Rīga Stradiņš University Faculty of European Studies Department of Communication Studies Academic Study Programme


“Latviešu muzikoloģija/mūzikas zinātne. Vēsture un problēmas.” LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta konference “Meklējumi un atradumi” 2005. gada 20. aprīlīDownload 2.58 Mb.
Page3/26
Date conversion13.01.2017
Size2.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Latviešu muzikoloģija/mūzikas zinātne. Vēsture un problēmas.” LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta konference “Meklējumi un atradumi 2005. gada 20. aprīlī.

“Latgales tradicionālā mūzika un latgaliešu identitāte.” Letonikas I kongress. Rīga, 2005. gada 24.–25. oktobris.

2006 “On the Concepts of Silence and Traditions of Silent Behaviour in the Baltic Region.” Conference “Waves. Electromagnetic waves as material and medium for arts. Viļņi. Elektromagnētiskie viļņi kā materiāls un medijs mākslā.” Riga, August 25–26, 2006. In: “Acoustic Space”, issue #6 (of publication series on sound art, net. radio and network culture). Riga: RIXC. The Center for Neu Media Culture/Jauno mediju kultūras centrs RIXC: 164–165.
“Muzikoloģiskā izglītība Latvijā. Vēsture un tagadne.” Starptautiskā zinātniskā konference “Izglītība sociālo pārmaiņu apstākļos”. Daugavpils, 2006. gada 9. – 11. oktobris. Daugavpils: Saule: 2006: 20–21.
“Akustiskā biokomunikācija un daži bērnu mūzikas veidi.” LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta konference “Bērnības pieredze: kultūras aspekti”. Rīga, 2006. gada 31. oktobris un 1. novembris.

As. prof. Dr. D. Hanovs
Publications:

Hanovs D. Garlieb Helwig Merkel. National Heroes and Rituals. - Kultūru krustpunkti Nr. 1. – Rīga, 2004. – 9. – 29. lpp.


Hanovs D. National Movement in Latvia in the 19th century – the Nation as a Quasi Religion. In: Religion and political Change in Europe – Pisa, Universita di Pisa Italia, 2004. – pp. 131-145.
Hanovs D. Globalizācija un publiskās informācijas telpa Latvijā: atbilžu varianti. Bībele: Raksti, teksts, kultūrvide 3.– Rīga, 2004. – 126. – 145. lpp.

Hanovs D. Mazākumtautību tiesības – starptautiskā prakse un Latvijas pieredze: Izglītības, dialoga un līdzdalības loma sabiedrības integrācijas procesa veicināšana 1. – Rīga, 2004. – 14. – 19. lpp.

Hanovs D. Das bürgerliche Riga: Die Rezeption der baltischen Metropole in der lettischen bürgerlichen Presse am ende des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. In: Riga im Prozess der Modernisierung. – Marburg, Verlag Herder – Institut, 2004. – S. 124 – 136.
Hanovs D. Kopīgas vērtības etniskās dažādības apstākļos// Hanovs D. (red.) Izglītības, dialoga un līdzdalības loma sabiedrības integrācijas procesa veicināšanā 2. – Rīga, 2005. – 17. – 21. lpp.
Hanovs D. Mazākumtautību preses loma starpetniskajā dialogā Latvijā. // Hanovs D. (red.) Izglītības, dialoga un līdzdalības loma sabiedrības integrācijas procesa veicināšanā 2. – Rīga, 2005. – 26. – 40. lpp.
Hanovs D. Mazākumtautību tiesības: starptautiskā prakse un Latvija pieredze. // Hanovs D. (red.) Izglītības, dialoga un līdzdalības loma sabiedrības integrācijas procesa veicināšanā 2. –Rīga, 2005. – 40. – 46. lpp.
Hanovs D. Neiecietība, diskriminācija un ksenofobija Latvijā – tendences un pieredze. // Hanovs D. (red.)Izglītības, dialoga un līdzdalības loma sabiedrības integrācijas procesa veicināšanā 2. –Rīga, 2005. – 48. – 56. lpp.
Hanovs D. Iecietības veicināšanas komunikatīvie aspekti kultūru dažādības kontekstā Latvijā. // Izglītības, dialoga un līdzdalības loma sabiedrības integrācijas procesa veicināšanā 2. – Rīga, 2005. – 72. -76. lpp.
Hanovs D. Wer steht draussen vor der Tur? Lettland – Bilanz eines neuen Nachbarn. // Mare Balticum. 2003/2004. – S. 11. – 14.
“Cēlais ienaidnieks” – musulmaņu kultūras tēli Rietumu mediju diskursā. Tēraudkalns V., Skulte I., Hanovs D. (red.) Antisemītisms un islamofobija Latvijā – pagātnē, aktuālā situācija, risinājumi. – Rīga, 2006. - 39. – 52. lpp.

Patērētāju kopiena un tās robežas Latvijā – everyone is invited?// Expanding Borders: Communities and Identities. Latvijas Universitāte, 2006. – 148. -162 lpp.

Krievvalodīgie Latvijā: diasporas kultūras atmiņas saturs. // Expanding Borders: Communities and Identities. Latvijas Universitāte, 2006. – 185. – 208. lpp.
Mācību līdzeklis augstskolu studentiem “Globalizācija” (autoru kolektīva sastāvā ir arī RSU mācībspēks J. I. Mihailovs, RA asociētais profesors V. Tēraudkalns. – Rīga, 2006. – 100 lappuses.

Tuvojoties kultūru dažādībai// Hanovs D. (red.) Ceļojums ar Citādo. Subkultūras pilsētas vidē. (plānots publicēt 2007. gada rudenī)

Skinhedi pret rasismu!// Hanovs D. (red.) Ceļojums ar Citādo. Subkultūras pilsētas vidē. (plānots publicēt 2007. gada rudenī)
Presentations at conferences and seminars:

Starptautiskās akadēmiskā personāla konference “Atstumtība un nedrošība – riski un risinājumi” – RSU, 2006. gads.

“Iecietība un neiecietība mūsdienu pasaulē - diskirminācija”- St. Pēterburga, 2006.gads.

“Islamofobija un antisemītisms” – Rīga, 2006. gads.

“Ceļojums ar Citādo: Subkultūras pilsētas vidē” – Rīga, 2007. gads.

“Racism and intolerance” – St. Pēterburga, 2007. gadsAssist.professor Margarita Putniņa
Publications:

  1. Margarita Putniņa. Intuitīvi induktīvās domāšanas vieta personības evolūcijas paradigmā // RSU Zinātniskie raksti, Rīga, RSU, 2005., 381.-385.lpp.

2. Margarita Putniņa. Creativeness of Multi-skilled Activities at University English Classes // МПГУ Научные труды. Актуальные проблемы английской лингвистики и лингводидактикию Выпуск 4, Москва, 2005, рр.242-255.

3. Margarita Puntiņa. University Students` Rational and Intuitively-Inductive Language Behaviour//Гуманiтарна освiта в Технiчних вищих навчальних закладах, випуск 11б збiрник наукових праць // Киiв, 2005, рр.70-83.
4. Margarita Putniņa. Zinātniski pētnieciskās metodes vārda nozīmes interpretācijas un personības īpašību kopsakarību izzināšanai//Vārds un tā pētīšanas aspekti, Rakstu krājums 8 // Liepāja, LPA, 2004, 339.-348.lpp.

5. Margarita Putniņa. Co-usage of Questionnaires and Elicitation Tests in Semantic Research for Pedagogical Purposes // Актуальные проблемы английской лингвистики и лигводидактики, Сборник научных трудов, выпуск 3, Москва, Прометей, 2004, рр. 202-212.


6. Margarita Putniņa. Developing Cognition to University Students, Using Discussion Techniques at EFL Classes // 12th Nordic Network for Intercultural Communication Conference Abstracts, University of Tampere, Finland, 2005, pp. 44-45.


  1. Margarita Putniņa. University Student’s Rational and Intuitively-inductive Language Behavior // Материалы VI Всеукроинской научно-практической конференции, Том 2, Киев, 2005, рр. 156-157.
  1. Margarita Putniņa. Creativeness of Multi-skilled Activities at University English Classes // Лингвистика и лингвистическое образование в современном мире, материалы международной конференции, Москва, МПГУ, 2004, рр. 352-355.  1. Margarita Putniņa. Language as a Value in Modern Latvian Poetry // The Program and the Abstracts of the International Conference The World in the Language, Šiauliai, 2004, pp.16-17.

  1. Margarita Putniņa. Co-usage of Questionaries and Elicitation Test in Semantic Research for Pedagogical Purposes // 20th Scandinavian Conference of Linguistics//Helsinki, 2004, p.122.
  1. Margarita Putniņa. Intuitīvi induktīvās domāšanas vieta personības evolūcijas paradigmā // 2004. gada medicīniskās nozares zinātniskās konferences tēzes//Rīga, 2004, 163.lpp.


Presentations at, seminars etc:

International Conference “The World in the Language”, Šiauliai, 2004.

20th Scandinavian Conference of Linguistics, 2004;

2004. gada medicīniskās nozares zinātniskā konference, Rīga, 2004;

Starptautiska zinātniska konference „Komunikācija un kopība”, Rīga, 2004;
VI Всеукроинскaя научно-практическaя конференция Киев, 2005.
Leading researcher S. Kruks

Publications:

In 2007 it is planned to publish:

“‘Mother Latvia Loves You Like Her Sons and Daughters!’ Hysterical Discourse of Latvia’s President V.Vīķe-Freiberga.” Iesniegts publikācijai Journal of Baltic studies.

Monogrāfija „Par mūziku skaistu un melodisku!” Padomju kultūras politika 1932-1964. Iesniegts publikācijai izdevniecībā Neputns.

„Dažādības vieta latviešu un padomju kultūras koncepcijās”. Tiks publicēts krājumā Ceļojums ar Citādo. Subkultūras pilsētas vidē.

„Daugavpils masmediju sistēma”. Tiks publicēts Stratēģiskās analīzes komisijas krājumā Daugavpils – attīstības celvedis.

Konflikta saasināšana: politiķu, žurnālistu, atbalstītāju un pretinieku diskursi par Rīgas praidiem. Tiks publicēts Baltijas Sociālo zinātņu institūtā.

„Conceptualizing the Nation in Latvian Parliamentary Discourse.” Iesniegts publikācijai Latvijas Universitātes rakstos.

Kruk S. (2006) „Ears and father, ogres and society. Reply to Guntis Šmidchens”, Journal of Folklore Research 43(3): 281-295.

Kruks S., I.Šulmane (2006) Neiecietības izpausmes un iecietības veicināšana Latvijas presē 2004. gadā. Rīga: ĪUMSILS.

Kruks S. (2006) “Nation-Building, Monument-Buildng”, Submitted to Humanities and Social Sciences. Latvia.

Kruks S. (2005) Radiožurnālistika. Rīga: Valters un Rapa.

Kruk S. (2005) “Television across Europe: regulation, policy and independence. Latvia”. In Monitoring television across Europe. Budapest: Open Society Institute.

Kruk, S. (2005) “Televīzija Eiropā: likumdošana, politika un neatkarība. Latvija”. Lpp. 179-236 in Televīzija Eiropā: likumdošana, politika un neatkarība. Budapest: Open Society Institute.

Kruks S. (2005) “Lacplesis ja Kalevipoeg”, Vikerkaar 7-8: 140-161.

Kruks S. (2005) “Kolektīvās identitātes stratēģijas un iecietības strupceļi. Interneta diskusiju satura analīze”. Referāts 6. Sabiedriskās politikas forumā, Rīga, 2005. gada 11. augustā.

Kruks S., I. Šulmane (2005) “Mass media in democracy”. In J.Rozenvalds (ed.) How Democratic is Latvia: Audit of Democracy. Riga: University of Latvia.

Kruks S., I.Šulmane (2005) “Plašsaziņas līdzekļi demokrātiskā sabiedrībā”. In J.Rozenvalds (ed.) Cik demokrātiska ir Latvija. Demokrātijas audits. Rīga: Latvijas Universitāte. 139-151. lpp.

Kruks S. (2005) “Identitātes nepārtrauktības un realitātes mainīguma reprezentācijas dilemma: pagātnes un tagadnes interdiskursīvā mijiedarbība”, Letonika 13: 5-15.

Kruk S. (2005) “Latvians” and “Latvia’s residents”: Representation of National Identity in Public and Private Discourses, Acta Universitatis Latviensis (Political Science) 680: 101-110.

Kruk S. (2005) “Information Flow In the Soviet Union: Synergetic Approach”. In Ž.Ozoliņa (ed.) Negotiating Futures – States, Societies and the World. Riga: University of Latvia.

Kruks S. (2004) “The Latvian Epic Lāčplēsis: Pass-partout Ideology, Traumatic Imagination of Community”, Journal of Folklore Research 41(1): 1-32.

Kruks S. (2004) “Marihuānas lietošana - Latvijas preses tēls”. Grām: Marihuāna un sintētiskās narkotikas - izklaide vai nopietns risks? Rīgas konference : materiālu apkopojums. Rīga : Rīgas Narkomānijas profilakses centrs.

Kruks S. (2004) “Agrākā “mazā” Latvija tagad ir liela un stipra.” Viļa Lāča padomju Latvijas modernizācijas naratīvs”, Agora 2: 204-222.

Kruks S. (2004) “Kolektīvā identitāte: nācijas un grupas”, Agora 1: 7-23.

Kruks S. (2004) “Ļaunuma diskurss un pozitīvā pašidentitāte”, Agora 1: 159-168.


Presentations at conferences, seminars etc.:

2006 20th International Conference of Association for the Advancement of Baltic Studies, George Washington University, Washington DC, 15-17 June.

2006 The Rule of Law. A View From American West. Denver, CO, 19-22 April.

2005 17th Nordic Conference on Media and Communication Research, Aalborg, August 12-14.

2004 Negotiating Futures – States, Societies and the World, LU, Riga, 18-19 November.

2004 Barondienas konference “Tradīcija un jaunrade”, 29. oktobrī.

2004 Changing and Overlapping Identities, Riga, LU, 17-18 September.

2004 19th International Conference of Association for Advancement of Baltic Studies, University of Toronto, Torondo, Canada, 3-5 June.Acting lecturer Anda Rožkalne

Publications:

Publikācija konferences “Uzrunājot nākotni – valstis, sabiedrības un pasauli” rakstu krājumā, raksts “Konkurēt? Ar ko ? Kur? Un kā? Latvijas žurnālu tirgus struktūras analīze” (2002. – 2004)

Presentations at conferences, seminars etc.:

EJTA, Europen Journalism Training Association Annual Conference, Trust in the Media, Edinburgh, 2004. gada maijā

LU 63. zinātniskā konference, komunikācijas studiju sekcija, referāts “Vai supersievietes ideāla noriets? Sievietes tēls žurnālā SANTA un IEVA (2004)

LU 63. zinātniskā konference, dzimtes studiju sekcija, referāts “Sievietes seksualitātes konstruēšana žurnālos SANTA un IEVA (2002. – 2004.)

Konference “Patērniecība Latvijā: tendences un alternatīvas”, referāts “Kopīgs aicinājums patērēt: reklāmu un redakcijas veidotā satura salīdzinājums sieviešu žurnālos SANTA un IEVA (2002. – 2004.)”

RSU starptautiskā zinātniskā konference 2007. gada martā. Referāts: „Veselības un veselīga dzīvesveida konstruēšana Latvijas presē 2005., 2006.gadā.”


Acting assistant professor Ivans Mihailovs

Publications:

Berdnikovs A., Mihailovs I. Globalizācija. Mūsdienu transformācijas un to izpausmes. – Rīga: BKI, 2005. – 68.lpp.

Jakovļeva J., Mihailovs I. Eiropas integrācijas pamati. – Rīga: BKI, 2005. – 120.lpp.

Mihailovs I. Kultūras institūcijas un administrēšana. – Rīga: BKI, 2005. – 44.lpp.

Mihailovs I. Projekta izstrādes tehnoloģija. – Rīga: BKI, 2005. – 48.lpp.

Ceļvedis latviešiem ārzemēs (A. Berdnikovs, I. Mihailovs, O. Celle). - Rīga: ĪUMSILS, 2005. – 62.lpp.

Гайдарова Л., Михайлов И.Я. О некоторых информационно -коммуникационных технологиях в образовании // Mūsdienu izglītības problēmas. – Rīga: Transporta un sakaru institūts, 2006. – 87. -88.lpp.

Hanovs D., Mihailovs I.J., Tēraudkalns V. Globalizācija: teorijas un prakses. – Rīga: [b.i.[, 2006. – 96.lpp.

Mārtinsone K., Jirgena S., Zakriževska M., Mihailovs I.J. Mākslas terapija mūžizglītības kontekstā // Mūsdienu izglītības problēmas. – Rīga: TSI, 2007. – 74. – 75.lpp.

Fila R., Mihailovs I.J. Izglītības iestāžu darbības tiesiskā pamata problēmas // 2007.gada zinātniskā konference. Tēzes. – Rīga: RSU, 2007. – 255.lpp. Jirgena S., Mihailovs I.J., Stankevičs A., Strūberga K., Venžega N. Studentu skaita dinamikas cēloņi Latvijā // 2007.gada zinātniskā konference. Tēzes. – Rīga: RSU, 2007. – 257.lpp.Presentations at conferences, seminars etc.:

International conference of academic staff “Atstumtība un nedrošība – riski un risinājumi” –RSU, 2006

Lecturer R. Siliņa
Publications:

„Informācijas plaisas” fenomens un personas drošība. 2007.gada Zinātniskā konference: Tēzes. – Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2007. -267.lpp

„Esi pārliecināts vīrietis!” Vīrišķīgums reklāmā”//Hanovs D. (red.) Ceļojums ar Citādo. Subkultūras pilsētas vidē. (plānots publicēt 2007. gada rudenī)

Presentations at conferences, seminars etc.:

RSU 2007 Scientific conference (29.-30.03.2007.) VII sekcija - Sabiedrības un indivīda drošība globalizācijas apstākļos: sociālie, tiesiskie un medicīniskie aspekti, referāts „„Informācijas plaisas” fenomens un personas drošība” .

Conference „Subkultūras pilsētas vidē” (19.04.2007.) report „„Esi pārliecināts vīrietis!” Vīrišķīgums reklāmā”RSU ESF annual scientific conference Latvija Eiropas Savienībā – attīstības tendences un perspektīvas”(20.04.2007.) report „Informācijas plaisa un valsts pārvalde. ES konteksts”.
Acting lecturer Klavs Sedlenieks

Publications:

2005 “Rotten Talk: Corruption as a Part of Discourse in Contemporary Latvia” in Italo Pardo (ed) Corruption, Morality and the Law. Ashgage.

2004 Korupcija būvatļauju izsniegšanas procesā. Rīga: Providus.

Presentations at conferences, seminars etc.:

October 2006 North-East-Central European Network for Qualitative Research, Uncertainty and Freedom Project seminar “Second Generation Change”, keynote speaker.

2004-2005 City University of New York Graduate Center, Fulbright scholar (researcher)

May 2005 Participation at SANA/CASCA conference “Translocality: Discussing Culture and Change in the 21st Century”

Other staff members and visiting lecturers scientific publications and information on the participation at scientific conferences can be found in Curriculum Vitae in the Appendices.

Within the framework of the programme there are regularly organized the teaching staff’s exchange of experience programmes and short-term study trips

.

In September 2005 D. Hanovs became received a scholarship of Oxford University, spending 4 weeks at Oxford University Caston Institute.In February-March 2007 – D. Hanovs received the USA Embassy scholarship for the study trip to the USA with an aim to get acquainted with inter-cultural dialogue strategies. During this time he got the knowledge which will be used for up-dating of the academic study course “Inter-cultural communication” in the academic year 2007-2008.
1.7. Sources of financing and provision of infrastructure

RSU academic study programme for acquiring the bachelor’s degree of social sciences in Communication Science is carried out only by means of private or legal persons. There do not exist budget vacancies. Tuition fee has greatly increased and in the academic year 2005/2006 for the 1st year students it was 645 LVL, but for the 2nd and 3rd years - 599 LVL per study year. As a result, there has increased the number of candidates who have applied for study credits. Considering the level of inflation, the tuition fee in 2006/2007 was again increased for the 1st and 3-5th study years.


1.7.1. Interruption, termination of programme and settling financial obligations with students

In case the academic programme is closed, the students will be timely informed on changes in the study process. Students will be offered a chance to study in other RSU programmes, primarily in the programme of Journalism. In case neither of the offers satisfies students, they will be paid back the tuition fee of 100%.

Table Nr. 9

Tuition fee in 2006/2007


Study year 2006/ 07

Tuition fee for 1st study year (LVL)

1st study year

790

2nd study year

6455

3rd4th study year

6586
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page