Pieteikums studiju programmas akreditācijai


Studiju programmu vispārējs raksturojumsDownload 7.38 Mb.
Page4/80
Date29.05.2018
Size7.38 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   80

9. Studiju programmu vispārējs raksturojums

9.1. Studiju programmu īstenošanas mērķis, uzdevumi un plānotie rezultāti

9.1.2. Teoloģijas un reliģiju zinātnes BSP

Bakalaura SP dod pamatzināšanas un galvenās metodiskās iemaņas visās klasiskajās teoloģijas jomās un apakšnozarēs. Kā pirmā līmeņa augstākā akadēmiskā programma piedāvā zinātnisku metodiku, kā fiksēt un izvērtēt reliģiskās norises cilvēkā, sabiedrībā un pasaulē, un tikai sekundāri tiek iekļautas specifiskas, padziļinošas zināšanas noteiktās disciplīnās.

Programmas uzsvars ir tās pamatvalodas došana studentam, kurā domā, runā un sazinās ikviens izglītots un kulturāli attīstīts Rietumu pasaules cilvēks. Tā veicina patstāvīgu, kritisku, sistemātisku domāšanu, neatkarīgu no laikmeta vadošajām paradigmām un ideoloģijām un tomēr esot dialogā ar tām. Programmas beidzēji ir apguvuši klasiskās, senās bibliskās un modernās valodas, ir ieguvuši pamatzināšanu kopumu un apguvuši metodes katrā no teoloģijas apakšdisciplīnām.

Laika gaitā Teoloģijas Bakalaura programma ir izveidota un pilnveidota tādā veidā, lai tā būtu saistīta ar 2. līmeņa teoloģijas programmu un kalpotu tai par pamatu caur teoloģijas disciplīnu pamatu apgūšanu, kā arī caur analītiskas, zinātniski korektas, patstāvīgas un kritiskas domāšanas iemaņu apgūšanu. Šī iemesla dēļ lielākā daļa studiju kursu ir veidoti kā zinātniski kritiski ievadkursi attiecīgajās disciplīnās, it sevišķi jau programmas A jeb obligātajā daļā.

Atbilstoši vadošo Rietumeiropas augstskolu principiem, studijas norit sekojošās apvienotās apakšnozarēs: Bibliskā teoloģija, Baznīcas un reliģiju vēsture, Sistemātiskā un Praktiskā teoloģija. Rietumu universitāšu vidē Sistemātiskās teoloģijas un Praktiskās teoloģijas apakšnozares ir nodalītas viena no otras, mēs tās esam apvienojuši ekonomisku apsvērumu dēļ.


Prasības kvalifikācijas iegūšanai:

- apgūt pamatus visās tradicionālajās teoloģijas apakšnozarēs: Bibliskajā teoloģijā (Jaunajā un Vecajā Derībā), Sistemātiskajā un Praktiskajā teoloģijā, Baznīcas un reliģiju vēsturē, Senajās (reliģisko tekstu) un modernajās valodās;


- iegūt pamatzināšanu kopumu un apgūt zinātniskās pētniecības metodes un to specifiku minēto teoloģijas apakšnozaru studiju kursos;
- apgūt problemātiku un metodiku atsevišķās teoloģijai radniecīgās nozarēs un citu (humanitāro, sociālo un dabas) zinātņu jomās;
- ne mazāk kā 10 kredītpunktu apjomā veikt patstāvīgus zinātniskus pētījumus kādā no apakšnozarēm, rezultātus apkopojot bakalaura darbā - pielietojot apgūtās metodiskās iemaņas, parādot spēju zinātniski kritiski apstrādāt plašāku akadēmiskās literatūras klāstu, kā arī secīgi izklāstīt un argumentēti aizstāvēt savu zinātnisko pieteikumu.

Programmas mērķis:

Bakalaura studiju programmas mērķis ir nodrošināt studējošajiem teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu un prasmju apguvi teoloģijas un reliģiju zinātnes pamatjomā3 (galvenajās tās tradicionālajās apakšnozarēs: Bibliskajā teoloģijā, Baznīcas un reliģiju vēsturē, Sistemātiskajā un Praktiskajā teoloģijā).

Programmā students iemācās mācīties, kritiski un neatkarīgi domāt, un sistemātiski spriest. Ir svarīgi, lai katrā no teoloģijas pamatdisciplīnām un teoloģijā kopumā students būtu gatavs patstāvīgam un Eiropas zinātniskā pasaulē atraktīvam un nopietni vērā ņemamam darbam visas modernās sabiedrības un zinātnes kontekstā. Tāpēc īpašs uzsvars šajā programmā tiek likts uz augsta līmeņa seno reliģisko valodu (senebreju, sengrieķu koinē, aramiešu un latīņu) un moderno teoloģisko un reliģisko valodu (angļu, vācu, arābu) apgūšanu.

Studenti tiek gatavoti akadēmiski nopietnam un kritiskam dialogam visu sabiedrības norišu kontekstā – gan ar/starp dažādām reliģiskām kopienām un ar cilvēkiem bez reliģiskām vērtībām. No topošajiem teologiem tiek sagaidīta arī visdažādāko procesu, norišu un nākotnē prognozējamo attīstību analīze.

Šajā sakarā valstij ir jāizšķiras, vai tai ir vajadzīgi labi izglītoti eksperti teoloģiskajos, reliģiju, kultu, u.c. jautājumos. Jo tieši reliģija ir katras kultūras, civilizācijas pastāvēšanas, funkcionēšanas un nākotnes priekšstatu pamatformula (paradigma). Tikai caur reliģiju, teoloģiju mēs dziļāk un objektīvāk varam saprast ikvienu kultūru un norises, tendences tajā. Uzskatām, ka programma spēj nodrošināt atbilstošu vidi, kurā students var iegūt šīs visas sabiedrības kontekstā nepieciešamās pamatzināšanas un kompetences.

Tomēr galvenais programmā ir cilvēcība – tās pamatu, iemeslu un izpausmju sistemātiska mācīšanās, lai novērstu tās arvien pieaugošo deficītu mūsdienu sabiedrībā.


Programmas uzdevumi un rezultāti.

Uzdevumi:

1) Ievadīt zinātniski pētnieciskajā darbā atbilstoši pasaules vadošajām zinātniskajām metodēm un atziņām. Jau ar katru ievadkursu students tiek ievadīts šajā darbā, un katrs zinātniskā grāda iegūšanai izstrādājamais darbs reizē ir arī zinātnisks pētījums. Programmas ietvaros sadarbībā ar citām Eiropas universitātēm tiek domāts arī par zinātniskās metodoloģijas pilnveidošanu, attīstību un par jaunu metožu atklāšanu. Piemēram, mums veidojas veiksmīga akadēmiska sadarbība ar Heidelbergas un Tībingenes universitātēm Vācijā, kas metodiskās pētniecības ziņā teoloģijā ir vienas no vadošajām pasaulē.

2) Tas ir labas akadēmiskas, humanitāras izglītības sniegšana, lai programmas beidzējam nebūtu nekādu šķēršļu turpināt studijas un arī zinātnisko pētniecību jebkurā akadēmiski nopietnā pasaules universitātē, piedevām jebkurā no humanitāro zinātņu nozarēm, bet īpaši teoloģijā.

3) Tas ir jaunu speciālistu sagatavošana. Vairums no mūsu pasniedzējiem ir Teoloģijas fakultātes beidzēji, kas savu izglītību visaugstākajā līmenī papildinājuši Eiropas vai ASV universitātēs.

4) Kompetenta, atbildīga un ētiska cilvēka izaugsmes sekmēšana. Šāds uzsvars ir īpaši aktuāls šodienas kontekstā, jo akūtākā šodienas Latvijas problēma pilnīgi visās jomās ir tieši godprātīgu un atbildīgu cilvēku trūkums.

Rezultāti:

Jomas specifiskās prasmes:


 • Prasme orientēties visās tradicionālajās teoloģijas apakšnozarēs: Bibliskajā teoloģijā (Jaunajā un Vecajā Derībā), Sistemātiskajā un Praktiskajā teoloģijā, Baznīcas un reliģiju vēsturē,

 • Prasme pielietot zinātniskās pētniecības metodes visās tradicionālajās teoloģijas apakšnozarēs,
 • Prasme lasīt tekstus senajās reliģiskajās valodās (senebreju, sengrieķu koinē, aramiešu un latīņu) un modernajās teoloģiskajās un reliģiskajās valodās (angļu, vācu, arābu).


Pamata akadēmiskās prasmes:

 • sintezēt būtisku literatūru, lai pamatotu argumentus

 • lietot piemērotas tehnoloģijas datu iegūšanai un raksturojumam

 • pasniegt datus un atklājumus piemērotā formā

 • lietot iegūtos datus, lai pamatotu argumentus

 • kritiski izvērtēt teorijas un prakses saistību un nozīmību

Personības un pamatprasmes:

 • plānot savas mācības, efektīvi mācīties un apzināties savas mācīšanās stratēģijas

 • interpretēt un efektīvi lietot datus mācīšanās procesā.

 • pārliecinoši un skaidri izteikt idejas un viedokli, kas domāti dažādām auditorijām un dažādiem mērķiem

 • rezultatīvi strādāt dažāda veida komandās (formālās, neformālās, projekta ietvaros u.c.)

 • saskatīt noteiktas problēmas būtību un izstrādāt stratēģijas to risināšanai9.1.2. Teoloģijas MSP


Turpinot Bakalaura programmas ievirzi uz pētniecību, Teoloģijas MSP galvenais mērķis ir sagatavot studējošos padziļinātai patstāvīgai zinātniskai pētniecībai izvēlētajā teoloģijas apakšnozarē.

Šī mērķa sasniegšanai izvirzīti šādi uzdevumi: • Nodrošināt iespēju padziļināti apgūt zināšanas par saturu, metodoloģiju, attīstības virzieniem, teorijām un lietošanas iespējām trijās teoloģijas un reliģiju zinātnes apakšnozarēs – bibliskajā teoloģijā, baznīcas un reliģiju vēsturē, sistemātiskajā un praktiskajā teoloģijā;

 • Nodrošināt atbilstošus apstākļus maģistra darba izstrādei;
 • Veicināt studējošo radošo spēju attīstību un virzīt spējīgākos studentus akadēmiskās izglītības turpināšanai doktorantūrā;


 • Veicināt studējošo starptautisko apmaiņu viesstudiju veidā;

 • Veicināt starptautisku sadarbību teoloģijas un reliģiju pētniecības jomās, studiju procesa realizācijā pieaicinot nepieciešamos speciālistus no ārzemēm.

Studiju rezultātā ir plānots sagatavot absolventus teoloģijā un reliģiju zinātnē ar maģistra grādu, ar sekojošām prasmēm:

Jomas specifiskās prasmes

 • Veikt padziļinātus pētījumus vienā teoloģijas vai reliģiju pētniecības apakšnozarē un izklāstīt savu pētījumu rezultātus maģistra darbā;

 • Neatkarīgi, kritiski un sistemātiski analizēt reliģiskās parādības un procesus vēsturē un mūsdienās;

 • Pārstāvēt teoloģiju un reliģiju zinātni starpdisciplināros akadēmiskos dialogos un pētījumos;

 • Iesaistoties valsts, baznīcu un citās struktūrās, dot ieguldījumu sabiedrības attīstības veicināšanā humānisma, iecietības un atvērtības konfesionālajai, reliģiskajai un kulturālajai daudzveidībai virzienā.

Pamata akadēmiskās prasmes:

 • analizēt un sintezēt būtisku literatūru, lai pamatotu argumentus;

 • izvēlēties un pielietot adekvātas metodes un tehnoloģijas datu iegūšanai un raksturojumam;

 • pasniegt un aizstāvēt savu pētījumu piemērotā formā;

 • kritiski izvērtēt teorijas un prakses saistību un nozīmību.

Personības un pamatprasmes:

 • plānot savas mācības, efektīvi mācīties un apzināties savas mācīšanās stratēģijas, savienojot studijas ar profesionālo darbību;

 • piedalīties publiskās diskusijās;

 • rezultatīvi strādāt dažāda veida komandās.
Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   80


The database is protected by copyright ©hestories.info 2019
send message

    Main page