Prop. Stéphan van der Watt (Projekbestuurder)Download 0.69 Mb.
Page1/28
Date conversion10.11.2016
Size0.69 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28Verslag aan die Algemene Jeugkommissie van die NGK oor die AJK Familie-Gemeente Projek, in samewerking met BUVTON en die Hugenote Kollege.

Geskryf deurProp. Stéphan van der Watt

(Projekbestuurder)

en

Dr. Christo Thesnaar(Projekleier)

Datum van voorlegging: 16 Mei 2005


Inhoudsopgawe


Inleiding 1

Deel I: Aanloop tot en verloop van die FGP in 2002 2

1. JANUARIE – EERSTE BEPLANNINGS-VERGADERING VIR FGP 2

2. FEBRUARIE – ALGEMENE JAARVERGADERING VAN DIE AJK 6

3. APRIL – AANSOEK OM FINANSIERING VAN DIE FGP 7

4. MEI – DIVERSITEIT AS KERN-DOELWIT 8

5. JULIE 2002 – GEMEENTES WORD UITGENOOI OM DEEL TE NEEM 8

6. UITEENSETTING VAN DIE FOKUS-AREAS VAN DIE PROJEK 9

7. JULIE – AUGUSTUS – DIE EERSTE BYEENKOMS VIND PLAAS EN VERSLAG WORD GEGEE AAN AJK 10

8. JULIE 2002–VOORLEGGING VAN AJK AAN ALGEMENE SINODE (OKT. 2002) 13


Deel II: Verloop van die FGP in 2003 15

1. JANUARIE – BELANGRIKE BEPLANNING VIR EERSTE BYEENKOMSTE 15

2. FEBRUARIE - DIE EERSTE BYEENKOMSTE VIND PLAAS 18

3. AUGUSTUS – TWEEDE FGP BYEENKOMS WORD GEHOU 20

4. NOVEMBER – FAMILIE-NAVORSINGSGROEP PRODUSEER FAMILIE-FOKUS 21

5. DESEMBER – VOORSTELLE RONDOM PROJEKTE IN DIE TOEKOMS 22


Deel III: Verloop en afsluiting van die FGP in 2004 24

1. INLEIDEND: FAMILIEJAAR BIED UNIEKE GELEENTHEID 24

2. FEBRUARIE: EERSTE BYEENKOMS VAN 2004 25

3. TWEEDE BYEENKOMS - OKTOBER 26Deel IV: Aanbevelings vir nuwe projek/te in 2005 en verder 29

1. VOORLOPIGE EVALUERING VAN DIE FGP-LOODSPROJEK 29

2. VOORLOPIGE KERNBEVINDINGE 32

3. VOORSTEL EN AANBEVELINGS RONDOM VOORTGANG VAN PROJEK/TE 34Deel V: Bedankings 40

Deel VI: Addenda 41

1. Riglyne vanuit AJK-kantoor (Dr. Louis Dressel) vir aansoek om befondsing 41

2. Aansoek om finansiering van FGP 43

A. Aanloop en agtergrond tot die familie-gemeenteprojek (FGP) 43

B. Doelwitte van die familie-gemeenteprojek (FGP) 47

C. Rolspelers van die Familie-gemeenteprojek (FGP) 48

D. Familie-gemeenteprojek (FGP) - Gemeentes in vennootskap 49

E. Bestuur en logistiek 50

F. Navorsingsprojekte 51

G. Oorhoofse begroting en aansoek om fondse by die AJK 2002/2003 59

3. Finale reëlings vir die eerste FGP byeenkoms op 29-30 Julie 2002 60

4. Verslag na aanleiding van eerste byeenkoms (met gewysigde begroting) 63

5. Voorbeeld van vraelys vir gemeenteprofiel 68

6. Program en deelnemers vir byeenkoms van 24-25 Februarie op Stellenbosch 73

7. Details van Familie-Sisteem Terapie Werkswinkels (FST) 74

8. OT en NT perspektiewe of Familie-wees – Proff. Bosman en Mouton 79

(A) Enkele OT Perspektiewe op die familie/gesin 79

(B) Enkele NT perspektiewe op die familie (van God) 80

9. Brief van Dr. Frederick Marais uit Chicago – Maart 2003 83

10. Gespreksdokument van Dr. JF Marais oor familie-konsensus 86

11. Agtergrondsinligting oor die Familie-Fokus Projek (FFP) 93

12. Agenda vir FFP-vergadering in Junie 2003 97

13. Verslag van Mei se Familie-navorsingsgroep se byeenkoms 99

14. Verslag van beplannings-vergadering met FGP navorsers in Augustus 2003 103

15. AJK Gesinsbediening verslag van beplanning op 26 Augustus 2003 105

16 (a). Vorderingsverslag van navorser: Ds. Strydom Bruwer 108

16 (b). Vorderingsverslag van navorser: Me. Hester Veldsman 117

16 (c). Vorderingsverslag van navorser: Ds. Neil du Plessis 120

16 (d). Vorderingsverslag van navorser: Prop. Stéphan van der Watt 125

16 (e). Vorderingsverslag van navorser: Mnr. Gert Engelbrecht 131

17. Verslag van die tweede FGP-byeenkoms in Augustus 2003 132

18. Gemeenteverslag NGK Blanco 141

19. Gemeenteverslag NGK Goerge Moeder 144

20. Gemeenteverslag NGK Paarlberg 148

21. Gemeenteverslag United Church, Stellenbosch 152

22. Gemeenteverslag VCF Kenilworth 156

23. Verslag van Dr. Willem Pretorius oor FGP gemeentes in die Noorde 164
Inleiding

Hierdie verslag bied ‘n oorsig oor die proses wat die AJK familie-gemeente projek (FGP) vooraf gegaan het, asook die twee en ‘n halwe jaar wat die FGP geduur het.


Vanuit die familienavorsingsgroep, wat reeds vanaf die laat 1990’s deur Buvton gekoördineer is, het daar in die afgelope paar jaar (veral vanaf 2000 spesifiek) ‘n sterk behoefte ontstaan na ‘n familie-gefokusde bediening in die kerk. Dit is veral gerugsteun deur die ontwikkeling (deur Buvton) van die (agt) familie-gewoontes kursus. Vanuit die werk wat gedoen is tydens die navorsingsbyeenkomste en die terugvoering wat ontvang is tydens die familiegwoontes-kursusse, het dit duidelik na vore gekom dat die stand van families in die kerk ernstige aandag nodig het.
Hiermee saam het dit ook duidelik geword dat die kerk op daardie stadium nie gefunksioneer het as ‘n familie in terme van die akkomodering en ondersteuning van alle mense in die familie van God nie. Hierdie gewaarwording het vir dr. Frederick Marais en ander kollegas van Buvton genoop om erns te maak met die problematiek van familiale denke, en om die kerk uit te daag om familiaal te dink. Sodoende is begin om gemeentes se aandag te vestig op die familie as ‘n geïntegererde perspektief op alle bedieninge. Dit het dr. Marais gemotiveeer om rolspelers te identifiseer wat hierdie familiale fokus saam met hom kon dryf op gemeentelike vlak.
Die chronologiese verloop van gebeure in terme van die ontplooiing van die proses word hieronder in detail uiteengesit.

Deel I: Aanloop tot en verloop van die FGP in 2002  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page