Pieteikums studiju programmas akreditācijai


Studiju programmu finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājumsDownload 7.38 Mb.
Page8/80
Date29.05.2018
Size7.38 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   80

9.5. Studiju programmu finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums

9.5.1. Finansēšanas avoti

Pēc mūsu aprēķiniem, lai LU Teoloģijas un reliģiju zinātnes Bakalaura SP izglītotu 1 studentu, vajadzīgi aptuveni 1100,- Ls, bet lai izglītotu 1 studentu Maģistra SP, ir vajadzīgi aptuveni 1236,- Ls. Ar šo summu pasniedzējiem tiek maksātas tikai MK noteiktās minimālās algas pie mazā profesoru (0) un asociēto profesoru (3) skaita. Ja mēs vēlētos palielināt profesoru skaitu, vai arī paaugstināt pasniedzējus akadēmiskajos amatos (kas finansiālo apsvērumu dēļ notiek ļoti gausi), šī summa būtu nepietiekama.

Aptuvenas kalkulācijas rāda, ka Valsts dotācija + pašu ienākumi (studiju maksas, projekti u.c.) pilnībā nenosedz TF un tās programmu izmaksas. Tas nozīmē, ka mums (vismaz pagaidām) ir nepieciešama LU iekšējā dotācija.

Finansiālā situācija patlaban mazā studentu skaita dēļ atļauj mums maksāt praktiski tikai pasniedzēju un darbinieku algas, rēķinoties ar cilvēku reālajām darba slodzēm.

Teoloģijas fakultāte ir viena no mazākajām fakultātēm, mazais studentu skaits (uz vienu pasniedzēju) varbūt nav ekonomiski izdevīgs, bet nodrošina daudz lielāku saskarsmes un akadēmisko procesu kvalitāti auditoriju darbā. Arī Rietumvalstu pieredze (zinātniskās konferencēs un publikācijās) runā par līdz šim neapzinātiem riska faktoriem, kas saistās ar masveidīgu „grāda produkciju” apvienotās nozarēs, vispārējos kursos un lielās auditorijās.


Latvijai (ņemot vērā relatīvi niecīgo iedzīvotāju daudzumu) nav vajadzības pēc ievērojami lielāka teologu skaita, lai gan bez akadēmiski izglītotiem teologiem vispār tā nespētu iztikt.

9.5.2. Infrastruktūras nodrošinājums.


Katras programmas darbību nodrošina administratīvais personāls 2 cilvēku sastāvā – programmas direktors un programmas lietvedis.

Katras programmas lietvedība tiek nodrošināta ar 2 datoru un 2 printeru palīdzību.

Programmā studējošie un mācībspēki izmanto TF fakultātes kopīgos materiāli tehniskos resursus – telpas, bibliotēku un tehniku (Skat. Pielikumā).

9.6. Imatrikulācijas noteikumi


Uzņemšanas prasības Bakalaura SP ir vispārējā vidējā izglītība / 4 gadu vidējā profesionālā izglītība.

Imarikulācijas pamatā ir CE Valsts valodā vai Latviešu valodā un literatūrā.

Teoloģijas fakultātes Teoloģijas un reliģiju zinātnes Bakalaura SP imatrikulācijas noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar LU imatrikulācijas noteikumiem, kurus pieņem katru gadu no jauna (pēdējais ir LU Rīkojums 27.10.2006. Nr. 32 „Par imatrikulācijas nosacījumiem pamatstudijās”).

Uz studijām Maģistra SP var pieteikties personas ar bakalaura grādu, otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību vai augstāko izglītību. Iestājpārbaudījumi programmā notiek individuālu pārrunu veidā ar katru pretendentu. Pārrunu gaitā iestājpārbaudījumu komisija izvērtē pretendenta gatavību studijām programmā pēc sekojošiem kritērijiem:


  1. Pretendenta akadēmiskā sagatavotība un motivācija pētniecībai teoloģijā vai reliģiju zinātnē – 60%


  2. Pretendenta maģistra darba iestrādes saskaņā ar rakstiski iesniegto tēmas pieteikumu – 20%

  3. Pretendenta iespējas veikt pieteikto pētījumu (avotu un citu resursu pieejamība, utt.) – 10%

  4. Pretendenta prasmes sarunāties un lasīt teoloģiskus tekstus vismaz vienā no modernajām svešvalodām (angļu, vācu) – 10%9.7. Studiju programmas praktiskā realizācija

9.7.1. Teoloģijas un reliģiju zinātnes BSP

Pasniegšanas metodes: Nodarbības notiek pārsvarā lekciju un semināru veidā. Programmas norises stratēģijā starp mācībspēkiem ir panākta vienošanās, konsekventi sekot LU akadēmisko prasību izpildei: Katrā studiju kursā (gan A, gan B daļā) paralēli darbam auditorijā obligāti vēl papildus jāstrādā ar specifisku zinātnisku literatūru, to analizējot ar aktuālākajām zinātniskās pētniecības metodēm. Tas visveiksmīgāk ievada katru programmas studentu patstāvīgā un zinātniski sabalansētā akadēmiski pētnieciskajā darbā.

Tikai atsevišķos kursos vai nu to specifikas, vai ari literatūras trūkuma dēļ, ņemot vērā mūsu finansiālās iespējas, materiāli tiek vai nu kopēti, vai arī analizēti nodarbību ietvaros. Pārsvarā visas vajadzīgās grāmatas ir atrodamas bibliotēkā.

Studentiem ir pieejama fakultātes kopētava, kurā tiek pavairoti mācību materiāli.

Akadēmiskajam personālam ir pienākums ar savas akadēmiskās izglītības tālākās attīstības posmos gūtajām zināšanām dalīties ar studentiem - ar līdzdarbiniekiem mūsu kopējā zinātniskās pētniecības darbā. Esam sekojuši līdzi noteikumam, ka katram mācībspēkam docētais kurss ir ar katru jaunu docēšanas reizi attiecīgi jāpapildina un metodiski jāuzlabo.

Ar katru kursa darbu vai bakalaura darbu students:

- iegūst praktiskas iemaņas ikviena zinātniski pētnieciskā darba izstrādāšanā - mācās formulēt savu pieteikumu, tēmu, atrast un pielietot atbilstošu zinātnisku metodiku, mācās strādāt ar zinātnisku literatūru, saskatīt galveno, loģiski un secīgi izklāstīt lietas un mācās nonākt pie loģiskiem un attiecīgajā zinātnes jomā saistošiem, no pētījuma gaitā fiksētajām premisēm izrietošiem slēdzieniem;

- tiek iesaistīts reālā zinātniskās pētniecības darbā attiecīgajā nozarē un disciplīnā. Sākot jau ar 3. semestri, katrs students atrod savai zinātniskajai darbībai vismaz vienu no mācībspēkiem, kas uzņemas zinātnisko vadību.

Bakalaura programmā katrs A daļas kurss (un lielākā daļa B kursu) ir veidots kā ievadkurss.

Katrā programmas studiju (īpaši A daļas) kursā students mācās šos metodoloģiskos pamatus kopumā un specifiski konkrētajā disciplīnā, bez kuru pielietošanas prasmes attiecīgo kursu nemaz nevar absolvēt.

Blakus tam programmā tiek piedāvāti ekskluzīvi metodoloģiskie ievadkursi ar uzsvaru uz zinātniskās pētniecības praktisko iemaņu iegūšanu.

Pāri disciplīnu robežām sniedzas sekojoši kursi:

- Ievads studijās un zinātniskā darba metodikā (1. sem.);

- Studentu zinātniskais seminārs (7. sem., lai palīdzētu Bakalaura darba radīšanā).

Atsevišķi metodoloģiski ievadkursi tiek piedāvāti arī teoloģiskajās pamatdisciplīnās, piem.:

- VD eksegēzes metodika;

- JD eksegēzes metodika.


9.7.2. Teoloģijas MSP.


Studiju process programmā pamatā tiek veidots lekciju un semināru veidā. Semināros bieži tiek pielietota analītiskās lasīšanas metode, ar kuras palīdzību studenti kopā ar pasniedzēju analizē iepriekš izlasītos zinātniskos darbus (pārsvarā svešvalodās), salīdzinot tos ar citu teorētiķu darbiem. Īpaša vieta tiek ierādīta pašu studentu prezentācijām, tādējādi īstenojot jaunākās pedagoģijas atziņas, kas par efektīvāku atzīst ne tik daudz tradicionālo frontālo pasniegšanas veidu, bet gan interaktīvo metožu pielietošanu.

Šāda pieeja ļauj labāk īstenot holistiskas izglītības modeli, kas paredz ne tikai teorētisku zināšanu apgūšanu vienā šaurā jomā, bet arī kopsakarību veidošanas prasmju attīstīšanu, sasaisti ar praksi, kā arī sociālo prasmju pilnveidošanu.

Viens no svarīgākajiem programmas kursiem ir asoc. prof. Jura Cālīša vadītais seminārs “Zinātnisko darbu sastādīšanas metodika”. Šis ir kurss, kurā maģistra studiju programmas studenti prezentē savas maģistra darba iestrādes (metodi, literatūras analīzi, hipotēzi, u.c.) saviem kolēģiem un docētājam. Šādas diskusiju veidā organizētas maģistra darba apspriešanas ir ne tikai lielisks palīgs maģistrantam darba metodes izvēlē un hipotēzes izstrādāšanā, bet arī sniedz praktiskas iemaņas publiskai prezentācijai, kā arī disciplinē studējošo maģistra darba izstrādāšanas procesā.

Pārējie obligātās daļas kursi ietver padziļinātu zināšanu un prasmju apguvi trijās teoloģijas un reliģiju zinātnes apakšnozarēs: bibliskā teoloģija, sistemātiskā un praktiskā teoloģija un baznīcas un reliģiju vēsture. B daļas kursi sniedz iespēju specializēties kādā no apakšnozarēm un sagatavoties maģistra darba izstrādei.

Mācībspēku pedagoģiskā darbība ir cieši saistīta ar pētniecisko darbu. Katrs pasniedzējs ir vairāku publikāciju autors savā specialitātē (publikāciju saraksts pievienots Pielikumā 5) un regulāri piedalās starptautiskās konferencēs. Programmā iesaistīto doktorantu docētie kursi atspoguļo pētījumus, kas tiek veikti doktora disertācijas izstrādāšanas procesā. Katru gadu gan mācībspēkiem, gan studentiem ir iespēja publiski prezentēt savu pētījumu rezultātus LU gadskārtējās akadēmiskās konferences TF sekcijas ietvaros, kā arī publicēt rakstus TF zinātniskajā izdevumā „Ceļš.”
Share with your friends:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   80


The database is protected by copyright ©hestories.info 2019
send message

    Main page