Publications

:)


Download 98.5 Kb.
Date01.07.2018
Size98.5 Kb.
PUBLICATIONS

Books:
Cultural Authority and Political Culture: Exploring Issues with the Zhongyong and the Daotong during the Song, Jin and Yuan Dynasties, Co-authored with Christian Soffel (Muenchener Ostasiatische Studien; Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2012).
Pangguan Zhuzixue: Luelun Songdai yu Xiandai Jingji, Jiaoyu, Wenhua, Zhexue (Bystander Perspectives on Zhu Xi Studies: Essays on Song and Modern Economics, Education, Culture and Philosophy), Shanghai: Huadong Shifan Daxue chubanshe (East China Normal University Press), 2011; xiv+257 pages.
Juheeui Sayu Sagye (National Seoul University Professor Byounghwon Kim’s Korean translation of my Zhu Xi de siwei shijie), Seoul: Kyoyook Kwahag sa (Educational Science Society), August, 2010, 390 pages.
Lishi yu wenhua de zhuisuo: Yu Yingshi jiaoshou bazhi zhushou lunwenji (Historical and Cultural Explorations: Essays Honoring the 80th Birthday of Professor Ying-shih Yü), chief editor, Taipei: Linking (Lianjing) Books, 2009; xxiii+960 pages.
Zhu Xi de siwei shijie (zengdingben). Expanded and revised edition of my Zhu Xi’s World of Thought. Taipei: Yunchen wenhua (Asian Culture), 2008; 553 pages.

Also a version in PRC characters by Nanjing: Jiangsu Renmin chubanshe (People’s Press), 2009; xxix+376 pages.


Chanyuan zhi meng xinlun (New Discussions of the Shanyuan Treaty), co-edited with

Zhang Xiqing, et al, Shanghai: Renmin chubanshe (People’s Press), 2007; vi+211 pages.

10-13 shiji Zhongguo wenhua de pengzhuang yu ronghe (Cultural Conflict and Synthesis in China from the 10th to the 13th Centuries), co-edited with Zhang Xiqing and Huang Kuan-chung. Shanghai: Renmin chubanshe (People’s Press), 2006; vi+609 pages.

Songdai sixiangshi lun (Collected Essays on the History of Thought in the Song Dynasty), an anthology of essays edited by Tian Hao (the Chinese name of Hoyt Tillman). Beijing: Zhongguo shehui kexue wenxian chubanshe (Social Sciences Documentation Publishing House, Chinese Academy of Social Sciences), 2003, iii + 661 pages. [Contains 18 essays, including 3 of my own, in addition to my Introduction.]
Business as a Vocation: The Autobiography of Mr. Wu Ho-su. My translation (with an Introduction and Epilogue) of Huang Chin-shing’s Ban shiji de fendou: Wu Huoshi xiansheng koushu zhuanji (Taibei: Yunchen wenhua gongsi, 1990). Cambridge: East Asian Legal Studies Program of Harvard Law School and distributed by Harvard University Press, 2002, xlii + 262 pages.
Gongli zhuyi de rujia: Chen Liang dui Zhu Xi de tiaozhan (Utilitarian Confucianism: Chen Liang’s Challenge to Zhu Xi), with my new Preface to the Chinese edition. Translated by Jiang Changsu. Haiwai Zhongguo yanjiu congshu (Collectanea of Chinese studies from overseas) series, edited by Liu Dong, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing. Nanjing: Jiangsu renmin chubanshe, 1997; xvi + 206 pages.

Reprint edition by Fenghuang (Phoenix) Series, Jiangsu Renmin (People’s) Press, January, 2012.

Zhu Xi de siwei shijie (Zhu Xi's World of Thought). Revised and significantly expanded version of Confucian Discourse for a Chinese audience. I had help from Ch’ih Sheng-ch’ang, Niu Pu, Ji Xiao-bin, and others. China Monograph Series edited by Huang Chin-shing. Taipei: Asian Culture Co. (Yunchen wenhua gongsi), 1996; 429 pages.

Translated from traditional Chinese characters into PRC characters for a monograph series edited by Tang Yijie of Beijing University, and published; Xi’an: Shaanxi Province Normal University (Shaanxi shifandaxue chubanshe), 2002, vii + 358 pages.

China under Jurchen Rule: Essays on Chin Intellectual and Cultural History. Co-edited by Hoyt Cleveland Tillman and Stephen H. West. Series in Chinese Philosophy and Culture, edited by David L. Hall and Roger T. Ames. Albany: State University of New York Press, 1995, xxi + 385 pages.
Ch'en Liang on Public Interest and the Law. Society for Asian and Comparative Philosophy Monograph Series, no. 12, edited by Henry Rosemont. Honolulu: University of Hawaii Press, 1994, xxi + 150 pages.

Confucian Discourse and Chu Hsi's Ascendancy. Honolulu: University of Hawaii Press, 1992, xv + 328 pages.

[A Japanese translation is almost completed by M. Seishu Kawahashi, Abbot of Reiganji (Zen) Temple.]


Utilitarian Confucianism: Ch'en Liang's Challenge to Chu Hsi. Cambridge, Mass.: Harvard East Asian Monograph Series, no. 101, Harvard University Press, 1982; xvi + 304 pages.
Refereed Articles and Essays:
“Disorder (Luan) as Trauma: A Case Study of Reactions to the Mongol Conquest,” in Helwig Schmidt-Glintzer, Achim Mittag, and Jörn Rüsen, eds., Collective Identity, Experiences of Crisis and Traumas, Volume 2 of New Approaches to Chinese Historiography and Historical Culture from a Comparative Perspective. (Leiden: Brill), forthcoming.
“Southern Sung Confucianism,” in John Chaffee and Denis Twitchett, eds., Cambridge History of China, Volume 5, Part 2 (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), in press. (Almost published in 2011, but the chapter on Buddhism was not ready.)

“Chen Liang,” (an introduction and three translations from his works), in Irene Bloom and Wm. Theodore de Bary, eds., Sung Neo Confucianism, (New York: Columbia University Press, forthcoming).

“Hao Jing dui Wujing, Zhongyong he Daotong de fansi” (Hao Jing’s Reflections on the Five Classics, the Zhongyong and the Transmission of the Way), Zhongguo Wenzhesuo jikan (Journal of the Institute of Chinese Literature and Philosophy, Academia Sinica), forthcoming. Also being reviewed for publication in a volume on Chinese, Japanese and Korean Scholarship on the Confucian Classics, edited by Lin Ching-chang and So Kwan Po (Taipei: Wanzhuan lou Press).
Zhuzi wenhua fuxing de qianzaili: yi Zhuzi hunli xianzaiban wei li” (Figuring the Potential for a Revival of Zhuzi Culture: An Analysis Based on Chinese Student Responses to the Modernized Zhuzi Wedding Ritual), first author with Margaret Tillman, Zhexue yu shidai (Philosophy and the Times), edited by Chen Lai, et. al., to be submitted to Shanghai: Huadong Shida (East China Normal) University Press, 2011, pp. 225-241.

“Zhu Xi yanjiu zai Meiguo: yi Chen Rongjie, Yu Yingshi yu Tian Hao wei zhongxin” (Zhu Xi Studies in America: Taking Wing-tsit Chan, Ying-shih Yü and Hoyt Tillman as center of discussion), in Fudan wenshi jiangtang (Fudan University Lectures on the Humanities), edited by Fudan Daxue Wen Shi Yanjiuyuan (National Institute for Advanced Humanistic Studies at Fudan University and published in Beijing by Zhonghua shuju), No. 4, November, 2011, pp. 103-124.

“Quanqiuhua jinchengzhong, ruhe chuangxin Rujia wenhua? Yi Shijie Zhuzhi Linhehui wei lizi” (How to Revitalize Confucian Culture in an Era of Globalization? Taking the World Zhu Family Association as an Example), in Zhuzi Wenhua (Zhu Xi Culture), 2010, No. 6, pp. 23-27. Will also be published in Rujia wenhua yushidai jingshen: 2010 Zhongguo Quzhou Ruxue luntan lunwenji (Confucian Culture and the Spirit of the Age: 2010 Quzhou, China International Forum on Confucianism), edited by Teng Fu, et al. (Hangzhou: Zhejiang Guji chubanshe, forthcoming 2012).

“Lai zi Menggu zhengfu dangzhong de guandian: Hao Jing dui Tang Song wenhua zhuanbian yu lianxu de fanxing,” (A Perspective from the midst of the Mongol Conquest: Hao Jing’s Reflections on Cultural Change and Continuity from Tang to Song), in Yudi, kaogu yu shixue xinshuo—Li Xiaocong jiaoshou huanli wenji (New Discussions of Territory, Archeology and History: A Commemorative Volume for Professor Li Xiaocong’s Retirement), edited by Cheng Yi’nong et al., (Beijing: Zhonghua shuju, forthcoming, 2012), pp. 476-479.

“A Joyful Union: The Modernization of the Zhu Xi Family Wedding Ceremony,” second author with Margaret Tillman, Oriens Extremus, No. 49, (2010) [Summer, 2011], Germany, pp. 115-142.


“Explorations into Song-Yuan Intellectual History: Any Contemporary Relevance?” (Keynote Address to the Korean Society for Chinese Studies), (Chung Kuk Hak Po, Journal of Chinese Studies, published by The Korea Society for Chinese Studies), Vol. 64 (December, 2011), pp. 537-569 (Korean version, pp. 537-551, English version, 552-569).
“Xijie lianli: Zhuzi jiali·hunli de xiandaihua” (A Joyful Union: The Modernization of the Wedding Rituals from the Zhu Xi Family Rituals), second author with Tian Mei (Margaret Tillman), Zhongguo Renleixue pinglun (China Anthropology Review), No. 19 (2011), pp. 140-156. A revised version was also published in Renwen yu jiazhi (Humanity and Values), edited by Chen Lai and Zhu Jieren (Shanghai: Huadong Shifan Daxue chubanshe, 2011), pp. 225-241.

“Rujia wenhua ruhe chuangxin?” (How to revitalize Confucian Culture?), in Beijing’s Zhonghua dushu bao (China Reading Weekly), No. 191, October 20, 2010, pp. 1, 9, as well as a shorter version in Fujian’s Sanming ribao (Sanming Daily), October 17, 2010, p. A3.

“Zhang Shi’s Philosophical Perspectives on Human Nature, Heart/Mind, Humaneness and the Supreme Ultimate,” in Neo-Confucian Philosophy, edited by John Makeham, in the Dao Companion to Chinese Philosophy Series, edited by Yong Huang. (Dordrecht, The Netherlands: Springer, 2010), pp. 125-151.
“Shehui, jingji lingyu zhong xuanzexing de Rujia jiazhiguan he shequn guanxiwang” (Selected Confucian Networks and Values in Society and the Economy), in Zhongguo Ruxue (Chinese Confucianism), vol. 4, edited by Wang Zhongjiang and Li Cunshan, (Beijing: Zhongguo shehui kexue chubanshe [China’s Academy of Social Sciences Press], December, 2009 [actually spring 2010]), pp. 287-315.
“Ruxue lunli he jingshi sixiang: tantao Chen Liang, Chen Huanzhang and Shibusawa Eiichi de guandian” (Confucian Ethics and Statecraft Thought: An Inquiry into the Ideas of Chen Liang, Chen Huanzhang and Shibusawa Eiichi), in Tian Hao (Tillman), ed., Lishi yu wenhua de zhuisuo: Yu Yingshi jiaoshou bazhi zhushou lunwenji (Historical and Cultural Explorations: Essays Honoring the 80th Birthday of Professor Ying-shih Yü), Taipei: Linking (Lianjing) Books, 2009, pp. 107-133.
“Zhu Xi yu Daoxue de fazhan zhuanhua” (Zhu Xi and the Transformation of Learning of the Dao Confucianism), Songdai xinruxue de jingshen shijie – yi Zhuzixue wei zhongxin (The Intellectual World of Neo-Confucian in Song Dynasty: Taking the study of Zhu Xi as the Center of Discussion), edited by Wu Zhen, ed., (Shanghai: East China Normal University Press, 2009), pp. 10-23.

“Lishi shijie zhong de Rujia he Ruxue” (Historical Worlds of Confucians and Confucianism), transcribed interview conducted by Ge Huanli, Linyi Shifan Xueyuean Xuebao (Journal of the Linyi Normal College, Shangdong Province), Vol. 31, No. 4 (August, 2009), pp. 40-44.

“Rujia jioayu shi geti zijue huoshi jiyou zhihui de chuandi?” (Is Confucian Education Individual Self-Realization or the Transmission of Wisdom?) Gujin Lunheng (Disquisitions on the Past & Present, the journal of the Research Group on the History of Health and Healing, Institute of History & Philology, Academia Sinica), No. 19 (June, 2009), pp. 93-110.
“Distant Echoes of Chen Liang’s Statecraft Thought? Chen Huan-chang and Shibusawa Eiichi on Confucian Ethics and Economics,” Studies in Chinese History, a trilingual journal published in Tokyo, Japan, No. 18 (2008) [2009], pp. 1-26.
“Gensui Shihuazi Laoshi yanjiu Songdai sixiangshi: lun Zhu Xi he tian” (Researching Song Intellectual History with Professor Schwartz: Discussions of Zhu Xi and the ‘Mind of Heaven’), in Xu Jilin and Zhu Zhenghui, eds., Shihwazi yu Zhongguo (Schwartz and China). Changchun: Gilin chuban jituan, 2008, pp. 154-170.
“A Perspective from the midst of the Mongol Conquest: Hao Jing’s Reflections on Cultural Change and Continuity from Tang to Song”, in Huang Kuan-chung, et al., ed., Jitiao yu bianzou: 7-20 shiji de Zhongguo guoji xueshu yantiao hui (Keynote and Variation: International Scholarly Essays on China from the 7th through the 20th Centuries), Taipei, Taiwan: National Cheng-chi (Zhengzhi) University, 2008, vol. 3, pp. 21-28.

“Yingxiong huozhe shengren? Fenxi Chen Shou he Pei Songzhi de Zhuge Liang” (Hero or Sage? Analyzing Chen Shou’s and Pei Songzhi’s Zhuge Liang), Deng Guangming jiaoshou bainain yandan jinian lunwenji (Volume of Essays to Commemorate the 100th Anniversary of the Birth of Professor Deng Guangming), edited by Peking (Beijing) University Center for Studies of Premodern China (Beijing: Zhonghua zhuju, 2008), pp. 385-395.

“Either Self-realization or Transmission of Received Wisdom in Confucian Education? An Inquiry into Lü Zuqian’s and Zhu Xi’s Constructions for Student Learning,” in Educations and Their Purposes: A Philosophical Dialogue among Cultures, edited by Roger T. Ames and Peter D. Hershock (Honolulu: University of Hawaii Press, 2008), pp. 270-288.
“Lun Zhu Xi he Tian,” (On Zhu Xi and Tian), Huadong shifan daxue xuebao (Journal of East China Normal University, Shanghai), No. 1 (2008), pp. 1-8 and 17.
“Les académies confucéennes dans en Chine au temps des Song (Xe-XIIIe siécle),” translated by Pierre-Henri Durand, in Christian Jacob, et al. eds., Les Lieux de savoir: Espaces et communautés (Sites of learning: Spaces and communities), Paris: Albin Michel, 2007, pp. 323-342.
“Some Historical and Philosophical Sources of the Sanguo yanyi: Sima Guang and Chen Liang on Zhuge Liang,” in Kimberly Besio, ed., Three Kingdoms and Chinese Culture (Albany: State University of New York Press), 2007, pp. 53-72.
“Xifang xuezhe yanzhong de Chanyuan zhi meng” (The Treaty of Shanyuan in the Eyes of Western Scholars), in Chanyuan zhi meng xinlun (New Discussions of the Shanyuan Treaty), edited by Zhang Xiqing, Tian Hao, et al., Shanghai: People’s Press, 2007, pp. 92-112.

“Song, Jin, Yuan wenhua sixiang pengzhuang yu ronghe: Tanjiu Hao Jing de Yi-Xia guan, zhengtonglun yu daoxue yanbian” (The Confrontation and Unification of Song, Jin and Yuan Cultural Thought: Exploring Hao Jing’s view of Chinese and Barbarians, the Legitimate Succession of Dynasties, and the Evolution of the Learning of the Way Confucianism). In 10-13 shiji Zhongguo wenhua de pengzhuang yu ronghe (Cultural Conflict and Synthesis in China from the 10th to the 13th Centuries). Edited by Zhang Xiqing, Tian Hao and Huang Kuan-chung. Shanghai: People’s Press, 2006, pp. 21-61.

“Creativity and Evolving Confucian Traditions: Some Reflections on Earlier Centuries and Recent Developments,” Journal of Chinese Philosophy, Vol. 33.2 (June, 2006), 213-223.
“Reactions to Cheng-Zhu Philosophy by Jin and Yuan Era Intellectuals in North China: Exploring the Case of Hao Jing’s Comments on Learning of the Way Confucianism,” (in Korean), Research on Confucian Philosophy and Culture, published by the Institute of Confucian Philosophy and Culture, Sungkyunkwan University, Seoul, (December, 2005), 469-86.
“Dui zhuangzhaoli yu Rujia chuantong yanbian de ruogan fansi,” (Creativity and Evolving Confucian Traditions), in Zhang Xuezhi, chief ed., Ruxue yu dangdai wenming (Confucianism and Modern Civilization), Beijing: Jiuzhou Press, 2005 [2006], vol. 3, pp. 1131-1137. A shorter version was printed in Zhongguo Sixiangshi Yanjiu Tongxun (Research Bulletin on Chinese Intellectual History) published by the Institute of History, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing, No. 5 (2005), pp. 13-16.
“The Treaty of Shanyuan from the Perspectives of Western Scholars,” Sungkyun Journal of East Asian Studies, published by Sungkyunkwan University’s Academy of East Asian Studies in Seoul, vol. 5, no. 2 (October 2005), pp. 135-156.
“Lishixue shiyezhongde zhengzhi wenhua” (Historical Perspectives on Political Culture) with Deng Xiaonan, et al., published in Dushu (Reading), No. 10 (October 2005), pp. 116-132; the abstract of my presentation at the forum are on pp. 116-118.
“Songdai Zhongguo de rujia shuyuan” (Confucian Academies during the Song dynasty), in Hunan Daxue Xuebao (Journal of Hunan University), vol. 19, no. 6 (November 2005), pp. 3-9.

“Dui Chen Liang sixiang zhongyaoxingde ruogan fansi,” (Reflections on Some Important Aspects of Chen Liang’s Thought), Chen Liang yanjiu: Yongkang xuepai yu Zhejiang jingshen (Chen Liang Research: The Yongkang School of Thought and the Zhejiang Spirit), edited by Lü Dunji and Chen Chengge. Shanghai: Guji Chubanshe (Ancient Texts Publishing House), 2004 (2005), 15-22.

“Some Current Activities in Song Studies at Peking University’s Center for Studies of Ancient Chinese History,” Journal of Song—Yuan Studies, 34 2004 [2005], 99-107.
“Wode sixiangshi yanjiu” (My Research in Intellectual History), Zhongguo Sixiangshi Yanjiu Tongxun (Bulletin of Chinese Intellectual History Research) published by the Institute of History, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing, No. 3 (2004), pp. 7-11.
“Zhu Xi’s Prayers to the Spirit of Confucius and Claim to the Transmission of the Way,” Philosophy East & West, 54.4 (October 2004), pp. 489-513.
“Suowei ‘Zhuzi de shecang’ yu dangdai Daoxue shecun he zhengfulide shidafu de guanxi” (The so-called “Master Zhu’s Granary” and the relationship between the Learning of the Way Confucian Fellowship and scholar-officials in the government of the era), Haungshan Xueyuan Xuebao (Journal of Huangshan University), 96.6.4 (August 2004), pp. 26-28.
“Selected Confucian Networks and Values in Society and the Economy,” in Politics of Affective Relations: East Asia and Beyond, edited by Daniel Bell and Chaihark Hahm (Lanham, MD and Oxford, England: Lexington Books imprint of Rowman and Littlefield Publishing, 2004), pp. 121-147.
“Yu Yingshi: Zhu Xi de lishi shijie” (Yu Ying-shi’s Historical World of Zhu Xi), Hunan Daxue Xuebao (Journal of Hunan University), 18.5 (September 2004), pp. 35-38; also published in Zhuzi quanshu yu Zhuzixue (The Complete Works of Zhu Xi and Zhu Xi Studies), edited by Zhu Jieren and Yan Wenru, Shanghai: Huadong Shifan Daxue Chubanshe (East China Normal University Press), 2005, pp. 208-218.

“Textual Liberties and Restraints in Rewriting China’s Histories: The Case of Ssu-ma Kuang’s Re-Construction of Chu-ko Liang’s Story,” in Thomas H.C. Lee, ed., The New and the Multiple: Sung Senses of the Past. Hong Kong: The Chinese University Press, 2004, pp. 61-106.

“Yin ‘luan’ er daozhi chuangshang: Hanzu shiren dui Mengguren ruqin huiying zhi yanjiu,” (Psychological Trauma Caused by a Sudden Catastrophe: A Case Study of the Response of Intellectuals of Han Nationality to the Mongolian Invasion), Beida Shixue (Clio at Beida, i.e., Department of History, Peking University, Beijing), No. 10, 2004, pp. 69-91.
“Confucian Ethics and Modern Chinese Development,” in Gerd Kaminski, ed. China’s Traditions: Wings or Shackles for China’s Modernization. Vienna, Austria: Ludwig Boltzmann Institute, 2003, pp. 9-18.

“Ruxue yanjiu yige de xin zhixiang: Xinruxue yu daoxue zhi jian chayi de jiantao” (A new direction in Confucian research), translated by Yang Lihua, in Tian Hao (Hoyt Tillman), ed., Songdai sixiang shilun. Beijing: Shehui kexue wenxian chubanshe, Chinese Academy of Social Sciences, 2003, pp. 77-97.


“Xingdong zhong de zhishi fenzi yu guanyuan: Zhongguo Songdai de shuyuan he shecang” (Intellectuals and officials in action: Song era academies and granaries), translated by Yang Lihua, in Tian Hao (Hoyt Tillman), ed., Songda sixiangsh lun. Beijing: Shehui kexue wenxian chubanshe, Chinese Academy of Social Sciences, 2003, pp. 475-488.
“Chen Liang lun gong yu fa” (Chen Liang on Public Interest and the Law), translated with Jiang Changsu, in Tian Hao (Hoyt Tillman), ed., Songdai sixiangshi lun. Beijing: Zhongguo Shehuikexue wenxian chubanshe, Chinese Academy of Social Sciences, 2003, 518-576.

“Yin ‘luan’ er zhi de xinli chuangshang: Hanzu shiren dui Menggu ruqin zhi huiying yanjiu,” (Experiencing disorder as trauma: Research on responses to the Mongol invasion), in Taida Wenshizhe xuebao (National Taiwan University’s Humanitas Taiwanica), No. 58 (May, 2003), 71-93.

“Historic Analogies and Evaluative Judgments: Zhuge Liang as Portrayed in Chen Shou’s Chronicle of the Three Kingdoms and Pei Songzhi’s Commentary,” in Dimensionen der historischen Kritik in China,” a special issue edited by Achim Mittag for Oriens Extremus (Hamburg, Germany), Volume 43, 2002 [2004], 60-70.

“Reassessing Du Fu’s Line on Zhuge Liang,” Monumenta Serica, Volume 50 (2002), 295-313.
“Cong Songdai sixiangshi lundao jindai jingji fazhan” (Discussing Modern Economic Development from the Vantage Point of Sung-era Intellectual Lineages), Zhongguo Xueshu (China Scholarship, published in Beijing by Commercial Press), No. 10, 2002, pp. 167-192.
“Does Confucianism Have a Role in East Asian Economy, Social Networks and Civil Society? Some Reflections from the Perspective of the Song Era and the 20th Century,” Global Economic Review (Yonsei University, Seoul, Korea) 31.1 (2002): 13-26.
“Zhu Xi de guishen guan yu daotung guan” (Zhu Xi’s conceptions of spirits and the succession to the transmission of the Way), in Zhu Jieren, ed., Mairu 21 shijie de Zhuzixue: jinian Zhu Xi danchen 870 zhounian, shishi 800 zhounian lunwenji (Zhu Xi studies entering the 21st century: a volume of essays commemorating the 870th anniversary of Zhu Xi’s birth and the 800th anniversary of his death). Shanghai: Huadong shifandaxue chubanshe, 2001, pp. 171-183. A revised version in traditional Chinese characters was published in Zhong Caijun (Chung Tsai-chun) ed., Zhuzixue de kaizhan: xueshu pian (Developing Zhu Xi studies: research articles). Taipei: Center for Chinese Studies at the National Central Library in Taiwan, 2002, Vol. 1, pp. 247-261.

“Reflections on Classifying ‘Confucian’ Lineages: Re-inventions of Tradition in Song China,” in Benjamin Elman, John Duncan and Herman Ooms, eds., Rethinking Confucianism: Past and Present in China, Japan, Korea, and Vietnam. Los Angeles: University of California, Los Angeles, Asia Pacific Center Monograph Series in International Studies, 2002, pp. 33-64.

“Praying to the Spirit of Confucius and Claiming the Transmission of the Way: Linking Zhu Xi’s Views on Guishen and the Daotong,” in Chou Chih-p’ing and Willard Peterson, eds., Guoshi fuhai kai xinlu: Yu Yingshi jiaoshou rongtui lunwenji (National history floating across the sea and opening new venues: an anthology dedicated to Professor Yü Ying-shih on his retirement). Taibei: Lianjing Publishing Co., 2002, pp. 159-204.
“Shixue yu wenhua sixiang: Sima Guang dui Zhuge Liang gushi de chongjian,” (Historiography and Cultural History: A Discussion from Sima Guang’s Reconstruction of Zhuge Liang’s Story), Shiyusuo jikan (Journal of the Institute of History & Philology, Academia Sinica), 73.1 (March 2002), pp. 1-35.
“Benjamin I. Schwartz” (an essay on his life and works to accompany his final essay), Philosophy East & West, 51.2 (April, 2001), pp. 183-86. Translated into Chinese by Luo Xinhui, “Shihuazi xiaozhuan,” and published in Kaifang shidai (Open Times), May 2001, pp. 5-7.
“Chen Liang lun gong yu fa” (Chen Liang on Public Interest and the Law), translated with Jiang Changsu, in Liu Liyan (Lau Nap-yin), compiler and editor, Song Yuan shidai de falu, sixiang yu shehui (Law, thought, and society during the Sung-Yuan period), Taipei, Taiwan: Guoli bianyiguan (National Bureau for Compilation and Translation), 2001, pp. 131-179.
“Historical Reflections on Government,” (an introduction and two translations from Chen Liang’s works), in Wm. Theodore de Bary and Irene Bloom, eds., Sources of Chinese Tradition, 2nd edition, New York: Columbia University Press, 1999, volume 1, pp. 644-651.

“Arising to Defend Zhuge Liang: Chen Liang’s Reaction to the He Boshi beilun,” in Tian Yuqing, Qi Xia, and Wang Deyi, eds., Deng Guangming jiaoshou jiushi huadan lunwenji (Volume to honor Professor Deng Guangming on his 90th Birthday), Shijiazhuang: Hebei Education Publishing House, 1997, pp. 499-515.

“One Significant Rise in Chu-ko Liang’s Popularity: The Impact of the Jurchen Invasion,” Hanxue yanjiu (Chinese Studies, published by the National Central Library, Taipei), 14.2 (December 1996): 1-35.
“Cong xun lishi shang de Lü Zuqian” (Reconstructing the historical Lü Zujian), my English draft translated by Ji Xiaobin, Niu Pu, and myself. Dalu zazhi (Continent Magazine, edited at the Institute of History & Philology, Academia Sinica, Taiwan), 91.2 (August 1995): 1-12.
“Ho Ch'ü-fei and Chu Hsi on Chu-ko Liang as a Scholar-General,” Journal of Sung—Yuan Studies, no. 25 (1995): 77-94.
“Introduction,” (with Stephen H. West) in Hoyt Cleveland Tillman and Stephen H. West, eds., China under Jurchen Rule: Essays on Chin Intellectual and Cultural History. Albany: State University of New York Press, 1995, pp. 1-20.
“An Overview of Chin History and Institutions,” in Hoyt Cleveland Tillman and Stephen H. West, eds., China under Jurchen Rule: Essays on Chin Intellectual and Cultural History. Albany: State University of New York Press, 1995, pp. 23-38.
“Confucianism under the Chin and the Impact of Tao-hsüeh,” in Hoyt Cleveland Tillman and Stephen H. West, eds., China under Jurchen Rule: Essays on Chin Intellectual and Cultural History. Albany: State University of New York Press, 1995, pp. 71-114.

“Bashi niandai zhongye yilai Meiguo de Songdai sixiangshi yanjiu” (New work on Song-era intellectual history in the U.S.A. since the mid-1180s). My English draft translated by Jiang Yifang. In Zhongguo wen-zhe yanjiu tongxun (Newsletter of the Institute of Chinese Literature and Philosophy). Taiwan: Academia Sinica, 3.4 (December 1993): 63-70. A Korean translation by Dr. Paul Kim was published in Issues in East Asian Philosophy, Vol. 12 (2005), 292-307.

“'Renshuo': Zhu Xi yu Zhang Shi lun ren” (“On Humaneness”: Zhu Xi and Zhang Shi Discuss Humaneness). My English draft translated together with Niu Pu. In Guoji Zhuzi xue huiyi lunwenji (Conference Volume from International Conference on Zhu Xi Studies), Taiwan: Academia Sinica Institute for Chinese Literature and Philosophy, 1993, vol. 1, pp. 599-614.
“Nan Song Daoxue jia Hu Hong zhi xin xing lun” (Southern Song Daoxue Thinker Hu Hong's Discussion of Mind and Human Nature). My English draft translated together with Niu Pu. In Zhou Shaoliang, Tian Yuqing, et al eds., Zhou Yiliang xiansheng bashi shengri jinian lunwenji (Collection of Essays Commemorating the Eightieth Birthday of Professor Zhou Yiliang). Beijing: Chinese Academy of Social Sciences Press, 1993, pp. 485-492.
“Lun Lu Jiuyuan dui Zhu Xi quanwei de tiaozhan” (Lu Jiuyuan's Challenge to Zhu Xi's Authority). My English draft translated together with Niu Pu. In Deng Guangming and Qi Xia, chief eds., Guoji Songshi yantaohui lunwen xuanji (Selected Essays from an International Conference on Song-era History). Baoding: Hebei University Press, 1992, pp. 150-157.
“A New Direction in Confucian Scholarship: Approaches to Examining the Differences between Neo-Confucianism and Tao-hsüeh,” Philosophy East and West 42.3 (July 1992): 455-474. [See also “The Uses of Neo-Confucianism, Revisited: A Reply to Professor de Bary,” Philosophy East & West 44.1 (January 1994): 135-142.]
“Encyclopedias, Polymaths, and Tao-hsüeh Confucians: Preliminary Reflections with Special Reference to Chang Ju-yü,” Journal of Sung—Yuan Studies, no. 22 (1990-92): 89-108.

“Intellectuals and Officials in Action: Academies and Granaries in Sung China,” Asia Major, 3rd series, 4.2 (1991): 1-15.

“Yan Fu's Utilitarianism in Chinese Perspective,” in Paul Cohen and Merle Goldman, eds., Ideas Across Cultures; Essays on Chinese Thought in Honor of Benjamin I. Schwartz (Cambridge, Mass.: Harvard Council on East Asian Studies, Harvard University Press, 1990), pp. 63-84.
“Jin chao sixiang yu zhengzhi gaishuo,” (On the Thought and Political Institutions of the Jin Dynasty). Written together with Yu Zongxian. Kinugawa Tsuyoshi, ed., Ryû Shiken Hakushi shõju kinen Sõshi kenkyû ronshû (Collected Studies on Song-era History Dedicated to Professor James T.C. Liu in Celebration of His Seventieth Birthday). Kyoto, Japan: Dõhõsha, 1989, pp. 29-42.
“Jindai sixiangjia Li Chunfu he Songdai Daoxue,” (Li Chunfu, a Thinker of the Jin Era and Song-era Daoxue Confucianism), Dalu zazhi (Continent Magazine, edited at the Institute of History & Philology, Academia Sinica, Taiwan), 78.3 (March 1989): 9-13.
“Lun Chen Liang yu Daoxue guanxi,” (Discussing the Relations between Chen Liang and Daoxue Confucianism), Dalu zazhi (Continent Magazine, edited at the Institute of History & Philology, Academia Sinica, Taiwan), 78.2 (February 1989): 1-5.
“Ch'en Liang on Statecraft: Reflections from Examination Essays in a Sung Rare Book,” Harvard Journal of Asiatic Studies 44.2 (December 1988): 403-431.

“Chu Hsi,” in Frank N. Magill, ed., Great Lives from History: Ancient and Medieval Series. (Pasadena: Salem Press, 1988), Vol. 2, pp. 502-506.

“Jindai de Rujiao: Daoxue zai beibu Zhongguo de yinji,” (Confucianism under the Jin Dynasty: The Imprint of Daoxue in North China). My English draft translated together with Huang Zhenhua and Yan Buke. Zhongguo zhexue (Chinese Philosophy, journal of the National Chinese Academy of Social Sciences in Beijing), no. 14 (1988): 107-140.

“Reflections on Symmetry in Chinese Thought,” in Dénes Nagy ed., Symmetry in a Cultural Context, Tempe: Arizona State University, 1988, pp. 50 58.
“Zhongguo lishi yizhi zhong de Zhuge Liang: An Lushan panluan qi de tansuo” (Zhuge Liang in Chinese Historical Consciousness: Exploring the Period in the Wake of An Lushan's Rebellion). My English draft translated together with Yu Zongxian. In Zhang Qizhi et al eds., Zhou, Qin, Han Tang kaogu yu wenhua guoji xueshu huiyi lunwenji (A Collection of Papers from the International Conference on the Archeology and Culture of the Qin, Han and Tang Dynasties). Published in Xi'an as a special issue of the Xibei Daxue Xuebao (Academic Journal of Northwest University), no. 18 (April 1988): 133 146.
“Consciousness of T'ien in Chu Hsi's Thought,” Harvard Journal of Asiatic Studies 47.1 (June 1987): 31 50.
“Cong Nan Song moqi keben Quandian Longchuan Shuixin er xiansheng wencui de 'Hanlun' kan Chen Liang yu Song Ru Daoxue de guanxi” (Chen Liang and Song-era Confucian Daoxue: Reflections on his 'Essays on Han Dynasty' from the Late Southern Song Edition of His Works), Tansuo (Explorations, journal of the Chinese Academy of Social Sciences of Zhejiang Province), no. 4 (1985): 20 25.

My abstracts of this article were earlier published in: Zhongguo Songshi guoji xueshu taolunhui lunwen tiyao (Abstracts of Papers Presented at the International Symposium on the History of the Song Dynasty), Hangzhou University (1985), pp. 13 14 and 21 23.

“Nationalism Reflected or Transcended in Literature,” (an editorial introduction) in John X. Evans et al eds., Adjoining Cultures as Reflected in Literature and Language; Proceedings of the XV TH Congress of the Fédération Internationale des Languages et Littératures Modernes, Tempe: Arizona State University, 1983, pp. 125 130.

“Wushi niandai chuqi Meiguo de dui Hua zhengce,” (U.S. Policy toward China in the Early 1950s). My English draft translated by Dai Xianguang. Lishi yanjiu (Historical Research, journal of the National Chinese Academy of Social Sciences in Beijing), no. 5 (October 1983): 154 163.

“The Development of Tension between Virtue and Achievement in Early Confucianism: Attitudes toward Kuan Chung and Hegemon (Pa) as Conceptual Symbols,” Philosophy East & West 31.1 (January 1981): 17 28.
“Proto Nationalism in Twelfth Century China? The Case of Ch'en Liang,” Harvard Journal of Asiatic Studies 39.2 (December 1979): 403 428.
“Divergent Philosophic Orientations toward Values: The Debate between Chu Hsi and Ch'en Liang,” Journal of Chinese Philosophy 5.4 (December 1978): 363 389.

“The Idea and Reality of the 'Thing' during the Sung: Philosophical Attitudes Toward Wu,” Bulletin of Sung—Yuan Studies, no. 14 (1978): 68 82.


“Review Article on Escape from Predicament: Neo Confucianism and China's Evolving Political Culture,” in Philosophy East & West 28.4 (October 1978): 503 509.
“Professor James T.C. Liu's Analysis of Reforms in Traditional China,” in Paul Cohen and John Schrecker, eds., Reform in Nineteenth Century China. (Cambridge, Mass.: Harvard Council on East Asian Studies, Harvard University Press, 1976), pp. 14 15.
Invited Publications:
“Lai zi Menggu zhengfu zhong de guandian: Hao Jing dui Tang Song wenhua zhuanbian yu lianxu de fanxing” (A Perspective from the midst of the Mongol Conquest: Hao Jing’s Reflections on Cultural Change and Continuity from Tang to Song), in Jonathan Chaves and Jesse Glass, eds., Salutation: A Festschrift for Burton Watson. Tokyo: Ahadada Press, forthcoming.

“Houzhong que guanghui de wangxi” (The Dignity and Magnificence of Past Memories), in Xia Hongwei, et al., eds., Yanyuan liuyun: Shijie wutaishang de Beida waiguo liuxuesheng (Passing Clouds of Statements from Yanyuan: Beida Foreign Students on the World Stage), (Beijing: Peking University Press, 2010), pp. 156-159.

Book jacket blurb for the Chinese version of Peter Bol’s Neo-Confucianism in History (Lishishangde lixue). Hangzhou: Zhejiang Press, 2010).
“Hao Jing’s Reflections on the Classics and the Zhongyong,” in Taiwan Daxue Renwen Shehui Gaodeng Yanjiuyuan (National Taiwan University’s Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences Newsletter), Vol. 4, No. 3 (September 2009), pp. 35-37.
“Bei Mei Songdai Ruxue he Zhu Xi yanjiushi yanbian: 60 huigu” (Evolution of North American Research on Song-era Confucianism and Zhu Xi: Reflections on the last 60 Years), a report for the anniversary issue of the founding of the PRC, Zhongguo Shehui Kexue Bao (Chinese Social Science Today), Chinese Academy of Social Sciences, Beijing, No. 25 (September 22, 2009), p. A12.
“Sushulou de huixiang” (Recalling the Qian Mu House), in Huang Zhaoqiang, chief ed., Qian Mu xiansheng sixiang xing yi yanjiu lunwenji (Volume of research essays on Master Qian Mu’s thought, conduct and friendship), Taipei: Dongwu (Soochow) University’s Management Section for the Qian Mu House, 2009, pp. 355-356.

“Lue tan Meiguo de Zhu Xi yanjiu” (Brief Discussion of American Research on Zhu Xi), Zhongguo Shehui Kexue Bao (Chinese Social Science Today), Chinese Academy of Social Sciences, Beijing, No. 25 (August 25, 2009), p. 9.

“Yi Beida, yi laoyou,” Remembering Beijing University and Old Friends), in Lin Jianhua chief ed., Honglou feixue: Haiwai xiaoyou qingyi Beida, 1947-2008 (Red buildings and flying snow: Personal reflections of foreign friends of Peking University, 1947-2008), (Beijing: Beijing University Press, 2008), pp. 84-90.

Book jacket blurb for Confucius Now, edited by David Jones (Chicago: Open Court, 2008).
“A Frog in a Well Surveys the Heavens: Reflections on Confucianism from a Remote Space,” Transactions of the International Conference of Eastern Studies, Tōhō Gakkai (The Institute of Eastern Studies), Tokyo, No. 52 (2007), pp. 99-100.
“Professor Jin and Friendships across Boundaries: Personal Reflections by Hoyt Tillman,” in Jin Qicong Xiansheng zheshi zhounian jinian wenji (Volume commemorating the first-year anniversary of the death of Professor Jin Qicong), edited by Jin Shi, Yoshimoto Michimasa, and Aisin Gioro Ulhicun, (Kyoto: East Asian Historical Culture Research Association, 2005), pp. 11-12.
“‘Daoxue’, ‘Lixue’ gainian de shiyong” (Usages of the concepts Daoxue and Lixue), Summary of a discussion between Tian Hao (Hoyt Tillman), Jiang Guanghui, and others. Zhongguo Sixiangshi Yanjiu Tongxun (Research Bulletin on Chinese Intellectual History) published by the Institute of History, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing, No. 4 (December, 2004), pp. 8-10.
“Ping Yu Yingshi de Zhu Xi de lishi shijie” (Review Essay of Professor Yu Yingshi’s

Zhu Xi’s World of Thought), in Shijie Zhexue (World Philosophy) 2004, No. 4,

pp. 103-107.
“Jin Qicong Xiansheng Jiaxu,” (Eulogy letter to the family of Professor Jin Qicong), Jin

Qicong Xiansheng yongchui buxiu (Eulogies for Professor Jin Qicong, 1918-

2004), Beijing, 2004, p. 17.

“Rujia wenhua ji Huizhou wenhua luyou” (Confucian culture and Huizhou cultural tourism), Huizhou yanjiu, No. 24 (2003), pp. 34-35.

“Xueshu yanjiu de kuaji jiaoliu” (Exchanges in Scholarly Research Transcending

International Boundaries), translated by Peng Shanshan, Zhonghua Dushu Bao

(News for China Readers), November 12, 2003.
“Culture and Politics in Traditional China: Confucian Works in Chinese History and

Philosophy Reevaluated,” Alexander von Humboldt Foundation Kosmos 79 (July

2002): 34-35.

“Yu Deng Guangming jiaoshou duihua” (Dialogues with Professor Deng Guangming)

in Deng Xiaonan, et al eds., Yang zhi ji (Looking up at the Mountain: A

collection in memory of Professor Deng Guangming), Shijiazhuang: HebeiEducational Press, 1999, pp. 388-97.
“Duiyu lishiyuyan yanjiusuode yixie geren huiyi” (Some Personal Reflections Concerning the Institute of History and Philology), Xin xueshu zhi lu (Along New Pathways of Research: Essays in Honor of the 70th Anniversary of the Institute of History and Philology), compiled and published by the Institute of History and Philology, Academia Sinica, 2 vols. Taipei: Academia Sinica, 1998, vol. 2, pp. 1049-51.
“A New Turn in Sung Intellectual History,” Journal of Sung—Yuan Studies, no. 24 (1994): 347-350.
“Reflecting on Song and Jin Studies in Contemporary China: A Report on China Conferences, August 1991,” Journal of Sung—Yuan Studies, no. 22 (1990-92): 233-237.
“Foreword” to Benjamin I. Schwartz's China's Cultural Values. Tempe: Arizona State University, Center for Asian Studies Monograph Series, 1985, pp. i ii; reprinted, 1993.

“Researching Sages and Heroes in Chinese History in China,” China Exchange News, [National Academy of Sciences, Committee for Scholarly Communications with China], 13.2 (June 1985): 17 20.

Encyclopedia Entries:
“The Yoshida Letter,” in Encyclopedia of Chinese-American Relations, edited by Yuwu Song. (Jefferson, NC & London: McFarland & Company, Inc., 2006), pp. 327-328.
Essays on Zhu Xi, Lü Zuqian, Chen Liang, three works associate with Zhu Xi (Jinsi lu, Zhuzi Wenji, and Zhuzi Yulei), and five philosophical terms (chijing, jingshi zhi yong, jujing qiongli, li yi fenshu, Zhedong xuepai) for The Encyclopedia of Confucianism, edited by Yao Xinzhong. Richmond, England: Curzon Press, 2003, Vol. 1, pp. 47-49, 65, 303, 304-305, 310-311, 367-368, 402-404; Vol. 2, pp. 810, 839-843, 849, 850-851.
“Zhu Xi’s Rivals and Followers,” in Antonio S. Cua, editor-in-chief, Encyclopedia of Chinese Philosophy. New York: Routledge Press, 2003, pp. 903-910.
“Cheng Hao” and “Cheng Yi” (two entries) in Routledge Encyclopedia of Philosophy, 10 vols., edited by Edward Craig. London: Routledge, 1998, vol. 2, pp. 300-303.
American Historical Associations' Guide to Historical Literature. Edited by Mary Beth Norton, et al. New York: Oxford University Press, 1995, vol. 1, pp. 293-294; (I did twenty-four entries on “Neo-Confucianism”).

Editor (See also Editorial Boards under Service):
Guoji Song Yanjiu (International Song Research), founding editor of this academic journal sponsored by the Institute for Chinese Learning (Guoxue Yuan) of Hangzhou Normal University and published by Shanghai’s Guji (Ancient Texts) Press, 2011--.

Bulletin of Sung—Yuan Studies. Book Review Editor, 1986-89.

Adjoining Cultures as Reflected in Literature and Language; Proceedings of the XV TH Congress of the Fédération Internationale des Languages et Littératures Modernes, Tempe, Arizona State University, 1983, editor for Section 1, pp. 125 148.
Selected Papers in Asian Studies, Vol. 2. Albuquerque, Western Conference of the Association for Asian Studies, 1977, 187 pages.

Book Reviews in these Scholarly Journals:
American Historical Review

Harvard Journal of Asiatic Studies

Philosophy East & West

Journal of Asian Studies

Journal of the American Academy of Religion

Journal of the American Oriental Society

Asian Forum

Bulletin of Sung—Yuan Studies

Journal of Sung—Yuan Studies

Dao

Shijie Zhexue (World Philosophy)

Songshi yanjiu tongxun (Research on the History of the Song era)

Asian Thought and Society


Share with your friends:
:)


The database is protected by copyright ©hestories.info 2019
send message

    Main page

:)