Pieteikums studiju programmas akreditācijai


Studiju programmu organizācijaDownload 7.38 Mb.
Page7/80
Date29.05.2018
Size7.38 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   80

9.4. Studiju programmu organizācija

9.4.1. Teoloģijas un reliģiju zinātnes BSP

Programmas organizācija:

Kopš iepriekšējās akreditācijas programma nav būtiski mainījusies. Arī gaidāmās pārejas uz 3+2 modeli rezultātā izmaiņas skars tikai studiju plānu, bet ne pašu programmu un tās saturu. Nedaudzās izmaiņas ir izskatītas un pieņemtas TF Domē (vajadzības gadījumā skat. attiecīgos sēžu protokolu izrakstus katra akad. gada pašnovērtējuma ziņojumos), saskaņotas un iesniegtas LU Akadēmiskajā departamentā un pamatojamas ar programmas efektivitātes un kvalitātes uzlabošanu.

Bakalaura programmas līdzšinējais studiju plāns ir 8 semestri jeb 4 akadēmiskie gadi tikai pilna laika klātienē. Šīs programmas sekmīga absolvēšana dod pamatizglītību teoloģijā un reliģiju zinātnē: Bakalaura grāds ir 1. līmeņa akadēmiskā izglītība Teoloģijā.

Fakultāte ir izlēmusi bakalaura studiju programmu turpmāk īstenot ar 3 gadu 6 semestru (120 krp.) studiju plānu (jaunā “3+2”augstākās izglītības modeļa ietvaros). Izvērtējot vispārīgi pāreju uz 3-gadīgo studiju plānu, jāuzsver:


 1. uzņemšana BSP saskaņā ar 3-gadīgo studiju plānu var sākties jau ar 2007./2008. akadēmisko gadu,

 2. studējošajiem, kas imatrikulēti BSP pie 4-gadīgā studiju plāna, tiks pilnā mērā nodrošināta iespēja pēc šī plāna absolvēt programmu,

 3. noteiktu laiku fakultāte nodrošinās abu studiju plānu paralēlu darbību.

Izvērtējot saturiski pāreju uz 3-gadīgo studiju plānu, jāuzsver:

 1. netiek mainīta studiju programma, bet gan studiju plāns, kas tiek realizēts, maksimāli optimizējot studiju programmu,
 2. līdzšinējā 4-gadīgā studiju programma tiek padarīta efektīvāka pielāgota 3-gadīgajam studiju modelim,


 3. visi programmas pamatelementi tiek saglabāti gan pārejas procesā, gan 3-gadīgajā modelī.

Pamatdisciplīnas ir saistītas ar LU TF struktūrvienībām - 4 katedrām:

1) Bibliskās teoloģijas katedra (ietver sevī Jaunās un Vecās Derības studijas);

2) Semitoloģijas un valodu katedra (seno un moderno teoloģisko valodu studijas);

3) Sistemātiskās un Praktiskās teoloģijas katedra;

4) Baznīcas un reliģiju vēstures katedra.

Programmas kursi sadalīti t.s. A (obligātajā) daļā, B (ierobežotās izvēles) un C (brīvās izvēles) daļā. Visas daļas (A+B+C) summā dod 160 kredītpunktus:A daļas kursi veido 50% no programmas, tajā savācami 80 krp.;

B daļas kursi veido 40% no programmas, tajā savācami 64 krp.;

B daļa nosacīti iedalās divās apakšsadaļās: B1 modulī (kurā nosacītas izvēles veidā kursi jāapgūst visiem) un B2 modulī (no kura students var brīvi izvēlēties studiju kursus atbilstoši savām interesēm)9.

B1 modulī (kas faktiski ir sava veida obligātā daļa) jāapgūst 38 krp.

B2 modulī ir iespēja savākt 26 krp. no piedāvātajiem 151 krp. Izvēles iespējas ir ļoti plašas.

C daļas kursi veido 10% no programmas, tajā savācami 16 krp; Fakultātes mācībspēki ir pieteikuši vairākus „C” daļas studiju kursus, kas ir ļoti labi apmeklēti.

2002./2003. ak. g. izveidoto divu moduļu jeb sadaļu (B1 un B2) sistēma programmas B daļā (jo tradicionālie, teoloģijā obligāti apgūstamie priekšmeti nebija ietilpināmi „A” daļas 80 krp. robežās) ir sakārtojusi programmas darbību un ir sevi attaisnojusi.

Programmas absolvēšanai jāizstrādā un jāaizstāv Bakalaura darbs, kurš tiek iekļauts programmas A daļā ar apjomu 10 krp. Pamatoti uzskatām, ka studentu izstrādātie bakalaura darbi pat LU kontekstā izceļas ar augstu akadēmisku kvalitāti. Ir panākta pētniecisko darbu un aizsākto pētniecisko projektu neproblemātiska atzīšana Rietumu universitātēs.

Kopējais studiju kursu skaits, uzsākot 2006./2007. akad. gadu, Bakalaura programmas A + B daļās ir 110: A daļā 25 un B daļā 85.

Programmas A daļas īpatnība un arī nākotnes stratēģija ir zinātnisks un metodisks ievads dažādajās pamatdisciplīnās. A daļā Bibliskā teoloģija ietver sevī zinātniskus ievadkursus Jaunajā un Vecajā Derībā, senajās valodās, seno ebreju un Jaunās Derības laikmetā un kultūrvidē, kā arī Jaunās Derības un Vecās Derības eksegēzes metodikā.

Baznīcas un reliģiju vēsture ietver sevī ievadkursus pasaules reliģijās, reliģisko ideju un institūciju vēsturē, kā arī Austrumu un Rietumu kultūru vēsturē.


Sistemātiskā un Praktiskā teoloģija ietver sevī ievadkursus sistemātikā, filosofijā, ētikā un kristīgā rituāla praksē, kā arī modernajās valodās, ievērojot literatūrā un akadēmiskajā pasaulē sastopamās teoloģiskās pētniecības terminoloģiju un īpatnības.

B daļas studiju kursu palīdz iedziļināties attiecīgajā problēmu laukā vai pētniecības nozarē, ejot dziļāk, specifiskāk vai sīkāk dažādajās modernās pētniecības sfērās, sniedzot plašāku, sekundāru apvārsni.

Teoloģijas fakultātes Dome veic arī Teoloģijas un reliģiju zinātnes Bakalaura studiju programmas padomes funkcijas10.

Bakalaura studiju programma akreditācijas perioda sākumā (2000./2001. ak. gads) un akreditācijas perioda noslēgumā (2006./2007. ak. gads):

2000./2001. ak. gads2006./2007. ak. gadsStudiju kursi

Stundas

Krp.

Studiju kursi

Stundas

Krp.

A (obligātā) daļaA (obligātā) daļaVD: Ievads un teoloģija – I

64

4

VD: Ievads un teoloģija I

64

4

VD: Ievads un teoloģija – II

64

4

VD: Ievads un teoloģija II

64

4

JD: Ievads un teoloģija – I

64

4

JD: Ievads un teoloģija I

64

4

JD: Ievads un teoloģija – II

64

4

JD: Ievads un teoloģija II

64

4

VD ebreju valoda I (teorija)

32

2

VD ebreju valoda I


32

2

VD ebreju valoda II (teorija)

32

2

VD ebreju valoda II

32

2

JD grieķu valoda (koinē) I (teorija)

32

2

JD grieķu valoda (koinē) I

32

2

JD grieķu valoda (koinē) II (teorija)

32

2

JD grieķu valoda (koinē) II

32

2

Seno ebreju laikmets un kultūrvide

32

2

VD eksegēzes metodika

32

2

JD laikmets un kultūrvide

32

2

JD eksegēzes metodika

32


2

VD eksegēzes metodika

32

2

Pasaules reliģijas I

48

3

JD eksegēzes metodika

32

2

Pasaules reliģijas II

48

3

Pasaules reliģijas – I

32

2

Kristietības vēsture I

64

4

Pasaules reliģijas – II

32

2

Kristietības vēsture II

64

4

Pasaules reliģijas – III

32

2

Latvijas Baznīcas vēsture

32

2

Reliģisko ideju un institūciju vēsture - I


64

4

Sistemātiskā teoloģija I (e+)11

64

4

Reliģisko ideju un institūciju vēsture – II

64

4

Sistemātiskā teoloģija II (e+)

64

4
Ievads pasaules un kultūras vēsturē - I: Austrumi

32

2

Liturģika I

32

2

Ievads pasaules un kultūras vēsturē - II: Rietumi

32

2

Liturģika II

32

2

Sistemātiskā teoloģija I: Mācība par Dievu, ticību

64

4

Teoloģijas tradīcijas un teologi (e+)


32

2

Sistemātiskā teoloģija II: Kristoloģija, pneimatoloģija

64

4

Ievads Praktiskajā teoloģijā

32

2

Ievads filosofijā teologiem

64

4

Teoloģiskā ētika

32

2

Ievads psiholoģijā

64

4

Ievads reliģijas filosofijā

64

4

Kristīgā ētika

64

4

Ievads studijās un zinātniskā darba metodikā

32

2

Kristīgais rituāls (liturģika) I

32

2

Studentu zinātniskais seminārs

32


2

Kristīgais rituāls (liturģika) II

32

2

Bakalaura darbs
10

Vispārīgā angļu valoda (pamatkurss)

64

2


Vispārīgā angļu valoda I

64

2


Vispārīgā angļu valoda II

64

2


Teoloģiskā angļu valoda I

64

2
Teoloģiskā angļu valoda II

64

2


Vispārīgā vācu valoda (pamatkurss)

96

2


Vispārīgā vācu valoda

96

2


Teoloģiskā vācu valoda I

96

2


Teoloģiskā vācu valoda II

96

2
Teoloģiskā vācu valoda III

96

2


Ievads zinātniskā darba metodikā

16

1


Pavisam kopā A daļā:
85

Pavisam kopā A daļā:
80
B (brīvās izvēles) daļaB daļa, B1 modulis

(apgūstams visiem)


Bībeles ģeogrāfija


32

2

VD laikmets un kultūrvide

32

2

VD grāmatas eksegēze:

32

2

VD grāmatas eksegēze2:

32

2

VD grāmatas eksegēze: KoheletsVD grāmatas eksegēze: GenesisVD grāmatas eksegēze: Elijāhu-Elīša stāstiVD grāmatas eksegēze:

Psalmi
VD grāmatas eksegēze: DeuteronomsJesajas grāmatas eksegēze

VD grāmatas eksegēze: Jesaja 40-55VD grāmatas eksegēze: JeremijaVD ebreju valoda I (prakse)

64

4

VD ebreju valoda I (seminārs)

64

4

VD ebreju valoda II (prakse)

64

4

VD ebreju valoda II (seminārs)

64

4

VD ebreju valoda III

32

2

JD laikmets un kultūrvide

32

2

VD aramiešu valoda

32

2

JD grāmatas eksegēze3:

32

2


Patriarhu stāstu midrāši

32

2

JD grāmatas eksegēze: Jāņa evaņģēlijsVēsturiskais Jēzus

32

4

JD grāmatas eksegēze: Vēstule filipiešiemJD grāmatas eksegēze

32

2

JD grāmatas eksegēze: Vēstule romiešiemJD grāmatas eksegēze: Jāņa evaņģēlijsJD grieķu valoda (koinē) I (seminārs)

64

4

JD grāmatas eksegēze: Vēstule filipiešiemJD grieķu valoda (koinē) II (seminārs)

64

4


JD grieķu valoda (koinē) I (prakse)

64

4

Teoloģiskā angļu valoda IV (e+)

64

2

JD grieķu valoda (koinē) II (prakse)

64

4

Teoloģiskā angļu valoda V (e+)

64

2

JD grieķu valoda (koinē) III

64

4

Teoloģiskā vācu valoda IV

64

2

JD grieķu valoda (koinē) IV

32

2

Teoloģiskā vācu valoda V

64

2

Ignācija tekstu analītiskā lasīšana

32

2

Teoloģiskā latīņu valoda I

64

4

Rabīniskās tradīcijas Jaunajā Derībā


32

2

Teoloģiskā latīņu valoda II

64

4

Esteres grāmatas analītiskie lasījumi

64

4

Viespasniedzēja docētais studiju kurss

32

2

Teoloģijas problēmjautājumi - I

32

2

B daļa, B2 modulis

(brīvai izvēlei)
Teoloģijas problēmjautājumi– II

32

2

Bībeles arheoloģija: Paražas un tradīcijas

32

2

Apgaismības laikmets un teoloģija

32


2

Ievads reliģijas psiholoģijā (e+)

48

3

Teoloģija un kino

64

4

Robežsituācijas: Psiholoģija un reliģija

64

4

Klasiskās reliģiju pētniecības teorijas I

32

2

Luterisko ticības apliecību teoloģija

32

2

Klasiskās reliģiju pētniecības teorijas II

32

2

Lutera Katehismi

32

2

Mūsdienu reliģiju zinātnes teorijas un metodes I

32

2

Katoļu teoloģija: 2. Vatikāna koncils

32

2

Mūsdienu reliģiju zinātnes teorijas un metodes II


32

2

Katoļu teoloģija: 20. gadsimts

32

2

Ievads baltu reliģijās

32

2

Feminisma teoloģija

32

2

Baltu mitoloģija

32

2

Pastorālā padomdošana I: Ievads

32

2

Ievads jūdaismā

32

2

Pastorālā padomdošana II: Cilvēku savstarpējo attiecību dinamika

48

3

Ievads islāmā

32

2

Liturģiskā dziedāšana I

32

2

Ievads Korānā

32

2


Liturģiskā dziedāšana II

32

2

Ievads sūfismā

64

4

Ievads himnoloģijā

32

2

Ievads Ķīnas reliģiskajos tekstos

32

2

Latviešu himnoloģija

32

2

Maniheisms

32

2

Ievads Baznīcas mūzikas vēsturē I

32

2

Klasiskās arābu valodas pamati - I

64

4

Ievads Baznīcas mūzikas vēsturē II

32

2

Klasiskās arābu valodas pamati - II

64

4

Ievads stundu lūgšanu tradīcijā I

32


2

Klasiskās sīriešu valodas pamati

32

2

Ievads stundu lūgšanu tradīcijā II

32

2

Ēģiptiešu valodas pamati

32

2

Frīdriha Nīčes reliģijas filosofija

32

2

Ugarītu valodas pamati

32

2

Emanuela Levinas reliģijas filosofija

32

2

Persiešu valoda – I

64

4

Apgaismības laikmets un teoloģija

32

2

Persiešu valoda – II

64

4

Kristietība un politika

32

2

Persiešu valoda – III


64

4

Reliģiju zinātnes teorijas un metodes

64

4

Persiešu valoda – IV

64

4

Senās baznīcas grieķu un latīņu apoloģēti

32

2

Latviešu kultūras reliģiskie aspekti

32

2

Kristietība un vara antīkajā laikmetā

32

2
Latvijas Baznīcas vēsture

64

4

Seminārs Indijas reliģijās

32

2

Viduslaiku teoloģijas vēsture. Seminārs

32

2

Seminārs jogā

48


3

Krievu pareizticīgās baznīcas vēsture. Seminārs

32

2

Seno baltu reliģija un tās modernā recepcija

32

2

Rabīniskā literatūra I

32

2

Ievads islāmā I

32

2

Rabīniskā literatūra II

32

2

Ievads islāmā II

32

2

Ievads ebreju filosofijā

32

2

Ievads Korānā

32

2

Ebreju seno laiku vēsture

32

2

Klasiskās sīriešu valodas pamati

32

2

Ebreju vēsture Viduslaikos


32

4

Seminārs klasiskajā sīriešu literatūrā

32

2

Ebreju tradīcija

64

4

Austrumu kristietības vēsture

32

2


Ievads jūdaismā

32

2


Rabīniskā literatūra I

32

2


Rabīniskā literatūra II

32

2
Ebreju seno laiku vēsture (e+)

32

2

Piedāvāts izvēlei B daļā:
218

Piedāvāts izvēlei B daļā
199

9.4.2. Teoloģijas MSP

Programmas organizācija:

LU TF Teoloģijas maģistra studijas ietver padziļinātu zināšanu un prasmju apguvi divās pētniecības jomās- teoloģijā un reliģiju zinātnē. Šīs jomas programmā tiek īstenotas trīs teoloģijas un reliģiju zinātnes apakšnozarēs: bibliskā teoloģija; sistemātiskā un praktiskā teoloģija; baznīcas un reliģiju vēsture, kurām atbilst arī trīs Teoloģijas fakultātes katedras, ar kuru palīdzību studijas programmā tiek īstenotas.

Programmas kursi ir sadalīti “A” (obligātajā) daļā un “B” (ierobežotās izvēles) daļā. “A” kursi sniedz augstāka līmeņa zināšanas visās minētajās teoloģijas un reliģiju zinātnes apakšnozarēs (katrā apakšnozarē divi priekšmeti), bet “B” kursi dod iespēju studējošajiem padziļināt zināšanas kādā no apakšnozarēm. Izvēles kursus studentiem iesaka izvēlēties saskaņā ar tās apakšnozares priekšmetiem, kurā students plāno rakstīt savu maģistra darbu. Maģistra darbs ir pētniecisks darbs izvēlētajā teoloģijas vai reliģiju zinātnes apakšnozarē, kas satur maģistranta patstāvīgus zinātniskus secinājumus. Studiju kursa “B” daļā ietilpst arī viespasniedzēju docētie priekšmeti.

Saskaņā ar Valsts akadēmiskās izglītības standartu (MK “Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu”), Maģistra studiju programmas apjoms ir 80 kredītpunkti un studiju ilgums – 4 semestri.

Kredītpunktu sadalījums:


Maģistra darba apjoms - 30 krp. 37,5%

Obligātā “A” daļa – 25 krp. 31,25%

Izvēles “B” daļa – 25 krp. 31,25%
Izmaiņas programmā

Laikā kopš pēdējās akreditācijas ir notikušas vairākas izmaiņas administratīvā personāla sastāvā – gan direktora, gan lietvedības līmenī. Ar 2006. gada jūniju programmas direktora amatā stājās doc. Anta Filipsone.

Notikušas izmaiņas arī programmas saturā. Sakarā ar kvalitātes uzlabošanu, programmas obligātajā jeb “A” daļā ir izdarītas sekojošas izmaiņas:

Izmaiņas programmas „A” daļā”Kursi, kas tika apstiprināti akreditācijā

Pašreizējie kursi.

Kurss

Pasniedzējs

Krp.

Kurss

Pasniedzējs

Krp

Zinātnisko darbu sastādīšanas metodika

J. Cālītis

2

Zinātnisko darbu sastādīšanas metodika

J. Cālītis

2

Personības teorijas

I. Kalniņš

4

Personības teorijas

A. Filipsone


4

Teoloģijas antropoloģija

Viespasniedzējs

4

Teoloģijas antropoloģija: P.Tilliha teoloģija

J. Cālītis

4

Sociālā psiholoģija

I. Kalniņš

4


Filozofijas vēsture

Viespasniedzējs

4


Reliģiju socioloģijas teorijas

Viespasniedzējs

4


Tībingenas skolas sistemātiskā teoloģija

Viespasniedzējs

3Sv. Augustīna teoloģija

L. Hansone

3
Budisms

E. Taivāne

4


VD tekstoloģija I

I. Zvirgzds

2


VD tekstoloģija II

I. Zvirgzds

2


Draudze kā Dieva tauta 1. Pētera vēstulē

D. Balode

4

Prosemināri apakšnozare pēc maģistru darba vadītāja norādījumiem

Darba vadītājs

9

25


Maģistra darbs

Darba vadītājs

30

Maģistra darbs*

No akreditācijai iesniegtajiem kursiem pašreiz programmā identiski ir priekšmeti Zinātnisko darbu sastādīšanas metodika, Personības teorijas, Teoloģijas antropoloģija un Maģistra darbs. “Prosemināri apakšnozarē pēc maģistra darba vadītāja norādījumiem” tika apvienots ar maģistra darba rakstīšanas procesu, un to apjoms samazināts par 4 krp. Pašreizējie “A” daļas kursi ir sakārtoti atbilstoši teoloģijas un reliģiju zinātnes apakšnozarēm:

A” kursu sadalījums pa apakšnozarēm


Apakšnozares

Kursi

Bibliskā teoloģija

 • Jaunā Derība

 • Vecā Derība

Draudze kā Dieva tauta 1. Pētera vēstulē

VD tekstoloģija I, II


Baznīcas un reliģiju vēsture

 • Baznīcas vēsture

 • Reliģiju vēsture

Sv. Augustīna teoloģija

Budisms


Sistemātiskā un praktiskā teoloģija

 • Sistemātiskā teoloģija
 • Praktiskā teoloģija

Teoloģijas antropoloģija: P.Tilliha teoloģija

Personības teorijas

Kursu apraksti pievienoti Pielikumā.


Laikā kopš pēdējās akreditācijas programmas „B” daļā ir izdarītas sekojošas izmaiņas:

Izmaiņas programmas „B” daļā”
Kurss uz akreditāciju

Pašreizējie kursi

Kurss

Krp.

Kurss

Krp.

Tertuliāna un Augustīna teoloģija

2

Aleksandrijas Klēmenta un Origēna teoloģija

2

Baznīcas historiogrāfija


2

Aleksandrijas Filona valodas teorija

3

S.Grieķijas un S. Romas vēsture

2

Islāma ticības mācība un reliģiskā prakse

2

Pagānisms un kristietība viduslaiku Eiropā

2

Postmodernisms un reliģija

2

Vēsture: Viduslaiku Latvijas vēsture

2

E. Levinas domāšanas teoloģiskie aspekti

2

Vēsture: Vācijas viduslaiku vēsture

2

Vēsturiski kritiskā metode un hermenētika Jaunās Derības eksegēzē

2

Vēsture: Latvijas jauno laiku vēsture

2

Ķīnas reliģijas

3

Vēsture: Latvijas Baznīcas vēsture

2

Teoloģiskā vācu valoda II

2

Filoloģija: aramiešu valoda

2

Teoloģiskā vācu valoda III

2

Filoloģija: arābu valoda

2

Šleiermahera kristīgā ticība

4

Filoloģija: sīriešu valoda


2

Ievads Miqraot Gdolot

3

Filoloģija: grieķu un latīņu valoda

2

Dievkalpojums Korintā

2

Prosemināri apakšnozarē pēc maģistra darba vadītāja ieteikumiem

4

Patristiski – askētiskās tradīcijas antropoloģija I

2

Antīkā un viduslaiku filozofija

2

Patristiski – askētiskās tradīcijas antropoloģija II

2

Teoloģija: Ievads krievu pareizticībā

2

Teoloģiskais plurālisms

2

Fundamentālā morālteoloģija

2

Teodiceja: Dievs, ļaunums un ciešanas

2

Ievads katoļu baznīcas teoloģijā I

2

I. Kanta reliģijas teorija

2

Ievads katoļu baznīcas teoloģijā II

2

Kristiešu un pagānu dialogs I – III gs.

2

Ievads katoļu baznīcas teoloģijā III

2

Platons un teoloģija


2

Viduslaiku kultūra

2

Rietumu kontemplatīvā tradīcija 19. nn 20. gadsimtā

2

Pareizticība un krievu filozofijas tradīcija

2

Kontemplatīvā tradīcija viduslaikos un Reformācijas periodā

2

Vēsture: Āzijas jauno laiku vēsture

2

Reliģijas socioloģija

2

Reliģiju historiogrāfija

4

Seminārs: “Hermenētiskās teoloģijas ASV”

3

Reliģijas psiholoģija

4

Arābu integrācija Rietumu kultūrvidē

2

Āfrikas reliģijas un doma modernā periodā

4

Rūdolfs Bultmans un Bībeles interpretācija 20. gs.

2

Pasaules reliģijas: Ievads Latvijas reliģijas pētniecībā

4Pasaules reliģijas: Ievads Dienvidaustrumāzijas reliģijās

4

Jauno reliģiju teoloģija


2Jauno reliģiju psiholoģija

2


Kursu apraksti pievienoti Pielikumā.


Teoloģijas fakultātes Dome veic arī Teoloģijas Maģistra studiju programmas padomes funkcijas12.

Plānotās izmaiņas
Sakarā ar plānoto pāreju uz 3+2 studiju modeli, ir paredzēts arī turpmāk veikt izmaiņas gan programmas A, gan B daļās (jauno mācību plānu skat. 11.4 ). Ir plānots arī sākt piedāvāt nepilna laika studijas (paredzēto nepilna laika studiju plānu skat. 11.5).
Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   80


The database is protected by copyright ©hestories.info 2019
send message

    Main page