Pieteikums studiju programmas akreditācijai


Studiju programmu salīdzinājums ar Latvijas un Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu programmāmDownload 7.38 Mb.
Page6/80
Date29.05.2018
Size7.38 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   80

9.3. Studiju programmu salīdzinājums ar Latvijas un Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu programmām

9.3.1. Teoloģijas un reliģiju zinātnes BSP


Salīdzinājums ar Tartu Universitātes (Igaunija) Teoloģijas bakalaura studiju programmu (arī 160 krp. apjomā):

Tartu Universitātes Teoloģijas Bakalaura SP salīdzinājumam izvēlējāmies pēc sekojošiem kritērijiem:

1) Latvijas akadēmiskā teoloģija vēsturiski ir bijusi saistīta ar Tartu (Tērbatas) Universitātes Teoloģijas fakultāti: Liela daļa spožāko latviešu teologu savulaik ir izglītojušies Tartu, Tartu iestrādes bija nozīmīgas TF un tās programmu izveidē 1920. gadā.

2) Ar Tartu universitātes TF mums ir ļoti laba sadarbība arī šodien. Tartu TF dekāns prof. Dr. Riho Altnurme ir arī TF Doktora SP direktors, ar Tartu kolēģiem ir daudz diskutēts arī par Bakalaura SP optimizāciju un attīstību.

3) Ar Tartu atrodamies vienā Baltijas jūras sadarbības telpā, mūs apvieno ļoti līdzīgas problēmas un uzdevumi.

4) Ar Tartu Universitātes TF plānojam visciešākajā veidā sadarboties arī turpmāk.

5) Tartu Universitātes Bakalaura studiju programma ir ļoti radnieciska un līdzīga.

Tartu ir 2 Bakalaura SP, TF tikai viena, kas apvieno visus nepieciešamos pamatus. No šiem salīdzinājumiem līdzīgākās programmas satura un struktūras jautājumos kļūst redzams, ka programmas ir ļoti līdzīgas.

Abas programmas ļoti līdzīgā veidā nodrošina pamatu apguvi (Tartu nedaudz specifiskāk vai nu Teoloģijā, vai Teoloģijā un reliģiju zinātnē) visās Teoloģijas klasiskajās apakšnozarēs.

Arī kredītpunktu apjoms un saturs studiju kursiem ir līdzīgs. Nedaudz atšķirīga ir atsevišķu studiju kursu atrašanās vai nu obligātajā, vai arī brīvās izvēles daļā.

Tartu ir plaša obligātā daļa, LU TF BSP izvēles daļa piedāvā daudz plašākas izvēles iespējas.

Tartu ir ļoti labi strukturēta moduļu sistēma, kas TF BSP ir nākotnes attīstības jautājums (pie atbilstošiem resursiem un iespējām).

Tartu ir plāšaka kursu izvēle specifiskās Pirmskolumba laika Amerikas reliģiju pētniecībā, TF BSP plašāka izvēle ir citās jomās – piem., Reliģijas filosofijā, jūdaismā, utt., kas atkarīgs no aktuālās attiecīgo jomu speciālistu klātbūtnes programmā.

Tāpat arī TF BSP ir spēcīgāka seno reliģisko valodu apguve (VD ebreju un JD koinē grieķu val.) un metodisko jautājumu apguve atsevišķi katrā no teoloģiskajām disciplīnām.


Salīdzinājuma tabulas ar Tartu univ. Teoloģijas fakultātes Bakalaura SP skat. pielikumā!
Salīdzinājums ar Bernes Universitātes (Šveice) Teoloģijas bakalaura studiju programmu:

Lai arī Šveices valsts nav iestājusies Eiropas Savienībā, Bernes Teoloģijas fakultāte ir viena no tām Teoloģijas fakultātēm, kur Boloņas process ir attīstījies vistālāk. Šī ir viena no pirmajām vāciski runājošajām Teoloģijas fakultātēm, kura piedāvā studēt pēc jaunā reglamenta, kas veidots pēc Boloņas vienošanās principiem. Atšķirībā no daudzām citām nozarēm, Teoloģijas bakalaura un maģistra studijas ir ļoti cieši saistītas. Pilnīgai profesionālai izglītībai jāabsolvē abi izglītības līmeņi un tikai tad absolvents var tikt ordinēts par mācītāju Šveices draudzēs. Tātad abi līmeņi arī praktiskā studiju īstenošanā ir cieši saistīti.

Salīdzinot Bernes Teoloģijas fakultātes un LU Teoloģijas fakultātes bakalaura programmas nav nozīmes visu kursu paralēlam atspoguļojumam, jo Bernes Teoloģijas fakultātē vienas apakšnozares ietvaros piedāvātie kursi nav stingri noteikti, bet gan var mainīties tematikas robežās. Bernes Teoloģijas fakultātes bakalaura studiju programmu veido kursi, kas sadalīti pa dažādām Teoloģijas pamattēmām. Nākamā tabula atklāj, kādā veidā salīdzinoši LU TF ir pārstāvētas šīs jomas. Praktisku iemeslu dēļ salīdzinājumam arī LU TF kredītpunkti pārvērsti ECTS.

Salīdzinājuma tabulas ar Bernes univ. Teoloģijas fakultātes Bakalaura SP skat. pielikumā!

Kopumā Bernes universitātes TF bakalaura programmā iekļauti obligātie kursi 150 ECTS (100 krp) apmērā, kas nozīmē, ka obligāto kursu ir vairāk, nekā LU Teoloģijas fakultātē (120 ECTS). Līdzīgi kā Bernes TF, arī LU TF lielākā vieta programmā piešķirta bibliskajiem priekšmetiem, attiecīgi - 37 un 36 ECTS). Otrā lielākā vieta ierādīta sistemātiskās teoloģijas priekšmetiem. Bernes TF lielu vietu (30 krp.) ieņem prakse, kas notiek vesela semestra garumā. Šī ir iezīmīgākā atšķirība starp abām programmām, jo LU Teoloģijas fakultātē šāds prakses semestris nav paredzēts. Citādi kopumā jāatzīst, ka Teoloģijas apakšjomas abās programmās pārstāvētas līdzīgās proporcijās, kas norāda uz LU Teoloģijas fakultātes bakalaura programmas atbilstību arī starptautiskiem standartiem.

Bernē nav paredzēts Bakalaura darbs. Tā vietā ir 3 kursa darbi; izpildīta programma dod iespēju iegūt Bakalaura grādu.

Salīdzinājums ar Latvijas Kristīgās Akadēmijas bakalaura studiju programmu „Teoloģija”:

Latvijas Kristīgās Akadēmijas (LKrA) Bakalaura SP salīdzinājumam izvēlējāmies pēc sekojošiem kritērijiem:

1) Programmas ir radnieciskas, abu pieteikums ir akadēmiskās Teoloģijas laukā.

2) Ar LKrA mūs saista līgumi un vēsturiskas attiecības, plānojam arī nākotnes sadarbību gan teoloģiskās izglītības pilnveidošanā, gan arī aktuālu jautājumu risināšanā Latvijas kontekstā.

3) Konkrēti plānojam savstarpēja līguma ietvaros iespēju studentiem apgūt otras augstskolas BSP kursus. Teoloģijas Fakultātes Bakalaura studiju programma (TF BSP) būtu ieinteresēta, ka tās studenti LKrA varētu ņemt praktiskus kursus Kristīgājā mākslā, glezniecībā un ikonogrāfijā, kā arī praktiskus kursus Bībeles arheoloģijā (Izraēlā). Savukārt LKrA ir izteikusi gatavību grieķu koinē un senebreju valodas, kā arī metodiskos kursus apgūt no TF BSP piedāvājuma.

4) Mūs vieno tās pašas problēmas un izaicinājumi.

5) Vēlamies vēlreiz uzsvērt abu augstskolu Teoloģijas Bakalaura SP nepieciešamību Latvijas kontekstā.

Programmas ir līdzīgas, lai gan LKrA nav pārstāvētas pietiekami izvērstā līmenī visas tradicionālās akadēmiskās teoloģijas apakšnozares. LU TF lielākus uzsvarus liek uz ievadu un metodiskajiem jautājumiem kopumā un katrā priekšmetā atsevišķi, saglabājot Rietumu universitāšu protestantisko fakultāšu pirmā līmeņa programmu saturus un standartus. Ar šiem starptautiski konvertējamiem akadēmiskajiem kritērijiem LU TF BSP absolvents var turpināt studijas jebkuras Rietumu universitātes Teoloģijas fakultātes augstāka līmeņa studiju programmā. LKrA uzsvarus liek vairāk uz praktiskām (sociāli karitatīvā darba) lietām tieši krievu pareizticīgās tradīcijas kontekstā.


9.3.2. Teoloģijas MSP

Arī Teoloģijas Maģistra programma tika salīdzināta ar trijām valsts atzītām teoloģijas maģistra programmām: vienu Latvijas - Latvijas Kristīgās Akadēmijas teoloģijas maģistra programmu, vienu no Baltijas valstīm - Tartu Universitātes (Igaunija) teoloģijas maģistra programmu un vienu no Rietumeiropas valstīm - Ekseteras Universitātes (Anglija) teoloģijas maģistra programmu (salīdzinājuma tabulas skatīt Pielikumā). Salīdzinājums tika veikts pēc sekojošiem kritērijiem: programmas mērķi un uzdevumi, izglītības pakāpe programmu uzsākot, programmas ilgums, programmas saturs.

Salīdzinājums parāda, ka katrai programmai piemīt sava specifika - Ekseteras programma ir vairāk orientēta uz patstāvīgu pētniecību teoloģijā, Kristīgās Akadēmijas programma uz teoloģisko zināšanu pielietošanu karitatīvajā darbā, bet Tartu programma ietver arī pedagoģisko moduli. Līdz ar to atšķiras programmu obligāto un izvēles daļu apjoms un daļēji arī saturs. Gan Tartu, gan Ekseteras programmas paredz papildprasības reflektantiem, kuru bakalaura grāds nav teoloģijā vai reliģiju zinātnē. Ekseteras programma atšķiras arī ilguma ziņā – tā ir viengadīga, kamēr pārējās - divgadīgas.

Tomēr visām trim programmām piemīt arī daudz kopīga ar LU piedāvāto programmu.

Programmu mērķi ir līdzīgi. LU, Kristīgās Akadēmijas un Tartu universitātes programmām ir identisks apjoms kredītpunktos (80 kr.p.) un ilgums (2 gadi). LU, Tartu universitātes un Ekseteras universitātes programmas obligātajā daļā piedāvā kursus zinātniskās pētniecības metodikā. LU un Tartu universitātes programmas piedāvā obligātos un izvēles kursus gan teoloģijas, gan reliģiju pētniecības jomās. Visas četras programmas piedāvā kursus tradicionālajās teoloģijas apakšnozarēs: bibliskajā teoloģijā, sistemātiskajā teoloģijā, vēsturiskajā teoloģijā un praktiskajā teoloģijā un veicina specializāciju vienā no tām.

Kopumā salīdzinājums parāda, ka LU Teoloģijas maģistra programma sniedz Eiropas līmenim atbilstošu otrā līmeņa izglītību teoloģijā un reliģiju zinātnē, saglabājot no vietējā konteksta izrietošu specifiku.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   80


The database is protected by copyright ©hestories.info 2019
send message

    Main page