Pieteikums studiju programmas akreditācijaiDownload 7.38 Mb.
Page14/80
Date29.05.2018
Size7.38 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   80

9.16. Programmu SVID analīze

9.16.1. Teoloģijas un reliģiju zinātnes BSP


Bakalaura studiju programmas stiprās puses:


 1. 17 gadu pieredze teoloģiskās pamatizglītības sniegšanā (pamatzināšanas un metodika, prasmes) visās klasiskajās Teoloģijas apakšnozarēs – Jaunajā un Vecajā Derībā, Sistemātiskajā teoloģijā, Praktiskajā teoloģijā, Baznīcas vēsturē un pasaules reliģiju pētniecībā.

 2. Profesionālākie un kompetentākie speciālisti Latvijā Teoloģijas un reliģiju zinātnes jomās, augsta akadēmiskā procesa kvalitāte. Lielākā daļa pasniedzēju ir ar ārzemju universitātēs iegūtiem doktora grādiem. Daļa ir ar neaizstājamu praktisko pieredzi reliģisko kopienu vadīšanā (mācītāji, priesteri, utt.).

 3. Ilgākā laika posmā, pārbaudot praksē un sadarbojoties ar vadošo universitāšu Teloģijas fakultātēm pasaulē, ir attīstīts un līdz optimālajam noslīpēts programmas saturs, kursu klāsts, kursu saturs, utt.

 4. Saliedēta darba komanda programmas īstenošanā. Saskarsmes kvalitāte starp pasniedzējiem un studentiem.

 5. Labi, funkcionējoši kontakti ar vadošo universitāsu Teoloģijas fakultātēm visā pasaulē (Tartu, Heidelberga, Tībingena, Helsinki, Lunda, Hārvarda, Jeruzāleme u.c.), regulāra viespasniedzēju darbība, apmaiņas programmas.

 6. Nozīmīgas aktuālu pētījumu iestrādes Latvijas un Eiropas kontekstā.

 7. Regulāra dalība ārzemju konferencēs par aktuālāko Teoloģijas jomā.

 8. Pozitīvs programmas novērtējums no lielāko Baznīcu, kā arī daudzu valsts iestāžu un organizāciju puses (BSP absolventi ir gan mācītāji baznīcā, gan armijas un cietumu kapelāni, gan ārlietu u.c. ministriju darbinieki).

 9. Ļoti labs un plašs nākotnes sadarbības un kopīgu programmu un projektu īstenošanas potenciāls ar vadošajām Baznīcām Latvijā, it sevišķi ar Latvijas ev. lut. Baznīcu.

 10. Ekumenisma, tolerances un integrācijas principu veiksmīga darbība.

 11. Arvien pieaugoša neracionālā, „reliģiskā faktora” ietekme uz visām modernās sabiedrības dzīves sfērām. Arvien pieaugoša interese par visa veida reliģiskajiem jautājumiem sabiedrībā.


Bakalaura studiju programmas vājās puses:

 1. Studentu skaita samazināšanās – galvenokārt saistībā ar t.s. „demogrāfisko bedri” pagājušā gs. 80. gadu beigās un 90. gadu sākumā.

 2. Intereses mazināšanās par teoloģisko izglītību mūsdienu tirgus un nākotnes materiālo (peļņas) apsvērumu ietekmē.

 3. Teoloģijas kā zinātņu nozares nemitīga konfrontācija ar jautājumu par tās ekonomisko izdevīgumu. Tāpat arī teoloģija nemitīgi saskaras ar padomju laika aizspriedumiem par teoloģijas vietu, raksturu un nozīmi dažādu zinātņu kontekstā.

 4. Programmai pastāv konkurence citās teoloģiskās un reliģiskās mācību iestādēs Latvijā, lai gan tās pārstāv atšķirīgas akadēmiskās kvalitātes un virzienus.

 5. Cilvēciskais faktors un savstarpēja cīņa par līdzekļiem Latvijas ierobežotās telpas ietvaros, kas traucē produktīvu sadarbību starp līdzīgām studiju programmām Latvijā.

 6. Skaudrais finansiālo un cilvēcisko resursu trūkums attīstības intensitātes nodrošināšanai.

 7. Mazas fakultātes, mazas studiju programmas grūtības, izpildot tās pašas prasības un kritērijus, kas jāpilda lielajām fakultātēm un programmām.

Bakalaura studiju programmas iespējas:

 1. Tradīciju turpināšana teoloģiskās pamatizglītības nodrošināšanā, aptverot jaunas jomas un jautājumus.

 2. Reliģisko interešu uzrunāšana Latvijas sabiedrībā un interesentu korekta izglītošana teoloģiskajos un reliģiskajos jautājumos.

 3. Jauna, elastīgāka līdzšinējās studiju programmas studiju plāna veidošana („3+2” modelis).

 4. Jaunu programmu veidošana.
 5. Programmas dažādo moduļu tālāka attīstība programmas ietvaros.


 6. Sadarbība ar Baznīcām kopīgu izglītības programmu un projektu veidošanā.

 7. Kopēji projekti ar radniecīgām teoloģiskās izglītības iestādēm Latvijā, it sevišķi integrācijas un sociālo problēmu laukā.

 8. Ciešāka un sistemātiskāka sadarbība ar Baltijas jūras telpas un Eiropas universitāšu Teoloģijas fakultātēm.

 9. Jaunu un spožu attiecīgās jomas speciālistu piesaistīšana no visas pasaules (it sevišķi pasaules reliģiju jomā).

 10. Jaunu pētījumu virzienu apgūšana – piem., kristīgajā mākslā, Bībeles arheoloģijā u.c.

 11. Publiskā tēla mērķtiecīgāka veidošana, programmas reklāma, nezināšanas un aizspriedumu par programmu kliedēšana ar informācijas pasākumu palīdzību.

 12. Programmas praktisko dimensiju (piem., lauku pētījumu) attīstība.

 13. Integrācijas procesu, demokrātijas, tolerances un elementāras teoloģiskas un reliģiskas izglītības tālāka veicināšana Latvijā.

Potenciālās grūtības:

 1. Arvien pieaugošā birokrātija LR.

 2. Nesamērīgās ierēdniecības, administrācijas, pārraudzības un kontroles aparātu proporcijas attiecībā pret reālā „produkta” radītājiem.

 3. Cilvēciskais faktors sadarbības jomā.

 4. Nepietiekamais cilvēku un finansiālo resursu nodrošinājums.

 5. Sabiedrības zemais teoloģiskās izglītības un vispārējās izglītotības līmenis. Augstais netolerances un agresivitātes līmenis.

 6. Baznīcu fundamentālisms un konservatīvisms – un līdz ar to negatīvā attieksme pret akadēmisku teoloģiju kā tādu. Baznīcu bailes no kritiskiem jautājumiem un no teoloģiskās domas un vārda brīvības.

 7. Akadēmiskā personāla pārslodze un „izdegšanas” briesmas.

 8. Latvijas mazums un līdz ar to jebkura pieprasījuma skaudrās robežas.
 9. Pārlieku lielais augstskolu skaits Latvijā. Latvijas apstākļiem neatbilstoši lielais no jauna izveidoto studiju programmu skaits.


 10. Pieaugošais spiediens speciālistu ātrākā un masveidīgā sagatavošanā, vispārēju zināšanu un kompetenču apguvē. Līdz ar to krasa izglītības kvalitātes pazemināšanās, jau tagad vērojamais labu speciālistu trūkums visās jomās.9.16.2. Teoloģijas MSP


Stiprās puses: -kvalificēti mācībspēki, tajā skaitā ar grādiem no atzītām

ārzemju universitātēm;

-absolventi, kas turpina studijas doktorantūrā, sekmīgi veic

zinātnisko darbu un jau paši docē studiju kursus LU un citās

augstskolās;

-veiksmīga sadarbība ar ārvalstu augstskolām

-rinda publikāciju Latvijas un starptautiskos akadēmiskos

izdevumos

-dalība LU, valsts un starptautiskajos projektos

-konfesionālā dažādība gan mācībspēku, gan studentu starpā

-64 absolventi (kopš TF darbības atjaunošanas 1990. gadā), kas

sekmīgi darbojas baznīcās Latvijā un ārpus Latvijas, valsts

iestādēs, politikā un privātajā sektorā

Vājās puses: -profesoru trūkums (par iemeslu ir tas, ka teoloģijas un reliģiju

pētniecības nozare akadēmiskā līmenī Latvijā ir ļoti jauna (Teoloģijas

fakultāte atjaunota 1991. gadā, pirmais izlaidums notika 1995. gadā)

un prasa ilgu laiku attīstībai);

-neliels studentu skaits;

-ierobežotais finansējums.


Iespējas: -studentu skaita palielināšana un satura optimizācija sakarā ar pāreju

uz 3+2 modeli

-nepilna laika studiju attīstīšana

-akadēmiskā personāla zinātniskās izaugsmes veicināšana un virzīšana

uz augstākiem akadēmiskiem amatiem;

-aktīvāka dalība projektos un finansējuma piesaistīšana;

-sadarbības attīstīšana ar baznīcām un citiem darba devējiem;

-aktīvāki reklāmas pasākumi.Draudi: -studentu skaita samazināšanās;

-nepietiekams finansējums.

Share with your friends:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   80


The database is protected by copyright ©hestories.info 2019
send message

    Main page