Nyelvi jogok és kisebbségvédelem A. Nemzetközi jogi dokumentumok


O.Romani nyelv – nyomtatott szakirodalom ajánlóDownload 0.59 Mb.
Page7/11
Date19.06.2018
Size0.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

O.Romani nyelv – nyomtatott szakirodalom ajánló

1.Romani nyelv

a)Leíró nyelvészet, dialektológia, kontaktusnyelvészet, történeti nyelvészet


Erdős Kamill (1958), A magyarországi cigányság. Néprajzi Közlemények. 3 (1): 152-173.

Erdős Kamill (1989a), A magyarországi cigányság. In: Vekerdi József (szerk.), Erdős Kamill cigánytanulmányai. Békés Megyei Tanács és a Gyulai Erkel Ferenc Múzeum, Békéscsaba. 42-56.

Erdős Kamill (1989b), A Békés megyei cigányok. Cigánydialektusok Magyarországon. In: Vekerdi József (szerk.), Erdős Kamill cigánytanulmányai. Békés Megyei Tanács és a Gyulai Erkel Ferenc Múzeum, Békéscsaba. 57-88.

Erdős Kamill (1989c), A ma élő magyar cigány nyelv. In: Vekerdi József (szerk.), Erdős Kamill cigánytanulmányai. Békés Megyei Tanács és a Gyulai Erkel Ferenc Múzeum, Békéscsaba. 139-167.

Habsburg József főherceg (1888), Czigány nyelvtan. Románo csibákero sziklaribe. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.

Hutterer Miklós (1963), A romani (cigány) nyelvjárások magyar elemei. In: Benkő Loránd (szerk.), Tanulmányok a magyar nyelv életrajza köréből. Akadémiai Kiadó, Budapest. 139-147.

Hutterer, Claus J. (1968), Beitrage zum Verhältnis von Tempora und Modi. Nyelvtudományi Közlemények 70 (2): 435-441.

Hutterer, Claus J. (1990), Formen und Wege der Sprachmischung bei deutschen Zigeunern in Ungarn. Nyelvtudományi Közlemények 91 (1-2): 87-96.

Hutterer Miklós – Mészáros György (1967), A lovāri cigány dialektus leíró nyelvtana. /A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 117./ Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest.

Mészáros György (1976), The Cerhāri Gipsy Dialect. Acta Orientalia Academiae Scientarium Hungaricae XXX (3): 351-367.

Mészáros György (1980), A magyarországi szintó cigányok. A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai 153. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest.

Szalai Andrea (2004), A romani nyelv változatai Magyarországon. In: Deszpot Gabriella és Diósi Ágnes (szerk), Fejéről a talpára. Ismeretek a cigányságról, a cigányságért. Fővárosi TEGYESZ és ÖNKONET, Budapest. 67-78.

Sztojka Ferenc, Nagyidai (1886), Ő császári és magyar királyi fensége József főherceg magyar és czigány nyelv gyökszótára. Romane alava. Iskolai és utazási használatra. Malatin nyomda, Kalocsa.

Sztojka Ferenc, Nagyidai (1890), Ő császári és magyar királyi fensége József főherceg magyar és czigány nyelv gyökszótára. /Egybekapcsolt négyrészletű javított és bővített 2. kiadás./ Rosenbaum nyomda, Paks.

Tálos Endre (1980), Fonológiai szabálykölcsönzés a cigányban. Magyar Fonetikai Füzetek 5: 152-158.

Tálos Endre (1983), Morfoszintaktikai szabálykölcsönzés a cigányban. Nyelvpedagógiai írások IV. MKKE Nyelvi Intézet, Budapest. 22-31.

Tálos, Endre (1999), Etymologica Zingarica. Acta Linguistica Hungarica 46 (3-4): 215-268.

Tálos Endre (2001), A cigány és a beás nyelv Magyarországon. In: Kovalcsik Katalin (szerk.), Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből. BTF-IFA-OM, Budapest. 317-324.

Vekerdi József (1971), The Gurvāri Gypsy dialect in Hungary. Acta Orientalia Academiae Scientarium Hungaricae XXIV (3): 381-389.

Vekerdi József (1981), A magyar cigány nyelvjárás nyelvtana. /Tanulmányok a cigány gyerekek oktatásával-nevelésével foglalkozó munkacsoport vizsgálataiból. IV./ Pécsi Tanárképző Főiskola, Pécs.

Vekerdi József (1983), A magyarországi cigány nyelvjárások szótára. /Tanulmányok a cigány gyerekek oktatásával-nevelésével foglalkozó munkacsoport vizsgálataiból. VII./ Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Kar, Pécs.

Vekerdi József (1984), The Vend Gypsy dialect in Hungary. Acta Linguistca Hungarica 34 (1-2): 65-86.

Vekerdi József − Mészáros György (1980), A magyarországi oláh cigány nyelvjárás mondattana. /A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 135./ Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest.

b)A romani társadalmi kontextusban: Szociolingvisztikai, beszédetnográfiai, nyelvészeti antropológiai, nyelvpolitikai tanulmányok


Bartha Csilla (2006), “A régiek a régi cigányt beszélik, mi már kavarjuk” – Nyelvcsere két magyarországi oláh cigány közösségben. In: Kálmán László (szerk), KB 120. A titkos kötet. Nyelvészeti tanulmányok Bánréti Zoltán és Komlósy András tiszteletére. MTA Nyelvtudományi Intézet – Tinta Könyvkiadó, Budapest. 411-440.

Bódi Zsuzsanna (1995), Üdvözlési formák két oláhcigány közösségben. Rom Som. (1): 32-41.

Deme János – Horváth Kata (2006), Elmerülés a szavakba. Írásbeliség és szóbeliség mint elméleti csomópont a kulturális antropológiai cigánykutatásokban. In: Prónai Csaba (szerk.), Cigány világok Európában. Nyitott Könyvműhely, Budapest. 286-300.

Gleason, Jean Berko – Réger, Zita (1985), Aspects of Language Acquisition by Hungarian Gypsy Children. In: Joanne Grumet (szerk.), Papers from the fourth and fifth annual meetings of the Gypsy Lore Society, North American Chapter. Gypsy Lore Society, North American Chapter, New York. 76-83.

Horváth Kata (2002), „Gyertek ki nálunk, hogy jobban megismerjük egymást!” Epizódok egy falusi magyarcigány közösség életéből. Antropológiai esettanulmány. In: Kovács Nóra - Szarka László (szerk.), Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és identitás kérdésköréből. Akadémiai Kiadó, Budapest. 241-327.

Horváth Kata (2004), Szóban-írásban – egy cigány szerelmeslevél kapcsán. Tabula 7 (2): 209-225.

Hutterer Miklós (1967), A nyelvi struktúra változásának problémája a nyelvszociológia tükrében. Általános Nyelvészeti Tanulmányok V. Akadémiai Kiadó, Budapest. 169-187.

Kassai Ilona (1992), Út a nyelvhez - Esély az életre. /Recenzió Réger Zita: Utak a nyelvhez c. könyvéről./ BUKSZ, 36-41.

Kemény István (1999), A magyarországi cigányság szerkezete a nyelvi változások tükrében. Regio 10 (1): 3-14.

Kemény István – Janky Béla (2003a), A 2003. évi cigány felmérésről. Népesedési, nyelv- használati és nemzetiségi adatok. Beszélő (10): 64-76.

Kemény István – Janky Béla (2003b), A 2003. évi cigány felmérésről. In Kállai Ernő (szerk.), A magyarországi cigány népesség helyzete a 21. század elején. MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest. 7-26.

Kertesi Gábor - Kézdi Gábor (1998), A cigány népesség Magyarországon. Dokumentáció és adattár. Socio-typo, Budapest.

Kolompár Hajnalka (2006), Nyelvi tabuk, tilalmak és a nők alárendeltsége a hagyományos oláh cigány közösségekben. In: Kassai Ilona szerk., A nyelvi tabuktól a temporális referensekig. Nyelvészeti Doktorandusz Füzetek 4. Pécsi Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola, Pécs. 5–12.

Kontra Miklós (2003), Cigányaink, nyelveik és jogaik. Kritika (1): 24-26.

Kovalcsik Katalin (1987), Egyéni életsorsokat elbeszélő lassú dalok. Zenetudományi dolgozatok. 238-257.

Kovalcsik Katalin (1988), Bevezetés. In: Grabócz Gábor - Kovalcsik Katalin: A mesemondó Rostás Mihály. Mihály Rostás, a Gypsy Story-Teller. Ciganisztikai tanulmányok-Hungarian Gypsy Studies 5. MTA Néprajzi Kutató Csoport, Budapest. 7-24.

Kovalcsik Katalin (1993), Men’s and Women’s Storytelling in a Hungarian Vlach Gypsy Community. Journal of the Gypsy Lore Society 5. sorozat, 3 (1): 1-20.

Kovalcsik Katalin (1998a), „Ami a dalban van, az a cigány beszéd.” Egy erdélyi oláhcigány közösség nyelvi ideológiája. In: Bari Károly (szerk.), Tanulmányok a cigányságról és hagyományos kultúrájáról. Petőfi Sándor Művelődési Központ, Gödöllő. 31-52.

Kovalcsik Katalin (1998b), A cigány nyelv társadalmi helyzete. In: Lanstyák István – Szabómihály Gizella (szerk.), Nyelvi érintkezések a Kárpát-medencében különös tekintettel a magyarpárú kétnyelvűségre. /Dialógus Könyvek/ Kalligram – A Magyar Köztársaság Kulturális Intézete, Pozsony. 60-66.

Kovalcsik, Katalin (1999a), Aspects of language ideology in a Transylvanian Vlach Gypsy community. Acta Linguistica Hungarica 46 (3-4): 269-288.

Kovalcsik Katalin (1999b), Házastársak közötti zenei verseny a kárpátaljai oláh cigányoknál. Zenetudományi dolgozatok, Budapest. 87-111.

Kovalcsik Katalin – Tálos Endre (1991), The little mapple tree: a Transylvanian Gypsy folk tale with songs. Journal of the Gypsy Lore Society 5. sorozat, 1: 103-125.

Pintér Tibor (2004a), Nyelvelsajátítás, nyelvmegtartás, nyelvcsere Dunaszerdahelyen. In: P. Lakatos Ilona - T. Károlyi Margit (szerk.), Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere, A XII. Élőnyelvi Konferencia kötete. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 63–71.

Pintér Tibor (2004b), Kisebbség és nyelvhasználat, In: Lanstyák István – Menyhárt József (szerk.), Tanulmányok a kétnyelvűségről II. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony. 52–93.

Réger Zita (1979), Bilingual Gypsy Children in Hungary: Explorations in the “natural” acquisition of a second language. International Journal of the Sociology of Language 19: 59-82.

Réger Zita (1987), Nyelvi szocializáció és nyelvhasználat magyarországi cigány nyelvi közösségekben. In: Műhelymunkák a nyelvészet és társtudományai köréből. MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. 31-89.

Réger Zita (1988a), A cigány nyelv: kutatások és vitapontok. Műhelymunkák a nyelvészet és társtudományai köréből 4. MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. 155-178.

Réger Zita (1988b), Language groups among Gypsies in Hungary and some aspects of their oral culture. In: Mathúna, Liam Mac - French, Nora et al (szerk.), The less widely taught languages of Europe. Proceedings of the UNESCO/AILA/IRAAL Symposium, The Irish Association for Applied Linguistics, Dublin. 111-131.

Réger Zita (1990), Utak a nyelvhez. Nyelvi szocializáció – nyelvi hátrány. Akadémiai, Budapest. Web: http://www.nyelveszet.hu/nyelveszet/

Réger Zita – Gleason, Jean Berko (1991), Romani child directed speech and children’s language among Gypsies in Hungary. Language in Society 20: 601-617.

Réger Zita (1993), Az orális kultúra és a nyelvi szocializáció összefüggései magyarországi cigány nyelvi közösségekben. In: Barna Gábor (szerk.), Cigány néprajzi tanulmányok I. Mikszáth Kiadó, Salgótarján. 196-206.

Réger Zita (1995a), The language of Gypsies in Hungary: An overview of research. International Journal of the Sociology of Language 111: 79-91.

Réger Zita (1998), Szempontok a cigány gyermeknyelvi szövegkorpusz elemzéséhez. In: Gósy Mária (szerk.), Beszédkutatás ‘98. /Beszéd, spontán beszéd, kommunikáció./ MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest. 135-150.

Réger, Zita (1999), Teasing in the linguistic socialization of Gypsy children in Hungary. Acta Linguistica Hungarica 46(3-4): 289-315.

Réger Zita (2001), Az orális kultúra és a nyelvi szocializáció összefüggései magyarországi cigány nyelvi közösségekben. In: Kovalcsik Katalin (szerk.), Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből. ELTE-IFA-OM, Budapest. 325-336. (Réger 1993 változata)

Réger Zita (2002), /szerk., bev.: Kassai Ilona és Kovalcsik Katalin/ Cigány gyermekvilág. L’Harmattan, Budapest. Web: http://www.nyelveszet.hu/nyelveszet/

Stewart, Michael S. (1987), „Igaz beszéd” – avagy miért énekelnek az oláhcigányok? Valóság 30 (1): 49-64.

Stewart, Michael S. (1989), True speech: song and the moral order of a Hungarian Vlach Gypsy community. MAN 24 (1): 79-101.

Stewart, Michael S. (1994), „Daltestvérek.” In: Stewart, Michael S., Daltestvérek. Az oláhcigány identitás és közösség továbbélése a szocialista Magyarországon. T-Twins–MTA Szociológiai Intézet–Max Weber Alapítvány, Budapest. 167-190.

Stewart, Michael S. (1997), The time of the Gypsies. Westview Press, Oxford.

Szalai Andrea (1999a), Linguistic Human Rights Problems among Romani and Boyash Speakers in Hungary with Special Attention to Education. In Kontra, Miklós – Phillipson, Robert – Skutnabb-Kangas, Tove – Várady Tibor (szerk.), Language: A Right and a Resource. Approaching Linguistic Human Rights. CEU Press, Budapest. 297-315.

Szalai Andrea (1999b), Szociolingvisztikai szempontok a magyarországi cigánykutatásokban. Educatio (2): 269-285.

Szalai Andrea (1999c), Kisebbség és anyanyelvhasználat. Kritika (3): 26-30.

Szalai Andrea. (1999d), Romani nyelv és kultúra. (Recenzió az Acta Linguistica Hungarica tematikus, a romani nyelvvel és kultúrával foglakozó (1999: 3-4.) számáról. Magyar Tudomány (9): 1169-1172.

Szalai Andrea (2000c), Szociolingvisztikai szempontok a magyarországi cigánykutatásokban. In: Forray R. Katalin (szerk.), Romológia - Ciganológia. Dialóg Campus, Budapest–Pécs. 165- 184.

Szalai Andrea (2006) Egységesség? Változatosság? A cigány kisebbség és a nyelvi sokféleség. Nyelvtudományi Közlemények 103

Tálos Endre (1988), Rostás Mihály nyelve. In: Grabócz Gábor – Kovalcsik Katalin: A mesemondó Rostás Mihály. Ciganisztikai tanulmányok-Hungarian Gypsy Studies 5. MTA Néprajzi Kutató Csoport, Budapest 191-195.

Tálos Endre (1997), Nem az írás teszi a nyelvet. (Szerény észrevételek az írástervezettel kapcsolatban.) Amaro Drom 7 (11): 23-24.

Wilkinson-Kertész, Irén (1997), Vásár van előttem. Egyéni alkotások és társadalmi kontextusuk egy dél-magyarországi oláhcigány lassú dalban. The Fair Is ahead of Me. Individual Creativity and Social Contexts in the Performances of a Southern Hungarian Vlach Gypsy Slow Song. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest.

c) Nem magyarországi romani változatokkal kapcsolatos tanulmányok magyarul


Courthiade, Marcel (1997), “I ćhib rromani si but kuć amenqe”. (A romani nyelv számunkra nagyon drága.) (Interjú.) Amaro Drom 7 (9): 20-24.

Courthiade, Marcel (1998), Decizia. I Rromani alfabeta. A varsói határozat kapcsán. A közös rromani ábécé. Amaro Drom. 8 (3): 24-30.

Kjuchukov, Hristo (1999), Muzulmán romák kevert nyelve és kultúrája. Regio 10 (1): 103-118.

Piasere, Leonardo (2001), Mūle. In: Berta Péter (szerk.), Halál és kultúra. Tanulmányok a társadalomtudományok köréből I. Janus/Osiris, Pécs/Budapest, 228-269.

Piasere, Leonardo (2002), Mare Roma - Az emberek osztályozása és a társadalmi szerkezet. In: Prónai Csaba (szerk.), Cigányok Európában. Kulturális antropológiai tanulmányok 2. Olaszország. Új Mandátum, Budapest. 213-382.

Piasere, Leonardo (2006), Cigány jelek. In: Prónai Csaba (szerk.), Cigány világok Európában. Nyitott Könyvműhely, Budapest. 316-346.

Pouyeto, Jean-Luc (2006), Mánus graffitik. In: Prónai Csaba (szerk.), Cigány világok Európában. Nyitott Könyvműhely, Budapest. 301-315.

Williams, Patrick (2000a), Cigány nyelv. A “románesz” játék. In: Prónai Csaba (szerk.), Cigányok Európában 1. /Kulturális antropológiai tanulmányok/ Nyugat-Európa. Új Mandátum, Budapest. 239-262.

Williams, Patrick (2000b), Írás a szóbeliség és az írásbeliség között. In: Prónai Csaba (szerk.), Cigányok Európában 1. /Kulturális antropológiai tanulmányok/ Nyugat-Európa. Új Mandátum, Budapest. 305-319.

Williams, Patrick (2006), A tökéletes nyelv keresése a kelderásoknál. In: Prónai Csaba (szerk.), Cigány világok Európában. Nyitott Könyvműhely, Budapest. 308-315.

Zatta, Jane Dick (2006), Szóbeli kultúra és írásbeli kultúra. Prónai Csaba (szerk.), Cigány világok Európában. Nyitott Könyvműhely, Budapest. 347-357.

d) Segédanyagok a romani nyelvoktatáshoz (Magyarország)

(1)Szótárak, nyelvkönyvek, olvasókönyvek

Choli Daróczi József – Feyér Levente (1984), Cigány-magyar, magyar-cigány kisszótár. Romano-ungriko, ungriko-romano cino alavari. TIT, Budapest.

Choli Daróczi József – Feyér Levente (1988), Zhanes romanes? Cigány nyelvkönyv. Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetsége, Budapest.

Karsai Ervin (1993), Te sityovas romanes. Tanuljunk cigányul. (Óravázlatok és feladatlapok az általános iskolai fakultatív oktatás számára és az alapfokú nyelvtanfolyam anyaga) Romano Libro Alapítvány, Budapest.

Rézműves Melinda (1999a), Első száz szavam cigányul. /Nyelveket tanulok./ Aranyhal Könyvkiadó, Budapest.

Rézműves Melinda (szerk.) (1999b), Rromane Garadune Lava. Roma Találós Kérdések. Rromani Riddles. Fővárosi Önkormányzat, Cigány Ház - Romano Kher, Budapest.

Romano Rácz Sándor (1994), Kárpáti cigány-magyar, magyar-kárpáti cigány szótár és nyelvtan. Balassi, Budapest.

Rostás-Farkas György – Karsai Ervin (1991a), Cigány-magyar, magyar-cigány szótár. Kossuth Kiadó, Budapest.

Rostás-Farkas György – Karsai Ervin (1991b), Cigány-magyar képes olvasókönyv. Te sityovas romanes! Gondolat Kiadó-Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, Budapest.

Vajda Imre – Romankovicsné Tóth Júlia – Mexiner Ildikó (1993), Zsánáv ábá te gináv. (Már tudok olvasni.) Olvasókönyv. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

(2) Romani szövegfolklór

Bari Károly (gyűjt., lejegy.) (1990), Le vešēski dēj. Az erdő anyja című kötet eredeti, cigány nyelvű szövegei. Országos Közművelődési Központ, Budapest.

Bari Károly (gyűjt. lejegy.) (1985), Tűzpiros kígyócska című fordításkötetének eredeti cigány szövegei. Gödöllői Művelődési Központ, Gödöllő.

Bari Károly (gyűjt, lejegy, ford.) (1994), Az üvegtemplom. KLTE Néprajzi Tanszék, Debrecen. /Folklór és etnográfia 77./

Bari Károly (1996), A tizenkét királyfi. Cigány népmesék. Romano Kher, Budapest.

Görög Veronika (szerk.) (1985), Berki János mesél cigány és magyar nyelven. Tales of János Berki told in Gypsy and Hungarian. /Ciganisztikai tanulmányok-Hungarian Gypsy Studies 3./ MTA Néprajzi Kutató Csoport, Budapest.

Grabócz Gábor – Kovalcsik Katalin (1988), A mesemondó Rostás Mihály. Mihály Rostás, a Gypsy Story-Teller. /Ciganisztikai tanulmányok-Hungarian Gypsy Studies 5./ MTA Néprajzi Kutató Csoport, Budapest.

Kovalcsik Katalin (szerk., gyűjt.)– Balogh Ibolya (ford.) (1992), Árgyélus Kis Miklós. 3 rromane paramicsi. 3 cigány mese. Fővárosi CSZMM Központ, Budapest

R. Keleti Éva (szerk.) (1994), Az ember csak a maga sorsárul tud beszélni... O manus numa pal’ peszko trajo zshanel te vorbil... Romano Kher, Budapest. /Néprajz 1./

Rostás Mihályné (1999), Lujza meséi. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei cërhár cigány népmesék. Magyarországi Cigányok Nyelvőrző Egyesülete, Budapest.

Vekerdi József (gyűjt, bev.) (1985), Cigány nyelvjárási népmesék I-II. KLTE Néprajzi Tanszék, Debrecen, /Folklór és etnográfia 19./

e)Műfordítások

(1)Biblia-fordítások

La biblake svunci evangeliumura /Szent evangéliumok./ (1991). Romani ford.: Choli Daróczi József. Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület, Pécs.

O svunto evandyeliomo sar o Mathe ramosardyas les.(1991) Újszövetség: Máté evangéliuma. Romani ford.: Choli Daróczi József. Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Kiadója, Budapest.


(2)Szépirodalom

Choli Daróczi József (1990), Isten homorú arcán. Pel Devlesko bango muj. (Versek, műfordítások magyar és cigány nyelven). Orpheusz Kiadó, Budapest.

Choli Daróczi József (1991), Csontfehér pengék között. (Versek és versfordítások) Széphalom Könyvműhely, Budapest.

Choli Daróczi József (1997), Duj sane luludya. Két szál pünkösdrózsa. (Gyermekversek, cigány-magyar népdalok két nyelven) Hátrányos helyzetű Fiatalok Életmód és Szabadidő-szövetsége, Budapest.

Choli Daróczi József – Kovács József – Nagy Gusztáv (szerk.) (1995), Romane poetongi antologia. Antology of Gypsy Poets. Cigány költők versei. Ariadne Kulturális Alapítvány, Budapest.

Choli Daróczi József – Nagy Gusztáv (szerk.) (1994), Maskar le shiba dukhades. Nyelvek között fájón. (Versek, műfordítások) Magyar Művelődési Intézet, Budapest.

Lorca, Federico García(1995), Romane romancura. Romencero gitano. Cigány románcok. Romani ford.: Choli Daróczi József (Nagy László magyar fordítása alapján.) Orpheusz Könyvek, Budapest.

Madách Imre (1996), Le manusheski tragedija. Az ember tragédiája. Romani ford.: Nagy Gusztáv. Madách Irodalmi Társaság, Budapest.

Nagy Gusztáv (1997), Szívbolygód körül. Magyar és cigány nyelvű versek, mesék, műfordítások. Cerberus Nyomdaipari, Könyv- és Lapkiadó Kft., Budapest.

Rostás-Farkas György (1993), Maladyipe. Találkozás. (Műfordítások) Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, Budapest.

Rostás-Farkas György (1994a), Tiétek a szívem. Tumaroj muro jilo. Gyermekversek. Shavorenge. Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, Budapest.

Saint-Exupéry, Antoine de (1994), O cino krajoro. A kis herceg. Romani ford.: Rostás-Farkas György.) Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, Budapest.

Shakespeare, William (1998), Hamlet - o danicko cino kraj. Hamlet, dán királyfi. Romani ford.: Vesho-Farkas Zoltán (Arany János magyar fordítása alapján) Cerberus Nyomdaipari, Lap- és Könyvkiadó Kft. Budapest.

Szőcsi Anna (ford.) (1998), Grimm legszebb meséi. Cigány és magyar nyelven. Magyar Cigányok Igazság Szövetsége, Budapest.

2.Beás nyelv

a)Nyelvészeti tanulmányok


Bodó Csanád (2006), Nyelv vagy nyelvjárás? Státustervezés a moldvai magyar és a dél-dunántúli bojás nyelvváltozatok körében. In: Benő Attila és Szilágyi N. Sándor (szerk.) Nyelvi közösségek – nyelvi jogok. Kolozsvár, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége. 53-62.

Borbély Anna (2001), A magyarországi beás nyelv helye a román nyelven belül. In: Cserti Csapó Tibor (szerk.), Cigány nyelvek nemzetközi szemináriuma (Gypsy Studies – Cigány Tanulmányok 6.) Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Romológia Tanszék, Pécs, 75-84.

Fleck Gábor - Virág Tünde (1999), Egy beás közösség múltja és jelene. MTA Politikai Tudományok Intézete, Etnoregionális Kutatóközpont, Budapest.

Kovalcsik Katalin (1993b), A beás cigányok népzenei hagyományai. In: Barna Gábor (szerk.), Cigány néprajzi tanulmányok I. Mikszáth Kiadó, Salgótarján. 231-238.

Orsós Anna (2000), A beás írásbeliségről. In: Forray R. Katalin (szerk.), Ciganológia-Romológia. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs. 185-207.

Papp Gyula (1982a), A beás cigányok román nyelvjárása. /Tanulmányok a cigány gyerekek oktatásával-nevelésével foglalkozó munkacsoport vizsgálataiból. V./ Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Kar, Pécs.

Papp Gyula (2000), A beás (teknővájó) cigányok újlatin nyelve. Egy nyelv útja a latintól a beásig. In: Forray R. Katalin (szerk.), Ciganológia-Romológia. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs. 207-220.

Pálmainé Orsós Anna - Varga Aranka (2001), A beás nyelv állapota. Iskolakultúra 11 (12):58-64.

Pálmainé Orsós Anna (2004), A beás nyelv helyzete. In: Cserti Csapó Tibor (szerk.), Friss kutatások a romológia körében. PTE BTK Romológia Tanszék, Pécs. 15-24.

Pálmainé Orsós Anna (2005), A nyelvi másság dimenziói: A beás nyelv megőrzésének lehetőségei. Educatio 11 (1): 186-194.

Pálmainé Orsós Anna (2006), A magyarországi cigány nyelvek szociolingvisztikai nyelvpolitikai megközelítése. In: Forray R. Katalin (szerk), Ismeretek a romológia alapképzési szakhoz. Bölcsész Konzorcium, Budapest, 93-109.

Szalai Andrea (1997), A “mi” és az “ők” határai. Regio. 8 (1): 104-126.

Szalai Andrea (1998), A beások. In Kovalcsik Katalin (szerk.), Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből. BTF-IFA-MKM, Budapest. 359-370.

b) Oktatási segédanyagok

(1)Nyelvkönyvek, szótárak, olvasókönyvek

Derventics Jánosné − Pintérné Kusmiczki Anna − Lóthné Kiss Viktória (2005) Kényvé ku formé – pă lyimbá dă băjás sî dă ungur. Beás-Magyar Képes olvasókönyv. Gyulaji Általános Iskola.

Orsós Anna /1994/ (1997), Beás nyelvkönyv. Pă lyimbá băjásilor. Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola, Kaposvár.

Orsós Anna (1997), Beás-magyar kéziszótár. Vorbé dă băjás. Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola, Kaposvár.

Orsós Anna (1999), Magyar-beás kéziszótár. Vorbé dă ungur. Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola, Kaposvár.

Orsós Anna (2002a), Beás nyelvkönyv. /3. javított kiadás/. Dávid Oktatói és Kiadói Bt, Kaposvár.

Orsós Anna (2002b), Beás - Magyar Igeszótár. Gandhi Közalapítványi Gimázium és Kollégium, Pécs.

Orsós Anna (2005), Felkészülési segédanyag a PROFEX Nyelvvizsgaközpont beás nyelvvizsgájához – mintatesztek CD melléklettel – PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécs.

Papp Gyula (1980), Segédanyag beás cigány gyermekek magyar nyelvi kommunikációs készségének fejlesztésére. /Tanulmányok a cigány gyerekek oktatásával-nevelésével foglalkozó munkacsoport vizsgálataiból. II./ Pécsi Tanárképző Főiskola, Pécs.

Papp, Gyula (1982b), Beás-magyar szótár. /Tanulmányok a cigány gyerekek oktatásával-nevelésével foglalkozó munkacsoport vizsgálataiból. VI./ Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Kar, Pécs.

Pálmainé Orsós Anna (2006), Nyelvvizsga beás nyelvből In: Forray R. Katalin (szerk.), Ismeretek a romológia alapképzési szakhoz. Bölcsész Konzorcium, Budapest, 131-138 .

Radics József (2005) Kényve nasztră. A mi könyvünk. Beás nyelvi munkafüzet. Darány.

Varga Ilona (1997), Beás-magyar, magyar-beás szótár. Konsept-H, Piliscsaba.

(2) Beás szövegfolklór

Kalányos Terézia (2002), Nauă korbj - A kilenc holló. Beás cigány mesék beás és magyar nyelven. Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium, Pécs.

Kovalcsik, Katalin (1994), Florilyé dă primăváră. Tavaszi virágok. I-II. Beás cigány iskolai énekeskönyv. Gandhi Középiskola-Fii Cu Noi, Pécs.

Kovalcsik, Katalin - Orsós, Anna (1994), Fátá ku păru dă ar. Az aranyhajú lány. Beás cigány iskolai népmesegyűjtemény. Gandhi Középiskola, Pécs.

Orsós Anna (1998), Fátá ku păru dă ar. Az aranyhajú lány. Beás cigány iskolai népmesegyűjtemény, II. Gandhi Alapítványi Gimnázium, Pécs.

Tengerdi Győző - Orsós Anna (1998), Balatoni nádas berek. Beás cigány énekeskönyv. Gandhi Gimnázium, Pécs.

(3) Fordítások

Gombos Péter (2006), Lá szfătászkă áku má sî péstyi – Gyermekversek beásul. Profunda könyvek, Kaposvár.

Halák László (1997), Híd a viselkedésről cigány és nem cigány fiataloknak. Pod lu tînyirj dă băjás, sî lu tînyirj, káré nu-sz băjás sză styijé kînd, sjé, kum trébé sză fákă. (Beás ford.: Orsós Anna). Zoril (Hajnalodik) Cigány Szociális és Kulturális Alapítvány Kuratóriuma, Budapest.

Jókai Mór (2003), Bárou-l dă cîgán. A cigánybáró. Beás ford.: Kalányos Terézia. Czupi Kiadó, Nagykanizsa.

Petőfi Sándor – Sándăr Petéfi (2001): János vitéz – Jánăs dă Vityáz. Beás ford: Orsós Anna , Orsós János, Orsós Sándor. Fodor Ildikó - Devi Art Alapítvány, Pécs

Ribó Pongrácz Éva (2001) Madarakból lettünk – Dîn păszărj ány năszkut. Beás ford.: Orsós Anna. Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, Pécs.

c)Oktatás

Derdák Tibor - Varga Aranka (1996), Az iskola nyelvezete - idegen nyelv. Regio (2): 150-175.

Kontra Miklós (1997), Tannyelvi diszkrimináció és cigány munkanélküliség. Fundamentum (2): 139-140.

Kontra Miklós (2001), Nyelvi jogok, nyelvi tervezés, és az anyanyelvek tannyelvként való használatának problémái. In: Cserti Csapó Tibor (szerk.), Cigány nyelvek nemzetközi szemináriuma (Gypsy Studies – Cigány Tanulmányok 6.) Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Romológia Tanszék, Pécs.

Orsós Anna (2006), A magyarországi beás nyelv oktatási és nyelvtervezési kérdései. In: Kálmán László (szerk.), KB 120. A titkos kötet. Nyelvészeti tanulmányok Bánréti Zoltán és Komlósy András tiszteletére. MTA Nyelvtudományi Intézet – Tinta Könyvkiadó, Budapest. 67-86.

Réger Zita (1974a), Kétnyelvű cigánygyermekek az iskoláskor elején. Valóság 17 (1): 50-62.

Réger Zita (1974b), A lovári-magyar kétnyelvű cigány gyermekek nyelvi problémái az iskoláskor elején. Nyelvtudományi Közlemények 76: 229-255.

Réger Zita (1978), Cigányosztály, „vegyes” osztály - a tények tükrében. Valóság 21 (8):77-89.

Réger Zita (1978-1980), Vizsgálatok a cigány gyermekek magyar nyelvi oktatása-nevelése köréből. Pécsi Tanárképző Főiskola, Pécs.

Réger Zita (1980), A mellérendelés vizsgálata mondatkiegészítési teszttel kétnyelvű cigánygyermekeknél. In: Radics Katalin – László János (szerk), Dialógus és interakció. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Budapest. 29-44.

Réger Zita (1984), A cigányság helyzetének nyelvi és iskolai vonatkozásai. Szociálpolitikai Értesítő (2): 140-173.

Réger Zita (1995b), Cigány gyerekek nyelvi problémái és iskolai esélyei. Iskolakultúra 5 (24): 102-106.

Szalai Andrea (2000a), A cigány kisebbségi oktatás: a nyelvhasználat és az oktatási nyelvi jogok. In: Böszörményi Jenő – Józsa Márta (szerk.), A romakérdés az integráció csapdájában. A romák integrációs lehetőségei Magyarországon. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Programiroda, Budapest. 116-126.

Szalai Andrea (2000b), Gypsy Minority Education: Language use and educational linguistic rights. In: Böszörményi Jenő – Józsa Márta (szerk), Caught in the Trap of Integration. Roma problems and Prospects in Hungary. Bureau for European Comparative Minority Research, Budapest. 115-124.Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


The database is protected by copyright ©hestories.info 2019
send message

    Main page