzikas, sporta, izklaides un citu multimediālu projektu producēšanā;

 10. interneta elektronisko mediju komunikācijas īpatnības un citu mediju pieejas, kā arī komunikācijas psiholoģiju;

 11. labu latviešu valodas un divu svešvalodu prasmi;

 12. prasmi prezentēt savas idejas, uzstāties publikas priekšā un izmantot dažādas komunikācijas pieejas un iespējas;

 13. zinātnisko pētījumu veikšanas iemaņas un galvenās sociālo zinātņu pētījumu metodes;

 14. prasmes moderno komunikācijas tehnoloģiju praktiskā izmantošanā.
Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56


The database is protected by copyright ©hestories.info 2019
send message

    Main page