Pieteikums studiju programmas akreditācijai


Atsauksmes 7.1. Atsauksmes no radniecīgām mācību iestādēmDownload 7.38 Mb.
Page3/80
Date29.05.2018
Size7.38 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   80

7. Atsauksmes

7.1. Atsauksmes no radniecīgām mācību iestādēm

7.2. Darba devēju atsauksmes8. Studiju programmu anotācijas

8.1. Teoloģijas un reliģiju zinātnes Bakalaura studiju programma.

Teoloģija ir sistemātiska domāšana par Dievu un par cilvēku (Ž. Kalvina (J. Calvin) definīcija). Teoloģija ir domāšana par Dievu, Viņa atklāsmi un reliģiskiem fenomeniem. Dieva klātbūtne kā mūžīgs noslēpums ir katras civilizācijas lielākais jautājums. Tomēr teoloģija nevar tieši pētīt Dievu, kas principā ir neizzināms un neizpētāms. Tā var pētīt vienīgi Viņa atklāsmi un valodu par atklāsmi noteiktas un vēsturiski ļoti plašas un garas tradīcijas kontekstā.

Teoloģija ir pilnīgi patstāvīga un nevienai citai nozarei nepakārtota zinātņu nozare. Teoloģiskā pētniecība ietver sevī gan vēsturiskos, gan idejiskos, gan arī empīriskos elementus (reliģiskā pieredze, kura sistemātiski tiek skatīta Reliģijas fenomenoloģijā; tāpat arī kulti, rituāli, utt.). Zinātniskais un akadēmiskais darbs Teoloģijas fakultātē tiek virzīts pārsvarā teoloģijas tradicionālo apakšnozaru (disciplīnu) robežās1, un šī pētniecība un mācīšana var palīdzēt visai mūsu Latvijas sabiedrībai.


Teoloģijas un reliģiju zinātnes (43221) Bakalaura studiju programma (BSP) piedāvā Eiropas vadošajām universitātēm atbilstošu akadēmisko pamatizglītību teoloģijā un reliģiju zinātnē visās klasiskajās teoloģijas apakšnozarēs: Vecajā Derībā, Jaunajā Derībā, Sistemātiskajā teoloģijā, Baznīcas vēsturē, pasaules reliģiju pētniecībā, Praktiskajā teoloģijā.

Savā darbībā programma pasvītro un cenšas īstenot sekojošas pamatvērtības:  • Akadēmiskā kvalitāte sistemātiskā domāšanā par Dievu, cilvēku un visu dzīvi, esamību;

  • Humānisms (cilvēcība) un tolerance;

  • Ekumenisms;

  • Atvērtība cilvēka reliģiskajai un kulturālajai dažādībai.

Šodienas Latvijā šādu teoloģisku izglītību piedāvā tikai LU Teoloģijas fakultāte.

Tradīcijas ziņā LU Teoloģijas fakultāte pārstāv Rietumu kritiskās pētniecības līniju un uzsver savu nekonfesionālo (starpkonfesionālo) raksturu. Tomēr pēc satura un būtības Bakalaura programma ir luteriska, kā vairumā Eiropas Teoloģijas fakultāšu.

Programmas uzsvars uz kristīgo teoloģiju Rietumu akadēmiskajā izpratnē un tās tradicionālajām apakšnozarēm dod programmai pamatu un stingru struktūru, kas ir labi atpazīstama visā Rietumu pasaules akadēmiskajā vidē. Šajā programmā iegūtais Bakalaura grāds ar tā metodisko un informatīvo segumu dod pamatu un iespēju absolventam turpināt humanitāro zinātņu studijas jebkurā no Eiropas vadošajām universitātēm.

Jebkura objektīva runāšana par kādiem ar reliģiju vai teoloģiju saistītiem jautājumiem pieprasa zinātniski nopietnu izpēti un analīzi. Pamatoti uzskatām sevi par vienīgo instanci LR, kas šādus pētījumus var veikt un kas var izdarīt zinātniskus slēdzienus teoloģiskos un reliģiskos jautājumos.

Tomēr teoloģija vienmēr ir bijusi, ir un būs ciešā sadarbībā ar citām zinātņu nozarēm, dāvājot tām dziļāku kopsaucēju un viennozīmīgi saglabājot tās nepakārtoto, patstāvīgu statusu (un ne tikai tradicionālu apsvērumu dēļ Rietumu akadēmiskajā vidē) attiecībā pret citām zinātņu nozarēm (kā filosofiju, vēsturi, socioloģiju, utt.). Tas ļauj teoloģijai ieņemt stabilu vietu arī LU akadēmiskajā apritē un struktūrās.

Programma atbilst LR Ministru kabineta „Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu”2.8.2. Teoloģijas Maģistra studiju programma.

LU Teoloģijas Maģistra studiju programma (MSP) ir loģisks turpinājums Bakalaura studiju programmai. Abas programmas ir saistītas gan mērķu, gan satura struktūras, gan vērtību, gan iesaistītā akadēmiskā personāla ziņā.

Kā otrā līmeņa akadēmiska studiju programma, Maģistra programma sagatavo dziļākai pētniecībai visās tradicionālajās teoloģijas jomās, kā arī reliģiju zinātnē. Studentiem ar bakalaura grādu teoloģijā un reliģiju zinātnē programma sniedz iespēju turpināt teoloģijas un reliģiju zinātnes studijas augstākā līmenī. Studentiem ar iepriekšējo izglītību kādā citā humanitāro vai sociālo zinātņu jomā tā piedāvā iespēju iegūt jaunu akadēmisku izglītību. Spējīgākie absolventi var turpināt studijas teoloģijas un reliģiju zinātnes doktora programmā.

Studijas programmā ilgst divus gadus. Līdzīgi kā Bakalaura programmā, studiju saturs Maģistra līmenī ir sakārtots, balstoties klasiskajās teoloģijas apakšnozarēs: Vecā Derība, Jaunā Derība, Sistemātiskā teoloģija, Baznīcas vēsture, pasaules reliģiju pētniecība, Praktiskā teoloģija. Studiju obligātajā daļā studenti apgūst vairākus obligātus priekšmetus visās apakšnozarēs, bet izvēles kursi dod iespēju specializēties kādā no apakšnozarēm un sagatavoties maģistra darba izstrādei.

Programmas darbību nodrošina 13 pasniedzēji, administratīvais personāls 2 cilvēku sastāvā, kā arī ievērojams skaits viespasniedzēju no dažādām valstīm. Studējošajiem tiek regulāri piedāvātas iespējas papildināt zināšanas un veikt pētniecību ārvalstu augstskolās.

Tāpat kā Bakalaura programma, arī Teoloģijas Maģistra studiju programma ir ekumēniska programma, kas ir atvērta visu pārliecību studentiem un mācībspēkiem, meklē dialoga iespējas ar visām kristīgajām konfesijām Latvijā, uzsver starpdisciplināro sadarbību dažādu zinātņu starpā un savā darbībā īsteno sekojošas vērtības: akadēmiskā kvalitāte, humānisms, iecietība un atvērtība konfesionālajai, reliģiskajai un kulturālajai daudzveidībai.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   80


The database is protected by copyright ©hestories.info 2019
send message

    Main page