Pieteikums studiju programmas akreditācijaiDownload 7.38 Mb.
Page9/80
Date29.05.2018
Size7.38 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   80

9.8. Vērtēšanas sistēma

9.8.1. Teoloģijas un reliģiju zinātnes BSP


Vērtēšana katrā studiju kursā notiek ar atzīmi intervālā no „1” līdz „10” (10 ballu sistēmā). Vērtēšana notiek atbilstoši vispārējiem LU noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem.

Uzsvars vērtēšana tiek likts nevis uz faktu recitēšanu vai automātisku reprodukciju, bet gan uz metodiski korektas, patstāvīgas un brīvas zinātniskās domāšanas spēju, izmantojot zināmo faktu materiālu (gan A, gan B daļā). Esam pilnībā spējuši lauzt tradīcijas, kad studentam bija jāpārstāsta pasniedzēja mīļākā tēma noteiktā interpretācijā.

Programmas A daļas kursa izvērtēšana notiek sekojoši:

No katra studenta daudzos studiju kursos tiek sagaidīts patstāvīgs, rakstisks darbs (eseja), kas atbilst visiem akadēmiskā darba iekšējiem un ārējiem kritērijiem (avoti, sekundārliteratūra, utt.). Darba garums ir apm. 12 lapas;

Katrā studiju kursā lekcijās un semināru nodarbībās tiek dots arī zināms faktu vai metožu materiāls (visbiežāk elementāras pamatzināšanas attiecīgajā teoloģijas apakšdisciplīnā), kura zināšana ar izpratni jāapliecina kursa noslēgumā veidotajā testā vai eksāmenā.

Jāatzīmē, ka patstāvīgā zinātniskā darba rakstīšana netiek pieprasīta visos 25 „A” daļas studiju kursos. Rakstiski darbi netiek prasīti visos teoloģisko valodu kursos. Pārējie ievadkursi ir izvietoti pa dažādiem studiju semestriem. Parasti lielāka slodze patstāvīgo darbu rakstīšanas dēļ ir fiksējama 3. un 4. studiju semestros, taču tā ir pieļaujamās robežās un vairums studējošo ar to tiek galā bez problēmām un paredzētajos terminos (secinājums izdarīts, aplūkojot eksāmenu protokolus).

Novērtēšana notiek semestra beigās:

- A daļā testa un patstāvīga rakstiska darba veidā;

- B daļā eksāmena veidā.

Atsevišķos gadījumos, kuros bez metodikas ir vēl milzīgs faktu materiāls, vai arī liels papildus izlasāmās literatūras, vērtēšana notiek:

- nelielos pārbaudes darbos vai nu katru lekciju, vai arī vairākkārt semestrī;

- izmantojot izlasīto/iemācīto pētnieciskos projektos, utt.

Īpaša, valodnieku izstrādāta, ļoti diferencēta pārbaudījumu un zināšanu izvērtēšanas metodika ir seno un moderno valodu kursos.

9.8.2. Teoloģijas MSP


Studiju kursu ietvaros vērtēšanas sistēmu nosaka LU normatīvie dokumenti. Katra studiju kursa noslēgumā studentiem jākārto pārbaudījums, kas tiek vērtēts ar atzīmi 10 ballu sistēmā. Pārbaudījums ir nokārtots un studentam par kursu tiek ieskaitīti kredītpunkti, ja vērtējums nav zemāks par “4”. Pārbaudījumu formu un prasības kredītu iegūšanai katrs docētājs izstrādā individuāli, iekļaujot tos kursa aprakstā.

Maģistra darbi, sākot ar 2006 gadu, tiek vērtēti saskaņā ar LU “Noslēguma darbu (bakalaura, maģistra darbu, diplomdarbu un kvalifikācijas darbu) izstrādāšanas un aizstāvēšanas kārtības” (apstiprināta ar LU 04.07.2006. rīkojumu Nr.1/180) 6. punktu („Noslēguma darbu izstrādāšanas un aizstāvēšanas kārtība” pievienota pilnā apjomā Pielikumā). Noslēguma darbu vērtēšana notiek slēgtā noslēguma pārbaudījumu komisijas sēdē pēc visu sēdē paredzēto darbu noklausīšanās. Vērtējums tiek paziņots studentiem pēc sēdes beigām. Noslēguma darba vērtēšanā tiek ņemta vērā: darba kvalitāte; darba autora ziņojums (prasme zinātniski, koncentrēti un argumentēti iepazīstināt ar veikto pētījumu, formulēt secinājumus, norādīt turpmākos iespējamos pētījuma virzienus); atbildes uz komisijas jautājumiem un prasme diskutēt.

Darba kvalitāte tiek vērtēta saskaņā ar sekojošiem, TF Domes apstiprinātiem, kritērijiem:


  • Temata pieteikums (problēmas, mērķis un uzdevumi);

  • Darba tēze un tās izvērsums;

  • Izvēlētās metodikas atbilstība pieteiktajam pētījumam;

  • Koncepcijas izstrāde un darba struktūra (vielas analīze un izklāsta loģika);

  • Akadēmiskās literatūras izpēte un raksturojums;

  • Bibliogrāfiski tehniskā precizitāte (norādes, bibliogrāfija, piezīmes, skaidrojumi, utt.);
  • Interpretācija un temata apstrāde;

  • Secinājumi un darbā formulētās tēzes pierādījumi;

  • Darba novitāte;

  • Darba aizstāvēšana un skaidrošana.9.9. Programmu iekšējās kvalitātes nodrošināšanas mehānisma darbība.


Abas programmas studentam ir labi pārskatāmas un saprotamas. Esam rūpīgi veidojuši tās loģiski sakārtotas, secīgas un vienkāršas.

Programmu praktiskā norise pilnībā atbilst visiem LU normatīvajiem dokumentiem, mēs izmantojam visas LUIS prasības un iespējas.

Regulāri katru gadu starpakreditāciju periodā LU Akadēmiskajā departamentā ir iesniegti programmu pašnovērtējuma ziņojumi. Regulāri tiek veiktas studentu aptaujas, kā arī absolventu un darba devēju aptaujas.

Visiem pasniedzējiem un darbiniekiem ir arī īpaši pieņemšanas laiki.

Teoloģijas zinātnē un jebkādā teoloģiskā (un arī sabiedrībā izvērstā reliģiskā) darbībā kopumā ir nepieciešamas specifiskas kompetences. Visi studiju kursi ir sadalīti pa apakšnozarēm tā, lai studējošais spētu apgūt visu tradicionālo apakšnozaru nepieciešamos pamatus.

Kursu skaits, izlase un secība katrā apakšnozarē strikti atbilst teoloģiskajā darbā nepieciešamo kompetenču iegūšanai.

Atsevišķie pa apakšnozarēm izkārtotie kursi kopumā atbalsta programmu kopējos mērķus. Starptautiskās sadarbības pieredze mums ir mācījusi, ka daudz vairāk uzmanības ir jāpievērš studēšanas un zinātniskās pētniecības procesam, tā atraktivitātei, aktualitātei un kvalitātei, nevis tikai rezultātiem, lai panāktu programmu beidzēju tālākās izglītības iespējas visa mūža garumā. Kompetences ir skaidri definētas un zināmas jau 1. semestra studentam. Tās neattiecas tikai uz akadēmiskām un specifiski teoloģiskām lietām vien, bet arī uz mentālām, emocionālām, praktiskām un saskarsmes sfērām vispār.

Šī akreditācijas perioda ietvaros esam rūpīgi aptaujājuši studentus par visiem pasniedzējiem un par gandrīz visiem lasītajiem studiju kursiem šajā periodā. Līdz ar to esam izpildījuši LU rīkojumu Nr. 1/98 no 17.05.2005 „Par aptauju organizēšanu” (punkti 1.1 un 1.2).

2005./2006. ak. gadā esam veikuši aptauju tikai par tiem pasniedzējiem un studiju kursiem, kas nākuši klāt no jauna. Līdz ar to mums ir pilna informācija par visiem programmu pasniedzējiem un studiju kursiem, kas ir ļāvusi mums iespēju robežās uzlabot studiju procesu un tā kvalitāti.

Divas reizes šajā akreditācijas periodā esam veikuši absolventu aptauju.

Vairākas reizes paši studenti ir rīkojuši aptaujas par akadēmisko un studiju darbu, par programmas darbības kvalitāti (pēdējo reizi 2006. gada noslēgumā). Pēc šīm aptaujām ir organizētas studentu un pasniedzēju diskusiju pēcpusdienas, lai meklētu funkcionējošus modeļus, kā uzlabot procesa kvalitāti.

Programmu darbības caurspīdīgumu nodrošina svarīgāko lēmumu apspriešana un apstiprināšana TF Domē. Programmu izvērtēšana notiek ar studējošo un absolventu aptauju palīdzību, kā arī katru gadu sagatavojot LU vadībai programmas pašvērtējuma ziņojumu.


Share with your friends:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   80


The database is protected by copyright ©hestories.info 2019
send message

    Main page